پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی می پردازد . به این منظور 180 نفر از دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و در ابتدا پرسشنامه مکان کنترل نوویکی – استریکلند را پر کردند و سپس پرسشنامه شیوه ها فرزندپروری بانتون که 15 سوال داشت اجرا شد. طرح پژوهش از نوع همبستگی و مدل تحلیل داده ها رگرسیون گام به گام بود. نتایج پژوهش نشان داد خرده مقیاسهای دیکتاتوری و دموکراتیک به طور معنی داری مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را پیش بینی می کنند. اما خرده مقیاس هرج و مرج مکان کنترل را نمی تواند پیش بینی کند . این یافته ها بین معنی است که هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده توسط دانش آموزان دیکتاتوری تر باشد مکان کنترل بیرونی در آنان افزایش می یابد و هر چه شیوه ی فرزندپروری ادراک شده دموکراتیک تر باشد مکان کنترل بیرونی کاهش یافته و بر میزان مکان کنترل درونی اشخاص افزوه می شود.
کلید واژه ها: شیوه های فرزندپروری – مکان کنترل – دیکتاتوری – دموکراتیک هرج ومرج

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مساله…………………………………………………………………………………………. 5

اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. 7

تعریف اصطلاحات………………………………………………………………………………. 8

شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………………. 8

مکان کنترل…………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده………………………………………………………………………………. 11

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری………………………………………………………………. 13

بعد «گرم» بودن والدین……………………………………………………………………….. 13

بعد «کنترل» والدین…………………………………………………………………………….. 14

جنبه های مثبت کنترل والدین………………………………………………………………. 15

جنبه های منفی کنترل والدین………………………………………………………………. 17

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین……………………………………………………………. 18

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری……………………………… 19

والدین دارای اقتدار منطقی…………………………………………………………………… 20

والدین استبدادی…………………………………………………………………………………. 21

والدین آزاد گذار………………………………………………………………………………….. 22

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار)………………… 23

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند…………………………………………………… 25

تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر……………………………………………………… 26

نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری………………………………………… 28

گفتار دوم: مکان کنترل

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 30

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتاعی راتر…………………………………….. 30

درک سازه مکان کنترل…………………………………………………………………………. 33

تحول شخصیت از دیدگاه راتر……………………………………………………………… 35

جنبه های منفی احاطه و کنترل…………………………………………………………….. 37

پیامدهای شخصی منفی……………………………………………………………………….. 38

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی…………………………………………………….. 39

بررسی مقیاس های مکان کنترل……………………………………………………………. 39

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور           42

ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور….. 46

ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گستره تحقیقات         49

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 57

جامعه آماری………………………………………………………………………………………. 57

نمونه آماری……………………………………………………………………………………….. 57

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………….. 57

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی…………………………. 57

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون…………………………………………… 57

روایی………………………………………………………………………………………………… 58

پایایی………………………………………………………………………………………………… 58

نمره گذاری…………………………………………………………………………………………. 58

مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند

روایی………………………………………………………………………………………………… 59

پایایی………………………………………………………………………………………………… 60

نمره گذاری…………………………………………………………………………………………. 61

روش تحقیق……………………………………………………………………………………….. 62

شیوه اجرای تحقیق……………………………………………………………………………… 62

روشهای آماری تحلیل داده ها………………………………………………………………. 63

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف – تحلیل توصیفی………………………………………………………………………….. 65

ب – تحلیل استنباطی………………………………………………………………………….. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………….. 75

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………… 75

محدودیت های تحقیق

الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر…………………………………………. 77

ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر…………………………………………………… 78

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)………………………………………………………………… 79

کاربردها ……………………………………………………………………………………………. 79

منابع…………………………………………………………………………………………………. 81

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 81
حجم: 623 کیلوبایت


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 10 =