or

دانلود پایان نامه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

خلاصه تحقیق :

با توجه به تئوری های موجود در زمینه ارزش اوراق بهادار و اینکه قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آینده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) می باشد  و  برای آزمون محتوایی اطلاعاتی سود حسابداری اعلام  شده  از سوی شرکت ها و بررسی میزان توجه خریداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداری اقدام به انجام این تحقیق شد.

از دید سرمایه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشارکت در مالکیت ، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای ، نقدینگی دارایی ، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی ، قابل تامل می باشد .

هدف اولیه از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، همچون بسیاری دیگر از فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری کسب سود می باشد . سرمایه گذاری در اوراق سهام ، مشکل تقسیم ناپذیری طرح های بزرگ را حل کرده و بورس اوراق بهادار نیز ، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند . مشکل دیگر سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی یعنی قابلیت نقدینگی پایین تر ، از طریق سرمایه گذاری در اوراق سهام حل می شود .

در فصل دوم کلیاتی در زمینه سود حسابداری ، مفاهیم و تئوری های موجود در زمینه سود ، همچنین خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در زمینه بررسی ارتباط بین سود حسابداری و قیمت سهام ارائه گردید ، در زمینه رفتار قیمت سهام نیز مطالبی عنوان گردید . هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط و همبستگی بین تغییر در سود و تغییر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 83 – 80 می باشد .

جهت تحقق بخشیدن به هدف تحقیق ، اطلاعات لازم برای آزمون های فرض تحقیق با استفاده از نشریات و نرم افزار تدبیر،صحرا ، کتابخانه بورس همچنین اطلاعات موجود در سایر بانک های اطلاعاتی جمع آوری گردیده و در نهایت44 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل Excel پردازش شده و پس از انجام محاسبات و تشریح روشهای آماری مورد استفاده در فصل سوم نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته ها در فصل چهارم گزارش گردید.

فرضـیه تحقیق :

” تغییر در قیمت سهام با تغییر در سود ، وابستگی و ارتباط دارد”

قلمرو مکانی تحقیق :

قلمرو مکانی تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران میباشد.

 

قلمرو زمانی تحقیق :

از نـظر زمانی ، اطـلاعات مربـوط به EPS  و DPS  وقیـمـت ســهام در تــاریــخ مـجــمـع مـربوط به سالهای 1380تا 1383 جمع آوری شده است . هـمچنین سـعی شده شرکتهایی انتخاب شوند که  مجامع آنها در فاصله خــرداد ماه تا تیــرماه بـرگـزار شــده اسـت تـا از لـحـاظ شـرایـط اقتصادی کشور در شرایط یکسانی باشند .

 

روش تحقیق :

روش تحقیق ، توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز برای تایید فرضیه یا رد آن ، از کتابخانه بورس و همچنین نرم افزار تدبیر ،صحراو همچنین سایت سازمان بورس استخراج شده است . با محاسبه  ضریب همبستگی بین دو متغیر (تغییر در EPS و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا  1383 وهمچنین تغییردر DPS و تغییر قیمت از سالهای 1380 تا 1383) و آزمون فرض مربوطه به بـررسـی فرضیـه تـحـقـیـق خواهیم پرداخت

 

ارزیابی نتایج آزمون فرض :

فرضیه این تحقیق با توجه به محاسبات انجام شده در فصل 4 با اطمینان 95% درصد مورد پذیرش قرار گرفت . به عبارت دیگر مشخص گردید بین سود حسابداری و قیت سهام ارتباط و همبستگی وجود دارد و این همبستگی و ارتباط در یک جهت می باشد که علامت + ضریب همبستگی موید این مطلب است . لذا می توان نتیجه گرفت که سهامداران و خریداران سهام در بورس اوراق بهادار تهران توجه خاصی به سود اعلام شده توسط شرکت ها می نمایند و میزان سود اعلام شده یا EPS شرکت ها از عوامل مهم و موثر در تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت خرید یا فروش سهام می باشد و نشاندهنده افزایش تاثیر سود بر قیمت در هر سال نسبت به سال قبل میباشد.

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول1
1-1- مقدمه1
2-1- تعریف موضوع2
3-1- اهمیت تحقیق3
4-1- هدف و علت انتخاب موضوع3
5-1- سوابق مربوط4
6-1- فرضیات تحقیق5
7-1- قلمرو مکانی تحقیق5
8-1- قلمرو زمانی تحقیق5
9-1- روش تحقیق5
10-1- ساختار تحقیق5
فصل دوم7
1-2- مقدمه7
2-2- کلیات7
3-2- بازار سرمایه در ایران8
4-2- مزایای وجود بورس اواق بهادار9
1- از دیدگاه کلان9
2- از دیدگاه شرکتهای پذیرفته شده در بورس9
3- از نظر سرمایه گذاران9
5-2- سودمندی در پیش بینی معیاری برای ارزیابی اطلاعات10
6-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی11
7-2- هدفهای گزارشگری مالی12
8-2- انتخاب نظریه سود13
9-2- استدلال انتخاب نظریه سود14
10-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود15
11-2- سود تحققی و سود غیر تحققی16
12-2- فواید سود برای سرمایه گذاران20
13-2- حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام21
14-2- تحلیل سود23
15-2- پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری24
16-2- قیمتها و سودها24
17-2- ویژگی بازار حقیقی و کامل24
18-2- ارتباط بین سودهای حسابداری دائمی و سودهای دائمی که بعنوان مفهوم ارزیابی می باشند25
19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده ذر رابطه با سود-قیمت26
فصل سوم33
1-3- مقدمه33
2-3- انواع روشهای تحقیق34
3-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی35
4-3- مراحل پژوهش علمی در تحقیق35
1- تعیین هدف35
2- جمع آوری داده ها36
3- تجزیه و تحلیل داده ها36
4- بیان یافته ها36
5-3- فرضیات تحقیق37
6-3- تئوری فرضیه تحقیق38
7-3- جامعه آماری38
8-3- نمونه و نمونه گیری39
9-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیکهای آماری و محاسبات آنها41
10-3- آماره تست فرضیات43
11-3- ضریب تشخیص (ضریب تعیین)44
12-3- محاسبه ضریب رگرسیون44
فصل چهارم46
1-4- مقدمه46
2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها46
3-4- ضریب تعیین48
4-4- محاسبه ضرایب رگرسیون و معادله خط آنها48
5-4- بررسی همبستگی بین قیمت و سود نقدی52
1- ضریب همبستگی52
2- نتایج آزمون فرض52
3- ضریب تعیین54
4- محاسبات مربوط به ضراب رگرسیون54
فصل پنجم57
1-5- خلاصه تحقیق57
2-5- ارزیابی نتایج آزمون فرض58
3-5- محدودیت های تحقیق58
4-5- پیشنهادات59
5-5- توصیه برای تحقیقات آتی60

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 60
حجم: 1.94 مگابایت

35,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.