دانلود شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای موثر در ایجاد سلامت سازمانی

عنوان: شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای موثر در ایجاد سلامت سازمانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و ارایه پیشنهادات راهبردی (مورد مطالعه :شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)

چکیده

سلامت سازمانی، یکی از گویاترین و بدیهی ترین شاخص اثربخشی سازمانی است. این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی فاکتورهای مؤثر در ایجاد سلامت سازمانی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پرداخته است.پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش انجام کار یک پژوهش توصیفی –میدانی به‌حساب می این. در این پژوهش جامعه 177 نفر از مدیران عالی و واحدهای کاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در نظر گرفته‌شده است. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. گرداوری داده ها و تعیین شاخص های  آن با اقتباس از پرسشنامه سلامت سازمانی مایلز و ارزیابی سلامت سازمانی لاین و کلینگل با تطبیق با شرایط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی طراحی‌شده است. با بررسی ادبیات پژوهش برای بررسی تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پس از جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه، از روش آماری توصیفی و استنباطی و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 20 و اکسپرت چویس استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که متغیر ارتباطات با وزن 0.181 در اولویت اول، متغیر عملکرد با وزن 0.131 در اولویت دوم، متغیر رهبری با وزن 0.124 در اولویت سوم، متغیر به‌کارگیری منابع با وزن 0.122 در اولویت چهارم و متغیر توسعه با وزن 0.100 در اولویت پنجم، شاخص رتبه نهادی با وزن 0.074 در اولویت ششم، شاخص اخلاق با وزن 0.073 در اولویت هفتم، شاخص انسجام هدف با وزن 0.070 در رتبه هشتم، شاخص درگیری و مشارکت با وزن 0.069 در رتبه نهم، شاخص وفاداری با وزن 0.029 در اولویت دهم و شاخص روحیه با وزن 0.027 در اولویت آخر با نرخ ناسازگاری 0.10 قرارگرفته‌اند و بیشترین تأثیر را در سلامت نظام اداری دارا می باشند.

کلید واژه: سلامت سازمانی، تحلیل سلسله مراتبی، اولویت‌بندی

 

فهرست مطالب

چکیده ………….ت

فهرست ……….ث

فهرست جدول ها ………د

فهرست تصاویر و نمودارها …ذ

فصل اول:کلیات پژوهش …….11

1-1.مقدمه…………12

1-2.بیان مسئله……….13

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش ……..15

1-4. اهداف پژوهش………15

1-5. پرسش‌های پژوهش………..16

1-6.نوع و روش  پژوهش……….16

1-7. جامعه و نمونه پژوهش……….17

1-8.روش تحلیل اطلاعات…….17

1-9. متغیرهای پژوهش…….17

1-10. تعریف مفهومی و عملیاتی……….18

فصل دوم:ادبیات تحقیق……….19

1-2.مقدمه……20

2-2. بخش اول:مبانی نظری سلامت سازمانی…….20

2-2-1. مفهوم سلامت   ………………….20

2-2-2. مفهوم سازمان  ………….21

2-2-3. سلامت سازمانی………22

2-2-4. سطوح و ابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه مایلز………..24

2-2-5. مولفه های سلامت سازمانی از دیدگاه لایدن و کلینگل……..29

2-2-6. عناصر سلامت سازمانی از دیدگاه کمیته خدمات عمومی کانادا……..31

۲-2-7. سلامت سازمانی از دیدگاه نیوال……34

۲-2-8. فهرست سلامت سازمانی……………38

۲-2-9. کاربردهای سلامت سازمانی……….40

۲-2-10.سلامت سازمانی و اثربخشی……..41

۲-2-11.پویایی سازمان:سالم تا غیرسالم……42

۲-2-12. ویژگی های سازمان سالم……44

۲-2-13. ویژگی های سازمان ناسالم……….47

۲-2-14. مراحل ارتقا سلامت سازمانی………….49

۲-4. پیشینه تحقیق……….51

۲-4-1. پیشینه داخل کشور…………51

۲-4-2. پیشینه داخل کشور…………53

۲-5. درباره سازمان…………55

2-5-1.خط مش شرکت ……………..55

2-5-2.نمودار سازمان …………..57

فصل سوم:روش پژوهش ……..58

3-1. مقدمه ………..59

3-2. مدل مفهومی تحقیق و فرضیه ها …….59

3-3. روش تحقیق ………….60

3-4. جامعه و نمونه آماری …….60

3-5. روش ها و ابزارهای گرداوری اطلاعات ………62

3-6. روایی پرسشنامه ………..66

3-7. پایایی پرسشنامه ………..66

3-8.. قلمرو موضوع تحقیق ………67

3-9. قلمرو مکان تحقیق ………….67

3-10. قلمرو زمان تحقیق …………67

3-11. روش تجزیه و تحلیل داده ها ……..68

3-12. جمع بندی………..68

فصل چهارم:یافته های  پژوهش ………………69

4-1:مقدمه ……………….70

4-1:بخش اول:آمار توصیفی ………….70

4-2-1. بررسی وضعیت جمعیت شناسی پاسخ  دهندگان……….70

4-2-1-1. بررسی پاسخ دهندگان از نظر جنسیت ……70

4-2-1-2. مشخصات پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات ……71

4-2-1-3. بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت ………72

4-2-1-4. بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن …………73

4-2. بخش دوم:آمار استنباطی …………………74

4-4. بخش سوم:تحلیل سلسله مراتبی داده ها ………….83

4-4-1.مقایسه اهمیت شاخص های هر یک از متغیرها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی ….83

4-4-2. اولویت بندی شاخص های هر یک از متغیرهای تحقیق ……85

4-4-2-1. اولویت بندی شاخص های متغیر ارتباطات …………85

4-4-2-2. اولویت بندی شاخص های متغیر درگیری و مشارکت …………86

4-4-2-3. اولویت بندی شاخص های متغیر وفاداری و تعهد ………..86

4-4-2-4. اولویت بندی شاخص های متغیر روحیه ………..87

4-4-2-5. اولویت بندی شاخص های متغیر رتبه نهادی ………88

4-4-2-6. اولویت بندی شاخص های متغیر اخلاق ………..89

4-4-2-7. اولویت بندی شاخص های متغیر عملکرد ……..90

4-4-2-8. اولویت بندی شاخص های متغیر انسجام هدف ………91

4-4-2-9. اولویت بندی شاخص های متغیر رهبری …………92

4-4-2-10. اولویت بندی شاخص های متغیر توسعه ……..93

4-4-2-11. اولویت بندی شاخص های متغیر به کارگیری منابع ………..94

4-4-2-12. متغیرهای تحقیق با توجه به هدف کلی تحقیق ………….95

4-5. جمع بندی …………….97

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 98

5-1. مقدمه…………99

۵-۲. پاسخ به پرسش های تحقیق…………99

5-2-1. سوال1……………….99

5-2-2. سوال2……100

5-2-3. سوال3…….100

۵-3. نتیجه گیری از تحقیق……….100

۵-4. مشکلات تحقیق …….104

۵-4. پیشنهادها ……103

۵-4. پیشنهادها……103

۵-5. پیشنهادهای و راه کارهای پیشنهادی..103

۵-6. پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی…….108

منابع …109

پیوست ها  ….111

پیوست 1.پرسشنامه پژوهش……..112

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 127
حجم: 2.71 کیلوبایت

850,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.