بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران به همراه پرسشنامه+ 32اسلاید 150 ص


بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران به همراه پرسشنامه+ 32اسلاید 150 ص

مقدمه

اساساً نیاز به مدیریت در همه زمینههای اجتماعی امری لازم و ضروری است. منابع انسانی و مادی عظیم بدون هدایت و رهبری لایق، بزودی رو به نابودی میرود. اما در این بین مدیریت آموزشی به دلیل تأثیری که عملکرد آموزش و پرورش برکلیه ارکان جامعه دارد از حساسیت ویژهای نسبت به سایر مدیریتها برخوردار است. از طرفی مراکز آموزشی بیش از هر نهاد دیگربا انسان سروکار دارد و از سوی دیگر در انتقال میراث فرهنگی جامعه از نسلی به نسل دیگر و آمادهسازی زمینه برای باروری میراث فرهنگی، هیچ یک از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسی ندارد.

کارایی و اثربخشی نظام آموزشی در گرو مدیریت اثربخش و کارآمد این نظام است. امروزه با توجه به تغییرات شگرف و بیسابقهای که در اقتصاد، سیاسیت، علم و تکنولوژی بخصوص در چند دهه اخیر به وقوع پیوسته، وظایف و کارکردهای مدیریت به مراتب گستردهتر و پیچیدهتر و دشوارتر از گذشته شده است. به طوری که تنها افرادی که از نظر حرفهای برای این مسئولیت آموزش دیده و تربیت شدهاند، با اثربخشی و کارآیی قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود به همین لحاظ مدیریت امروز براساس ویژگیهایی که دارد یک حرفه تخصصی تلقی میشود. (پرداختچی، 1374، ص55)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 2

بیان مسأله  3

دلایل ضرورت و توجیه انجام تحقیق  3

اهداف تحقیق  5

اهداف کلی تحقیق  5

اهداف ویژه تحقیق  6

فرضیههای تحقیق  6

فرضهای تحقیق یا جانشین  6

متغیرهای اساسی تحقیق  6

تعریف عملیاتی واژهها و اصلاحات  7

تعریف رهبری  7

تعریف سبک رهبری لیکرت  8

تعریف رضایت شغلی  9

دبیران  10

مدارس شاهد  11

مشکلات و تنگناهای تحقیق  11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول (رهبری)  14

مقدمه 14

تعریف رهبری  15

تمایز مدیریت و رهبری 16

تعریف سبک رهبری 17

تئوریهای رهبری  18

تئوریهای شخصیتی رهبری  19

نظریه سنتی رهبری  19

نظریه صفات شخصی رهبر 20

تئوریهای رفتاری رهبری  20

مطالعت دانشگاه آیووا  21

مطالعات دانشگاه اُهایو  22

مطالعات دانشگاه میشیگان  22

شبکه مدیریت   23

تحقیقات اسکاندیناوی  25

تئوریهای اقتضایی  26

الگوی فیدلر  26

تئوری موقعیتی هرسی و بلانچارد 28

تئوری مبتنی برتبادل نظر رهبر با اعضاء  31

تئوری مسیر ـ هدف  32

الگوی رهبری مشارکتی  34

متغیرهای موقعیتی در الگوی تجدیدنظر شده رهبری مشارکتی  35

پنج شیوه رهبری در الگوی رهبری مشارکتی  36

سیستمهای مدیریت  37

سبک رهبری لیکرت  37

تئوریهای جدید رهبری  41

جایگزینی رهبری  41

رهبر عملگرا و رهبر ایجاد کننده تحول  42

رهبر عملگرا  43

رهبرانی که تحول ایجاد میکنند  43

بخش دوم (رضایت شغلی) 45

ارزشها  45

انواع ارزش  45

نگرشها  46

انگیزش  47

نظریههای انگیزش  49

تئوریهای محتوایی  50

1ـ تئوری سلسله مراتب نیازها 50

2ـ تئوری دو جنبهای انسان  53

3ـ تئوری دو عامل انگیزش  53

4ـ تئوری سه نیاز مککلند  54

5ـ تئوری نیازهای زیستی، تعلق و رشد  55

تئوریهای فرآیندی  56

1ـ تئوری انتظار و احتمال  56

2ـ تئوری برابری  58

3ـ تئوری اسناد  59

انواع نگرش  60

رضایت شغلی  62

رابطه انگیزش با رضایت شغلی  62

1 تاریخچه مطالعات در مورد رضایت شغلی  62

2 تعریف رضایت شغلی  63

(1-2) تعیین رضایت شغلی  66

3 عوامل تعیین کننده رضایت شغلی  67

4 عوامل مؤثر بر رضایت شغلی  69

5 فاکتورهای مؤثر در رضایت شغلی از نظر «جنیفر»  70

6 پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی  71

7 نظریههای رضایت شغلی  72

– نظریه «بروفی» 72

– نظریه «کورمن»  73

– نظریه «پارسون»  74

اندازهگیری رضایت شغلی  75

بخش سوم (سابقه تحقیقاتی موضوع)  77

تحقیقات خارجی  77

تحقیقات داخلی  80

خلاصه فصل  84

فصل سوم: روش انجام تحقیق

روش تحقیق  87

جامعه و نمونه آماری  88

تعداد و روش نمونهگیری  89

روش و ابزار گردآوری اطلاعات  90

روایی و اعتبار پرسشنامهها  93

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

بخش اول ـ توصیف دادهها  97

بخش دوم ـ تحلیل استنباطی دادهها  120

آزمون فرضیهها  121

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها

خلاصه یافته های پژوهشی  125

یافته های دیگر پژوهش  128

محدودیتهای تحقیق  130

الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق   130

ب – محدودیتهای در اختیار محقق  131

پیشنهادها  131

فهرست منابع فارسی  133

فهرست منابع خارجی 137

ضمائم 138

فهرست جدولها

عنوان                       صفحه

1-2: عوامل مؤثر در رضایت شغلی  70

1-3: تعداد نمونه در هر ناحیه از شهر تهران 89

1-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سن 97

2-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک میزان تحصیلات 98

3-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس 99

4-4: مشخصات آماری دبیران به تفکیک سابقه تدریس درمدارس شاهد 100

5-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل  101

6-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران 102

7-4: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنیها به کل پرسشنامه

سبک رهبری لیکرت 103

8-4: توزیع فراوانی پاسخ آزمودنیها به کل پرسشنامه رضایت شغلی 105

9-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شمال  106

10-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه جنوب 107

11-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه شرق  108

12-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه غرب 109

13-4: توزیع فراوانی سبکهای رهبری مدیران از دیدگاه دبیران در ناحیه مرکز 110

14-4: توزیع فراوانی سؤال یکم پرسشنامه رهبری 111

15-4: توزیع فراوانی سؤال دوم پرسشنامه رهبری 111

16-4: توزیع فراوانی سؤال سوم پرسشنامه رهبری 111

17-4: توزیع فراوانی سؤال چهارم پرسشنامه رهبری 111

18-4: توزیع فراوانی سؤال پنجم پرسشنامه رهبری 112

19-4: توزیع فراوانی سؤال ششم پرسشنامه رهبری 112

20-4: توزیع فراوانی سؤال هفتم پرسشنامه رهبری 112

21-4: توزیع فراوانی سؤال هشتم پرسشنامه رهبری 113

22-4: توزیع فراوانی سؤال نهم پرسشنامه رهبری 113

23-4: توزیع فراوانی سؤال دهم پرسشنامه رهبری 113

24-4: توزیع فراوانی سؤال یازدهم پرسشنامه رهبری 114

25-4: توزیع فراوانی سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبری 114

26-4: توزیع فراوانی سؤال سیزدهم پرسشنامه رهبری 115

27-4: توزیع فراوانی سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبری 115

28-4: توزیع فراوانی سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبری 115

29-4: توزیع فراوانی سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبری 115

30-4: توزیع فراوانی سؤال هفدهم پرسشنامه رهبری 116

31-4: توزیع فراوانی سؤال هجدهم پرسشنامه رهبری 116

32-4: توزیع فراوانی سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبری 116

33-4: توزیع فراوانی سؤال بیستم پرسشنامه رهبری 117

34-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و یکم پرسشنامه رهبری 117

35-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و دوم پرسشنامه رهبری 118

36-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و سوم پرسشنامه رهبری 118

37-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و چهارم پرسشنامه رهبری 118

38-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و پنجم پرسشنامه رهبری 119

39-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و ششم پرسشنامه رهبری 119

40-4: توزیع فراوانی سؤال بیست و هفتم پرسشنامه رهبری 119

41-4: ضریب همبستگی بین سبکهای رهبری لیکرت با رضایت شغلی  120

42-4: ضریب همبستگی بین سبکهای رهبری با هر یک از عوامل رضایت شغلی  120

43-4: آزمون فرض اول 122

44-4: آزمون فرض دوم 122

45-4: آزمون فرض سوم 122

46-4: آزمون فرض چهارم 123

47-4: آزمون فرض پنجم 123

فهرست نمودارها

1-2: شبکه مدیریت  24

2-2: پیشبینیهای نظریه اقتضایی رهبری 27

3-2: الگوی موقعیتی رهبری هرسی و بلانچارد  30

4-2: تئوری مسیر ـ هدف  33

5-2: سلسله مراتب نیازها  52

6-2: مدل رضایت شغلی  72

1-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سن 97

2-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک میزان تحصیلات 98

3-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس 99

4-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک سابقه تدریس در مدارس شاهد 100

5-4: توزیع فراوانی دبیران به تفکیک تأهل  101

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران به همراه پرسشنامه+ 32اسلاید 150 ص

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *