پایان نامه درباره معجزه (اعجاز)

مقدمه

هر علمی برای اینکه خوب توضیح و تفسیر شود و نکات ناشناخته آن روشن شود ، احتیاج به مقدمات و لوازمی دارد .

قرآن نیز همانند یک اقیانوس بی کران ، ژرف و مواج است که پر از حقایق کشف نشده و دره های کمیاب است . برای رسیدن به این حقایق و تفسیر آنها احتیاج به لوازم و مقدماتی است که این مقدمات در علم قرآن ، علوم قرآنی نامیده می شدند .

یکی از موضوعاتی که در زمینه علوم قرآنی بسیار مؤثر می باشد ، بررسی موضوع نبوت و رسالت انبیاء است ، که به نظر محقق بررسی و تطبیق این موضوع در کتابهای مختلف می تواند زمینه را برای درک مفاهیم و علومی مانند اعجاز و معجزات انبیاء که از قرآن کریم ، استخراج    نموده اند را فراهم آورد .

برای درک این علوم ناچار باید به کتابهای علوم قرآنی مراجعه کرد ، در این میان برخی از کتب علوم قرآنی از آوازه و شهرت بیشتری برخوردار می باشند و بیشتر مورد استفاده ی دانش پژوهان قرار می گیرند ، از بین این کتابها می توان ، به کتاب معجزه ی دکتر شفاهی و تاریخ انبیاء ( از آدم تا  خاتم ) جناب عمار زاده اشاره کرد .

 

کلــیات

اهمیت موضوع :

چنانکه ذکر خواهد شد مسئله  اصلی و مهمی که در انجام این تحقیق مورد بررسی است چیزی نیست جز آشنایی بیشتر با مسئله ی نبوت و رسالت و همچنین بررسی موردی معجزات انبیاء . اهمیت این مسائل می تواند شبهاتی را که در مورد اعجاز قرآن و معجزات انبیاء در ذهن اقوام گذشته بود روشن سازد .

پیشینه ی موضوع : مباحثی هم چون ، معجزات انبیاء و اعجاز قرآن را در بر گرفته و سهل شدن راه درک و فهم و شناخت آنها را بیان نموده که می تواند مورد توجه علاقه مندان علوم قرآنی قرار    گیرد .

سؤالات تحقیق :

سؤال اصلی : انبیاء به چه شیوه هایی تمسک جسته اند ؟

سؤالات فرعی : معجزات انبیاء بیشتر در چه زمینه ای بوده است ؟

2 –  چه موقع پیامبران از معجزه استفاده می کردند ؟

3 –  معجزه تا چه حد در ایمان آوردن مردم مؤثر بود ؟

فرضیه : معجزه سلاح تدافعی انبیاست .

تعریف موضوع : مباحث اصلی این موضوع بررسی موردی معجزات انبیاء و تأثیر معجزه بروی افکار بشر در زمانهای مختلف بوده که بنده آنها را از کتابهای مختلف مورد بررسی قرار دادم .

روش تحقیق : از آنجا که این تحقیق در نظر دارد به بررسی موضوعاتی از قبیل ، معجزات انبیاء و تأثیر معجزه و … بپردازد ، روش تحقیق بنده به صورت مطالعه ی کتابخانه ای بوده و با استفاده از فیش برداری ، از کتب کتابخانه تهیه شده سپس این مطالب در متن اصلی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1   

کلیات :   ……………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت موضوع  ……………………………………………………………………………………………….. 2

پیشینه موضوع   ………………………………………………………………………………………………. 2

سؤالات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………….. 2

فرضیه    ………………………………………………………………………………………………………… 2

تعریف موضوع   ………………………………………………………………………………………………. 2

روش تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….. 2

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………….. 4

فصل اول  : بحث لغوی اعجاز ، معجزه درلغت ، ماهیت معجزه  …………………………….. 5

معجزه چیست ؟   ……………………………………………………………………………………………… 6

آیامعجزه ممکن است ؟  ……………………………………………………………………………………… 8

آیا معجزه واقع شده است ؟  …………………………………………………………………………………. 10

معجزه چگونه دلالت بر صدق آورنده آن دارد؟  ………………………………………………………….. 11

شرایط معجزه  …………………………………………………………………………………………………. 12

چگونه معجزه گواه بر صدق ادعای پیامبران می باشد؟  …………………………………………………. 13

معنی لغوی اعجاز  …………………………………………………………………………………………….. 14

عجز …………………………………………………………………………………………………………….. 16

معجزه در لغت  ………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار علمای غرب راجع به معجزه …………………………………………………………………………. 18

معجزه در اصطلاح  ……………………………………………………………………………………………. 18

معجزه در اصطلاح علوم دینی ……………………………………………………………………………….. 21

فاعل معجزه کیست ؟    ………………………………………………………………………………………. 23

اعجاز و ماهیت آن  …………………………………………………………………………………………… 24

اعجاز قرآن   …………………………………………………………………………………………………… 25

اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب کلام یا جهتی دیگر از جهات ، به تنهایی نیست .  …………………. 26

عمومیت اعجاز قرآن برای تمامی افراد انس و جن  ……………………………………………………… 26

یک پندار غلط  ……………………………………………………………………………………………….. 28

نفی شبهات وارد بر اعجاز ……………………………………………………………………………………. 29

نخستین آیه نفی اعجاز ……………………………………………………………………………………….. 29

دومین آیه نفی اعجاز………………………………………………………………………………………….. 33

سومین آیه نفی اعجاز ………………………………………………………………………………………… 36

فصل دوم : معجزات حضرت موسی (ع) ……………………………………………………………. 40

معجزات حضرت موسی ( ع ) ……………………………………………………………………………….. 42

معجزات نه گانه حضرت موسی (ع) ………………………………………………………………………… 45

کوه « حریب » جایگاه اولین ارتباط عمیق موسی (ع) با خدا  …………………………………………. 50

اثبات معجزه حضرت موسی (ع) ……………………………………………………………………………. 51

یدبیضاء …………………………………………………………………………………………………………. 62

معجزه سوم …………………………………………………………………………………………………….. 66

دریا شکافته شد………………………………………………………………………………………………… 69

موسی به طور سینا میرود ……………………………………………………………………………………. 71

موسی همان پیامبری است که قومش از وی درخواست کرده اند خدا را ببینند ………………………. 73

فصل سوم : معجزات حضرت عیسی (ع……………………………………………………………… 75

نبوت حضرت عیسی (ع)……………………………………………………………………………………… 76

انواع معجزات حضرت عیسی (ع)…………………………………………………………………………… 78

بیان معجزات حضرت عیسی (ع) در کتاب مسیحیت شناسی …………………………………………… 83

آیات 49الی 52 نساء( راجع به معجزات حضرت عیسی (ع) …………………………………………… 86

اثبات معجزه دوران نوزادی ( سخن گفتن ) حضرت عیسی (ع)از منظر آیات قرآن کریم …………… 92

فصل چهارم :بررسی معجزات پیامبر اکرم(ص)……………………………………………………. 100

 انواع معجزات پیامبر(ص) ……………………………………………………………………………… 101

اعجاز قرآن …………………………………………………………………………………………………….. 101

قرآن معجزه ادبی  ……………………………………………………………………………………………… 103

قرآن معجزه جاودانی …………………………………………………………………………………………. 103

قرآن معجزه انسان ساز ……………………………………………………………………………………….. 104

اثبات اعجاز قرآن از دیدگاه قرآن کریم ……………………………………………………………………. 105

قرآن معجزه جاودانی پیامبر اسلام(ص) ……………………………………………………………………. 107

نظر شهید مطهری در رابطه با اعجاز قرآن  ………………………………………………………………… 111

شق القمر………………………………………………………………………………………………………… 112

ذکر شق القمر در قرآن و اخبار………………………………………………………………………………. 117

حرکت درخت………………………………………………………………………………………………….. 125

معراج پیامبر (ص) …………………………………………………………………………………………….. 130

اثبات مسئله معراج و سیر شبانه پیامبر (ص)………………………………………………………………. 132

غیب گویی………………………………………………………………………………………………………. 137

غیب گویی از دیدگاه آیات قرآن کریم……………………………………………………………………… 139

یک پیشگویی عجیب………………………………………………………………………………………….. 142

اعجاز قرآن از دریچه علم غیب……………………………………………………………………………… 143

حنانه…………………………………………………………………………………………………………….. 145

معجزه ای دیگر……………………………………………………………………………………………….. 146

معجزات روایی پیامبر (ص)(8،9،10،11)………………………………………………………………….. 146

بررسی چند نکته:………………………………………………………………………………………………. 150

آیا پیامبر (ص)باید مطابق خواسته مردم معجزه بیاورد؟………………………………………………….. 150

چرا پیامبر (ص)مطابق خواسته های مردم اعجاز نکردند؟……………………………………………….. 153

آیا معجزه دلیل و برهان بر صحت نبوت و رسالت است ؟……………………………………………….. 155

چرا قرآن معجزه را « آیه » خوانده است؟…………………………………………………………………. 156

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 158

فهرست منابع و مؤاخذ……………………………………………………………………………………. 160

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 162
حجم: 596 کیلوبایت

49,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.