دانلود پژوهش بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی


دانلود پژوهش بررسی اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری بر بهبود ارتباطات سازمانی

(مطالعه موردی : شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز )

چکیده

انسان موجودی اجتماعی است و همین ماهیت اجتماعی بودن آدمی را به برقراری رابطه و ایجاد ارتباطات با وجوه گوناگون اجتماعی رهنمون می سازد.رفع نیازهای آدمی جز از طریق ارتباطات صورت نمی گیرد. سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیادین فراتر از ارتباطی مؤثر در میان واحدهای گوناگون سازمان از وظایف مهم مدیران است. برقراری ارتباط مؤثر با کارکنان موجب آشنائی با نیازها و خواسته ها و درک بهتر انگیزه آنها می شود. پویا شدن اقتصاد جهانی، رفاه، رقابت و حدود جغرافیائی را دستخوش تغییر کرده است. دوران جدید که به عصر اطلاعات معروف شده، نوید دهنده ی جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات است. با توجه به گستردگی حوزه مسایل ارتباطی در سازمان و مدیریت می توان ادعا کرد که بسیاری از مشکلات سازمانی و اجتماعی ناشی از ضعف ارتباطات است. با توجه به حیاتی بودن ارتباط بین افراد و گروه ها در سازمان و تحقق اهداف سازمانی، این پژوهش با هدف شناسائی تأثیر عواملی همچون فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری در ایجاد و بهبود ارتباطات سازمانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارکنان شعب بانک کشاورزی شهرستان شیراز بوده که برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق روش کتابخانه ای و میدانی با پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت بوده است. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در 2 سطح توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی و میانگین و سطح استنباطی از آزمون t تک نمونه ای، آزمون غیر پارامتریک فریدمن، آزمون t مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردیده است.

متغیرهای مستقل عبارتند از: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری و متغیر وابسته، بهبود ارتباطات سازمانی .

نتایج تحقیق مؤثر بودن فن آوری اطلاعات و ارتباطات، ساختار سازمانی و سبک رهبری را بر بهبود ارتباطات سازمانی نشان می دهد.

 

مقدمه

استقرار شبکه های ارتباطی مؤثر و توسعه مجاری ارتباطی در میان واحدهای گوناگون سازمان وظایف مهم مدیران است. اهمیت ارتباطات به حدی است که بخش عمده ای از اوقات کار مدیران و رهبری به خود اختصاص می دهد. بطور کلی بندرت امکان دارد که یک مدیر عالی بتواند بدون ارتباط با دیگر مشغول کار باشد و حتی هنگامی که به تنهایی در اتاق خود مشغول تفکر است نیز ممکن است به دلیل برقراری یک ارتباط تلفنی یا حضوری، رشته افکارش گسسته شود. نگرش جدیدی که در پیش روست می رساند که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی،‌ سبک های جدید مدیریتی و رهیافتهای نوین در خلاقیتهای سازمانی است و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولید و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است که سازمان ها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیته های خود می کند. سازمانها پدیده های اجتماعی اند، لذا الگوهای تعاملی اعضاء آنها بایستی موزون وهماهنگ باشند تا ابهام و سردرگمی حداقل گردد و در نتیجه اطمینان حاصل شود که وظایف مهم سازمانی انجام می پذیرند. نتیجه آنکه، تعریف ما از سازمان بطور صریحی نیاز به هماهنگی در الگوهای تعاملی بین افرادرا مسلم می داند.

یک سازمان مرزهای نسبتاً مشخصی دارد . این مرزها به مرور زمان، می توانند تغییر کنند و ممکن است کاملاً واضح و روشن نباشند. اما به هرحال باید مرزهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان اعضاء سازمان را از غیر اعضاء بازشناخت. هدایت، بر تلاش مدیر برای انگیزش کارکنان به منظور نیل به اهداف سازمانی، دلالت دارد .این تلاش به سه طریق صورت می گیرد : رهبری، انگیزش و برقراری ارتباطات. امروزه این واقعیت پذیرفته شده که در تجارت و کار، دولت، وسازمانها وگروههای بی شماری که در آنها کار می کنیم و آنها چگونگی زندگی ما را شکل می دهند، رهبری خوب عنصری بسیار اساسی است.

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه ..3

1-1- تعریف و بیان مسأله ..4

1-2- اهمیت تحقیق ..4

1-3- اهداف تحقیق ..5

1-4- فرضیات تحقیق ..5

1-5- متغیر های تحقیق ..5

1-6- قلمرو تحقیق ..6

1-7- محدودیت ها6

1-8 – واژگان کلیدی …6

فصل دوم : ادبیات موضوع، مباحث نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه …9

2-1- فن آوری اطلاعات و ارتباطات ..10

2-1-1- تعریف فن آوری اطلاعات و ارتباطات ..10

2-1-2- فرآیند تکوین فن آوری اطلاعات و ارتباطات ..11

2-1-3- انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات..11

2-1-4- تاریخچه فن آوری اطلاعات12

الف- رایانه های نسل اول..14

ب- رایانه های نسل دوم..14

پ- رایانه های نسل سوم..14

ج- رایانه های نسل چهارم ..15

2-1-5- سیستم های اطلاعاتی و انواع آن ..15

الف- سیستم پردازش داد و ستد (TPS16

ب- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS16

ج- سیستم های حمایت از تصمیم .(DSS17

د- سیستم های حمایت از مدیران ارشد ( ESS17

هـ – سیستم های حمایت از گروه کار (WGSS18

و- سیستم های اطلاعاتی خبره18

2-1-6- مؤلفه های فن آوری اطلاعات18

2-1-7- انواع فن آوریهای ارتباط سازمانی 19

2-1-8- فن آوریهای کلیدی مؤثر بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات 20

الف- فن آوریهای سخت افزاری 21

ب-  فن آوریهای  نرم افزاری 21

ج- فن آوریهای شبکه سازی 21

د- فن آوریهای  مخابراتی 21

و- فن آوریهای مهندسی دانش 21

هـ- فن آوریهای واسط انسان و ماشین 21

2-1-9- کاربرد های فن آوری اطلاعات در سازمانها 22

2-1-10- مراحل رشد فن آوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم اطلاعاتی در سازمانها 23

2-1-11- انقلاب ارتباطات از راه دور(مخابرات) 23

2-1-12- فن آوری اطلاعات و مدیران24

2-1-13- مزایای فن آوری اطلاعات و ارتباطات24

2-1-14- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانها25

2-1-15- نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ارتباطات سازمانی25

2-1-16- اثر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر الگوی ارتباط 26

2-1-17- اثرات فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر پیامدهای ارتباط26

2-1-18 – توانمند سازی کارکنان و فن آوری اطلاعات 26

2-1-19- چشم انداز فن آوری اطلاعات در جهان27

2-2- ساختار سازمانی 27

2-2-1- سازمان و سازماندهی 27

2-2-2- اهمیت مطالعه سازمان 29

2-2-3- سازمان رسمی 30

2-2-4- سازمان غیر رسمی 30

2-2-5- سازماندهی 31

2-2-6- نمودار سازمانی 31

2-2-7- تعریف ساختار 32

2-2-8- ساختار سازمان 32

2-2-9- تقسیم کار ( تخصصی کردن کار ) 33

2-2-10- محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمان 34

2-2-11- ابعاد ساختار سازمانی 35

2-2-12- تعریف پیچیدگی 36

2-2-13-تفکیک افقی36

2-2-14- گروه بندی کارها ( تشکیل دوایر سازمانی ) 36

2-2-15- تخصص گرائی 37

2-2-16- زنجیره فرماندهی 38

2-2-17- حوزه کنترل 39

2-2-18- تمرکز وعدم تمرکز 39

2-2-19- رسمیت 41

2-2-20- دامنه‌ رسمیت42

2-2-21- چرا پیچیدگی مهم است ؟43

2-2-22- چرا رسمیت مهم است 43

2-2-23- چرا تمرکز مهم است ؟44

2-2-24- ارتباط تمرکز،‌ پیچیدگی و رسمیت 45

2-2-24-1- تمرکز و پیچیدگی45

2-2-24-2 – تمرکز و رسمیت 46

2-2-24-3- رابطه بین رسمیت وپیچیدگی 46

2-2-25- طرحهای سازمانی 46

2-2-25-1- ساختار ساده 46

2-2-25-2- دیوانسالاری ( بوروکراسی ) 47

2-2-25-3- ساختار ماتریسی 48

2-2-26- راههای جدید 48

2-2-26-1- ساختار تیمی 48

2-2-26-2 – سازمانهای مجازی 49

2-2-26-3- سازمانهای بدون مرز .49

2-2-27- عوامل موثر و تعیین کننده ساختار سازمانی .50

الف- استراتژی50

ب- اندازه سازمان51

ج- تکنولوژی51

د- محیط52

هـ قدرت – کنترل53

2-2-28- رابطه ساختار و اثر بخشی سازمانی..54

2-3- رهبری ..56

2-3-1- تعریف رهبری ..56

2-3-2- اهمیت رهبری مدیران ..58

2-3-3- سبک رهبری مدیران..59

2-3-4- عوامل درونی شکل دهنده سبک رهبری مدیران59

2-3- 5 – اثر بخشی سبک رهبری مدیران ..60

2-3-6- تمایز مدیریت ورهبری..61

2-3-7- نظریه های سبک رهبری ..62

2-3-7-1-  نظریه صفت رهبری ..62

2-3-7- 2- نظریه های رفتاری رهبری63

2-3-7-2-1-  نظریه های x و y رهبری 63

2-3-7-2-2- سبکهای اساسی رهبری ..64

2-3-8- شبکه مدیریتی 65

2-3-9-  دیدگاههای معاصر در نظریه رفتاری ..66

2-3-10- مطالعات دانشگاه آیووا..68

2-3-11- رهبری وضعی در سازمان های چند فرهنگی ..68

2-3-12- تئوری مسیر – هدف..72

2-3-13- مدل اقتضایی «سبک – ساختار- توان ..73

2-3-14- قدرت و رهبری..73

2-3-15- دیدگاههای در حال ظهور در رهبری74

2-3-15-1- جایگزینی رهبری74

2-3-16- دیدگاههای موافق ومخالف رهبری کاریزماتیک75

2-3-17- اداره امور عمومی در روم باستان77

2-3-18- رهبری سازمانهای عمومی واداره امور دولتی در ایران باستان77

2-3-19- مدیریت ورهبری سازمانهای اداری در قرون وسطی77

2-3 -20- شیوه های رهبری و اداره امور دولتی در اسلام78

2-3-21- دیدگاه های معاصر در رهبری80

2-3-21-1- هوش هیجانی و اثربخشی رهبری80

2-3-21-2- رهبری اخلاقی80

2-3-21-3- رهبری میان فرهنگی 81

2-3-22- ارتباط اعتماد و رهبری81

2-3-23- آیا رهبران زن با رهبران مرد متفاوت اند ؟83

2-3-24- نقش جدید مدیران ورهبران سازمانها در قرن بیست ویکم85

2-3-24-1- نگاه خوشبینانه 85

2-3-24-2- نگاه انتقادی86

2-4- ارتباطات 87

2-4-1- تعریف ارتباطات 87

2-4-3- عناصر فراگرد ارتباطات 89

2-4-4- ارتباطات در سازمانها 90

2-4-5- فرایند ارتباطات90

2-4-6- ارتباطات یک جانبه و دو جانبه 91

2-4-7- انواع مسیر های ارتباطی92

2-4-7-1- ارتباطات افقی93

2-4-7-2- ارتباطات عمودی93

2-4-7-3- ارتباطات مورب93

2-4-8- منبع«فرستنده 93

2-4-9- به رمز درآوردن93

2-4-10- گیرنده پیام (پاسخ دهنده 93

2-4-11- بازخور94

2-4-12- شبکه های ارتباطی در گروههای غیر رسمی94

2-4-12-1- ارتباطات در سطح افقی 94

2-4-13- ارتباطات در سطح سازمان 94

2-4-14- فرآیند انتقال 95

2-4-15- کشف کردن (از رمز خارج شدن95

2-4-16- اختلالات پارازیت95

2-4-17- سیستمهای ارتباطات غیررسمی 95

2-4-18- سیستمهای ارتباطات رسمی 96

2-4-19- شبکه های ارتباطی96

2-4-19-1- شبکه های ارتباطی گروههای کوچک97

2-4-19-2- شبکه های ارتباط سازمانی 98

2-4-20- موانعی که بر سر راه ارتباطات اثر بخش قرار دارد99

2-4-20-1- از صافی گذرانیدن اطلاعات99

2-4-20-2- ویژگیهای شخصی 99

2-4-20-3- جنسیت99

2-4-20-4- عواطف99

2-4-20-5- زبان 100

2-4-21- توصیه هایی برای بهبود فراگرد ارتباطات100

2-4-22- ارتباطات بین فرهنگها100

2-4-23- سبکهای ارتباطات 101

2-4-24- شیوه های ارتبا ط101

2-4-24-1- ارتباط مکاتبه ای101

2-4-24-2- ارتباط کلامی 102

2-4-24-3- ارتباط غیر کلامی 102

2-4-25- روشهای بهبود ارتباطات (تنش زدایی در مدیریت 102

2-4-25-1- خود گشودگی103

2-4-25-2- ادراک مدیر از خودش و سبک103

2-4-26- مدیریت ارتباطات سازمانی 103

2-4-27- بهسازی فرایند ارتباطات 104

2-4-28- ارتباطات راغبانه 104

2-4-29- فراگرد ارتباطات راغبانه105

2-4-30- پرورش اطلاعات الکترونیکی و ارتباطات راه دور 105

2-4-31- ارتباطات از منظر ارزشهای اسلامی 106

2-4-32- نقش ادراک در ارتباطات 107

2-4-33- ارتباطات به کمک کامپیوتر 108

2-4-33-1- پست الکترونیکی108

2-4-33-2- پیام های فوری109

2-4-33-3- اینترانت و اکسترانت109

2-4-33-4- ویدئو کنفرانس109

2-4-34-  مـؤلفه های ارتباطات 109

2-4-35- مدیریت دانش .110

2-4-36- منظور از ارتباطات مدیریت منابع انسانی 110

2-4-37- اخلاق در ارتباطات :دروغ گفتن بد است؟110

2-4-38- خصیصه های ارتباطات اثر بخش111

2-4-39- اثرات فن آوری ارتباطی روی الگوهای ارتباط 112

2-5- پیشینه تحقیق113

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه 120

3-1- روش تحقیق 121

3-2- جامعه آماری 121

3-3- حجم نمونه و شیوه نمونه گیری 121

3-4- روش ها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات 122

3-5- قابلیت اعتماد و اعتبار تحقیق (روایی و پایایی) 124

3-6- روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 124

3-7- متغیرهای تحقیق 125

3-8- شاخص سازی 125

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 128

الف- تحلیل توصیفی – جداول فراوانی و خلاصه نتایج  129

ب- تحلیل استنباطی – آزمون فرضیه ها و خلاصه نتایج 136

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه .145

یافته های پژوهش .146

پیشنهادات .148

منابع و مآخذ  .150

ضمائم .157

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 172
حجم: 1.62 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *