دانلود ترجمه مقاله ارشد الگوریتم زمان بندی برنامه بر اساس مدل برگر در محیط ابری


دانلود ترجمه مقاله ارشد الگوریتم زمان بندی برنامه بر اساس مدل برگر در محیط ابری

الگوریتم زمان بندی برنامه براساس مدل برگر در محیط ابری

چکیده

با در نظر گرفتن ویژگی‌های تجاری سازی و مجازی سازی محاسبه ابری، در این مقاله برای اولین بار الگوریتمی از زمانبندی برنامه براساس مدل برگر پیشنهاد شد. در فرایند برنامه زمانبدی، الگوریتم، محدود سازی عدالت دوگانه ایجاد می‌کند. اولین محدودسازی تقسیم بندی وظیفه کاربر اولویت‌هایQos، و ایجاد تابع انتظار عمومی مطابق با تقسیم بندی وظایف برای محدودسازی عدالت منابع در فرایند انتخاب می‌باشد.

محدودسازی دوم تعریف عدالت منابع برای قضاوت در مورد عدالت منابع برای قضاوت در مورد عدالت تخصیص منابع است. سیستم عامل شبیه سازی Cloudsim توسعه یافته است و الگوریتم زمانبندی برنامه که در این تحقیق پیشنهاد شده، اجرا شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهند که الگوم می‌تواند وظایف کاربری را به خوبی اجرا کند و عدالت بهتر را نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی

محاسبه ابری– مدل برگر، زمانبندی، Qos، محدودسازی عدالت، اقتصاد تخصیص منابع

1-مقدمه

محاسبه ابری (تیره) توسعه محاسبه شبکه، محاسبه موازی و محاسبه توزیعی است. آن یک الگوی جدید از محاسبه تجاری است. در مقایسه با محاسبه شبکه، محاسبه ابری ویژگی‌های جدیدی دارد مانند(1) محاسبه شبکه ترکیب عمومی منابع توزیع شده، و توزیع ناهمگون منابع است؛ محاسبه ابری منابع داده محور با مقیاس بزرگ است که خیلی متمرکز هستند. به علاوه، تکنولوژی مجازی سازی ناهمگن بودن را در محاسبه ابری مخفی می‌نماید(2) شبکه عموماً در محاسبه علم و برای حل مشکل دامنه هدف خاص بکار می‌رود؛ محاسبه ابری‌طرح‌کاربر محوراست‌که‌سرویس های متغیر برای برآورد نیازهای کاربران‌متفاوت‌فراهممی‌نماید. آن خیلی تجاری شده است و (3)منابع در محاسبه ابری با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی با منابع مجازی انجام داده می‌شوند. این موجب فرایند تخصیص منابع آن می‌شود، این تعامل با وظایف کاربران و غیره متفاوت با محاسبه شبکه است.

Job scheduling algorithm based on Berger model in cloud environment
Baomin Xu a,, Chunyan Zhao b, Enzhao Hu a, Bin Hu c,d
a School of Computer and Information Technology, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China
b National Meteorological Information Center, China Meteorological Administration, Beijing 100081, China
c Department of Computing, Birmingham City University, Galton Building, Perry Barr, Birmingham B42 2SU, UK
d School of Information Science and Engineering, Lanzhou University, No. 222 Tianshui South Road, Lanzhou, Gansu 730000, China
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 7 January 2010
Received in revised form 1 August 2010
Accepted 10 March 2011
Available online 22 April 2011
Keywords:
Cloud computing
Berger model
Job scheduling
QoS
Fairness constrain.
Resources allocation Economic
a b s t r a c t
Considered the commercialization and the virtualization characteristics of cloud computing, the paper
proposed for the first time an algorithm of job scheduling based on Berger model. In the job scheduling
process, the algorithm establishes dual fairness constraint. The first constraint is to classify user tasks by
QoS preferences, and establish the general expectation function in accordance with the classification of
tasks to restrain the fairness of the resources in selection process. The second constraint is to define
resource fairness justice function to judge the fairness of the resources allocation. We have expanded
simulation platform CloudSim, and have implemented the job scheduling algorithm proposed in this
paper. The experimental results show that the algorithm can effectively execute the user tasks and manifests better fairness.
2011 Elsevier Ltd. All rights reserve

این فایل ورد ترجمه در 15 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 7 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *