دانلود پژوهش معماری طراحی مجتمع مسکونی اقلیم گرا


طراحی مجتمع مسکونی اقلیم گرا Residential design oriented climate

فهرست :

 

فصل اول

1 – کلیات………………………………………………….

 

1 -1 عنوان تحقیق  ……………………………………………………………..

1 -2  بیان مساله  ………………………………………………………………

1 -3  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………

1 -4  ضرورت تحقیق ……………………………………………………………

1 -6   روش تحقیق……………………………………………………………..

1 -7  ادبیات موضوع یا پیشینه تحقیق ……………………………………………

7 -1 مسکن چیست ؟ سکونت یعنی چه ؟………………………………………….

7 -2  مجتمع مسکونی…………………………………………………………..

1 -8  محدودیت های پروژه  ……………………………………………………..

8 -1   فرهنگ آپارتمان نشینی…………………………………………………..

 

فصل دوم

2 مبانی نظری………………………………………………

 

1-2 مفهوم سکونت……………………………………………………………

2-1-1 خانه ؛ مفاهیم و معناها……………………………………………………

2-1-2 مفهوم سکونت از دیدگاه کریستین نوربرگ شولتز…………………………..

2-1-3 جنبه های مختلف سکونت در معماری………………………………………

2-1-4 مفهوم سکونت از دیدگاه گاستون بشلار……………………………………

2-2 خانه ایرانی ……………………………………………………………….

2-2-1 از معماری گذشته چه درسی میتوان گرفت…………………………………

2-2-2 نظریه هادی میرمیران……………………………………………………

2-2-3  نظریه نادر اردلان……………………………………………………….

2-2-4  نظریه محمد رضا حائری…………………………………………………

2-3 ویژگیهای طراحی فضاهای مسکونی …………………………………………

2-4 سازمان فضایی خانه های معاصر و معیارهای پیشنهادی برای طراحی خانه………..

2-5 خانه ؛ نقش ها و کار کرد ها………………………………………………..

2-6 مسکن نیاز ها.اهداف.انواع…………………………………………………

2-6-1 نیازهای پایه………………………………………………………….

2-6-2 نیازهای عملکردی…………………………………………………….

2-6-3 نیازهای ساختاری…………………………………………………….

2-6-4 نیازهای اجتماعی……………………………………………………..

2-6-5 رابطه همسایگی………………………………………………………

 

فصل سوم

3- استانداردها و نمونه های موردی…………………………

 

1-3 حریم………………………………………………………………….

2-3 نیازهای نمادین…………………………………………………………

3-3 هدف های کلی مسکن…………………………………………………..

3-3-1 مسکن و خانواده …………………………………………………….

3-3-2 مفهوم اقتصادی………………………………………………………

3-3-3 مشارکت……………………………………………………………

3-4 انواع خانه ها…………………………………………………………..

3-4-1 خانه تک خانواری مستقل…………………………………………….

3-4-2 خانه های کم ارتفاع با دست رسی چند گانه…………………………….

3-4-3 خانه های کم ارتفاع با دست رسی خصوصی…………………………….

3-4-4 خط صفر مرزی خانه هایی با دیوار مشترک……………………………..

3-4-5 مجموعه متراکم شهری………………………………………………

3-4-6 خانه های چند خانواری مرتفع با دسترسی چند گانه……………………..

3-4-7 برج ها واحدهای نقطه ای…………………………………………….

3-5 عوامل سکونت پذیری………………………………………………….

3-6 فعالیت ها…………………………………………………………….

3-7 عملکرد فضاهای مسکونی………………………………………………

3-8 عرصه های خانه……………………………………………………….

3-8-1 عرصه های مشترک…………………………………………………

3-8-2 عرصه های والدین…………………………………………………..

3-8-3 عرصه فرزندان……………………………………………………..

3-8-4 عرصه خیشاوندان………………………………………………….

3-8-5 عرصه مهمان………………………………………………………

3-8-6 عرصه خدماتی……………………………………………………..

3-8-6-1 آشپزخانه……………………………………………………….

3-8-6-2 فضاهای بهداشتی…………………………………………………

3-8-6-3 کمد………………………………………………………………………

3-8-6-4 فضاهای ورودی خوروجی……………………………………………………

3-9 ابعاد فضاها……………………………………………………………………..

3-10 انعطاف پذیری در طرح………………………………………………………….

3-11 آسایش حرارتی………………………………………………………………..

3-12 گرمایش و سرمایش…………………………………………………………….

3-13 ایمنی………………………………………………………………………….

3-14 معماری 24 ساعته در روز (نور)…………………………………………………..

3-15 اقلیم و مسکن…………………………………………………………………

3-16 اثاثیه و چیدن آنها…………………………………………………………….

3-17 موقعیت فضای سبز……………………………………………………………

3-18 نکات اقلیمی خاص مجتمع مسکونی……………………………………………..

3-19 برسی تکنیک های ساخت مسکن……………………………………………….

3-20 ضوابط طراحی مجتمع مسکونی…………………………………………………

3-20-1 فضا های مورد نیاز…………………………………………………………..

3-21 برسی ضوابط طراحی دسترسی ها مسیر ها وپارکینگ در مجموعه مسکونی…………..

3-21-1 طراحی شبکه دسترسی………………………………………………………

3-21-2 طراحی پارکینگ……………………………………………………………

3-22 برسی سیستم های تاسیساتی و سازه ای…………………………………………

3-22-1 سازه………………………………………………………………………

3-22-2 تاسیسات مکانیکی…………………………………………………………

3-23 مقررات ملی و تاثیر آن در طراحی بلوک ها……………………………………….

3-24 معیارهای عمومی طراحی بلوک ها……………………………………………….

3-25 دسترسی ورودی به بلوک های ساختمانی…………………………………………

3-26روابط بین واحد های مسکونی……………………………………………………

3-27 تناسب و عملکرد بین فضاها…………………………………………………….

3-28 نما …………………………………………………………………………..

3-29 سیمای شهری…………………………………………………………………

3-30 معرفی نمونه های موردی مشابه………………………………………………….

 

فصل چهارم

4- مطالعات سایت………………………………………………

 

4-1 نمودار فراوانی طبقات اقتصادی منطقه………………………………………………

4-2 شناخت الگوی رفتاری مردم رباط کریم……………………………………………..

4-3 الگوهای رفتاری در مقیاس خرد فضا ها……………………………….

4-3-1 حضور کودکان در فضاهای شهری و خیابان های رباط کریم……………

4-4 جمع بندی و ارائه ساختار ارتباطی سواره و پیاده ……………………….

4-5 نقشه راهنمای قیمت زمین ………………………………………….

4-6 برنامه فیزیکی………………………………………………………

4-6-1 ضوابط و مقررات…………………………………………………

4-6-2 درصد های پیشنهادی برای سطوح عملکردی………………………..

4-6-3 چگونگی پراکندگی واحد ها در بلوک ها…………………………….

4-7 طرح (طرح های اجرائی)……………………………………………..

4-7-1 طرح جامع سرزمین……………………………………………….

4-7-2 طرح کالبدی ملی و منطقه ای……………………………………….

4-7-3 طرح توسعه و عمرانی ناحیه ای………………………………………

4-7-4 طرح مجموعه شهری……………………………………………….

4-7-5 طرح سازماندهی فضاهای روستائی…………………………………..

4-7-6 طرح جامع شهری………………………………………………….

4-7-7 طرح تفصیلی شهری……………………………………………….

4-7-8 طرح هادی شهر……………………………………………………

4-7-9 طرح بهسازی و نوسازی و مرمت بافت ها………………………………

4-7-10 طرح آماده سازی و توسعه های جدید………………………………..

4-7-11 طرح هادی روستا………………………………………………….

4-7-12 طرح شهر های جدید………………………………………………

4-7-13 طرح شهر های مسکونی ……………………………………………

4-7-14 طرح سایر شهرک ها……………………………………………….

4-7-15 محدوده قانونی شهر………………………………………………..

4-7-16 کاربری اراضی …………………………………………………….

4-7-17 قطعه زمین………………………………………………………..

4-7-18 دکوراسیون و فضاهای عمومی آپارتمان………………………………..

4-7-19 پوشش دیوار……………………………………………………….

4-7-20 کفپوش…………………………………………………………….

4-7-21 مناسب ترین رنگ ها…………………………………………………

4-7-22 زمین لرزه…………………………………………………………..

4-7-23 مطالعات اقلیمی………………………………………………………

4-7-24 دمای هوا…………………………………………………………….

4-7-25 رطوبت نسبی…………………………………………………………

4-7-26 قنات های منطقه رباط کریم…………………………………………….

4-7-27 تابش خورشید…………………………………………………………

4-7-28 باد…………………………………………………………………………..

4-8   جغرافیای طبیعی استان تهران……………………………………………………..

4-8-1  ناهمواری ها……………………………………………………………………

4-8-2  دیواره شمالی………………………………………………………………….

4-8-3   دیواره میانی…………………………………………………………………..

4-8-4   دیواره جنوبی…………………………………………………………………

4-9   آب و هوا ……………………………………………………………………….

4-9-1   کویر یا دشت کویر …………………………………………………………….

4-9-2  رشته کوه های البرز…………………………………………………………….

4-9-3  بادهای مرطوب و باران زای غربی…………………………………………………

4-9-4 اقلیم ارتفاعات شمالی…………………………………………………………..

4-9-5  اقلیم کوهپایه…………………………………………………………………

4-9-6  اقلیم نیمه خشک و خشک……………………………………………………..

 

فصل پنجم

5- روند طراحی…………………………………………………

 

1-5  تریدی پروژه از دید ناظر…………………………………………………………

2-5  سایت پلان پروژه ……………………………………………………………….

3-5  پلان زیر زمین پروژه ( پارکینگ)………………………………………………….

4-5  پلان همکف پروژه ( پارکینگ)……………………………………………………

5-5 پلان طبقه اول ………………………………………………………………….

5-6 پلان طبقه دوم …………………………………………………………………

5-7 پلان طبقه سوم …………………………………………………………………

5-8 پلان تیپ طبقات چهارم – پنجم – شیشم – هفتم ………………………………….

5-9 نمای پروزه .(الف) ………………………………………………………………

5-10 نمای پروژه .(ب) ………………………………………………………………

5-11 نما پروژه . (ج) ………………………………………………………………..

5-12 نمای پروژه . (د) ………………………………………………………………

5-13  برش عرضی از سایت و پلان ها …………………………………………………

5-14  برش طولی از سایت و پلان ها………………………………………………….

5-15 تریدی فضا های داخلی پروژه ………………………………………………….

فصل ششم

6- جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………

1-6 جمع بندی ……………………………………………………………………

 

به همراه فایل کد نقشه ها و نماها و برش های اتوکدی + نقشه هوایی و یو تی ام سایت اتوکدی ( این پروژه فاقد تصاویر تری دی می باشد)

برای گرفتن نمونه عکس پلان ها و نمونه برش ها لطفا تماس بگیرید با ما.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *