دانلود ترجمه مقاله بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود ترجمه مقاله بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه

آزمایشات متعددی جهت تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه و تعیین ویژگی خواص مکانیکی آنها انجام شد.

قابلیت جوش خودرگی خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ و قولادهای زنگ  بررسی شد.هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه و تعیین ویژگی خواص مکانیکی اتصالات بود.بررسی های متالورژیکی،اندازه گیرهای ریزسختی ،آزمایشات پوسته شدن،آزمایشات برش لبه روی لبه،آزمایشات کشش عرضی،و آزمایشات ترک خوردگی تنشی انجام شد.

مشخص شد که در اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولاد ضدزنگ و فولاد زنگ پذر ، بار ترک نمونه های تنش عرضی تقریبا 72-78% نمونه های برش لبه رو لبه بود.تکه فلز جوش اتصالات فلزی غیرمشابه کاملا مارتنزیت بود.اما به اندازۀ کافی نرم و شکل  بود که نوع شکست در هر دو آزمایش تنش عرضی و برش لبه روی لبه ،شکست توپ وار باشد.در مورد آزمایش خستگی خوردگی ،اتصالات جوش خوردۀ خال جوش،سطوح مختلف استحکام مواد پایه بر استحکام خستگی خوردگی هیچ تأثیری نداشت.اما بر ضخامت ورق فلزی تأثیر بسزایی داشت.استحکام نمونه جوش خوردۀ خال جوش باافزایش ضخامت ورقۀ فلزی افزاش یافت.پوشش الکتریکی نمونه های آزمون بر خواص خستگی خوردگی اتصالات جوش خوردۀ خال جوش تأثیر نداشت.آزمایشات ترک خوردگی تنشی نشان داد که اتصالات فلزی غیر مشابه فولاد ضدزنگ EN 1.4318 و فولاد زنگ پذیر روی اندود ZStE260BH نسبت به شکنندگی هیدروژن در محلول کلرید سدیم در دمای 3.5% اتاق حساس هستند.کراکینگ یا ترک خوردگی قابل قیاس در اتصالات فولاد ضدزنگ-ضدزنگ در هنگام پیوند کووالانسی به روی نیز مشاهده شد.دلیل شکنندگ هیدروژن جوشهای فلزی غیرمشابه این است که قطعۀ فلزی جوش کاملا مارتنزیت است و پتانسیل خوردگی به دلیل روکش کاری روی کم است.

کلید واژه ها:جوشکاری خال جوش،اتصالات فلز غیرمشابه،فولاد ضدزنگ،فولاد زنگ پذیر،اتصالات جوشخوردۀ خال جوش

مقدمه

جوش های فلزی غیرمشابه در ساختمان جوش خورده معمولا و رایج هستند و عملکرد آنها غالبا برای کارایی کل ساختار ضروری است.جوش خوردگی فلز غیرمشابه شامل اتصال دو یا چند فلز یا آلیاژ مختلف به هم می باشد.چند نوع جوش فلزی غیرمشابه وجود دارد و اتصال فولاد ضدزنگ به فولاد زنگ ناپذر رایج ترین نوع آن است . در مورد جوشکاری قوس، معمولا فلز پرکننده مورد استفاده قرار می گیرد.اما در مورد جوش کاری خال جوش مقاومت، به ندرت از فلز پرکننده استفاده میشود.

جوشکاری خال جوش مقاومت به عنوان پروسۀ اتصال نقش مهمی در صنعت اتومبیل ایفا می کند و هر وسلۀ نقلیۀ معمولی  بیش از 3000 خال جوش دارد.کیفت و استحکام جوش های خال جوش اهمیت زیادی در تداوم و طراحی ایمنی وسایل نقلیه دارند.توسعۀ مواد جدد همواره منجر به کارهای جوشکاری خال جوش مقاومت با مواد یا ترکیبات جدید آنها می شود.نداشتن تجربۀ کافی در مورد مواد و ترکیبات جدید غالبا منجر به استفاده از پارامترهای جوشکاری نامطلوب میشود. نمودارهای قابلیت جوشکاری و خط مشی هایی در مورد جوشکاری خال جوش فولادها وجود دارد و اکثر این خط مشی ها مربوط به فولادهای زنگ نا می شود.در کل، می توان به تعداد نامحدود ترکیبات فلزی جوش در جوشکاری فلزی غیرمشابه دست یافت که این به ترکیب پایه و فلزات پرکننده و پروسۀ جوشکاری بستگی دارد.در مورد جوشکار خال جوش،ریزساختار قطعۀ فلزی جوش رامی توان با استفاده از نمودارهای تشکیل مثل نمودار شافلر پش بنی کرد. استفاده از نمودار شافلر به دلیل سرعت سرمایش زیاد جوش خال جوش مقاومت شاید درست و  دقیق نباشد.از دیگر نمودارهای تشکل معروف می توان به نمودار De Long، WRC-1988 و WRC-1992 اشاره کرد.از این نمودارها برای پش بینی محتو فریت جوش های آستنیتی استفاده کرد. اما نمودارها برای پیش بینی محتویات مارتنزیت فلزات جوش در موقعیت استفاده از فلز پرکننده زیاد مناسب و بدرد بخور نیستند. در شکل فعل نمونه ایی وجود دارد که چگونگی استفاده از نمودار شافلر در صورت اتصالات فلزی غیرمشابه جوش خوردۀ خال جوش را نشان می دهد. چنانچه رقت به عنوان مثال 50% باشد، ریزساختار قطعۀ فلزی جوش در وسط خط قرار می گیرد که بین فولاد ضد زنگ EN 1.4318 ((AISI 301LN و فولاد زنگ پذیرZStE260BH ترسیم میشود(شکل 1).از اینرو ریزساختار قطعه فلز جوش کاملا مارتنزیتی خواهد بود.رقت در جوشکاری خال جوش مقاومت فلزهای غیرمشابه بین 30 و 70% است و ریزساختار قطعۀ فلزی جوش باز هم کاملا ماتنزیتی است.  فلز جوش ماتنزیتی سخت در ط جوشکار و تعمیر خود مشکل به حساب می آید.

Exploring the Mechanical Properties of
Spot Welded Dissimilar Joints for
Stainless and Galvanized Steels
Numerous tests were performed to determine the spot welding parameters for the
dissimilar metal joints and to characterize their mechanical properties
BY M. ALENIUS, P. POHJANNE, M. SOMERVUORI, AND H. HÄNNINEN

ABSTRACT. Spot weldability of dissimilar metal joints between stainless steels
and nonstainless steels was investigated.
The aim was to determine the spot welding parameters for the dissimilar metal
joints and to characterize the mechanical
properties of the joints. Metallographical investigations, microhardness measurements, peel tests, lap shear tests,
cross-tension tests, corrosion fatigue
tests, and stress corrosion cracking tests
were performed.
It was found that in the dissimilar
metal joints between stainless steel and
nonstainless steel, the failure load of the
cross-tension specimens was around
72–78% of that of the lap shear specimens. The weld nugget of the dissimilar
metal joints was fully martensitic, but it
was ductile enough so that the failure
type was plug failure in both lap shear
and cross-tension tests.
In the case of the corrosion fatigue
testing of the spot welded joints, different strength levels of the base materials
did not have an effect on the corrosion
fatigue strength, but the sheet thickness
had a significant effect. The fatigue
strength of a spot welded specimen increased with the increasing sheet thickness. Electro-coating of the test specimens did not have an effect on the
corrosion fatigue properties of the spot
welded joints.

این فایل ورد ترجمه در 11 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 9 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + شانزده =