دانلود پژوهش ارشد بررسی رابطه اطلاعات و فناوری اطلاعات با توانمندسازی کارکنان (در بانک رفاه جنوب تهران)


رشته: مدیریت دولتی

گرایش: منابع انسانی

عنوان :

دانلود پژوهش ارشد بررسی رابطه اطلاعات و فناوری اطلاعات با توانمندسازی کارکنان (در بانک رفاه جنوب تهران)

چکیده :

محیط پیچیده امروزی سازمانها راباچالشهایی روبروکرده است چنانچه تغییربه عنوان یکی از ویژگیهای سازمانهای امروزی درآمده است .سازمانهای امروزی باگذشت زمان دچارتغییرات بزرگی می شوندیکی از این عواملی که درنوع خودتغییرات زیادی درسازمانها ایجادکرده است فناوری اطلاعات می باشد،حال یکی از عواملی که می توان گفت بیشترین تاثیررااز فناوری اطلاعات پذیرفته ،منابع انسانی می باشد،منابع انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک سازمان ومهمترین عامل دررسیدن به مزیت رقابتی ،یکی از باارزشترین منابع می باشد،باورودفناوری اطلاعات دیدگاهها وگرایشات واهمیت منابع انسانی تغییرکرده است وفناوری اطلاعات وارتباطات آن برمنابع انسانی بی شک یکی از جالبترین وجدیدترین مباحث روز می باشد ،ماطی این پژوهش سعی کردیم که رابطه اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران را با 10 فرضیه اصلی وفرعی درقالب 59سوال بسنجیم،وبااستفاده از ضریب همبستگی پیرسون ,رگرسیون ومیانگین ادغام شده به این نتیجه رسیدیم که بین اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان ارتباط معناداری  وجوددارد(چون کلیه فرضیات فرعی تحقیق موردتاییدقرارگرفتند),امیداست که طی پژوهشهای بعدی به یافته های بهتروعمیق تری دستیابی پیداکنیم .

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه:

نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین “بزرگترین وباارزش ترین سرمایه یک سازمان محسوب می شود .درمید آن پررقابت امروز سازمانهایی می توانند موفق عمل کنند که این نیروی نهفته را شکوفا سازند وازتمامی ظرفیت انسانی خودبهره گیرند .سازمانهایی که همچنان براستفاده ازالگوهای سنتی مدیریت که مبتنی برسیستم های سلسله مراتبی ودستوری است اصرارورزند راه به جایی نخواهندبرد.

توانمندسازی یکی ازنویدبخش ترین مفاهیم دنیای کسب وکاربوده است که تاکنون کمتربه ان توجه شده است .این مفهوم نخستین باردردهه 1980معرفی شد به سرعت به موضوع روز بدل گشت  ولی به رغم بحث های فراوان درباره فوایدآن بهره برداری ازان ناچیز بوده است .البته مفهوم توانمندسازی به خودی خود عیب ونقصی ندارد بلکه این افرادهستند که نمی دانند چطورباید ذهنیت سلسله مراتبی وقدیمی خودرا باتوان افزایی جایگزین کنند .تواناسازی ظرفیت های بالقوه رابرای بهره برداری ازسرچشمه توانایی های انسانها که ازآن استفاده کامل نمی شود دراختیارمی گذارد 0کارکنان توانمندبه سازمان وبه خودشان سودمی رسانند آنهامشاغل وزندگی کاری خودرابیشتردارای هدف حس می کنند ودرگیری انهامستقیمابه بهسازی مستمردرسیستم ها وفرایندهای کاری تبدیل می شود .

درسازمان توانمند کارکنان بااحساس هیجان مالکیت وافتخار بهترین ابداعات وافکارخودراپیاده می سازند وعلاوه براین بااحساس مسولیت کارمی کنند ومنافه سازمان رابرمنافع خودترجیح می دهند

این مساله که اطلاعات وفناوری اطلاعات به سازمان ها دربسیاری از جهات کمک می نمایند آشکار شده است ,توانمندسازی پراز مفاهیمی است که تاثیر اطلاعات رابرتوانمندسازی کارکنان هرسازمانی نشان می دهد بااین وجود تحقیقات مربوط به اطلاعات و  فناوری اطلاعات ورابطه آن باتوانمندسازی افراد هنوزمتقن نیست ،درهرحال توانمندسازی مفهومی است که بیشترتجربه هایسازمانی مدرن به تاثیرواهمیت آن واقف هستند.پیشرفت ها درزمینه ی ارتباطات وفناوری اطلاعات ،فرصت های جدیدی برای سازمان ها ایجادکرده است ،تادرجایی که اعضا بااستفاده از فناوری ،ورای زمان ومکان باهم همکاری می نمایند ,کارهای سازمانی مهم راانجام  دهند  ،فرآیند توانمندسازی رابنیان نهاده ومدیریت کنند،دراین پژوهش درنظر است رابطه اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان دربانک رفاه جنوب تهران مورد بررسی قرارگیرد .

1-2موضوع تحقیق :

دراین پژوهش موضوع تحقیق بررسی رابطه  اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران است .

3
2
1

1-3نوع تحقیق :

تحقیقات را بر حسب مقاصد تحقیق به سه دسته بنیادی،کاربردی و توسعه ای تقسیم می کنند(فروغی،حسنی،1389،ص25) لذا دراین پژوهش  نوع تحقیق کاربردی وروش تحقیق همبستگی  می باشد.

1-4بیان مسئله :

-Basic Research1

Applied Research -2

Development and Research -3

سازمانهای امروزتحت تاثیر عواملی ازقبیل افزایش رقابتهای جهانی دگرگونی های ناگهانی نیازبه کیفیت وخدمات پس ازفروش ووجودمنابع محدود و…زیرفشارهای زیادی قراردارند .اگرسازمانی بخواهد درعرصه رقابت پیشتازباشد بایدازنیروی متخصص خلاق وباانگیزه بالا وتوانمندبرخوردارباشد ومنابع انسانی ثروت واقعی هرسازمانی راتشکیل می دهند واستفاده ازتوانایی بالای نیروی انسانی برای هرسازمانی مزیت بزرگی به شمارمی رود.براین اساس بانک رفاه جهت توانمندسازی کارکنان ازاطلاعات وفناوری اطلاعات استفاده نموده است که خدماتی همچون اتوماسین اداری وجوددستگاهای خودپرداز ،کارتهای شتاب ،شبکه ساتنا و تلفن بانک و…ازآن جمله اند لذا طبق مشاهدات اینجانب ومصاحبه باصاحب نظران ومدیران شعب به نظر می رسد آنطورکه شایسته است ازاطلاعات وفناوری اطلاعات جهت توانمندسازی کارکنان استفاده موثربعمل نیامده است که پایین بودن سهم بانک رفاه ازمنابع درمقایسه باسایربانکها مویداین مطلب است .لذابران شدم که به اکتشاف وبررسی موضوع بپردازم .

دراین تحقیق درنظراست رابطه اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران موردبررسی قرارگیرد.

بنابراین اطلاعات وفناوری اطلاعات بعنوان متغیرمستقل وتوانمندسازی کارکنان به عنوان متغیروابسته می باشد.

1-5ضرورت واهمیت تحقیق :

به جرات می توان مدعی شد که درطول تاریخ ظهورفناوری های مختلف هیچ نوع فناوری نتوانسته همانندفناوری اطلاعات دربین رشته های مختلف علوم ارتباط ایجادکند.فناوری اطلاعات به عنوان یک پیونددهنده تمامی علوم روزرابه کار می گیرد تابتواند اطلاعات موردنیاز متخصصین سازمانها بالاخره همه مردم درقسمت های مختلف جامه رادرکمترین زمان وبهترین وجه ممکن تامین نماید به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان رادرمی نوردد وملت هارادریک جامعه جهانی گردهم درمی آورد.

شایدبتوان گفت که به کارگیری صحیح اطلاعات وفناوری اطلاعات نه تنها آینده زندگی بشر رابهبودخواهدبخشید بلکه سعی دارد تاخرابی های به بارآمده ناشی ازفناوری های گذشته رانیز اصلاح نماید .

لذا ورود وبکارگیری فناوری اطلاعات درسازمان درحوزه های مختلف کارکردهای خاص خودراخواهدداشت وازجمله درحوزه منابع انسانی بنابراین عملکردهای نیروی انسانی می تواند نقش های زیادی رادرجهت انجام بهتروظایف منابع انسانی ایفانماید منجمله دقت درانجام عملکرداطلاع رسانی گسترده وبه موقع بااستفاده ازشبکه اینترنت واینترانت  ارزیابی دقیق وسریع علم بازخورد به موقع  انجام امورتکرارپذیرتوسط سیستم های سخت افزاری  کنترل وارزیابی نامحسوس  برقراری عدالت ونظم بیشتروتوانمندسازی کارکنان .

بنابراین امروزه نیازبه اطلاعات دراموربرنامه ریزی  سیاست گذاری  تصمیم گیری ومدیریت برکسی پوشیده نیست  درواقع تفاوت عمده میان کشورهای پیشرفته وعقب مانده درنقش وارزش اطلاعات نهفته است .بنابراین برخی ازدانشمندان وسیاستمداران درگزارش تازه باشگاه رم  بیان کرده اندکه قدرت درجایی متمرکز می شود که بیشترین اطلاعات وجود دارد  ازاین رو هرکشوری که اطلاعات بیشتری راتولیدکند ویا سیاست هاوبرنامه هایی مناسب برای مهاروانتقال اطلاعات بکارگیرد توانایی تسلط برسایرکشورها را خواهد داشت .

 

درعصرکنونی این ازخصوصیات اطلاعات است که انفجارعلوم  دانشهاواطلاعات رابه همراه دارد .بیش از90 درصدازتمامی دانش واطلاعاتی که درطول تاریخ بشرتولیدشده درعصرمابوده است .ازاین رو جامعه آینده راجامعه دانش بر جامعه نرم افزاری یاجامعه اطلاعاتی نام نها دند .(ماهنامه شماره 13رفاه ،1378،ص13)

 

بنابراین سرعت رشد تکنولوزی وپیشرفت شتاب گرفته است  به نحوی که قرن بیستم راقرن انقلاب تکنولوزی نام نهادند .درسالهای آغازین هزاره سوم ما شاهد آخرین تکنیک های جدید درزمینه های تولید خدمات وکشاورزی و…خواهیم بود که انتظارمی رود انقلابی رادرعرصه اقتصاد وحیات انسانی موجب شود .لذا می توان به جرات گفت که ویژگی مدیریت آینده تعلق وتوجه خاص او به تکنولوزی وپیشرفت های آن است .(ماهنامه شماره 31،1380،ص33)

 

توانمند سازی کارکنان
اطلاعات:

*سهولت دسترسی

*حجم مناسب اطلاعات

*قابلیت اعتماد

*کامل بودن اطلاعات

*فشرده بودن اطلاعات

*سازگار و هماهنگ بودن اطلاعات

*سهولت دستکاری

*دوری از خطا

*قابلیت تفسیر

*عینیت

*مربوط بودن

*حسن شهرت

*امنیت

*بهنگام بودن

*قابلیت درک

 

 

1-6مدل مفهومی تحقیق:

*بهبود کیفیت عملکرد کارکنان

*استقلال و آزادی کارکنان

*افزایش دانش و آگاهی

*افزایش فرصت های شغلی

*افزایش مسئولیت تصمیم گیری

*افزایش خود کنترلی

*توسعه حرفه ای کار

فناوری اطلاعات:

*نرم افزار

*سخت افزار

*پایگاه داده ها

*وسایل الکترونیکی

 

 

مدل فوق برگرفته از منابع زیر است:

1-سایتwww.jetems.scholarlinkresearch.org//ssuesview.php

2-بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر توانمدسازی شغلی کارکنان(برق منطقه ی غرب استان کرمانشاه)امید اردلان،پایان نامه کارشناسی ارشد1390

3-مدیریت منابع انسانی –80پرسشنامه معتبر جهانی، تالیف دکتر سید محمدمقیمی،دکتر مجید رمضان، انشارات راه دان،1390

 

1-7اهداف تحقیق(objactives) :

1-7-1هدف اصلی(General objactive) :

بررسی رابطه اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران

1-7-2اهداف فرعی((Tributary objactives :

1-بررسی رابطه بین اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران

2-بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران

 

1-8سوال آغازین :

آیا اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران ارتباط دارد؟

1-9فرضیه های تحقیق(Hypothesis) :

1-9-1فرضیه اصلی ((General Hypothesis:

اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران رابطهء معناداری دارد

 

1-9-2فرضیه های فرعی (Tributary Hypothesis) :

1-بین اطلاعات (سهولت دسترسی،حجم مناسب اطلاعات،قابلیت اعتماد،کامل بودن،فشردگی اطلاعات،هماهنگی و سازگاری اطلاعات،سهولت دستکاری،دوری از خطا،قابلیت تفسیر،عینیت،مربوط بودن،حسن شهرت،امنیت،بهنگام بودن،قابلیت درک )وتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه  جنوب تهران  رابطه وجوددارد

2-بین فناوری اطلاعات (نرم افزار-سخت افزارو…)وتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران رابطه وجوددارد.

3-بین فناوری اطلاعات و بهبود کیفیت عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.

4-بین فناوری اطلاعات و افزایش دانش و آگاهی کارکنان رابطه وجود دارد.

5-بین فناوری اطلاعات و افزایش فرصت های شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.

6-بین فناوری اطلاعات و استقلال و آزادی کارکنان رابطه وجود دارد.

7-بین فناوری اطلاعات و افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان رابطه وجود دارد.

8-بین فناوری اطلاعات و میزان خود کنترلی کارکنان رابطه وجود دارد.

9-بین فناوری اطلاعات و توسعه حرفه ای کارکنان رابطه وجود دارد.

1-10قلمرو تحقیق(موضوعی،مکانی و زمانی)

1-10-1قلمرو زمانی:

این تحقیق فاصله زمانی اردیبهشت ماه تا بهمن ماه  1391 را در بر خواهد داشت.

1-10-2قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی بخش ستادی و صفی اداره و شعب بانک رفاه جنوب تهران می باشد

 

1-10-3قلمرو موضوعی :

بررسی رابطه اطلاعات وفناوری اطلاعات باتوانمندسازی کارکنان بانک رفاه جنوب تهران

1-11روشهای گردآوری اطلاعات :

باعنایت به اینکه روشهای متفاوتی جهت گردآوری داده ها وجود دارد ولی دراین پژوهش ازپرسشنامه استفاده می شود.

1-12روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات :

باتوجه به اینکه روش تحقیق دراین پژوهش همبستگی می باشد جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات  ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون یا واریانس دو طرفه بااستفاده از نرم افزارSpssانجام می شود و از آماره لیزرل جهت تحلیل مدل و ساختاربندی سوالات استفاده شده است وتجزیه وتحلیل دردوسطح آمارتوصیفی وآماراستنباطی صورت گرفت درسطح آمارتوصیفی مشخصات افرادنمونه موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت ودرسطح آماراستنباطی بانرم افزارspssباتوجه به نوع متغیرها واطلاعات موردنیاز جهت آزمودن فرضیه های  تحقیق استفاده شد.

1-13متغییرهای تحقیق:(توانمندسازی،فناوری اطلاعات،اطلاعات)

متغییرها شرایط یا خصایصی هستند که محقق آنها را کنترل،دستکاری یا مشاهده می کند،متغییرهای مستقل شرایط یا خصایصی هستند که محقق در عمل آنها را برای اثبات ارتباطاتشان با پدیده مورد مشاهده دستکاری می کنند،متغییر وابسته شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن،از میان برداشتن یا تغییر متغییرهای مستقل ظاهر می شوند و از بین می روند یا تغییر می کنند(پاشا شریفی،طالقانی،1373،ص84).

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                         12

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1مقدمه                                                                                              14

1-2موضوع تحقیق                                                                                    15

1-3نوع تحقیق                                                                                         15

1-4بیان مسئله                                                                                        15

1-5ضرورت واهمیت تحقیق                                                                           16

1-6مدل مفهومی تحقیق                                                                              18

1-7اهداف تحقیق(objactives)                                                                    19

1-7-1هدف اصلی(General objactives)                                                       19

1-7-2اهداف فرعی                                                                                    19

1-8سوال آغازین                                                                                       19

1-9فرضیه های تحقیق(Hypothesis)                                                            19

1-9-1فرضیه اصلی                                                                                    19

1-9-2فرضیه های فرعی                                                                              19

1-10قلمرو تحقیق(موضوعی،مکانی و زمانی                                                         20

1-10-1قلمرو زمانی                                                                                   20

1-10-2قلمرو مکانی                                                                                  20

1-10-3قلمرو موضوعی                                                                               21

1-11روشهای گردآوری اطلاعات                                                                     21

1-12روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                               21

1-13متغییرهای تحقیق                                                                              21

1-13-1توانمندسازی                                                                                  22

1-13-2فناوری اطلاعات                                                                              22

1-13-3فناوری                                                                                        22

1-13-4اطلاعات                                                                                       22

1-14تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها                                                            22

1-14-1تعریف مفهومی                                                                               23

1-14-2تعریف عملیاتی                                                                               23

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1مقدمه                                                                                              28

2-2بخش اول :فناوری اطلاعات واطلاعات                                                           28

2-2-1زمینه های مرتبط بافناوری اطلاعات                                                         34

2-2-2اطلاعات چیست                                                                               35

2-2-3مفهوم فناوری اطلاعات                                                                        37

2-2-4تعریف جامع فناوری اطلاعات                                                                 37

2-2-5عوامل موثر برتوسعه فناوری اطلاعات                                                         38

2-2-6دسته بندی جوامع بشری                                                                     38

2-2-7مدل توسعه فناوری اطلاعات                                                                  40

2-2-8تاثیرفناوری اطلاعات براشتغال                                                                43

2-2-9نیروی کارفناوری اطلاعات کیست                                                            45

2-2-10مزایای استفاده از فناوری اطلاعات درتولید                                                 46

2-2-11تاثیرفناوری اطلاعات برسازمان                                                              46

2-2-12مزایای سیستم های اطلاعاتی                                                               53

2-2-13تعریف فن آوری اطلاعات                                                                    54

2-2-14انواع سیستم های اطلاعاتی                                                                  55.

2-2-15اجزای یک  سیستم اطلاعاتی                                                               56

2-2-16منابع ومحصولات سیستم های اطلاعاتی                                                   56

2-2-17محصولات اطلاعاتی                                                                          57

2-2-18تاریخچه سیستم های اطلاعاتی                                                             57.

2-2-19نگرش های نوین به سیستم های اطلاعاتی                                                 60

2-3مفهوم شناسی توانمندسازی                                                                      61

2-4سیر تکاملی مفهوم توانمندسازی                                                                 61

2-5مفهوم‌شناسی سازمان‌های توانمندساز                                                           62

2-6رویکردهای توانمندسازی                                                                         63

2-7مدل های توانمندسازی                                                                           65

2-8الزامات و اقدامات تحقق توانمندسازی                                                           66

2-9مکانیزم های توانمندسازی                                                                       67

2-10پیامدها و دستاوردهای توانمندسازی                                                           68

2-11تعاریف توانمندسازی                                                                            69

2-11-1تعریف جامع ازتوانمندسازی                                                                 74

2-11-2ریشه های توانمندسازی                                                                     74

2-11-3ویژگی های توانمندسازی                                                                    75

2-11-4الگوهای توانمندسازی                                                                        76

2-12بخش سوم                                                                                       90

2-12-1مطالعات انجام شده درایران                                                                 90

2-12-2مطالعات انجام شده درخارج از ایران                                                        92

2-13برخی از مدل های توانمندسازی منابع انسانی                                                 94

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1مقدمه                                                                                              99

3-2 روش تحقیق                                                                                      100

3-2-1در اجرای تحقیق ، مراحل زیر انجام شده است                                              102

3-3جامعه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه                                                  103

3-3-1 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق                                                    103

3-3-2روش تعیین حجم نمونه                                                                         103

3-3-3شیوه نمونه گیری                                                                              104

3-4قلمرو تحقیق(زمانی،مکانی،موضوعی)                                                            104

3-5معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات                                                            104.

3-5-1پرسشنامه                                                                                      105

3-5-1-1 معرفی پرسشنامه                                                                          105

3-5-1-2 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه                                                        106

3-5-1-3 نحوه امتیاز بندی پرسش نامه و مقیلس داده ها                                             109

3-6 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )                                                110

3-6-1روایی                                                                                           110

3-6-2 پایایی                                                                                          111

3-7 خلاصه فصل                                                                                      115

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه                                                                                              117

4-2     آمار توصیفی                                                                                  117

4-2-1 پرسشنامه‌های‌توزیع شده و نرخ بازگشت آنها                                               117

4-2-2 مشخصات جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان                                                 118

4-3     آمار استنباطی                                                                                125

4-3-1-اعتبار و روایی پرسشنامه                                                                     127

4-3- 2 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق                                                          130

4-3-2-1 تحلیل توصیفی متغیر اطلاعات                                                           130

4-3-2-2 بررسی توصیفی متغیر فناوری اطلاعات                                                  130

4-3-2-3  بررسی توصیفی متغیر توانمند سازی کارکنان                                          134

4-3- 3 آزمون فرضیه های تحقیق                                                                   136

4-3- 4 تحلیل رگرسیون متغیرها تحقیق و محاسبه شدت رابطه                                  171

4-3-5 تائید مدل با استفاده از لیزرل                                                                172

4-3-5-1 آزمونهای برازندگیمدل                                                                    177

4-4 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری                                                                                           179

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1مقدمه                                                                                              181

5-2 یافته های توصیفی پژوهش                                                                      183

5-3-نتیجه گیری(یافته های استنباطی پژوهش)                                                   183

5-2-1-فرضیه فرعی1                                                                                184

5-2-2- فرضیه فرعی2                                                                                185

5-2-3-فرضیه فرعی3                                                                                186

5-2-4-فرضیه فرعی 4                                                                               186

5-2-5-فرضیه فرعی 5                                                                               187

5-2-6-فرضیه فرعی 6                                                                                188

5-2-7-فرضیه فرعی 7                                                                                189

5-2-8-فرضیه فرعی 8                                                                               189

5-2-9-فرضیه فرعی 9                                                                              190

5-2-10-فرضیه اصلی                                                                                 191

5-3-پیشنهادات                                                                                       191

5-3-1-پیشنهادات پژوهشی                                                                          191.

5-3-2-پیشنهادات اجرایی                                                                            191

5-3-4تنگناها                                                                                          194

ضمائم                                                                                                                          196

منابع و مآخذ                                                                                                                239

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 245
حجم: 1.96 مگابایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *