دانلود پایان نامه کشف و شهود در پنج کتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،تذکره الاولیاء

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی

عنوان: کشف وشهود در پنج کتاب اللمع ،اسرار التوحید،رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،تذکره الاولیاء

مقدمه :

دیدار محبوب ونیل به لقای دوست یک هدف متعالی است وعارفان همواره آن را سر لوحه طریقت خود قرار داده اند .در عرفان به این دیدار ،شهودیا مشاهده گفته می شود .موضوع اصلی این پژوهش بررسی کشف وشهود در پنج کتاب اصلی :اللمع ،اسرالتوحید،رساله قشیریه، کشف المحجوب وتذکره الاولیاء است.

از آنجا که تحقیق مدون ومکتوبی درباره این موضوع تا به امروز ارائه نشده است ،نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی وژرف نگری بیشتر به این مهم بپردازد.

مطالعه متون عرفانی ،حالات روحی عارفان در هنگام مکاشفه وسخنان شطح آلودی که تحت تأثیر جذبه الهی بر زبان می اورند ،قند مکرر  است که با تکرار آن از تأثیر شگرف وعمیق آن کاسته نمی شود .بحث کشف وشهود ،حس کنجکاوی شیرینی را بر می انگیزد تا با اشتیاق هرچه تمام تر ،منابع آن مورد بررسی قرار گیرد .

در این جا با پیروی از کلام مبارک حضرت علی (ع) که فرموده اند :«من علمنی حرفاً فقد سیرنی عبداً» بر خود لازم می دانم از استاد ارجمند ،خانم دکتر پناهی که به عنوان استاد راهنما ،صمیمانه مرادر پیشبرد اهداف این پژوهش یاری کردند ،تشکر وقدردانی نمایم .همچنین از آقای دکتر فقیهی که به عنوان استاد مشاور ،از نظرات ارزشمند ایشان بهره مند شدم ،کمال تشکر وقدردانی را دارم.

چکیده:

سؤال بنیادین این پژوهش ،تعریف کشف وشهود ،انواع آن ومصادیق عملی در متون عرفانی :اللمع ،اسرار التوحید ،رساله قشیریه ،کشف المحجوب ،تذکره الاولیاء است .همچنین راههای رسیدن به کشف وشهود در سه مکتب زهد ،کشف وشهود وحدت وجود ،بررسی شده است.

فصل اول مبحثی از تعاریف کلی را تشکیل می دهد در فصل دوم به رهاهای رسیدن به کشف شهود در مکاتب مختلف ساخته شده است در فصل سوم مکاشفه ، مشاهده و مهاظره بررسی شده است و مصادیق عملی کشف و شهود از کتابهای اصلی گردآوری شده است. از نظر بسامدی در جدولی ارائه شده ومورد مقایسه قرار گرفته است.

مکاشفه در هر مرحله مراتبی دارد که بسته به وضعیت روحی سالک او را در جایگاه خاصی قرار می دهد ودر رویت حقایق عالم ونائل شدن به دیدار پروردگار او را یاری می دهد .

لطف وجذبه الهی به عنوان یک راه میانبر همواره مورد توجه عارفان بوده است ودر این پژوهش به عنوان کشش آن سویی از آن یاد شده است.هنگامی که عارف به وصال پروردگار خویش دست می یابد،تحت تأثیر احوال روحی خاصی قرار می گیردوممکن است سخنانی به ظاهر نامعقول بر زبان آورد به این سخنان شطح گفته می شود منابع شطحیات بیشتر قرآن ،حدیث والهام است.

کلید واژه ها:کشف وشهود ،مکاشفه ،ستر وتجلی ،خواب ورویا ،آپوکالیپس.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تعاریف

منشأ پیدایش تصوف اسلامی:…………………………………………………………………… 1

مکتب زهد…………………………………………………………………………………………… 3

مکتب کشف و شهود……………………………………………………………………………… 4

مکتب وحدت وجود………………………………………………………………………………. 5

نویسندگان پنج کتاب اصلی:…………………………………………………………………….. 7

عبدالله بن علی سراج طوسی…………………………………………………………………….. 7

ابوسعید ابوالخیر…………………………………………………………………………………….. 8

ابوالحسن علی بن عثمان هجویری……………………………………………………………… 10

عبدالکریم قشیری…………………………………………………………………………………… 11

ابوحامد شیخ فریدالدین عطار…………………………………………………………………… 12

آثار عطار…………………………………………………………………………………………….. 13

تجربه عرفانی و مشکلات آن……………………………………………………………………. 14

تعریف کشف و شهود…………………………………………………………………………….. 16

ستروتجلی (با ارائه جدول)………………………………………..  16

آپوکالیپس وواژه گان همسو با آن……………………………………………………………… 21

مکاشفه واسطوره…………………………………………………………………………………… 22

مکاشفه (آپوکالیپس) درادیان زنده جهانی……………………………………………………. 22

مکاشفه درکتابهای مقدس (عهدین ) و کتابهای آسمانی دیگر …………………………. 23

تعریف کشف و شهود از متون عرفانی………………………………………………………… 23

سرمنشأ منحصر به فرد مکاشفه، از دیدگاه غربیان  اشارات دینی و الهیات…………… 28

خلاصه فصل اول:………………………………………………………………………………….. 32

فصل دوم: راههای رسیدن به کشف و شهود

راههای رسیدن به کشف و شهود………………………………………………………………. 34

راههای رسیدن به کشف و شهود درمکتب زهد………………… 35

طریق وصول به مکاشفه درمکتب کشف و شهود…………………………………………… 37

کشش آنسویی در کشف و شهود……………………….. 46

مکاشفه با همراهی جسم……………………….. 47

مکاشفه با همراهی دل……………….. 48

مکاشفه با همراهی روح…………………………………………………………………………… 52

خلاصه فصل دوم: …………………………  57

فصل سوم: انواع و مراتب مکاشفه (مشاهده، معاینه، محاضره)……………. 58

ارجعیت مشاهده ، معاینه،محاظره با ارائه جدول……………………………………………. 72

انواع مکاشفه با ارائه جدول……………………………………………………………………… 79

حالت عارفان در هنگام مکاشفه………………………………………………………………… 79

سخنان شطح آمیز به هنگام مکاشفه……………………………………………………………. 84

منابع شطیحات ……………………………………………………………………………………… 85

آیا هر رویایی مکاشفه است؟……………………………………………………………………. 85

انواع خواب و رویا با ارائه جدول……………………………………………………………… 92

خلاصه فصل سوم:…………………………………………………………………………………. 92

مکاشفه در بیداری………………………………………………………………………………….. 93

مکاشفه درخواب…………………………………………………………………………………… 105

دراحوال پس ازمرگ………………………………………………………………………………. 116

پیشگویی……………………………………………………………………………………………… 118

لطف وجذبه الهی…………………………………………………………………………………… 119

دیدار ماوراءالطبیعه………………………………………………………………………………… 122

فراست………………………………………………………………………………………………… 122

انواع مصادیق وتعدادآن با ارائه جدول ………………………………………………………. 137

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 138

خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………….. 139

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… 140

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………….. 145

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
حجم: 990 کیلوبایت

45,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.