بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات


دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

 

دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه­ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )[1] را تجربه می­کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه­ای را جامعه اطلاعاتی می­گویند (صرافی زاده، 1383 ، ص 5).

جامعه اطلاعاتی جامعه­ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه­ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی­ حداکثر استفاده را می­برند.

بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،1383،ص 25).

ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر کسی که طالب آن باشد قرار می­گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه­هایی چون اقتصاد، آموزش ، کسب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می­گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر[2] (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت­تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می­شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده­ای در حال گسترش است می­تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، 1379 ، ص 24).

دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه[3] هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده­آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.

[1] – Information . communication and technology
[2] – Alvin tafler
[3] – meta theory

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                         1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه                                                                                                     4

2-1- بیان مسئله                                                                                                6

3-1- اهمیت ضرورت پژوهش                                                                                7

4-1- انگیزه پژوهش                                                                                           9

5-1- هدف پژوهش                                                                                            9

6-1- سوال پژوهش                                                                                            10

7-1- تعاریف عملیاتی                                                                                         11

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2- مبانی نظری پژوهش

1-1-2- فرهنگ سازمانی                                                                                      14

2-1-2- تعاریف فرهنگ سازمانی                                                                             15

3-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی                                                                              17

4-1-2- خصوصیات فرهنگ سازمانی                                                                        20

5-1-2- منابع فرهنگ                                                                                          22

6-1-2- شیوه پیدایش فرهنگ                                                                                 22

7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                                                                  23

8-1-2- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی                                                            28

9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                                                                      28

10-1-2- فرهنگ سازمانی و توسعه                                                                           29

11-1-2- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش                                                          29

12-1-2- رابطه فناوری و فرهنگ                                                                             30

13-1-2- رابطه فرهنگ و مدیریت                                                                            31

14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی                                                                     31

15-1-2- کارکرد فرهنگ سازمان                                                                              31

16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                                                             32

17-1-2- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی                                                             33

18-1-2- تغییر فرهنگ سازمانی                                                                              34

19-1-2- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار                                                   35

20-1-2- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی                                             35

1-20-1-2- الگوی آجیل پارسونز                                                                             35

2-20-1-2- الگوی اوچی                                                                                     36

3-20-1-2- الگوی پیترز و واترمن                                                                           37

4-20-1-2- الگوی لیت وین و اترینگر                                                                      39

5-20-1-2- الگوی کرت لوین                                                                                40

6-20-1-2- الگوی منوچهر کیا                                                                               40

2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-2-2- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                             42

2-2-2- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                 43

3-2-2- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                46

4-2-2- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی               49

به فناوری اطلاعات و ارتباطات و…

5-2-2- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-5-2-2- پول الکترونیک                                                                                     50

2-5-2-2- تجارت الکترونیک                                                                                 51

3-5-2-2- دولت الکترونیک                                                                                  53

4-5-2-2- نشر الکترونیک                                                                                     54

5-5-2-2- پارک های فناوری                                                                                 54

6-5-2-2- شهر اینترنتی                                                                                       56

7-5-2-2- دهکده جهانی                                                                                      56

6-2-2- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات

1-6-2-2- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                     57

2-6-2-2- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows                                                       58

3-6-2-2- واژه پردازها Word                                                                                58

4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                                                                            59

5-6-2-2- بانک اطلاعاتی Access                                                                          59

6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                                                                     60

7-6-2-2- اینترنت Internet                                                                                60

7-2-2- ظهور اینترنت                                                                                         62

8-2-2- اینترنت چیست                                                                                       62

9-2-2- شبکه عنکبوتی جهانی                                                                                63

10-2-2- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات                                                          63

11-2-2- فناوری پوش                                                                                        64

12-2-2- ارتباطات شبکه ای                                                                                  64

13-2-2- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات                                              66

14-2-2- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                                 66

15-2-2- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات                                                              67

16-2-2- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                        69

17-2-2- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                          70

18-2-2- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                          70

19-2-2- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی                                                         72

20-2-2- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی                                                                      72

21-2-2- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور                        74

سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد…

22-2-2- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات                                                              77

23-2-2- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات                                                                     79

24-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده                                                     80

25-2-2- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات                    81

26-2-2- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان                                                    84

27-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه                             85

28-2-2- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا                                             86

29-2-2- مدیریت فناوری اطلاعات IT                                                                       87

3-2- پیشینه پژوهش                                                                                            88

1-3-2- پژوهش های داخل کشور                                                                             88

2-3-2- پژوهش های خارج کشور                                                                            92

 

فصل سوم: فرایند پژوهش

1-3- روش پژوهش                                                                                            103

2-3- جامعه پژوهش                                                                                            103

3-3- نمونه و روش نمونه گیری                                                                               103

4-3- ابزار پژوهش                                                                                              104

1-4-3- پرسشنامه فرهنگ سازمانی                                                                            104

2-4-3- پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات                                                              104

5-3- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                          105

6-3- روش جمع آوری اطلاعات                                                                             105

7-3- روشهای تجزیه و تحلیل آماری                                                                          106

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

1-4- مقدمه                                                                                                     108

2-4- اطلاعات عمومی                                                                                         109

3-4- توصیف داده ها                                                                                           112

4-4- تحلیل داده ها                                                                                             130

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- بحث و نتیجه گیری                                                                                      152

1-1-5- تفسیر سوال اصلی پژوهش                                                                          152

2-1-5- تفسیر سوالات فرعی پژوهش

1-2-1-5- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش                                                                   153

2-2-1-5- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش                                                                   154

3-2-1-5- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش                                                                  155

2-5-  نتیجه کلی                                                                                                156

3-5- محدودیتها و مشکلات پژوهش                                                                         157

4-5- پیشنهادهای پژوهش                                                                                     157

5-5- خلاصه پژوهش                                                                                           159

 

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                                                                            163

فهرست منابع لاتین                                                                                             169

ضمایم

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فناوری اطلاعات

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 170
حجم: 1.57 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *