دانلود پروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز

دانلود پروژه ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز

کاهش فشار گاز بین دو نقطه متناسب است با مجموع تغییرات سرعت، ارتفاع و افت فشار ناشی از اصطکاک گاز با خط لوله و اتصالات مربوطه. علاوه بر این انشعابات و مصارفی که در طول مسیر از خطوط لوله سراسری گرفته می شود باعث افت فشار می شود. ایستگاه های تقویت فشار گاز همچنان که از نامشان پیداست این افت فشارها را در طول مسیر جبران خواهند نمود. در ضمن گاز ماده ای تراکم پذیر بوده و می توان با افزایش فشار حجم آن را کاهش داد و در نتیجه حجم بیشتری از گاز را در شرایط استاندارد انتقال داد. این پروژه به بررسی ایستگاه های تقویت فشار انتقال گاز می پردازد.

 

فهرست مطالب :

مقدمه

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز

اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ

ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮔﺎز

ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺮاﺳﺮی ﮔﺎز ﮐﺸﻮر

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎه

اﺗﺼﺎل اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺧﻂ ﺳﺮاﺳﺮی

ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺴﺘﮕﺎه

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﺴﺘﮕﺎه

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر

pig launcher, receiver ﻣﺤﻮﻃﻪ

ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز

ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﻗﮕﯿﺮ

ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻮط ﺳﺮاﺳﺮی اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﺑﺎ اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﺸﺎر

ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺠﺎورت اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ

ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺧﻄﻮط

ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا و ﮔﺎزدار ﮐﺮدن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

ﻫﻮازداﯾﯽ ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز

 

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 122
حجم: 7.11 مگابایت

35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.