دانلود بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران


دانلود بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران

دانلود بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارزیابی تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در ایران

1-1) مقدمه

در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز  تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .

1-2)تشریح و بیان موضوع

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی  اطلاعاتی درباره و ضعیت  مالی و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( 1974 AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل  و با صلاحیت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید [1]

آنچه حسابرس به فرایندهای گزارشگری می افزاید مربوط به کیفیت اطلاعات گزارش شده  ونیاز استفاده کنندگان به ارزیابی کیفیت اطاعات قبل از استفاده آن است  ارزش افزوده حسابرسی متشکل از دو بعد است : بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی ، از دیدگاه کنتر ل به دو دلیل زیر ، حسابرس به عنوان عامل مستقل برکیفیت اطلاعات نظارت دارد :

  • )بررسی مستقل میزان تطابق اطلاعات حسابداری با معیارهای از قبل تعیین شده که این معیارها قاعدتا ًباید منعکس کننده نیاز و خواست استفاده کنندگان اطلاعات باشد .
  • )ایجاد انگیزه برای تهیه کنندگان جهت تولید اطلاعات در چهارچوب معیارهای از قبل تعیین شده ،زیرا تهیه کننده می داند که مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت [2]

[1] موسی بزرگ اصل « برداشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان ازمحتوای پیامهای ارسال شده به وسیله گزارشهای حسابرسی » پایان نامه ، دانشگاه علامه ص9

[2] کمیته مسئول تدوین بیانه های مفاهیم بنیادی حسابرسی ، ترجمه و تألیف :علی نیک خواه آزاد چاپ دوم – تهران : سازمان حسابرسی ( شهریور 1379 ) ، ص24

   فهرست مطالب

چکیده تحقیق………8

فصل اول )کلیات طرح تحقیق

1-1) مقدمه          9

1-2) تشریح و بیان موضوع 9

1-3) فرضیه های تحقیق       13

1-4) ضرورت انجام تحقیق   14

1-5)  اهداف اساسی تحقیق    15

(1-6)قلمرو تحقیق……… 16

1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی        15

فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه          18

2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری           18

2-3) ماهیت تداوم فعالیت      19

2-4) درجه شمول تداوم فعالیت           22

2-5) تداوم و اصول حسابداری           23

2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها       24

2-6-1) ارزش تسویه           24

2-6-2) بهای تمام شده تاریخی            26

2-6-3) ارزش جاری          26

2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی   28

2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی   33

2-8) فرض تداوم فعالیت در ایران       33

2-9) مبانی نظری شاخص ها             42

فصل سوم )روش و ساختار تحقیق

3-1) مقدمه          49

3-2) دامنه تحقیق   49

3-3) روش تحقیق 50

3-4) ابزار اندازه گیری        51

3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات      52

3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه          53

3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه       53

3-8) روش توزیع پرسش نامه            54

3-9) معایب پرسش نامه       55

فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی )    57

4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری 58

4-2-1) نگاره های آماری     58

4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا       59

4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص       61

4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی          62

4-2-2-1) فرضیه شماره یک             63

4-2-2-2) فرضیه شماره دو 64

4-2-2-3) فرضیه شماره سه 65

4-2-2-4) فرضیه شماره چهار           66

4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم            67

4-2-2-6) فرضیه شماره شش            68

4-2-2-7) فرضیه شماره هفت            69

4-2-2-8) فرضیه شماره هشت           70

فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

5-1) خلاصه تحقیق            72

5-2) نتایج تحقیق   73

5-3) محدودیت های تحقیق    74

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی       75

پیوست ها            77

منابع و مأخذ         85

چکیده تحقیق:

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری  پرداخته میشود.

فصل اول : کلیات طرح تحقیق 

  • مقدمه
  • تشریح و بیان موضوع
  • فرضیه های تحقیق
  • ضرورت انجام تحقیق
  • اهداف اساسی تحقیق

(1-6)     قلمرو تحقیق

(1-7)    مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

1-1) مقدمه

در این فصل به تشریح و بیان موضوع تحقیق ، اهمیت و اهداف آن می پردازیم . همچنین فرضیه های تحقیق و نیز  تعاریف عملیاتی پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه می گردد .

1-2)تشریح و بیان موضوع

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی  اطلاعاتی درباره و ضعیت  مالی و عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان نظیر سرمایه گذاران  ، اعتبار دهندگان و دولت تهیه و ارائه می شود . اطلاعات مندرج در صورت های مالی یکی از پایه های مهم اتخاذ تصمیمات منطقی به شمار می رود. استفاده کنندگان باید در فرآیند تصمیم گیری، پیش از بکار گیری اطلاعات از جمله صورتهای مالی ،دو گام مهم بردارند.اولاً آنها باید متناسب با نیاز خود ، محتوای اطلاعات را تغییر و ثانیاً کیفیت اطلاعات را ارزیابی کنند ( 1974 AAA, ) همچنین به نظر حرفه ای حسابرس مستقل  و با صلاحیت درباره  اعتبار اطلاعات اتکا نمایند . حسابرس مستقل نظر حرفه ای خود درباره اعتبار صورتهای مالی را در قالب گزارش حسابرسی ارائه می نماید

فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 98
حجم: 910 کیلوبایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =