دانلود بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک شرکت


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

دانلود بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک شرکت

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک کشت وصنعت و دامپروری … انجام شده­است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران کشت و صنعت و دامپروری … تشکیل می­دهند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده­ شده و حجم نمونه برای مدیران 40 و برای کارمندان 128 برآورد شده­است. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شده ­است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. که براساس طیف لیکرت مقیاس­بندی گردیده­است. یافته­های تحقیق نشان­داد که مشارکت مدیران ارشد و مشارکت تیمی کارکنان و پذیرش کارکنان وفرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک شرکت کشت و صنعت و دامپروری … تاثیر دارند. و همچنین آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک و همچنین ساختار سازمانی تاثیر ندارند.

 

واژه­های کلیدی:

برنامه­ریزی استراتژیک، آگاهی مدیران، پذیرش­کارکنان، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی

– عنوان و موضوع تحقیق

عنوان تحقیق «بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک کشت صنعت و دامپروری …» می­باشد. موضوع اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک کشت صنعت و دامپروری … است.

 

1-2- بیان مساله

مدیران باید حتى‌الامکان نسبت به عوامل سازمانى شناخت و آگاهى داشته باشد (استایل‏‏، 2010). پرسش‌هایى که در این زمینه مطرح است از این قرار هستند: چند نفر در تصمیم‌گیرى‌ها دخالت دارند؟ آنها چه کسانى هستند؟ معیارهاى ارزشیابى آنها چیست؟ و سیاست‌ها و محدودیت‌هاى شرکت در مورد خریداران کدام هستند؟ آگاهى از روندهاى سازمانى که به امور برنامه­ریزی استراتژیک مربوطه مى‌شوند براى کارکنان و مدیران لازم است؟برنامه ریزی استراتژیک گونه‌ای از برنامه­ریزی است که در آن هدف، تعریف و تدوین استراتژیهاست. از آنجایی که استراتژی می‌تواند دارای عمر کوتاه یا بلند باشد برنامه­ریزی استراتژیک می‌تواند برنامه ریزی بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد اما متفاوت از آنهاست. واژه «استراتژیک» معنی هر آنچه را به استراتژی مربوط باشد در بردارد. واژه «استراتژی» از کلمه یونانی «استراتگوس» گرفته شده است که به معنای رهبری است. برنامه­ریزی استراتژیک کوششی است ساخت‌یافته برای اتخاذ تصمیم‌های اساسی و انجام اعمالی که ماهیت سازمان، نوع فعالیت‌ها و دلیل انجام آن فعالیت­ها توسط سازمان را شکل داده و مسیر می‌بخشد. همانطور که استراتژی نظامی پیروزی در جنگ است، برنامه­ریزی استراتژیک نیز طرق انجام مأموریت­های سازمان را دنبال می‌کند. (گراتز، 2002) برنامه­ریزی استراتژیک دارای مزایای زیادی است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

– قبل از پیش آمدن مشکلات احتمالی از وقوع آنها خبر می‌دهد.

– به علاقمند شدن مدیران به سازمان کمک می‌کند.

– تغییرات را مشخص کرده و شرایط عکس‌العمل در برابر تغییرات را فراهم می‌کند.

– هر نیازی را که برای تعریف مجدد سازمان ضروری است تعیین می‌کند.

– برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بستر مناسب ایجاد می‌کند.

– به مدیران کمک می‌کند که درک روشن‌تری از سازمان داشته باشند.

– شناخت فرصت های بازارهای آینده را آسان‌تر می‌سازد.

– دیدی هدفمند از مسائل مدیریت ارائه می‌دهد.

– قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیت ها ارائه می‌دهد.

– به مدیران کمک می‌کند که تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی را اتخاذ کنند.

– به نحو مؤثرتری زمان و منابع را به فرصت‌های تعیین شده تخصیص می‌دهد.

– هماهنگی در اجرای تاکتیک هایی که برنامه را به سرانجام می‌رسانند بوجود می‌آورد.

– زمان و منابعی را که باید فدای تصحیح تصمیمات نادرست و بدون دید بلندمدت گردند، به حداقل می‌رساند.

– قالبی برای ارتباط داخلی بین کارکنان به وجود می‌آورد.

– ترتیب‌دهی اولویت ها را در قالب زمانی برنامه فراهم می‌آورد.

– مزیتی برای سازمان در مقابل رقیبان به دست می‌دهد.

– مبنایی برای تعیین مسئولیت افراد ارائه داده و به موجب آن افزایش انگیزش را باعث می‌شود.

– تفکر آینده‌نگر را تشویق می‌کند.

– برای داشتن یک روش هماهنگ، یکپارچه همراه با اشتیاق لازم از سوی افراد سازمان در برخورد با مسائل و فرصتها، انگیزش ایجاد می‌کند. (گراتز، 2002)

 

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق                     

1-1- عنوان و موضوع تحقیق…………………………………………………………………………………………. 1

1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 3

1-4- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 3

1-5- فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

1-6- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 4

1-7- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….. 5

1-9- مدل عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. 6

1-10- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-2- تعریف برنامه ریزی………………………………………………………………………………………….. 10

2-1-3- ویژگی­های برنامه­ریزی………………………………………………………………………………………. 11

2-1-4- ابعاد مختلف برنامه­ریزی……………………………………………………………………………………. 12

2-1-5- برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………. 13

2-1-6- نظام برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………….. 15

2-1-7- ویژگی­های برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………………………….. 16

2-1-8- اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………… 18

2-1-9- مدل برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………… 19

2-1-10- مزایای برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………. 21

2-1-11- محدودیت­های برنامه­ریزی استراتژیک…………………………………………………………………. 23

2-1-12- برنامه­ریزی بلندمدت و برنامه­ریزی استراتژیک……………………………………………………….. 23

2-1-13- مدل کلی مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………. 25

2-1-14- مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 26

2-1-15- موانع تدوین برنامه­های استراتژیک……………………………………………………………………… 29

2-1-16- موانع اجرای برنامه های استراتژیک ……………………………………………………………………. 29

2-2- عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………. 32

2-2-1- جلب مشارکت مدیران ارشد در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک……………………………………. 32

2-2-2- آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک……………………………………. 38

2-2-3- ایجاد و حفظ مشارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک…………………………. 41

2-2-4- پذیرش کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………. 45

2-2-5- فرهنگ سازمانی در فرایند برنامه­ریزی استراتژیک…………………………………………………….. 47

2-2-6- ساختار سازمانی در فرایند برنامه­ریزی استراتژیک…………………………………………………….. 52

2-2-7- موفقیت برنامه ریزی استراتژیک…………………………………………………………………………… 55

2-3- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 57

فصل سوم:  مواد و روش ها

3-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 59

3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………. 59

3-3- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………… 60

3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 60

3-5- روائی و پایائی ابزار سنجش…………………………………………………………………………………… 60

3-6- قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 61

3-7- محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………… 62

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌های آماری……………………………………………………………………….. 62

فصل چهارم : نتایج

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 64

4-2- توصیف آماری سؤالات پرسشنامه……………………………………………………………………………. 65

4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………. 68

4-4- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری…………………………………………………………………… 74

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 80

5-2- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………. 80

5-3- ضعف و قوت شرکت کشت و صنعت بر اساس عوامل سازمانی موثر در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک        83

5-4- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… 85

5-4-1- پیشنهادها در راستای تحقیق ………………………………………………………………………………. 85

5-4-2- پیشنهادها برای محققان آتی………………………………………………………………………………… 87

مـنابـع………………………………………………………………………………………………………………………. 88

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. 88

ب- منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 91

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………….. 92

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1- ویژگی سیستم برنامه­ریزی استراتژیک………………………………………………………………. 16

جدول 2-2- تفاوت برنامه­ریزی استراتژیک با برنامه­ریزی بلندمدت………………………………………….. 24

جدول 3-1- شیوه امتیازدهی طیف لیکرت…………………………………………………………………………. 60

جدول 3-2- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 61

جدول 3-3- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 61

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سوال جنسیت…………………………….. 65

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات………………….. 66

جدول 3-4- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سابقه فعالیت……………………… 67

جدول 4-4- توزیع آمار توصیفی مشارکت مدیران ارشد در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…………… 68

جدول 4-5- توزیع آمار توصیفی مشارکت تیمی کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک …………. 69

جدول4-6- توزیع آمار توصیفی پذیرش کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…………………….. 70

جدول 4-7- توزیع آمار توصیفی آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک……… 71

جدول 4-8- توزیع آمار توصیفی ساختار سازمانی……………………………………………………………….. 72

جدول 4-9- توزیع آمار توصیفی فرهنگ سازمانی……………………………………………………………….. 73

جدول 4-10- میانگین متغیر مشارکت مدیران ارشد……………………………………………………………… 74

جدول 4-11- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر مشارکت مدیران ارشد…………………………………………… 75

جدول 4-12- میانگین متغیر مشارکت تیمی کارکنان…………………………………………………………….. 75

جدول 4-13- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر مشارکت تیمی کارکنان………………………………………….. 75

جدول 4-14- میانگین متغیر پذیرش کارکنان………………………………………………………………………. 76

جدول 4-15- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر پذیرش کارکنان……………………………………………………. 76

جدول 4-16- میانگین متغیر آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…. 77

جدول 4-17- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک    77

جدول 4-18- میانگین متغیر ساختار سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…………………………. 77

جدول 4-19- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر ساختار سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک………. 78

جدول 4-20- میانگین متغیر فرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک…………………………. 78

جدول 4-21- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر فرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک………. 78

جدول4-22- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها…………………………………………………………… 79

فهرست نمودارها

عنوان  صفحه

نمودار 4-1- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سوال جنسیت………………………………………………….. 65

نمودار 4-2- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات……………………………………….. 66

نمودار 4-3- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال مدت فعالیت……………………………………………. 67

نمودار4-4- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به مشارکت مدیران ارشد…………………………………………. 68

نمودار4-5- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به مشارکت تیمی کارکنان………………………………………… 69

نمودار 4-6- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به پذیرش کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک……. 70

نمودار 4-7- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک  71

نمودار 4-8- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به ساختار سازمانی……………………………………………….. 72

نمودار 4-9- درصد پاسخ های نمونه آماری به فرهنگ سازمانی………………………………………………. 73

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 2-1- مدل برنامه­ریزی استراتژیک در سازمانها…………………………………………………………….. 20

شکل 2-2- نمودار کامل استراتژیک…………………………………………………………………………………. 25

شکل 2-3- مراحل فرایند برنامه­ریزی استراتژیک در قالب مدل برایسون……………………………………. 28

شکل 2-4- الگوی ارتباط میان فرهنگ و استراتژی سازمان…………………………………………………….. 49

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 108
حجم: 1.503 مگابایت

 

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − دوازده =