سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان


سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

چکیده:
این تحقیق با عنوان “سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان “، شامل چند زیر تحقیق در مورد موضوعات
نهفته در زیر آن (صرفهجوئی و مدیریت انرژی (در ساختمان ) ، شبکه های اتوماسیون و سیستم های
اتوماسیون و مدیریت ساختمان ) میباشد. در همین راستا، انواع روشهای صرفه جویی مصرف انرژی مطرح
شده اند و روش استفاده از مدیریت ساختمان برای صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به راهکارهای
اتوماسیون تشریح شده است . با توجه به وسعت موضوع، سعی شده است تا به هر زیر موضوع به حد مناسبی
پرداخته شده و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی (سیستم مدیریت انرژی ساختمان ) به هم پیوند
بخورند.

مقدمه
و شبکه های کامپیوتری بحث (IT) امروزه با پیشرفت همه جانبه تکنولوژی بخصوص در تکنولوژی اطلاعات
کاربرد این تکنولوژیها در ساختمانها برای بهره مندی از خصوصیات مناسب آن مطرح شدهاست.
طبق آمارمنتشره از سوی سازم ان بهینه سازی مصرف سوخت کشور ، چهل درصد انرژی مصرفی در ایران
مربوط به بخش ساختمان می باشد. همچنین طبق برآورد های بعمل آمده با بکارگیری صنعت اتوماسیون
ساختمان می توان حداقل سی درصد در مصرف انرژی ساختمانهای مسکونی صرفه جویی کرد . یعنی در
حدود دوازده درصد صرف ه جویی در مصرف سالانه انرژی کشور . با انجام چنین صرفه جوئی عظیمی راه برای
توسعه همه جانبه کشور هموارتر میشود.
بطور کلی امروزه دلایل استفاده از اتوماسیون ساختمان بخصوص در ساختمانهای بزرگ را می توان چنین
برشمرد
• صرفه جوئی مصرف انرژی
• ایجاد راحتى و امنیت بیشتر
• امکان کنترل متمرکز همه سیستم های ساختمان
• امکان کنترل ساختمان از طریق اینترنت
• راحتی در کارکرد
• امکان کنترل و مدیریت از همه نقاط و همچنین از اینترنت
• سهولت تکامل
• قابل انعطاف بودن در برابر تغییرات کاربری
بنابر این به نظر میرسد کاربرد اتوماسیون ساختمان برای م دیران ساختمانها بخصوص ساختمانهای بزرگ
که دارای سیستمهای فراوانی میباشند بسیار مناسب و حتی گاهی ضروری میباشد.
کاربرد سیستم های مدیریت انرژی ساختمان برای سازندگان و مصرف کنندگان مزایای بسیار زیادی دارد، از
جمله :
برای سازندگان :
• کاهش هزینه ساخت
• افزایش تولید و توسعه آن
• امتیازات رقابتی قابل توجه
• افزایش میزان کارآیی ساختمان در کاربری های مختلف
• کاهش ریسک تعهدات و مسائل حقوقی
برای مصرف کنندگان :
• افزایش کیفیت بدون افزایش هزینه اضافه
• افزایش تناسب و آسایش و کارایی
• کاهش هزینه های جاری
• در طول حصول مزایای اقتصادی از طریق کاهش هزینه ها، بازگشت سرمایه به سرعت انجام می پذیرد.
در عوض، کاربرد سیستم های مدیریت انرژی ساختمان، برای مصرف کنندگان هزینه اولیه نسبتاً بالایی دارد .
با توجه به بحران انرژی در جهان، در بسیاری از نقاط جهان این سرمایه گذاری م عقول بوده و سرمایه اولیه
طی 2 تا حداکثر 6 سال برگردانده می شود که این امر نشان دهنده تناسب اقتصادی بسیار مناسب کاربرد
این سیستم ها است . به این سبب، سیستم های مدیریت انرژی ساختمان در این کشورها، راهی بسیار طولانی
را پیموده و پیشرفت بسیاری نمودهاند و این سیستمها در حال جا افتادن در آنها میباشد.
با توجه به غلبه مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان بر دشواریهای آن (حتی در کشور ما )، به نظر می –
رسد سرمایه گذاری در این بخش به نفع اقتصاد ملی ایران باشد . با این وجود، متأسفانه به علت اینکه هزینه
اولیه سیستم های مدیر یت انرژی فعلی (انواع خارجی ) نسبت به درآمد قشر متوسط و پائین جامعه بالا و گاه
بسیار بالا می باشد و همچنین هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزایای این سیستمها آشنا نشده اند، کاربرد این
سیستمها در کشور ما بسیار کم بوده است.

فصل اول : کلیات
-1-1 هدف
هدف این تحقیق، بررسی مبانی علمی، اصول، کارکرد و انواع سیستم های مدیریت انرژی ساختمان
در منابع و مأخذ مختلف است . این موضوع تحقیق، بسیار جامع بوده و کاملاً یک تحقیق بین رشته –
ای است . این موضوع به موضوعات کار مهندسین برق (کنترل، اتوماسیون، مخابرات، نصب و برنامه –
ریزی)، مهندسین عمران (ساختمان)، مهندسین مکانیک سیالات (تهوبه هوا )، مهندسین انرژی
(مدیریت و صرفه جویی انرژی ) مرتبط می باشد . به همین سبب، این گزارش که توسط یک
دانشجوی کارشناسی ارشد برق تهیه شده است، نمی تواند بطور جامع دربردارنده تحقیق راجع به
تمامی مباحث باشد . به هر صورت، در این گزارش سعی شده است تا راجع به تمامی زیر مبحث های
مهم این موضوع، تحقیق مناسبی صورت گیرد و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی سیستم –
های مدیریت انرژی ساختمان، به یکدیگر پیوند بخورند.
-2-1 پیشینه تحقیق
یک تحقیق راجع به سیستم م دیریت انرژی ساختمان، باید تحقیقی راجع به چند زمینه مختلف
باشد که هر یک دارای منابع و مراجع بسیار زیادی را در بر می گیرند. از آنجا که یک فصل کامل به
بررسی کتب و مقالات مرتبط با زمینه های مختلف این تحقیق آورده شده است، در این مجال تنها
عناوین تحقیقاتی را ذکر می نمائیم که بطور خاص راجع به سیستمهای اتوماسیون یا مدیریت
ساختمان، انجام شدهاند.
تحقیقات داخلی در زمینه سیستم های مدیریت انرژی ساختمان معمولاً حول موضوعاتی مانند
سیستمهای اتوماسیون ساختمان و زیر سیستمهای آن متمرکز بوده است و کمتر پروژه یا سمیناری
وجود دارد که بطور خاص به سیستم مدیریت انرژی ساختمان بپردازد.
در این بین، تعدادی از دانشجویان دکتر مومنی، استاد محترم گروه کنترل دانشگاه تربیت مدرس،
به موضوعات سیستم های اتوماسیون ساختمان و بعضاً سیستمهای مدیریت ساختمان پرداخته اند .
XML آقای طهماسبی زاده [ 4] در س مینار خود با عنوان “سیستمهای اتوماسیون ساختمان و کاربرد
و BACnet مانند open پرداخته اند، سیستمهای BAS در آن ” ابتدا به انواع تکنولوژی ها در
را بررسی نموده و سپس بطور خاص چند زیر سیستم اتوماسیون ساختمان شامل LonWorks
سیستم کنترل روشنایی ساختمان، سیستم ته ویه گرمایش -سرمایش و تهویه مطبوع و سیستمهای
ایمنی ساختمان را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان در فصل آخر سمینار خود، به موضوع کاربرد
در اتوماسیون پرداختهاند. XML
خانم اکبری [ 2] در سمینار خود با عنوان اتوماسیون ساختمان، کاربرد فیلد باسهای مختلف در
اتوماسیون ساختمان را مورد بحث قرار داده و به موارد کاربرد آن اشاره نمودهاند و سپس راجع به
و CAN ،P‐NET تکنولوژی فیلدباس توضیح داده و شرح اجمالی درباره هریک از پروتکلهای
بیان نموده اند. همچنین ایشان شرکتهای ارائه دهنده پروتکلهای فوق را معرفی LonWorks
نمودهاند.
خانم بریمانی [ 3]، در سمینار خود با عنوان اتوماسیون ساختمان هوشمند، بعضی از مباحث
سیستمهای مدیریت ساختمان را مورد بررسی قرار داده اند، از جمله ساختار هرمی مدیریت
ساختمان، مزایای سیستم مدیریت ساختمان، تاریخچه اتوماسیون ساختمان، عملیات مدیریت
بررسی بعضی از ،(DDC) انرژی، سیستمهای کنترل کامپیوتری و کنترل دیجیتال مستقیم
در AC استفاده از خط انتقال برق ،LonWorks استانداردهای معروف اتوماسیون بخصوص پروتکل
اتوماسیون منزل و معرفی شرکتهای پیشرو در اتوماسیون ساختمان و زمینه های کاری آنها
پرداختند.

 

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 128
حجم: 3.57 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *