دانلود مقاله اقتصاد مدیریت کیفیت


ﺍﻫﻤﻴﺖ سیستم‌ها و اقتصاد مدیریت کیفیت ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺪﺍﻳﺖ می‌کند، ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ سیستم‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺯ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ شرکت‌های ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ گواهینامه‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ شده‌اند. ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ مقاله اقتصاد مدیریت کیفیت ﺍﺭﺍﺋﻪ می‌کند، ﻣﻌﺮﻓﻲ تکنیک های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﺳﺖ. سازمان‌ها می‌توانند ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ مدیریت ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

مزیت های مالی و اقتصادی

اصل اول مدیریت کیفیت : مشتری محوری

ﺍﺻﻞ ﺩﻭﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ : ﺭﻫﺒﺮﻱ

ﺍﺻﻞ ﺳﻮﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ :ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ

ﺍﺻﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ : ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻱ

ﺍﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ: ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﺍﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ: ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺍﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ: ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ

ﺍﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ: ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﺀ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻊ

 

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 18
حجم: 261 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *