ترجمه مقاله طراحی پایدار کننده سیستم های قدرت مقاوم با استفاده از ترکیب ANN و ICA


چکیده
حد پایداری حالت پایدار و میرایی مثبت سیستم را می توان با پایدار کننده  سیستم قدرت متداول بهبود یافت(PSS). با این حال، به منظور توانایی های مانند تنظیم کردن آنلاین و زمان واقعی بهینه میرایی در کل محدوده عملیاتی، طراحی مقاوم از PSS  مورد نیاز است. یک طراحی PSS مقاوم جدید با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم رقابتی امپریالیستی (ICA)  برای میرایی نوسانات حالت های الکترومکانیکی و بهبود پایداری سیستم قدرت در این مقاله ارائه شده است. دینامیک در ارتباط با یک  تک ماشین متصل شده به باس  بی نهایت سیستم قدرت در این مطالعه تجزیه و تحلیل شده است. تنظیمات بهینه پارامترهای PSS با استفاده از ترکیب  ICA-ANN  به دست آمده اند.. ANN  برای تنظیم پارامترهای PSS آنلاین استفاده شده است. نتایج PSS مبتنی بر ICA   (ICA-PSS) به عنوان طرح های آموزش ANN استفاده شده اند. تجزیه و تحلیل مقادیر ویژه و شبیه سازی های سیستم اثر روش ارائه شده در میرایی  نوسانات الکترومیکانیکی و بهبود پایداری دینامیکی سیستم را نشان می دهد.

واژه های کلیدی: شرایط قدرت پایدار کننده سیستم ، الگوریتم رقابتی امپریالیستی، شبکه عصبی مصنوعی، نوسانات فرکانس پایین

  1. مقدمه

پایداری سیستم قدرت یکی از عوامل کلیدی است که  تولید، انتقال و توزیع به عنوان سه بخش اصلی  سیستم قدرت را تحت تاثیر قرار می دهد عوامل متعددی که می تواند پایداری سیستم را به خطر  اندازد مانند تغییرات ناگهانی بار ، بروز خطا و تغییر در سرعت شیفت ژنراتور وجود دارد،. با پیدایش تنظیم کننده های ولتاژ اتوماتیک (AVRs) در اواخر 1950، AVRs به طور گسترده ای در واحد های تولید توان نصب شد. با این حال، این تنظیم کننده ها در مشکلات بی ثباتی تولید شده در سیستم قدرت که اکثر آنها به نوسان فرکانس پایین در سیستم های قدرت ارتباط دارند، به ویژه در محیط تجدید ساختار شده عملکرد بالایی دارند [1].

Robust Power System Stabilizer Design Using a Hybrid of ANN and ICA
A.Safaee, S. Z. Moussavi
Faculty of Electrical &Computer Engineering Shahid Rajaee Teacher Training University
ABSTRACT
The steady-state stability limit and the system positive damping can be improved by conventional Power System Stabilizer
(PSS). However, in order to have abilities such as the online tuning and optimal real-time damping in the entire operating
range, robust design of PSS in required.
A novel robust PSS design using Artificial Neural Network (ANN) and Imperialist Competitive Algorithm (ICA) for damping
electromechanical modes of oscillations and improving power system stability is proposed in this paper. The dynamics
associated with a single machine connected to infinite bus power system is analyzed in this study. Optimal settings of PSS
parameters are achieved by the means of hybrid ICA-ANN.
ANN is used for online PSS parameters tuning. The results of ICA-based PSS (ICA-PSS) are used as training designs of ANN.
Eigenvalue analysis and system simulations demonstrate the effectiveness of the proposed method in the damping of
electromechanical oscillations and improving the system dynamic stability.
INDEX TERMS— Power System Stabilizer, Imperialist Competitive Algorithm, Artificial Neural Network, Low frequency
oscillations.

منبع:

J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(6)92-98, 2013© 2013, TextRoad Publication

این فایل ورد ترجمه در 13 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 7 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *