دانلود تاثیر سبک های دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود تاثیر سبک های دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل

دانلود تاثیر سبک های دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل

پروژه کارشناسی  رشته روانشناسی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر ….. است. به این منظور تعداد 50 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سبکهای دلبستگی با….. استفاده شد.

پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.

نتایج پژوهش نشان می دهد با توجه به اینکه فقط رابطه سبک دلبستگی ایمن با رضایت زناشویی مثبت است.

بنابراین با افزایش سبک دلبستگی ایمن،‌رضایت زناشویی افزایش می یابد و بالعکس. اما رابطه سبک دلبستگی ترسان، اجتنابی و اشتغالی با رضایت زناشویی منفی است بنابراین با افزایش این سبک ها، رضایت زناشویی کاهش می یابد و بالعکس.می توان چنین نتیجه گیری کرد که بین سبک های دلبستگی و رضایت زناشویی رابطه معنی دار وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبک دلبستگی و رضایت زناشویی تایید می شود.

کلمات کلیدی: سبک های دلبستگی- رضایت زناشویی- زنان متاهل

مقدمه:
ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که عملکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن متجلی می شود. برای اکثر بزرگسالان شادمانی در زندگی بیشتر به ازدواجی موفق و روابط زناشویی توام با رضایت وابسته است تا سایر جنبه های زندگی، جستجوی این رضایت خارها به نیازهای شخصی، خانوادگی و حتی اجتماعی فرد مرتبط است و به گونه های متفاوت وی را وادار به ازدواج و داشتن انتظارات متفاوت از شریک زندگی خود می کند(جانسون و هارویس[1]، به نقل از میرخشتی، 1375).

افراد متاهلی که از زندگی زناشویی خود رضایت دارند، کمتر دچار بیماری روانی می شوند که شاید به دلیل رضایت از کل زندگی شان و احساس مسئولیت و رضامندی جنسی است. عدم توجه به ازدواج بخصوص در سنین بالا ممکن است به علت ترس از تعهد، مسئولیت و یا یک نقطه ضعف در رشد روانی فرد محسوب گردد. از طرف دیگر اینگونه افراد به علت اینکه از ثمرات یک زندگی رضایت بخش، ایمن و سرگرم کننده برخوردار نیستند، همیشه بلاتکلیف و سرگردان زندگی کرده و اکثر با توسل به لذت طلبی ها و کامجویی های بدلی به دنبال تکیه گاه های غیرحقیقی می گردند و در آنجا نیز از فشارهای روانی اسوده نیستند(میلانی فر، 1373).

تحقیقات متعددی نشان می دهد که رضایت از زندگی زناشویی بر سلامت روانی افراد تاثیر مهمی دارد. راه های زیادی برای تعریف رضامندی زناشویی وجود دارد. ارتباطات اعضای خانواده با یکدیگر به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد ( به نقل از میرخشتی، 1375).

خانواده این واحد به ظاهر کوچک اجتماعی، از ارکان عمده و از نهادهای اصلی هر جامعه به شمار می رود. در واقع هر خانواده را باید خشت بنای جامعه و کانون اصلی سنت و رسوم و ارزش های والا ومورد احترام و شالوده مستحکم مناسبات پایدار اجتماعی و روابط خویشاوندی مبدا بروز و ظهور عواطف انسانی و کانون صمیمانه ترین روابط میان افراد و مهدپرورش فکر و اندیشه و اخلاق و روح اشان به شمار آورد. تا آنجایی که نشانی از حیات انسانی ملاحظه شده و خانواده وجود داشته باشد (توسلی، 1381)

هر فردی در خانواده ایی که متولد می شود، نیازهای خود را برطرف می کند و در پرتو آن سکون و آرامش می یابد. بسیاری از پژوهشگران خانواده، رابطه زوجی را مهمترین رابطه خانوادگی می دانند. آنها معقتدند که ازدواج موفق و رضایت بخش موجب ثبات عملکرد خانواده، کفایت اعضای خانواده در مشکل گشایی و سلامت روانی کودکان و ایفا نقش مناسب خانوادگی و بین فردی می شود ( نوربالا و مراحی، 1379).

موفقیت در ازدواج و زندگی زناشویی به عوامل زیادی از قبیل: میزان آمادگی برای ازدواج تحصیلات، زمینه قبلی و خانوادگی فرد، بحران های تجربه شده، نوع و کیفیت الگوی قدرت حاکم بر خانواده قبلی، سن، سلامتی، شخصیت، درآمد و غیره و کیفیات و خصوصیاتی از جمله: تعهد، حساسیت، سخاوت، ملاحظه و صمیمت، وفاداری، مسئولیت، اعتماد و اطمینان بستگی دارد. زن و شوهر در رابطه با یکدیگر نیاز به حس تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت آنها، ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد. چه بسیار زنان و شوهرانی که در زندگی زناشویی سعادتمندی را انتظار داشته اند و کارشان به سلامت کشید و اکنون در کسالت زندگی می کنند و چه بسیار زنان و شوهرانی که قبلا در تمام موراد زندگی مشترک به تفاهم رسیده و اکنون به عدم تفاوت مطلق رسیده اند. چگونه است که زن و شوهر از توهم به بیماری، از شیفتگی به بیزاری و از رضایت به نارضایتی مطلق می رسند (بک، ترجمه قراچه داغی، 1378).

زمینه های دیگر نیز مانند نحوه گذران اوقات فراغت با یکدیگر، تقسیم کار، نگهداری  از بچه ها، روابط جنسی، مسائل مالی، مسئله اقوام همسر و روابط با آنان و غیره می تواند موجبات نارضایتی از زندگی زناشویی در زن و شوهر شود. زن وشوهر در  رابطه شان با یکدیگر نیاز به حسن تفاهم، همکاری و انعطاف پذیری دارند و در صورت وجود این خصوصیات و تقویت انهاست که ازدواج به بلوغ و شکوفایی می رسد(همان منبع).

یکی از مسائل مهم در روان شناسی خانواده این است که فرد تحت تاثیر آنچه در خانواده رخ می دهد، قرار می گیرد و تاثیر می پذیرد. ایجاد علاقه و محبت در وجود افراد خانواده از همان دوران کودکی شکل می گیرد که در رابطه با این موضوع می توان به نوع دلبستگی افراد در رابطه با یکدیگر اشاره کرد. دلبستگی از دوره کودکی شروع شده و به تدریج شکل می گیرد و پیامد آن در بزرگسالی غود می کند. این دلبستگی در روابط عاطفی میان زن و شوهر بسیار تاثیرگذار است، چرا که علاوه بر سبک عشق و نوع علاقه طرفین به یکدیگر، دلبستگی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است (سیف؛ 1380) .
[1] – Janson & Hariss

 

فهرست

فصل اول (کلیات پژوهش). 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 3

اهمیت و ضرورت پژوهش: 4

هدف پژوهش: 4

فرضیه های فرعی پژوهش: 5

فرضیه اصلی پژوهش: 5

متغیرهای پژوهش: 5

تعاریف نظری اصطلاحات: 5

تعاریف عملیاتی اصطلاحات: 6

فصل دوم (ادبیات و پیشینه پژوهش). 7

تعاریف ازدواج: 8

عوامل فروپاشی ازدواج. 8

انگیزه های ازدواج: 8

تعهد: 9

ارتباط خصوصی: 9

همراهی و مشارکت: 9

عشق: 9

خوشحالی: 9

سکس مشروع و بچه دار شدن: 9

انواع ازدواج: 9

1- ازدواج سنتی.. 9

2- ازدواج های غیرسنتی.. 10

عوامل تعیین کننده سازگاری در ازدواج: 11

اسلام و اهمیت ازدواج: 11

عوامل تاثیرگذار بررضایت از زندگی: 12

ارتباطات اعضای خانواده 12

تاثیر شباهت بر انواع گوناگون ارتباطات: 12

شکل گیری ازدواج براساس جذابیت: 13

تاثیر زیبایی بر ارتباط و ازدواج: 13

تاثیر ازدواج بر سلامت جسمانی و رضایت مندی: 14

تاثیر ازدواج بر شادکامی و رضایت: 14

تئوری تصور از همسر مطلوب: 16

ارزشهای فرهنگی به عنوان منبع تشکیل ذهنی از همسر ایده آل: 16

نیازهای شخصی به عنوان دومین منبع تشکیل تصور ذهنی از همسر ایده آل: 17

تفاهم زناشویی: 17

رضایتمندی اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب: 18

ارتباط و مذاکره 20

آموختن گوش کردن: 22

بیان صریح احساسات خود: 22

پنج قاعده برای ایجاد ارتباطی سازنده: 23

مذاکره و توافق: 24

سرزنش و تفکر منفی: 25

رضایتمندی از زندگی زناشویی و بررسی آن در مراحل مختلف زندگی: 26

بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده: 26

استرسهای خانواده و تغییرات: 30

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی: 31

1- ویژگیهای شخصیتی: 31

2- ارتباطات: 32

3- حل تعارض: 32

4- مسائل مالی: 32

5- فعالیت اوقات فراغت: 33

6- رابطه جنسی: 33

7- بچه‌ها و ازدواج: 33

8- خانواده و دوستان: 34

9- نقشهای مربوط به برابری مرد و زن: 34

10-جهت‌گیری عقیدتی (مذهبی): 35

دلبستگی: 35

ویژگی دلبستگی: 35

ویژگی دلبستگی ایمن: 36

ویژگی دلبستگی اجتنابی: 36

ویژگی دلبستگی ترسان: 36

الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین: 36

افراد ایمن: 37

افراد دل مشغول: 37

افراد ترسان: 37

افراد اجتنابی: 37

سبکهای دلبستگی در بزرگسالی: 37

تحقیقات و پژوهش های داخلی: 39

تحقیقات و پژوهش های خارجی: 41

فصل سوم (روش تحقیق). 45

جامعه آماری: 46

نمونه و روش نمونه گیری: 46

طرح پژوهش: 46

ابزار پژوهش: 46

مقیاس سنجش رابطه (RAS): 46

پرسشنامه سبکهای دلبستگی: 47

شیوه اجرا: 47

روش آماری: 48

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها). 45

الف)توصیف داده: 50

ب) تحلیل داده ها: 51

فصل پنجم (بحث و تفاسیر). 53

خلاصه پژوهش: 54

بحث و تفسیر: 55

محدودیت ها و مشکلات: 56

پیشنهادها: 56

منابع فارسی : 57

منابع انگلیسی : 59

 

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 70
حجم: 249 کیلوبایت


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 13 =