دانلود رایگان پاورپوینت زندگی نامه و معرفی آثار تادائو آندو


دانلود رایگان پاورپوینت زندگی نامه و معرفی آثار تادائو آندو

دانلود رایگان پاورپوینت زندگی نامه و معرفی آثار تادائو آندو

در 13 اکتبر 1941 میلادی در اوزاکای ژاپن دیده به جهان گشود، در سالهای 69-1962 م . تعالیم خود آموخته و غیر آکادمیک خود را به عنوان یک معمار با سفرهای آموزشی بهاروپا، آمریکا و آفریقا و مطالعه بر روی خانه های فرانک لویدرایت و کارهای مدرنیسمقدیمی (کلاسیک) تکمیل کرد.افزایش کمی آثار او در سطح معماریهای مسکونی، کلیساها،موزه ها و مجتمع های تجاری بزرگ، و … با تکیه ای مداوم و تقریباً انحصاری بر ساختارهای بتن مسلح بزرگ ونمایان است که عظمت را در معماری او فزونی می بخشد. او واسطه ای میان شرق و غرباست، و بتن را ـ با اینکه از مواد جدایی ناپذیر جنبش مدرن اروپاست ـ

در جهت نشاندادن زیبایی شناسی شرقی به کار می برد. اولین تمرین معماریش را در سال 69 م . دراوزاکا آغاز کردو تاکنون بیش از صد و پنجاه پروژه معماری را طراحی کردهاست.او از با نفوذ ترین معماران پست مدرن نسل دوم ژاپن محسوب می شود. توجه عمده وی بر تفلیق فرمهای مدرن با مفاهیم و شیوه های سنتی ژاپن استوار است ؛ بهبیان دقیق تر، هدف او تغییر معنای طبیعت از گذرگاه معماری است. مصالح معماری آندو،بتن خام، خورشید، آسمان، سایه و آب است یا به عبارت بهتر، فضا. تأکید او بر ایننکته است که استفاده کنندگان از بنا باید طبیعت را تجربه و احساس کنند و اینها همهریشه در سنت منطقه ای زیستگاه او ـ کانزایی ـ دارد.عناصراصلی و متناقص معماری آندو عبارتند از نظم، مردم و احساسات انسانی.

او در معماریخود، به گونه ای متضاد آنها را با هم ارتباط می دهد و میان آنها تفاهمی ایجاد میکند:فرم در برابر فرم و فضا، داخل در برابر خارج و طبیعتدر برابر هندسه .آندو از جذابیت فرم صرفنظر کرده و بر جذابیت فضا تأکید میورزد. او اعتقاد دارد که فرم، از تأثیر فضایی می کاهد و در نتیجه، جذابیتمعماری را محدود می کند..به اعتقاد او، ارحجیت دادن به فرم به معنای ارجحیتدادن به حس بینایی در میان پنج حس و عدم توجه به عمق فضایی است. در نتیجه او درپی نفی فرم به مفهوم به کارگیری فرمهای ساده و انکار ساده و انکار فرمهای پیچیدهاست. (نفی تصویر صرفاً بصری در فضا). معماری او، معماری نفی و انکار است. او جامعهمدرن و جهانی بودن را نفی می کند. اولین چیزی که آندو نفی کرده، مفاسد جامعه مدرن وارزشهای آن است.

(برای مثال، مقوله راحتی) آندو راحتی مدرن را نفی کرده، تلاش میکند ارتباط پویایی با جهان برقرار کند. او راحتی را از معماری خود دور می کند و بهجای آن امکان حضور انسان و طبیعت را در کالبد معماری اش فراهم می سازد.او کارهایمتعددی تاکنون انجام داده است که 8 اثر برترش که اهداف و تفکرات او را به خوبی جلوهگر می سازند را نام می بریم:-نمازخانه کوه روکو (کلیسای باد)-کلیسای روی آب-کلیسای نور-معبد آب-خانه Raw -مجتمع تجاری تایمز 2-پروژه ناکانو شیما 2-موزه نائو شیما .ویژگی های شاخص معماری آندو، نظم، مردم و احساسات انسانیاست. بنابراین، بر اساس الهاماتی که او از این سه عنصر گرفته،

پروژههای او را می توان دسته بندی کرد. در معماری آندو، عناصر به شکلی متضاد با هم مرتبطمی شوند. بنابراین، فرم در مقابل فرم و فضا، داخل در برابر خارج و طبیعت در برابرهندسه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، معماری او حاصل ارتباطی است که بین این عناصروجود دارد. برای آشنایی و شناخت بیشتر، کارهای آندو را بر اساس ساختار و کالبد بهسه بخش معماری یگانه انگاری، دو گانه انگاری و کثرت گرایی تقسیم بندی می کنیم. آن دسته از کارهایی که در شمار معماری یگانه انگاری قرار می گیرند، دارای فرمیخالص، طراحی واضح و فضایی قومی هستند. این نوع معماری، بیشتر در خانه ها وکلیساهای کوچک دیده می شود. در این فضاها، با آرامشی روبرو می شویم که یادآور فضایسنتی چاپخانه های ژاپنی است. در این فضا، بر اساس ریتمی وحدت بخش، کل به جزء تبدیلمی شود. این ریتم، حتی در نور و سایه نیز تکرار می شود.

در معماری دو گانهانگار، آندو روش خاص خود را اعمال می کند. به عبارتی، روش او از هیچ نوع معماریدیگری تأثیر نپذیرفته است. در آنجاست که آندو از فرم بیضوی استفاده می کند؛ ولیدر معماری دو گانه انگار، فضا بر اساس نیروی پویا شکل می گیرد. این نیرو، از تضادبین فرم و فضا حاصل می شود. در این نوع معماری ـ بر خلاف معماری یگانه انگار که فرمبر فضا غالب است ـ فرم و فضا دارای ارزش یکسانی است و در اینجاست که نوآوری هایآندو تجلی می یابد.

معماری کثرت گرایی آندو شاملتعداد زیادی از کارهای او از سال 1985 به بعد می باشد. این معماری، با فرم هایمتنوعی که دارای جهت گیریهای مختلفی است، شناخته می شود. در اینجا، تمرکز فضایی که در معماری یگانه انگار وجود داشت، متلاشی وپراکنده می شود و بیشتر به سوی روشنایی و پویایی نیل می کند. فرم از نظر بصری، سبکتر شده و پراکنده می شود. بنابراین در طراحی، فضا از ترکیبات مختلفی شکل می گیرد. از این روست که در کارهای آندو، روش ها و مقیاس های متنوعی دیده می شود.

برخی از نظرات و دیدگاههای تادائو آندو:

* نگاه انتقادی به معماری مدرن
* احساس نگرانی برای آینده به خاطر وجود کامپیوترها ترس از اینکه خلاقیت را از معمار بگیرند ومعماری به یک فرمول برای تمام نقاط زمین انجامد.
* اهمیت فوق العاده به طبیعت
* در معماری بخشی وجود دارد که نتیجه یک استدلال منطقی است و بخش دیگری
است که از مجرای احساس خلق می شود . همواره یک نقطه هست که این دو با
هم طلاقی می کنند.من فکر نمی کنم معماری بدون این تلاقی بتواند خلق شود.
* معماری خلق فضایی برای زیستن و به تفکر واداشتن
* فرم از تاثیر فضایی می کاهد و در نتیجه جذابیت معماری را محدود می کند.
* اهمیت به نور در فضای معماری
* نور به زیبایی نمود می بخشد ، و باد و باران با تاثیری که بر بدن انسان می گذارند به زندگی رنگ و رو می دهند. معماری واسطه ای است که انسان را قادر می سازد تا حضور طبیعت را حس کند.
* من با نشاندن طبیعت و نور متغیر در درون فرم های هندسی ای که از زمینه شهری شان بریده شده اند ، فضاهایی پیچیده می آفرینم.
* آسمان قاب شده ، نور و سایه ایجاد می کند و به شخص القا می کند تا از معنای طبیعت بپرسد و به او کمک می کند تا عناصر ترکیبی فضا را درک کند.
* به باور من سه عنصر برای تبلور معماری مورد نیاز است : مصالح واقعی مانند بتن اکسپوز و یا چوب رنگ نشده ، هندسه ناب ، طبیعت ؛ طبیعتی که از طریق انسان نظم داده شده و در تضاد با طبیعت آشفته است.
* من می خواهم بناهای قوی و در عین حال آرامی بیافرینم که صدای آفریننده شان را بتوان شنید.
* نور سرچشمه تمام هستی است . نور در همان حال که به سطح چیزها برخورد می کند ، به آنها شکل می دهد و با انباشتن سایه در پشت چیزها ، به آنها عمق می بخشد.
* تابش یک دسته پرتو نور ، با نفوذ در سکوت ژرف آن تاریکی ، شکوه و ظلمت را به همراه می آورد
فرمت فایل: پی دی اف
تعداد صفحات: 113
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 4.6 مگابایت
هزینه دانلود: 10 صلوات هدیه به روح حضرت فاطمه (س) و سلامتی و ظهور آقا امام زمان (عج)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *