دانلود کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی


دانلود کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی (جلد اول – تئوری و تکنیک)

کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی (جلد اول – تئوری و تکنیک) نوشته والتر آر. فهر

ترجمه توسط: توسط مهندس رضا صدرآبادی حقیقی، مهندس سیدحسن مرعشی و مهندس مهدی نصیری محلاتی  دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد

فهرست مطالب کتاب اصول اصلاح گیاهان زراعی :

فصل اول: نقش اصلاح نبات در کشاورزی

خصوصیاتی که به وسیله اصلاح نبات بهبود یافته اند

علوم موثر در اصلاح واریته

مهارت های مورد نیاز اصلاح کننده

فصل دوم: روش های تولید مثل

فرآیندهای سلول در تولید مثل

تولید مثل جنسی

تولید مثل غیرجنسی

فصل سوم: اصول ژنتیک

علایم برای توصیف جمعیت ها و افراد

علایم مورد استفاده برای توصیف لاین های اینبرد

علایم مورد استفاده در این کتاب برای توصیف جمعیت ها، افراد و لاین ها

توارث یک ژن

توارث دو یا چند ژن

فصل چهارم: پلی پلوئیدی

ژنتیک اتوپلوئیدها

ژنتیک آلوپلوئیدها

پلی پلوئیدی طبیعی

پلی پلوئیدی مصنوعی

فصل پنجم: تنوع در تعداد و ساختمان کروموزوم

آنیوپلوئیدی

تغییر ساختمان کروموزوم

فصل ششم: توارث کمی

خصوصیات جمعیت

برآورد واریانس های ژنتیکی

فصل هفتم: قابلیت توارث

اجزای قابلیت توارث

انواع قابلیت توارث

عوامل موثر بر دقت برآورد قابلیت توارث

فصل هشتم: اینبردینگ

اثرات اینبردینگ

اهداف اینبردینگ

اینبردینگ در گونه های دیپلوئید

نزول ناشی از اینبردینگ در گونه های اتوپلی پلوئید

اینبردینگ در جمعیت های کوچک

فصل نهم: هتروزیس

برآورد هتروزیس

اصول ژنتیک هتروزیس

هتروزیس در ارقام دورگ گونه های اتوپلی پلوئید

استفاده از هتروزیس در تولید ارقام

فصل دهم: انتخاب والد

صفات مورد اصلاح

توارث صفت مورد اصلاح

منبع ریخته ارثی والدها

فصل یازدهم: معرفی گیاهان و تنوع ژنتیکی

منشأ تنوع ژنتیکی در طبیعت

تحصیل گیاهان معرفی شده

نگهداری و توزیع ریخته ارثی

ارزیابی گیاهان معرفی شده

استفاده از گیاهان معرفی شده

نتایج تنوع ژنتیکی ناکافی

کاهش آسیب پذیری ژنتیکی

فصل دوازدهم: تشکیل جمعیت به وسیله دورگ گیری

انواع جمعیت ها

اصول تشکیل جمعیت مرکب

روش مورد استفاده برای ایجاد جمعیت های مرکب

آرایش های کاشت برای تشکیل جمعیت به وسیله دورگ گیری

روش پلی کراس

فصل سیزدهم: روش های دورگ گیری مصنوعی

ساختمان و رشد و نمو زایشی

گل انگیزی

روش های دورگ گیری مصنوعی

فصل چهاردهم: دورگ گیری بین گونه ای

اهداف دورگ گیری بین گونه ای

روش های انتقال ژن

فصل پانزدهم: انتخاب دوره ای

ایجاد جمعیت های پایه

ارزیابی افراد در جمعیت

روش های اصلاح درون جمعیتی

انتخاب دوره ای تمام خواهری

انتخاب دوره ای در بین خانواده های خودبارور

روش های اصلاح بین جمعیتی

فصل شانزدهم: نر عمیقی ژنتیکی برای اصلاح جمعیت

ایجاد جمعیت

استفاده از جمعیت

اصلاح بین جمعیت ها

فصل هفدهم: افزایش بازده ژنتیکی

ملاحظات ریاضی

جمع آوری مقادیر برای معادله پیشگویی

مقایسه روش های اصلاحی متفاوت

افزایش بازده ژنتیکی سالانه در اصلاح نبات

فصل هجدهم: اثرات متقابل ژنوتیپ * محیط

انواع اثرات متقابل

ارزیابی اثرات متقابل ژئوتیپ * محیط

انتخاب مکان های آزمون

تخصیص منابع

ثبات عملکرد ژئوتیپ

فصل نوزدهم: روش های کرت های مزرعه ای

منابع تنوع

طرح های آزمایشی

وسایل برای ارزیابی موثر ژئوتیپ ها

فصل بیستم: اصلاح از طریق جهش

عوامل جهش زا

انواع جهش ها

مواد گیاهی که برای تیمار استفاده می شوند

عواملی که باید همراه با تیمارهای جهش زا مورد توجه قرار گیرند

نکات ایمنی در استفاده از مواد جهش زا

روش های اصلاح در گونه هایی که از طریق بذر تکثیر می شوند

فصل بیست و یکم: اصلاح برای مقاومت و آفات

انواع مقاومت های ژنتیکی

اثر متقابل ژنتیکی گیاه و آفت

نژاد های آفات

مکانیزم های مقاومت به بیماری

مکانیزم های مقاومت به حشرات

اصلاح برای مقاومت خصوصی

کاهش تغییرات در نژادها

حداقل نمودن برخورد با نژادهای آفت

اصلاح برای مقاومت عمومی

فصل بیست و دوم: روش بالک

روش اجرا

ملاحظات ژنتیکی

مزایا و معایب روش بالک

فصل بیست و سوم: روش بالک تک بذری

روش های جایگزین

پیشرفت سریع نسل

ملاحظات ژنتیکی

مزایا و معایب روش های بالک تک بذری

فصل بیست و چهارم: انتخاب توده ای در جومامع خودبارور

روش اجرا

ملاحظات ژنتیکی

مزایا و معایب انتخاب توده ای

فصل بیست و پنجم: روش شجره ای

روش اجرا

ملاحظات ژنتیکی

مزایا و معایب روش شجره ای

فصل بیست و ششم: آزمون زودرس نتایج

روش اجرا

ملاحظات ژنتیکی

مزایا و معایب آزمون زودرس نتایج

فصل بیست و هفتم: لاین های خالص، حاصل از هاپلوئیدهای مضاعف شده

وقوع طبیعی هاپلوئیدها

هاپلوئیدهای حاصل از تلاقی های بین گونه ای و جنسی

کشت بساک و گرده

مزایا و معایب عمومی هاپلوئیدهای مضاعف شده

فصل بیست و هشتم: روش تلاقی برگشتی

روش اجرا

ملاحظات ژنتیکی

فصل بیست و نهم: انواع ارقام زراعی

ارقام کلونی

ارقام لاینی

ارقام آزاد گرده افشان گیاهان دگر گرده افشان

ارقام ترکیبی

ارقام دورگ (F1)

ارقام F2

جمعیت های تلاقی ترکیبی

چندلینه ای ها

فصل سی ام: اصلاح ارقام دارای تکثیر غیرجنسی

منابع تنوع ژنتیکی

ارزیابی افراد

ازدیاد تجاری

فصل سی و یکم: اصلاح ارقام خود گرده افشان

معرفی محصول

انتخاب درون ارقام ناهمگن

دورگ گیری جهش یافته های مصنوعی

فصل سی و دوم: واریته های چندلینه ای

هدف از تولید مخلوط ها

تولید چندلینه ای

ارزیابی مخلوط ها

تولید بذر تجاری مخلوط ها

فصل سی و سوم: اصلاح و ارقام ترکیبی

تشکیل جمعیت

تشخیص کلون های برتر

ارزیابی ارقام ترکیبی آزمایشی

تولید بذر ترکیبی

بذر مورد استفاده برای تولید تجاری

فصل سی و چهارم: اصلاح ارقام دورگ

تشکیل جمعیت در حال تفکیک

اینبردینگ جمعیت

ارزیابی قابلیت ترکیب پذیری

نکات خاص در رابطه با نر عقیمی سیتوپلاسم ژنتیکی

اصلاح لینه های اینبرد به وسیله تلاقی برگشتی

تهیه بذر اصلاح کننده

فصل سی و پنجم: تولید بذر دورگ

شروط تولید بذر دورگ

انواع بذر دورگ

تولید بذر والد

تولید بذر دورگ

واژه نامه

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 554
حجم: 4.67 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *