دانلود بررسی تولید پلی بتاهیدروکسی بوتیرات از سیانوباکترها جهت تولید پلاستیک های زیستی

دانلود بررسی تولید پلی بتاهیدروکسی بوتیرات از سیانوباکترها جهت تولید پلاستیک های زیستی

افزایش تاثیر پسماندهای غیر قابل تجزیه پلاستیک یک نگرانی رو به رشد است. به عنوان یک روش جایگزین، محققین در تلاش برای پیدا کردن منابع طبیعی جهت تولید پلاستیک های زیستی براساس مبنای تجزیه زیستی هستند و به دلیل هزینه های تاثیر طبیعی امروزه دانشمندان در جستجوی منابع جایگزین مانند سیانوباکترهای فیتواتوتروف هستند. در این بررسی اهمیت نویدبخش و آگاهی های رو به رشد استفاده از سیانوباکترها به عنوان منبع PHB گزارش شده است. بسیاری از مقالات چاپ شده بر این موضوع گواهی می دهند که گونه های مختلف سیانوباکترها، پلی بتاهیدروکسی بوتیرات درون سلولی گرانولی را به عنوان منبع انرژی و کربن درون سلول های خود در زمانیکه در شرایط استرس قرار می گیرند جمع می کنند. PHB، قابل تجزیه زیستی ، دوستدار محیط زیست و سازگار با پلاستیک های گرمادوست است. تغییر در ضخامت و انعطاف بسته به فرمولاسیون آن ها، همچون بسیاری از پلاستیک های پتروشیمی غیر قابل تجزیه زیستی به طور رایج استفاده می شود. استراتژی های نوید بخش مهندسی ژنتیک، میکروارگانیسم ها را جهت تولید در دو دهه گذشته  مورد بررسی قرار داده است. برخی از تحقیقات در رابطه با استفاده از مواد اولیه جایگزین، استخراج روش های جدید، افزایش گونه های ژنتیکی و ترکیب روش های کشت جهت تهیه PHB از سیانوباکترها (جلبک سبز-آبی) بیشتر به صورت تجاری ارایه و بحث شده است.

Review article
A review on production of poly β hydroxybutyrates from cyanobacteria for the
production of bio plastics
Sundaramoorthy Balaji, Kadiyala Gopi, Bhaskaran Muthuvelan
School of Bio sciences and Technology, VIT University, Vellore, India
a r t i c l e i n f o a b s t r a c t
Article history:
Received 16 August 2012
Received in revised form 5 March 2013
Accepted 22 March 2013
Available online 18 May 2013
Keywords:
Bio plastics
Biopolymer
Poly-
β-hydroxybutyrate
PHB
Cyanobacteria
The increasing effect of non-degradable plastic wastes is a growing concern. As an alternative, researches are being
attempted from living resource to produce bio plastics on the basis of their biodegradability. Due to their cost effect
nature, now the scientists are searching an alternative resource like photoautotrophic cyanobacteria. In this review
the promising importance and growing awareness of using cyanobacteria as PHB resource are being reported. Many
publications evidenced that various cyanobacterial species accumulate intracellular poly-
β-hydroxybutyrate granules as energy and carbon reserves inside their cells when they are in stress conditions. PHB is biodegradable, environmental friendly and biocompatible thermoplastics. Varying in toughness and flexibility, depending on their
formulation, they can be used in various ways similar to many non-biodegradable petrochemical plastics currently
in use. Promising strategies involve genetic engineering of microorganisms to introduce production pathways are
being investigated for the past two decades. Such kind of researches focusing on the use of alternative substrates,
novel extraction methods, genetically enhanced species and mixed cultures with a view to make PHB from
cyanobacteria (blue green algae) more commercially attractive are presented and discussed.

این فایل ورد ترجمه در 3 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 8 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.