خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)

خلاصه نکات کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری (حسین شکوهی)

فصل اول : جغرافیای شهری و ابعاد اجتماعی – اقتصادی آن

1- توالی عملکردها در طول زمان که شامل تغییر در مکان وزمان خواهد بود چه مفهومی را میرساند ؟ جواب : روند
2- کیفیت کاربری زمین از کدام جنبه فضایی توسعه شهری می باشد ؟ جواب : درون شهری
3- در چهل سال گذشته جغرافیای شهری از کدام مکتب تاثیر پذیرفته است ؟ جواب : پوزیتیویسم
4- در دهه 1980 کدام دو مکتب بیش از همه جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است ؟ جواب : ساخت گرایی- رفتارگرایی
5- کدام مکتب بر شناخت عمیق نابرابریهای اجتماعی – اقتصادی در شهرها تاکید دارد ؟ جواب : ساخت گرایی
6- مکتب ساخت گرایی به چه سمتی در شهرها پیش می رود ؟ جواب : عدالت اجتماعی
7- کدام مکتب به تحلیل سازمان فضایی شهرها و رفتار فضایی در داخل این الگو توجه می کند ؟ جواب : رفتارگرایی
8- در دوره های گذشته جغرافیای شهری ازچه مسائلی در شهر سخن می گفت ؟ جواب : مورفولوژی شهرها
9- جهت گیری جغرافیای شهری برای ورود به قلمروهای تازه با چه چیزی پیوند می خورد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
10- امروزه در هنگام مطالعه شهرهای انگلستان نقش چه چیزی را در نظر می گیرند ؟ جواب : تاچریسم
11- مورفولوژی شهری همواره با ………… آن پیوند محکمی دارد . جواب : کارکرد
12- پیشگامان جغرافیای شهری جدید ، ساخت داخلی شهری را با توجه به چه چیزی مطالعه می کنند ؟ جواب : عدالت اجتماعی
13- در کدام نگرش شهر به صورت متوازن وتک هسته ای مطالعه می شود ؟ جواب : اقتصاد جدید شهری
14- در کدام نگرش تاکید بر رفتار فردی در محیط شهری بیش از رفتار گروهی است ؟ جواب : برخورد رفتاری
15- مکتب نئووبری از نظریات کدام دانشمند تاثیر پذیرفته است ؟ جواب : ماکس وبر
16- مکتب نئووبری برای کدام عامل اعتبار علمی قائل است ؟ جواب : فرهنگ
17- در کدام مکتب بر سازمان اجتماعی بیش از سازمان فضایی تاکید می شود ؟ جواب : انسان گرایی
18- در جغرافیای شهری کدام مطا لعات از شهرها جغرافیدانان را با تضاد های اجتماعی – اقتصادی آشنا می سازد ؟
جواب : مطالعات تطبیقی
19- در جغرافیای شهری مطالعات تطبیقی به ………….. می انجامد . جواب : تحلیل تطبیقی
20- مالکیت سرمایه های تجاری در مراکز بین المللی ، بیشتر ………. می شود . جواب : جهان شهری
21-مطالعات ماکرو در شهر نشبینی بررسی روابط و تاثیرات ………….. در نظام اقتصاد جهانی است . جواب : مرکز پیرامون
22- در این نگرش تاکید بر ایدئولوژیها ، ارزشها و سنت های یک جامعه است . جواب :اقتصاد سیاسی
23- در کدام دید گاه مرزهای رشته جغرافیا کمتر مورد نظر است ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
24- هدف اصلی دیدگاه اقتصاد سیاسی این است که مسائل جامعه شهری را با …….. بر آن تحلیل کند. جواب : شیوه تولید مسلط
25- در ایالت متحده ، تحلیل اقتصادی – سیاسی از مسائل شهری پایه واساس چه جغرافیایی قرار می گیرد؟ جواب : رادیکال
26- در ایالات متحده ، تحلیل اقتصادی سیاسی از کدام مکتب تاثیر می پذیرد ؟ جواب: ساخت گرایی
27- در کدام مکتب ، نیروهای بوجود آورنده مسائل شهری برای حل مسائل جامعه، تعدیل یا حذف می شود؟ جواب: اقتصاد سیاسی
28- با تحلیل اقتصادسیاسی از مسائل شهری ، بر چه عامل هایی تاکید می شود ؟ جواب : اقتصاد بازار- رفاه اجتماعی- شیوه تولید
29- چه چیزی راه گشای بسیاری از مسائل فوردیسم در آمریکا بود ؟ جواب : حومه نشینی
30- فعالترین جغرافیدانان معاصر را جغرافیدانان معتقد به کدام مکتب تشکیل می دهد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
31- در کدام نگرش بر نقش تصمیم گیری های کلیدی در زمینه مسائل شهری تاکید می شود؟ جواب : مدیران شهری
32- در این بخش بیشترین تحقیقات جغرافیایی انجام شده است . جواب : محیط محلی و جغرافیای شهری
33- در این قسمت جغرافیای شهری به تحقیقات میان رشته ای نزدیک میشود . جواب : محیط محلی
34- تحلیل رفتارگرایی از بخش های مهم این دیدگاه در جغرافیای شهری می باشد. جواب : محیط محلی
35- در همه شهرهای جهان ، بویژه شهرهای جهان سوم چه عواملی اساس مسائل شهری را تشکیل می دهد ؟ جواب :اقتصادی
36-دراین دیدگاه ، دولتها با مداخله خود در بخش بازار خصوصی ، نظام آن را تنظیم می کنند . جواب: دولتها به عنوان مکانیسم تنظیم کننده
37-در این نگرش ، دولتها وظیفه دارند معیارهای ویژه زندگی را برای اکثریت مردم فراهم کنند . جواب : دولتها به عنوان مهندسان اجتماعی
38- در این نظریه دولتها در جدال بین گروههای ذ ی نفع جامعه به عنوان قاضی وارد عمل می شوند . جواب : دولتها به عنوان قضات
39- در این نظریه کارکرد دولتها به وسیله ساخت اجتماعی و سیتم حکومتی تعیین می شود .
جواب : نگرش ساخت گرایی به نقش دولت
40- در این بخش به تولد ، جوانی ، میان سالی و سالمندی شهر توجه می شود . جواب : منشا شهرنشینی و شهرگرایی
41- در این قسمت شهر با توجه به منطقه نفوذ ودیگر نواحی به همراه کیفیت زندگی مردم و ساخت شهر بررسی می شود .
جواب : روند زندگی شهری
42- در این بخش ببیشتر بر شکل فیزیکی شهر تاکید می شود . جواب :ساخت داخلی شهر
43- در این قسمت کیفیت تقسیم شهر براساس پایگاه های مذهبی قومی بررسی می شود .
جواب : کاربری زمین و جدایی گزینی اکولوژیک
44- در کدام دهه رفاه اجتماع روستایی محور سیاست توسعه را تشکیل می داد ؟ جواب : 1970
45- درکشورهای مختلف جهان سوم سیاست اقتصاد کلان بیشتر تحت تاثیر چه چیزی است ؟ جواب : عوامل خارجی
46- کدام برنامه ریزی مربوط به نظام منطقه بندی و کاربری زمین می باشد ؟ جواب : برنامه ریزی فیزیکی
47- برنامه ریزی فیزیکی باید به موازات کدام برنامه ریزی انجام گیرد ؟ جواب : اجتماعی – اقتصادی
48 – برنامه ریزی های اقتصادی باید قبل از هر چیز دستیابی آسان به …………… را امکان پذیر سازد .
جواب : شغل ودرآمد
49- برنامه ریزی اجتمکاعی بر چه چیزی تاکید دارد ؟ جواب : پیشرفت منابع انسانی
50- سیاست برنامه ریزی اجتماعی باید در جهت ……………. در خانواده ها حرکت کند .
جواب : قطع دور تسلسل فق
51- اساس کار در سیستم اطلاعات جغرافیایی چیست ؟ جواب : بهره گیری از کامپیوتر
52- مدل جغرافیدانان و برنامه ریزان به عنوان راهنما در واقع : جواب : تحمیل ارزش های ناشناخته به گروه های اجتماعی است
53- از همپوشی سه رشته جغرافیای شهری ، جامعه شناسی شهری و اقتصاد شهری چه رشته ای تشکیل می شود ؟
جواب : برنامه ریزی شهری
54- از این مدل گههی تحت عنوان برنامه ریزی حمایت گر نام می برند . جواب: برنامه ریز به عنوان مشاور
55-برنامه ریزی حمایتگر بر اساس فرضیه های کدام جغرافیدانان تهیه شده است ؟ جواب : رادیکال
56-در کدام مدل به گروه های کم درآمد و محروم جامعه شهری توجه بیشتری می شود ؟ جواب : برنامه ریزی حمایتگر
57- چه کسی معتقد است که یک جغرافیای شهری مشترک نمی تواند وجود داشته باشد ؟ جواب : براین بری
58- براین بری سیاره زمین را به چند ناحیه تقسیم می کند ؟ جواب: 4ناحیه

فصل دوم : سیر تکوینی جغرافیای شهری

59- چه کسی برای اولین بار روابط متقابل ساخت های فضایی و ساخت های اجتماعی شهرها را تبیین کرد؟
جواب : ژرژ کهل
60- براساس نظریه کهل به موازات فاصله گرفتن از مرکز شهر ، پایگاه های اجتماعی – اقتصادی نیز …………. می یابد .
جواب : کاهش
61- فردریک راتزل از بزرگان کدام مکتب است ؟ جواب : جبر جغرافیایی
62- چه کسی قوانین جغرافیای انسانی را بازتابی از نحوه وابستگی انسان به شرایط محیطی می داند ؟ جواب : راتزل
63- طی سال های 1875-1900 ، بخش بزرگی از مطالعات جغرافیایی بر اساس ………………… تنظیم شد .
جواب : محیط گرایی
64- تفکرات جبر محیطی تا چه سالی در اسناد جغرافیایی دیده می شود ؟ جواب :1950
65- در اواخر قرن نوزدهم تفسیر و تبیین جغرافیای شهری تحت تاثیر ………. بوده است . جواب : اکولوژی گیاهی
66- چه کسی گفت وحدت جغرافیای طبیعی و انسانی می تواند به تبیین اشکال عینی سطح سیاره زمین کمک کند .
جواب : اتو اشلوتر
67- چه کسی شهر مرکزی را موضوع اصلی واساس مطالعه در جغرافیای شهری می داند ؟ جواب: اتو اشلوتر
68- فردریک راتزل با الهام از کدام مکتب محیط گرایی را وارد جغرافیای شهری کرد ؟ جواب : جبر جغرافیایی
69 – نظریه های مربوط به جایگاه شهرها ، در اوایل کار جغرافیای شهری ، بیشتر بر محور …………. تاکید داشته است .
جواب : حمل ونقل
70- چه کسی محیط گرایی را وارد مباحث جغرافیایی آمریکا کرد ؟ جواب : چرچیل سمپل
71- در کدام دهه نقش شرایط اکولوژیک در برنامه ریزی فیزیکی شهرها مورد توجه قرار می گیرد ؟ جواب : 1920
72- پتریک گدس را از بنیان گذاران چه نوع برنامه ریزی می دانند ؟ جواب : برنامه ریزی فیزیکی
73- پتریک گدس در برنامه ریزی فیزیکی به ………… اعتبار بیشتری می دهد. جواب : زندگی اجتماعی
74- چه کسی میزان بارندگی را از عوامل تعیین کننده در سکونتگاه های انسانی می داند ؟ جواب : گریفیت تیلور
75- چه کسی درجه حرارت را از عوامل تعیین کننده در سکونتگاه های انسانی می داند ؟ جواب : گریفیت تیلور
76- انواع پراکندگی های سطح زمین را با توجه …………… آن مطالعه می کنند . جواب : شرایط مکانی
77- در نیمه اول قرن بیستم مفهوم وهدف جغرافیا از تفکرات چه کسی تاثیر پذیرفت ؟ جواب : هارتشورن
78- انقلاب کمی ابتدا در کدام کشور آغاز شد ؟ جواب : آمریکا
79- زمینه انقلاب کمی قبلا از کدام مکتب فراهم شده بود ؟ جواب : پوزیتیویسم منطقی وین
80- بر اساس این نظریه جغرافیای علمی با استفاده از روشهای کمی در جغرافیا مسیرهای تازه ای به دست می دهد .
جواب : پوزیتیویسم منطقی
81- نظریه مکان کشاورزی را چه کسی مطرح کرد ؟ جواب : فن تونن
82- واضع نظریه مکان مرکزی چه کسی است ؟ جواب : کریستالر
83- واضع نظریه مکان عمومی کیست ؟ جواب : لوش
84- کدام قانون در تاثیر متقابل میان دو محیط در یک ناحیه در جغرافیا بکار برده شد ؟ جواب : قانون جاذبه نیوتن
85- در برسیهای کمی بررسیهای مربوط به حمل ونقل مربوط به چه کسی است ؟ جواب : ویلیام گریسون
86- جعبه سیاه نام دیگر کدام مکتب جغرافیایی می باشد ؟ جواب : پوزیتیویسم
87- کدام مکتب بر وضع موجود تاکید دارد ؟ جواب : پوزیتیویسم
88- در دهه 1970 در جغرافیای انسانی نقش اول به چه چیزی داده شد ؟ جواب : عدالت اجتماعی
89- نویسنده کتاب عدالت اجتماعی وشهر کیست ؟ جواب : دیوید هاروی
90- نویسنده کتاب جغرافیای شهری : شهر ، ناحیه و ناحیه بندی کیست ؟ جواب : رابرت دیکنسون
91- چه کسی برای ارولین بار نظریه های کاربری زمین را به مباحث جغرافیای شهری نمود ؟ جواب : هارولد مه یر
92- چه کسی برای اولین بار نظریه طبقه بندی شهرها را وارد مباحث جغرافیای شهری نمود ؟ جواب : هارولد مه یر
93- از سال 1970 به بعد ، ……………. مبنای کار در جغرافیای شهری شناخته شد .
جواب : تحلیل مکانی و جغرافیای فرهنگی
94- تحلیل فضایی توسط چه کسانی وارد جغرافیای شهری شد ؟ جواب : موریل – گریسون – بری
95- چه کسانی روش های کمی را در جغرافیای شهری بکار بردند ؟ جواب : کینگ و گولج
96- روشتون وپرد در تحقیقات شهری بر چه چیزی تاکید کردند ؟ جواب : مطالعات رفتاری
97 – رون جانستون با استفاده از چه چیزی تمام مسائل جغرافیای شهری آمریکا را تحلیل کرد ؟ جواب : اقتصاد سیاسی
98- نوسنده کتاب مادر شهر کیست ؟ جواب : آلن اسکات
99- آلن اسکات در کتاب مادر شهر بر چه چیزی تاکید دارد ؟ جواب : تقسیم کار
100- چه کسی جغرافیای شهری در مسیر تفکرات فلسفی – اقتصادی قرارداد ؟ جواب : آلن اسکات
101- در چین بیشترین تحقیقات بر روی کارکرد کدام شهرها در ساخت سیستم های شهری چین صورت گرفت ؟
جواب : شهرهای میانی

فصل سوم : شهر ومفاهیم شهری

102- در حوزه های روستایی کاربری زمین بیشتر به کدام بخش اختصاص دارد ؟ جواب : کشاورزی
103- چه کسی بر ملاک شیوه زندگی بسیار تاکید می کرد ؟ جواب : لوئیز ورث
104 – در سطوح جهانی ، هنگام شناخت شهر از روستا از چه ملاک هایی استفاده می کنند؟ جواب : جمعیت
105- حداقل جمعیت برای شهر شناخته شدن در دانمارک چند نفر است ؟ جواب : 250 نفر
106- حداقل جمعیت برای شهر شناخته شدن در یونان چند نفر است ؟ جواب : 10 هزار نفر
107- در طبقه بندی سازمان ملل ، شهر بزرگ دارای چه جمعیتی است ؟ جواب : 500 هزار نفر
108- در طبقه بندی سازمان ملل ، شهر دارای چه جمعیتی است ؟ جواب : 100 هزار نفر
109- قاره ای که دارای بیشترین در صد شهرنشین است کدام قاره است ؟ جواب : استرالیا
110- موقع مطلق یک شهر از …………. آن تاثیر می پذیرد . جواب : محیط طبیعی
111- برای شهر شدن یک منطقه چند درصد جمعیت باید در فعالیت های غیر کشاورزی مشغول باشند ؟ جواب : 75 درصد
112- از ابتدای پیدایش شهرها شهر با کارکردهای ……….. شناخته می شد . جواب : اداری سیاسی
113- شهرهای قدیمی یونان و روم چه نوع شهرهایی محسوب می شوند ؟ جواب : اداری –سیاسی
114- شهرهای کانبرا واتاوا در ردیف چه نوع شهرهایی محسوب می شوند ؟ جواب : اداری – سیاسی
115- از قرن شانزدهم به بعد ، بویژه در قرن نوزدهم ، ………… ساخت داخلی شهرها را در اختیار گرفت .
جواب : کارکرد صنعتی
116- در شناخت شهر بر پایه کارکرد اقتصادی ، بر چه چیزی تاکید می شود ؟ جواب : بازاریابی مکان شهری
117- والتر کریستالر پایه نظریه مکان مرکزی خود را بر چه چیزی قرار داده بود ؟ جواب : عرضه خدمات اقتصادی
118- در نظریه مکان مرکزی منطقه تحت نفوذ شهر را براساس چه چیزی می سنجیدند؟ جواب : ظرفیت اقتصادی – اجتماعی
119- چه کسی در سال 1938 از شهر نشینی به عنوان شیوه خاص زندگی یاد می کند ؟ جواب : لوئیز ورث
120- در دوره های اسلامی شهر به چه جایی گفته می شد ؟ جواب : دارای منبر باشد
121- در دوره های اسلامی بویژه تا حمله مغول در شناخت شهر از روستا بر کدام عامل تاکید می شود ؟
جواب : مذهبی – فرهنگی
122- این مفهوم از شهز نشینی بر اساس آگاهی مردم در طول زمان و الگوهای رفتاری آنها مطرح می شود .
جواب : تفسیر رفتاری
123-مفهوم شیوه زندگی را ابتدا چه کسی بکار برد؟ جواب : ویدال دولابلاش
124- مرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب می شود ؟ جواب : شهرگرایی
125- در شهرک ها اگر معاملات عمده فروشی صورت بگیرد بیشتر مربوط به چه چیزی است ؟
جواب : حبوبات و غلات
126- کاربری زمین در شهر های جهان سوم بازتابی از چیست ؟ جواب : شیوه سرمایه داری غربی
127 – امروزه در شهرهای جهان سوم عامل تعیین کننده اکولوژی اجتماعی شهرها چیست ؟ جواب : اقتصادی
128 – پایگاه اجتماعی – اقتصادی چه شکلی به شهر می بخشد ؟ جواب : شکل قطاعی
129- پایگاه خانوادگی چه شکلی به شهر می بخشد ؟ جواب : منطقه ای
130- پایگاه های قومی – نژادی چه شکلی به شهر می بخشند ؟ جواب : شکل خوشه ای
131- کدام ناحیه مرکز ظهور اولین تمدن های شهری بوده است ؟ جواب : خاور میانه
132- کدام ناحیه از شهرها تحت تاثیر اوضاع جهانی قرار می گیرد ؟ جواب : بخش مرکزی
133- کدام بخش از شهر کارکردهای متنوع تری دارند ؟ جواب : بخش مرکزی
134- در فرمول dx=doe-bx ، do چه چیزی می باشد ؟ جواب : تخمین تراکم جمعیت در مرکز شهر
135- از صنایع مهم بخش مرکزی شهرلندن چه صنعتی می باشد ؟ جواب : پوشاک
136- در شیبویا در شلوغ ترین ساعات چند نفر جمعیت وجود دارد ؟ جواب : 250 هزار نفر
137- بین بخش مرکز تجارت شهر و واحد های مسکونی بخش میانی شهر چه منطقه ای قرار دارد ؟ جواب :منطقه گذار
138- اگر بخش مرکزی شهر را به صورت یک عکس تصور کنیم ، منطقه گذار در حکم ………….. خواهد بود .
جواب : قاب عکس
139- اولین پارک های صنعتی در کدام کشور برنامه ریزی شد ؟ جواب: آمریکا
140- تعداد کدام یک از پارک های صنعتی بیشتر است ؟ جواب : پارک های کار خانه ای
141- کدام نوع از پارک های صنعتی در تولیدات صنایع سبک فعالیت می کنند؟ جواب : پارکهای کارخانه ای
142- کدام نوع از پارک های صنعتی با صنایع سبک همکاری نزدیک دارد ؟ جواب : پارک های علمی
143- کدام نوع از پارک های صنعتی در سال های اخیر ایجاد شده اند ؟ جواب : پارک های بازرگانی
144- حوزه ای که عمدتا به منطقه مسکونی اختصاص می یابد و در بیرون از شهر قرار دارد ؟ جواب : حومه
145- از چه قرنی حومه ها برای زندگی خانواده های ثروتمند انتخاب شد ؟ جواب : قرن نوزدهم
146- مهم ترین عاملی که حومه های طبقاتی را از هم متمایز می کند چیست ؟ جواب : اتومبیل
147- در بعضی موارد وجود کارخانه های بزرگ و کوره های آجرپزی نشان دهنده چیست؟ جواب : دهشهر
148- مهاجرت های روستایی با ………… اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می دهد . جواب : توزیع مجدد جمعیت
149- پویایی هر شبکه شهری به چه چیزی بستگی دارد ؟ جواب : ارتباط داخلی یا خارجی
150- گوته از کدام دو شهر تحت عنوان شهر جهانی نام می برد ؟ جواب : رم و پاریس
151- کدام عامل از قدیمی ترین عوامل در شکل گیری شبکه های شهری است ؟ جواب : عامل تجاری
152- عنوان مگالاپلیس را در نیم قرن اخیر چه کسی بکار برد ؟ جواب : پاتریک گدس
153- چه کسی متخصص معروف شهرهای متروپلیتن است ؟ جواب : لوئیز مامفورد
154- مگالاپلیس باید دارای چه جمعیتی باشد ؟ جواب : ببیش از 10 میلیون
155- مگالاپلیس ها معمولا به چه شکلی می باشند ؟ جواب : خطی یا کریدوری
156- هر مگالاپلیس با استفاده از …………. حوزه های مادر شهری توسعه می یابد . جواب : زمینهای کشاورزی
فصل ششم : مادرشهرها
157- در نظریه مکان مرکزی ، مادر شهر به شهری گفته می شود که حداقل دارای چه جمعیتی باشد ؟ جواب : یک میلیون نفر
158- یکی از نتایج عدم تمرکز و تخصص یابی در مادر شهرها چه چیزی می باشد ؟ جواب : وابستگی متقابل
159- در داخل مادرشهرها جه گروه های اجتماعی می توانند به تجانس دست یابند ؟ جواب : گروه های کوچک
160- در آمریکا جه مقدار از نیروی کار در مادر شهرها خدمت می کنند ؟ جواب : 75 درصد
161- وحدت وتجانسی که در زندگی مادر شهرها وجود دارد بیشتر ناشی از چه چیزی ناشی می شود ؟ جواب : اقتصاد شهری
162- این نوع توسعه نه از لحاظ اقتصادی کارایی دارد ونه از لحاظ زیبایی منطقه جلب توجه می کند ؟
جواب : توسعه تخته شطرنجی
163- توسعه فیزیکی ناموزون شهر بیشتر به چه چیزی بستگی دارد ؟ جواب: سیاست های اداری روستا- شهر
164- تاریخ توسعه شهر ، خطوط اتوبوس رانی و واگونهای برقی در توسعه ……….. بسیار موثر است . جواب : نواری شهر
165- آمد وشد روزانه از حوزه های روستایی به شهر برای کار می تواند نشان دهنده کدام شهر باشد ؟ جواب : شهر گسترده
166- در کدام توسعه شهری به صورت واحدهای کوچک شهری صورت می گیرد ؟ جواب : شکل کهکشانی
167-در شهرهای کهکشانی ، حمل ونقل شهری ، بیشتر با چه وسیله ای صورت می گیرد ؟ جواب : اتومبیل شخصی
168- شهری است که در سراسر آن تراکم فعالیت و ساختمان ها مانند بخش مرکزی شهرهاست . جواب : شکل هسته ای
169- در شکل هسته ای حمل ونقل شهری به چه صورتی است ؟ جواب : حمل ونقل عمومی
170- در کدام شکل شهر فاصله زمانی برای رسیدن به محل کار کوتاه است ؟ جواب : شهر هسته ای
171- در کدام شکل شهر بخش مرکزی شهر بر دیگر نقاط شهری مسلط است ؟ جواب : شکل ستاره ای
172- در کدام شکل شهر فاصله زمانی میان بازوهای شعاعی زیاد است و باعث افزایش هزینه ها حمل ونقل می شود ؟
جواب : ستاره ای
173- در کدام شکل شهر فضاهای آزاد بیشتری در دسترس مردم شهر قرار می گیرد ؟ جواب : ستاره ای
174- زمانی که مرکز شهر دارای تراکم کم و کناره های آن دارای تراکم زیاد باشد چه شکلی از شهر ایجاد می شود ؟
جواب : حلقه ای
175- کدام شکل شهر به چرخی می ماند که در مسیر خیابان های شعاعی آن هسته های فعال شهری ایجاد می شود ؟
جواب : حلقه ای
176- در دسترس بودن امکانات و سازمان های شهری از مشخصات کدام شهرها محسوب می شود ؟ جواب : حلقه ای
177- آمستردام و رتردام و لیدن نمونه چه نوع شهر هایی می باشند ؟ جواب : حلقه ای
178- در بررسی اکولوژیک شهرهای بزرگ باید درباره چه موضوعی مطالعه کرد ؟
جواب : سلامتی انسان و کیفیت محیط زیست شهری
179- در سیاست توسعه شهری باید سعی کنیم شهرهای ………… را در چهار چوب تو سعه ملی تقویت کنیم .
جواب : میانی
180- شهرهای اولیه فئودالی با چه چیزی مشخص می شود ؟ جواب :قصرهای بارون ها
181- در اروپا گهواره رنسانس کدام شهرها بودند ؟ جواب : شهرهای تجاری جنوب اروپا
182- واسطه گرایان بین المللی در رقابت تجاری چه استراتژی را انتخاب می کنند ؟
جواب : تخصصی شدن یا تخصص زدایی
183- نظریه وابستگی توسط چه کسی مطرح شد ؟ جواب : آندره گوندر فرانک
184- در اوایل قرن چهاردم میلادی ، دولتشهر ونیز از نظر تجاری بر کدام ناحیه تسلط پیدا می کرد ؟ جواب : مدیترانه
185- در کدام قرن آمستردام با مادرشهرهای جنوب اروپا برای تسلط بر تجارت اروپا رقابت می کرد ؟ جواب : شانزدهم وهفدهم
186- در کدام قرن بیشتر مادر شهرهای ملی زمینه تشکیل یک سیستم جهانی مادر شهر را فراهم کردند ؟ جواب : بیستم
187 کدام چشم انداز امروزه شهروندان شهرهای بزرگ را قبل از غروب آ فتاب به خانه هایشان می کشاند ؟
جواب : چشم انداز ترس
188- در کدام قرن تداوم ترس و وحشت در شهر زندگی اجتماعی مردم شهرها را تباه می ساخت ؟ جواب : قرن هیجدهم
189- کدام شهرها کارگاه تولید ثروت هر جامعه محسوب می شوند ؟ جواب : مادرشهرها
190- در گذشته ، مادرشهرها مرکز اصلی تولید ات ………. به شمار می آمد . جواب : کارخانه ای

فصل دوازدهم : ساخت اکولوژیک شهرها

191-منطقه تحول در دوایر متحدالمرکز ارنست برگس کدام منطقه می باشد ؟ جواب : دو
192-بیشترین جرم وجنایت در کدام منطقه دوایر متحدالمرکز برگس رخ می دهد ؟ جواب : منطقه تحول
193-نظریه قطاعی شهر از همر هویت بر اساس کدام نظریه است ؟ جواب : نظریه ارنست برگس
194- نظریه ساخت قطاعی شهر سال ها قبل از همر هویت توسط چه کسی ارائه شده بود ؟ جواب : ویلیام هرد
195- همر هویت برای ارائه نظریه خود از چه عاملی کمک گرفت ؟ جواب : اجاره خانه
196- منطقه اول در نظریه همر هویت مختص چه چیزی بود ؟ جواب : مرکز تجارت
197- چه کسی ساخت شهر را با بررسی های آماری مطالعه کرد ؟ جواب : کالوین اشمید
198- توسعه شهر دراین نظریه به حوض آرام وساکتی می ماند که سنگی به آن پرتاب شود. جواب : ساخت ستاره ای شکل
199- با تکمیل چه عملکردی در شهر ساخت چند هسته ای شکل می گیرد ؟ جواب : حمل ونقل
200- پترمن با توجه به چه چیزی ساخت عمومی شهرهای انگلستان را تعیین کرد ؟ جواب : وزش باد
201- نظریه ساخت عمومی شهرها متعلق به چه کسی است ؟ جواب : رابرت دیکنسون
202- کدام منطقه در نظریه ساخت عمومی شهرها برای طراحان شهری هنگام نوسازی مشکلات فراوانی ایجاد می کند ؟
جواب : منطقه میانی
203- اساس این نظریه بر ویژگیهای جغرافیایی شهر استوار است ؟ جواب : ساخت طبیعی شهر
204 – کدام نظریه به طبیعت انسان و فرهنگ او بیش از موقع فیزیکی سکونتگاه های شهری اهمیت می دهد ؟
جواب : ساخت طبیعی شهر
205- چه کسی معتقد است در بخش مرکزی شهرها معمولا دو منطقه در حال توسعه دیده می شود ؟ جواب : مورفی
206- در سال های اخیر ، ایجاد بزرگراه ها باعث توسعه چه شکلی از شهر شده است ؟ جواب : خطی یا کریدوری
207- در کدام سیستم بعضی از شهرها وظایف جدیدی می پذیرند و برتر از دیگر شهرها به توسعه می پردازند ؟
جواب : خطی یا کریدوری
208- از جمله عواملی که در ساخت مناطق داخلی شهرها نقش تعیین کننده ای دارد چیست ؟ جواب : فرهنگ شهری
209- برای سهولت کار در مطالعه ساخت شهر باید ابتدا چه کاری انجام داد ؟ جواب : جدایی منطقه مسکونی و تجاری
210- در سال های گذشته ، توسعه حوزه های شهری از شکل ستاره ای آغاز می شد و به شکل …………… می رسید .
جواب : دایره ای

 

یک نظر

  1. چرا از فصل ٤ و ١١ نمونه سوالات موجود نميباشد در صورتيكه اهم كتاب همين ٢ فصل ميباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.