سایت پلان یا پلان موقعیت و ضوابط ترسیم آن

سایت پلان یا پلان موقعیت و ضوابط ترسیم آن

پلان موقعیت (سایت پلان SITE PLAN ) چیست؟

سایت پلان نمایش ارتباط و فرم ساختمان یا بنا از بالا به صورتی که نحوه قرارگیری بنا در زمین پروژه و دسترسی ها را به نمایش بگذارد. ارایه سایت پلان هم در نقشه های فاز یک و هم در نقشه های فاز دو معماری الزامی می باشد.

نحوه نمایش سایت پلان در پلان ها و نقشه های معماری

اهداف ترسیم سایت پلان

 • نمایش گذرها و خیابان های اطراف پروژه
 • نحوه ارتباط پروژه با محیط اطراف
 • نمایش فرم ساختمان
 • نمایش وضعیت همجواری ها
 • نمایش نورگیرها
 • نمایش سطح اشغال و ابعاد زمین
 • نمایش درز انقطاع
 • نمایش محوطه سازی و حیاط و فضای سبز
 • نمایش داکت ها
 • نمایش اختلاف سصح با کدهای ارتفاعی

نقشه سایت پلان شامل چه مواردی می باشد؟

 1. کروکی موقعیت با مشخص نمودن عرض معابر
 2. نمایش شمال نقشه ها
 3. بازدید محلی از سایت جهت کنترل کدها (در پروژههای بزرگ تهیه نقشه توپوگرافی
  و ارائه آن الزامی است)
 4. مقیاس نقشه۲۰۰/۱ تا۵۰۰/۱)با عنایت به حجم پروژه)
 5. فاصله بلوک های ساختمانی در طراحی سایت پلان در جهت شمال و جنوب مجتمع هـا
  حداقل به میزان ۰.۵برابر ارتفاع بلوکها درنظر گرفته شود.
 6. در طراحی مجموعه های مسکونی جهت گیری بلوک ها و بازشوهای واحـدها به گونـه ای
  درنظر گرفته شود تا مسائل مربوط به کوران هوا در طراحی لحاظ گردد.
 7. مشخص نمودن حد پیشروی ۶۰ درصد در سایت پلان ارائه شده بـا انـدازه گـذاری
  کامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.