اصول و روشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه


اصول و روشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه

اصول و روشهای برنا مه ریزی شهری- دکتر اسماعیل شیعه

از شروط اصلی شهرنشینی و تامین کننده مواد کشاورزی و دامی کدام است ؟   وجود روستاها

به چه دلیلی محتوای برنامه ریزی شهری از گستردگی بسیاری برخوردار است ؟

به دلیل نسبت عمق ارتباطی که با محیط شهر و ساکنان آن دارد .

3- مطالعه مدون و مطالعه و تجزیه و تحلیل علمی برنامه ریزی شهری به ………….. و خاصه قرن حاضر می رسد .

دوران پس ازانقلاب صنعتی

4- هدف از برنامه های شهرسازی و تدوین برنامه های مختلف برای شهر چیست ؟

پیشروی همگام برنامه ریزی شهری ، روستایی و منطقه ای

5- یکی از دلایل وجود شهر های مملواز انواع آلودگی ها و مشکلات و مسائل شهری برای شهر نشینان کدام مورد

است؟   عدم توجه به روستاهاست .

6- در تمدن های قدیمی و باستانی ، مراکز جمعیتی شهری به مناسبت …….. با مناطق روستایی متفاوت بودند .

نوع شغل ووظایفی که داشتند

-………. لغتی است که ……… برای شهر در مقابل روستا استعمال می کردند .  – رومیان Urbs

8-بهتر است در تعیین شهر و تمییز آن از روستا هنگام بکارگیری ملاک  ………. بجای کلمه شهر ……. اطلاق شود.

عددی و جمعیتی – منطقه شهری

9- در بیشتر ممالک حد جمعیت شهر …………. است.    2500 نفر

10- وجه تمایز شهرهای قرون وسطی با روستاهای آن دوره کدام عامل بوده است ؟

1)بازار 2)خدمات نظامی  ( تعریف حقوقی –اداری شهر)

…….. شهر را به عنوان یک واحد مجزا به حساب نیاورده و ارتباط آن را با شهر و منطقه مورد مطالعه قرار می دهند

جغرافیدانان

12-یکی از مهمترین مطالعات در جهت طراحی های محیط شهری در شهرسازی چیست؟

هماهنگی شهر ها با محیط طبیعی ،فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادی اطراف آنها- ارتباط متقابل نواحی زیستی با یکدیگر

13-در طرح ها و برنامه ریزی های شهری باید امکانات شهر از نظر فیزیکی ،اقتصادی و خواست مردم در رابطه

با…………….. مورد توجه قرار گیرد.   منطق طرح های توسعه

14شهرساز به ایجاد رابطه ای منطقی بین……………. مبادرت می کند.    رابطه انسان و محیط

…………… در جستجوی کم و کیف زیبایی بهتر از فرم های شهری است که بر اساس ……… قرار دارد .

طرح ریزی شهری_ مصرف اراضی و پیش بینی مصرف آن

عادی ترین و قدیمی ترین عامل در بوجودآمدن  شهرها از نظر مورخین و اقتصاددانان چه بود؟ توسعه شبکه راه ها

17- کدام عامل در توسعه و پیدایش شهرها نقش موثری داشته است؟ تبادلات کالا و وجود مکان های آنها

18-در منطقه خاورمیانه ، منشاء شهر هایی که به صورت محل توقف در طول جاده های اصلی به وجود می آیند ،

چیست؟ کاروانسرا

19- قدیمی ترین جوامع کشاورزی مختلط……….بوده است.   5500 سال پیش از میلاد در ناحیه خاورمیانه

20-رشد کامل مناطق مستقل شهری در دره بین النهرین چه زمانی بود؟

2500تا 3000 سال قبل از میلاد

21-تاریخ شهرنشینی در ناحیه بین النهرین و در تمدن سومری چه زمانی بود؟    3000 سال قبل از میلاد

22- آن چه که اساس شهرنشینی و بسط و توسعه شهر ها، و شالوده شهرنشینی واساس شهرهای بزرگ را

بنیان نهاد، کدام عامل بود؟      انقلاب صنعتی در قرن 18

23- ترتیب و نظم داخلی شهر های ما قبل صنعت با کدام مورد پیوند داشت ؟      با بافت اقتصادی واجتماعی شهر

24-در شهرهای ما قبل صنعتی کدام عامل سبب به وجود آمدن محلات مختلفی در شهرها شده بود؟

جدائی اجتماعی بین ساکنان شهر

25-مشکلات شهرنشینی در عصر حاضر ناشی از چیست؟      در اثر توسعه ورواج شهرگرایی

26-از نظر ………. تراکم در شهرها دارای خصوصیات مثبت و منفی می باشند. جامعه شناسان

27-مهمترین مشکل  در مورد پراکنگی و رشد نااندیشه شهرها چیست؟  فقدان نقشه و برنامه برای توسعه شهر

28- توسعه شهرها در گذشته و حال تا حد قابل توجهی در اختیار …… قرارداشته است.بورس بازان و زمین خواران

29- کدام مورد باعث بالا رفتن درآمد شهرداری ها ودر یافت میزان بالای مالیات در شهر است؟     ایجاد صنایع

30- کدام مورد گویای این واقعیت است که تکامل تدریجی و مداوم شهرها متحول شده و نوع تکامل آنها تغییر کیفیت

داده است؟    پیدایش مادر شهر یا متروپل

31- دو معیار از نظر “هنس بلومفلد” در شناخت شهرهای بزرگ چیست؟

شعاع ناحیه ای ؛ 40 دقیقه – متوسط وقت برای رسیدن به محل کار 30 دقیقه

32- عامل موثر در تعیین مرزهای متروپلیس چیست؟  متوسط وقت برای رسیدن به محل کار 30 دقیقه

33- نخستسن شهرساز یا نخستین کسی که به بیان اصولی در زمینه شهرسازی پرداخت، چه کسی بود؟

هیپوداموس – 480 قبل از میلاد

34- دامنه پیدایش  تحولات امروزیی دانش شهرسازی به …….. می رسد. قرن نوزدهم

35-  اصول پیشنهادی هیپوداموس در شهرسازی چه بود؟

تامین آسایش ساکنان شهر  – تهیه احتیاجات روزمره  – تشکیل محلات و خرید از بازارهای نزدیک

36- اولین شهر دنیای صنعت کدام شهر بود؟ پاریس

37- اوژن هوسمان اقدامات خود را در جهت تغییر نقشه پاریس بر اساس چه عاملی قرار داد؟

بهتر گردانیدن وضع بهداشت شهر

38- اقدامات هوسمان برای پاریس از نظر تامین اعتبار کارهای خود در چند بخش بود؟

سه بخش ؛ پیوند اطراف شهر به خود شهر ، احداث محله شانزلیزه، احداث کمربند سبز

39- کدام شهرساز در مورد مشکلات شهری چاره کار را در بازگشت به شیوه های قرون وسطی پیشنهاد می کرد؟

کامیلوزیته- 1889 در کتاب خود ، “شهرسازی ”

40-  جمله “شهر باید ضامن سلامتی و خوشبختی ساکنان باشد” از کیست؟ کامیلوزیته

41- نظریه ” ایجاد فضاهای باز در محلات یا در مرکز محله” از کیست؟    اتو واگنر

42- واگنر معتقد بود که بافت شهر مدرن باید براساس کدام عامل طرح شود؟    احتیاجات ساکنین شهر

43- توجه اصلی واگنر به ایجاد محیطی سالم برای …….. بود.   طبقات متوسط مردم

44- طرح واگنر برای کدام شهرو برای چه منظوری بود؟برای محله مسکونی وین – پیش گیری از رشد آشفته محلات

45- در طرح واگنر مرکز تنفس محله  کدام سمت شهر بود؟  فضای باز و وسیع در مرکز محله

46- واگنر به خاطر اینکه قیمت زمین دستخوش سودجویی زمین خواران نشود و نظارت بر گسترش شهر میسر

باشد، چه موردی را خواستار شد؟  مالکیت عمومی نواحی شهر

47- درطرح باغشهر هاوارد شهر به چه صورت بود؟  به صورت چند دایره متحدالمرکز

48- نقشه دقیق تر برای هر شهر باغ مانند با در نظر گرفتن …….. رسم می شد؟   موقع و محل شهر

49- اساس طرح باغشهر در چه دوره ای به وجود آمد ؟     دوره رنسانس

50- طرح باغشهر هاوارد به کدام دلایل مسائل شهرنشینان را حل نمی کند؟ به دور بودن از واقعیت –  کوچک بودن

51- اجرای طرح هاوارد به کدام عامل بستگی دارد؟  انتخاب محل

52- در رینگ دوم طرح هاوارد اماکن مسکونی توسط کدام مورد مجزا گردیده است؟  فضاهای باز محله ای

53- اندازه شهرپیشنهادی هاوارد چه قدر بود؟  2400 هکتار – یک ششم آن مسکونی

54-در طرح هاوارد ، در ترکیب ساختمان ها و مساکن کدام مورد باید رعایت می شد؟  آزادی عمل صاحبان آنها

55-اواخر دهه چهارم وپنجم تجربه شهرهای باغ مانند در کدام شهر بود؟  شهر لندن

56-در ایران کدام شهر دارای طرح باغ مانند می باشد ؟  اصفهان

57- نظریه “وحدت شهر و محیط طبیعی آن” از کیست؟  پاتریک گدس

58- عناوین شبکه بزرگ شهری، منطقه شهری، شبکه شهری همکار ، ناحیه شهری از کیست؟ پاتریک گدس

59-در کتاب ” نمایشگاهی از شهرها” گدس کدام عامل را مورد مطالعه وتصویر قرار داده است؟ رشد طبیعی شهرها

60-به نظر گدس نقشه شهرها نوعی ………… است.  خط هیروگلیف

61-کتاب “فرهنگ شهری” از کیست؟  لوئیز مامفورد

62- نظریه کدام اندیشمند به صورت گسترده ای در مطالعات جغرافیدانان استفاده می شود؟   پاتریک گدس

63- طرح شهرهای نوار مانند از کیست؟  سوریا ای ماتا – 1882

64- کدام عامل توجه ماتا را به به اهمیت فراوان وسائل نقلیه جلب کرد؟   بکار افتادن ترامواهای برقی

65-لوکوربوزیه در طرح سن دیه از چه کسی الهام گرفت؟  سوریا ای ماتا

66-توسعه و رشد شهرها در امتداد جاده های اصلی چه زمانی هویدا شد؟

در سال های دهه ششم قرن بیستم- مثل شوروی

67-فرانک لوید رایت نخستین خانه های خود را در اطراف کدام شهر ساخت؟  شیکاگو

68- شهر صنعتی تونی گارنیه دارای چه قدر جمعیت بود؟ 35000

69- در طرح گارنیه ترسیم خیابان ها و بناهای اصلی شهر چگونه بود؟   به تفضیل تمام جزئیات آنها

70-در طرح گارنیه توجه به کدام عامل فکر گارنیه را از نقشه کلی شهر منحرف نمی کرد؟  توجه به اجزای شهر

71-در طرح گارنیه قسمت اصلی شهر به چه صورتی ادامه بافته بود؟   به صورت نوار مانند

72-در کدام یک از طرح های شهرسازی خطوط راه آهن در داخل شهر در زیر زمین کشیده می شوند تا به ایستگاه

مرکزی برسند؟  طرح تونی گارنیه

74-کدام یک از طرح های شهرسازی بذر شهرسازی معاصر بود؟  طرح تونی گارنیه

75- طرح واحد های خودیار از کیست؟ کلرنس پری

76- جمعیت مبنای تئوری واحهای خودیار چه قدراست؟5000 نفر

77-محدوده ومرزهای واحد های خودیار را چه عاملی تشکیل می دهد؟  حدود خدمات مدرسه ابتدایی

78-حدود اشغال فیزیکی یک واحد خودیار و حد تراکم جمعیت آن چه قدر است؟ 160 ایکر یا 64 هکتار-  10 خانوار

79-حدود واحد های خودیار کلرنس پری چه قدر بود؟ 800-1200 متر

80- در طرح واحد های خودیار مغازه های محلی در کدام سمت تاسیس می شوند؟در گوشه های واحد های خودیار

81- از نظر جامعه شناسان در طرح………. مشکلات نا آشنایی مردم و روابط همسایگی کاهش می یابد؟

طرح واحدهای خود یار

82- در واحدهای خودیار پری  کدام عامل می توانند مرزهای مطمئنی از نظر اجتماعی و فرهنگی باشند؟واحدهای مسکونی

83-نظریه “ناحیه ای برای زندگی” از کیست؟ کلرنس اشتاین

84-  در طرح کلرنس اشتاین جمعیت بخش های جداگانه مسکونی و غیر مسکونی چه قدر است؟1000تا 5000 نفر

85- در کدام طرح فضای سبز به تبعیت از واحد های همسایگی و بر اساس طرح رادبرن بوده است؟

طرح کلرنس اشتاین

86- در طرح کلرنس پری در مرکزمحله ………… به وجود می آیند. تاسیسات فرهنگی

87-نظریه طرح رادبرن(سازمان عمومی) از چه کسانی است؟ هنری رایت- کلرنس اشتاین

89- طرح رادبرن پیشنهاد یک نظام برنامه ریزی  برای ……………….  واحد های مسکونی

90- اساس نظریه رادبرن چه بود؟  ایده بلوک های بزرگ مسکونی

91- در طرح رادبرن کدام عنصر در مرکز بلوک های بزرگ به عنوان برترین نقطه در نظر گرفته می شود؟  پارک

92-واحد های مسکونی در طرح رادبرن فقط یک ……….. را نمایش می دهند. دیسیپلین مختصر معماری

93-هدف از ایجاد طرح رادبرن چه بوده است؟  ایجاد باغ شهرهایی در جوامع متروپلیتن

94- در طرح رادبرن کدام عامل اهمیت زیادی دارد و هدف این طرح چیست؟

فضای سبز- تشکیل یک جامعه شهری سالم

95-طرح لوکوربوزیه……….  1922- برای یک شهر پرجمعیت- فضای فشرده و متراکم توسعه عمودی شهر

96-در طرح لوکوربوزیه کدام بخش شهرپاسخگوی مناسبی جهت تراکم ترافیک شهربشمار میرود؟بخش مرکزی شهر

97- تراکم جمعیت در قسمت های مسکونی طرح لوکوربوزیه چقدر است؟ 3000نفر در هکتار

98 -در کدام یک از طرح های شهرسازی اراضی کشاورزی در طول راه آهن و بزرگراه ها  مستقر می شود؟

طرح فرانک لوید رایت

99-مساحت محدوده طرح فرانک لوید رایت چه قدر می باشد؟   دو مایل مربع

100-در طرح فرانک لوید رایت در چه صورتی تمام فعالیت ها به طور یکنواخت در همه نقاط شهر پراکنده می شوند؟

در صورتی که زمان و هزینه سفر به حداقل کاهش یابد.

101- در طرح لوکوربوزیه منطقه صنعتی و ایستگاه کالا بوسیله کدام عوامل از شهر جدا می شوند؟

فضاهای سبز وزمین های باز

102-در همه تئوری ها ی شهری عامل موثر در انجام جریان مطلوب زندگی وآمدوشد جمعیت چیست؟

موقعیت و طرز استقرار راه ها و انشعابات آنها

103-در طرح اشتاین کدام مورد به عنوان عاملی در جهت بسط هرچه بهتر استفاده از امکانات یک محله به نسبت

تاسیسات مورد نیاز جمعیت همان محله است؟ میزان عملکرد هر قسمت از راه های طرح اشتاین

104-در طرح اشتاین کدام عامل راه حلی در جهت حل مشکلات مختلف ناشی از رفت وآمد و سفرهایی است که

سوی محلات دیگر و مرکز شهر تولید می شود؟ سلسه مراتبی بودن شبکه راه ها

105- طرح اشتاین از چه نظر می تواند به عنوان الگویی جهت حل بسیاری از مشکلات شهری قرار گیرد؟

از نظر نحوه استفاده از اراضی، کنترل تراکم جمعیت و فعالیت

106- ویژگی گروهی ساخته شدن خانه ها و جدایی بین ترافیک سواره وپیاده ، مربوط به کدام یک از طرح ها

می باشد؟  طرح رادبرن

107- الگوی مناسب جهت توسعه و برنامه ریزی شبکه راه ها در رابطه با نواحی مسکونی و سیستم های اتصال آن

به مرکز شهر مربوط به کدام یک از طرح ها می باشد؟  طرح رادبرن

108- در طرح هاوارد کدام مورد به مفهوم واحدهای خودیار است؟  تقسیمات فرعی شهر

109-چه عواملی ساختا اقتصادی شهر را توجیه می کنند؟  اقتصاد خانوار، نحوه استفاده از اراضی

110- کدام یک طرح های شهرسازی زندگی در داخل شهرها را به سوی بیش از حد ماشینی شدن سوق میدهد ؟    طرح لوکوربوزیه

111- نظریه ساخت دوایر متحدالمرکز  از کیست؟   ارنست برگس

112-نظریه ساخت قطاعی شهر از کیست؟   همرهویت

113-در نظریه قطاعی کدام عامل می تواند به عنوان راهنما، مطالعه شهر را عملی سازد؟ عامل اجاره خانه

114- در نظریه قطاعی کدام عامل توسعه واحد های مسکونی گران قیمت را در جهت عمومی عملی می سازد؟

جابجایی ساختمان های اداری و تجاری

115-مناطق صنعتی شهر در طرح قطاعی به چه شکلی است؟  به صورت زنجیره ای

116- در طرح قطاعی توسعه شهر در منطق داخلی بیشتر به چه شکلی می باشد؟   مثلثی شکل

117-در ساخت قطاعی شهر کدام عامل قیمت زمین های شهری را در نقاط مختلف شهر تعیین می کنند؟

دسترسی به راه ها یا دوری از آنها

118- کدام یک از نظریه های ساخت شهر نماد یک شهر ساکن و ثابت نمی باشد و به علت رشد و توسعه شهر

متحرک و غیر ثابت است؟  ساخت دایره ای شکل شهر

119-به موازات افزایش جمعیت ، سازمان ها و تاسیسات……مراحل مختف اکولوژی شهری ظاهر می شود؟

بخش مرکزی شهرها

120-در جریان دگرگونی هایی که در نتیجه عملکرد حمل و نق و شبکه راه ها در سطوح شهری مشاهده می شود ،

چه اتفاقی رخ می دهد؟ شکل دایره ای مناطق به شکل شعاعی یا ستاره ای تبدیل می شود .

121-نظریه ساخت چند هسته ای شهر از کیست؟  ادوارد اولمن ، چانسی هاریس

122-تشکیل هسته های متعد ددر داخل شهرهای بزرگ امروزی را کدام عامل امکان پذیر می سازد؟

ارتباط مسیرهای حمل و نقل

123- در چه صورتی توسعه قسمت هایی از شهر ، ساخت چند هسته ای به خود می گیرد؟

با تکمیل عملکردهای وسایل نقلیه وشبکه راه ها

124- در نظریه ساخت چند هسته ای تاسیسات عمده فروشی  گرایش به تشکیل هسته هایی در کدام قسمت

شهر دارند؟ در طول خطوط راه آهن ها و راه های اصلی

125- نظریه ساخت عمومی شهر از کیست؟  رابرت دینکسن

126-در نظریه ساخت عمومی شهرها منطقه میانی شامل چه عناصری است؟

یک منطقه مسکونی سالم ، صنایع سبک کوچک

127- در نظریه ساخت عمومی شهرها در کدام منطقه خصیصه های شهری در محل تقاطع وسایل ارتباطی یک

هسته قدیمی و بازار محلی یا هسته کهن صنعتی شکل گرفته اند؟  منطقه بیرونی

128- چه ویژگی هایی از شهر ساخت حوزه طبیعی شهر را معلوم می کنند؟

مشخصات طبیعی شهر ، و خصیصه های فرهنگی مردم

129- بر اساس کدام نظریه شهرها در گذشته توسعه خود را از شکل ستاره ای شروع کرده وبه شکل دایره ای

نزدیک  می شوند؟  نظریه خطی یا کریدوری

130-کدام یک از طرح های  ساخت شهری یکی از عوامل اصلی توسعه شهری را در سال های اخیر به وجود آورده

است؟  طرح ساخت خطی

131- اسکلت بندی طرح ساخت خطی را چه عواملی توام شکل می دهند؟ شاهراه ها ی جدید و خطوط راه آهن

132-کدام عامل در شکل گیری و فرم گیری بافت شهرها و جهات توسعه و خطوط اصلی در شهرهای ایران تاثیر گذار

بوده است؟ تاثیر عوامل طبیعی و آب  و هوایی

133- برای سهولت کاردر مطالعات ساخت شهر بهتراست که مناطق …..و…… از یکدیگرجداشوند.مسکونی ،تجاری

134-از جمله عواملی که در ساخت مناطق داخلی شهرها نقش قاطع و تعیین کننده ای دارد،چیست؟

عامل فرهنگ شهری

135-گسترش شهر به چه صورتی  باعث خالی ماندن زمین در فاصله بین شعاع های آن می گردد؟شکل ستاره ای

136- مدل ستاره ای بیشتر الگویی برای کدام نوع شهرهاست؟  شهرهای متوسط تا بزرگ

137-گسترش شهر به چه صورتی یک مدل متمرکز و فشرده را با یک مرکز اجازه می دهد و حمل ونقل عمومی را به

مرکز شهر می رساند؟   شکل ستاره ای

138-طراحی شهر های واشنگتن ، مسکو ، کپنهاک به چه صورتی بوده است؟ ستاره ای – شعاعی

139- با توسعه شهر ستاره ای شعاع های شهری از یکدیگر فاصله می گیرند، این مشکل به چه طریقی حل

می شود؟ با ایجاد اتوبان های حلقوی

140- طرح اقماری بیشتر به در رابطه با ……………. مطرح می شود.  شهر و حوزه نفوذ مستقیم آن

141-از معایب کلی در طرح اقماری چیست؟  محدودیت ابعاد منطقه

142- اندازه بهینه جمعیت در شهرهای اقماری چه قدر است؟250000-  25000

143- مبتکر شهر های اقماری چه کسی بود؟  ابنزر هاوارد

144- کدام یک از طرح ها زمینه مناسبی را در جهت مفهوم واحد های خودیار همسایگی و واحد های خودیار شهری

فراهم می آورد؟ طرح شهرهای اقماری

145 -ایده شهرهای اقماری بیش از تمام ایده های دیگر در رابطه با……. قابل قبول بوده و به مرحله اجرا در آمده اند.

توسعه منطقه ای

146-کدام یک از طرح ها در توسعه و بازسازی شهر لندن در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار گرفت؟

طرح شهر خطی

147-در کدام یک از طرح ها شهر ها با فقدان مرکزیت روبروست؟   طرح شهر خطی

148- شهر استالینگراد در شوروی سابق ، لهستان و شهر جاده ای چامس آمریکایی از کدام طرح تقلید شده اند؟

طرح شهر خطی

149- طرح شهر خطی در کجا اجرا شده است؟  شهر استالینگراد- شرایط زمین اجازه داده است.

150-شهر لوس آنجلس دارای چه طرحی است؟ طرح گسترده – اتومبیل شخصی

151-نظریه شهر گسترده یا شطرنجی از کیست؟ فرانک لوید رایت

152-کدام یک از طرح های شهری فاقد مرکزیت و دارای توسعه نامحدود است؟   طرح گسترده

153-توسعه طرح گسترده به چه دلیلی می تواند متوقف شود؟ وجود عوارض طبیعی

154-مبتکر طرح مدل کهکشان از کیست؟ ابنزر هاوارد

155-وقتی که گسترش شهر به حد نهایی خود رسید، توسعه فیزیکی شهر……. متوقف می شود.شهر کهکشانی

156-طرح مدل کهکشان از کیست و برای چه شهرهایی کاربرد دارد؟ ویکتور گروئن – شهرهای بزرگ

157-کدام شهرها دارای شکل حلقه ای هستند؟ هلند، آمستردام، هارلم، اترخت

158- در کدام یک از طرح ها در نتیجه فشردگی و تراکم در تمام زمینه ها میان مراکز فعال شهری تقسیم و پخش

می شود؟ طرح حلقه ای

159- مدل شهر متمرکز برداشتی از…………… است.  شهرهای اروپایی

160-در طرح متمرکز سیستم حمل و نقل شهری به چه صورتی خواهد بود؟ عمودی

161-در سال های اخیر شهر واشنگتن بر اساس ایده های کدام طرح می باشد؟ مدل باروک

162-از مزایای مدل باروک…………است.  طراحی عمده آن

163-مدل باروک برای چه شهرهایی مدل مناسبی است؟ شهرهایی با جمعیت متوسط با پارک های بزرگ

164-مدل باروک به کدام یک از عملکرد ها اهمیت بیشتری می دهد؟

ساختمان های عمودی شهر – فعالیت های حاشیه خیابان های اصلی شهر

165-مقیاس زمانی برنامه ریزی ملی چند سال است؟   هر 5 سال یک بار

166-آغاز برنامه ریزی به شکل کنونی آن چند سال قدمت دارد؟70 سال

167-در چه سطحی از برنامه ها به برنامه ریزی منطقه ای و اجرای برنامه ها ی عمرانی در سطح مناطق مختلف

کشور پرداخته می شود؟ در قالب برنامه های بلند مدت در برنامه های کوتاه مدت

168-سه مرحله از برنامه ریزی منطقه ای چیست؟ شناخت، برنامه ریزی و اجرا

169-تئوری سیستم شهر ها از کیست؟  براین بری

170-تئوری فضای اقتصادی از کیست؟ فرانسوا پرو

171-هدف برنامه ریزی روستایی چیست؟ شناخت وآگاهی از وضع موجود روستا

172-یکی از برنامه ریزی هایی که در سطح منطقه در رابطه با کنترل رشد شهرها و احیا بهتر عملکرد روستاها

پیشنهاد می شود، چیست؟ ایجاد شهرک های روستایی

173-تعیین کننده اصول کلی توسعه شهرها کدام یک از طرح ها است؟ طرح هادی

174- سازمان تهیه کننده طرح های شهری از کیست؟  وزارت کشور

175-کدام یک از طرح ها خط مشی اصولی و کلی سیاست های شهری را تعیین می کند؟ طرح جامع

176- سازمان تهیه کننده طرح های جامع و تفضیلی کدام است؟ وزارت مسکن و شهرسازی

177- طرح احداث شهرهای جدید مربوط به کدام سال است؟1364

178- طرح آماده سازی مربوط به کدام سال است؟1364

179- فعالیت های آماده سازی زمین شامل چند مرحله است؟ چهار مرحله

180- متولی طرح های جامع و تفضیلی، آماده سازی زمین و شهرهای جدید کیست؟  وزارت مسکن وشهرسازی

181- کدام یک از طرح های شهری دارای سابقه طولانی است؟ طرح احداث شهرهای جدید 

182- طرح ریزی شهری با………….بیشتری نسبت به برنامه ریزی شهری توأم است کلی گرایی

183- سیاست هایی که شهرداری ها در رابطه با ضوابط ساختمانی شهر اعمال می نمایند جزء کدام یک از طرح

هاست؟ طرح ریزی شهری

185- در مقیاس پروژه اجرایی ، از یک محله کوچک گرفته تا یک بخش شهری کدام مورد از اهمیت بیشتری برخوردار

است؟ هدف های طرح ، روشنی و کارایی آن

186- ارائه طرح پیشنهادی و نقشه کاربری زمین بر چه اساسی می باشد؟ بر اساس مطالعات طرح موجود

187-  یکی از مطالعات اساسی در جهت شناخت شهر و نحوه پراکندگی فعالیت های شهری در بررسی های

فیزیکی چیست؟  مطالعه نحوه استفاده از راضی شهری است.

188-نقشه کاربری زمین برای شهرهای کوچک و کمتر از 25000 نفر وبرای شهرهای بزرگتر چه مقیاسی است؟

1:2500 ، 1:5000 ، 1:10000

189- بررسی بافت شهر و ویژگی های معماری و مطالعه گوناگونی معماری شهر ؟  تیپولوژی

190- در هر گونه اقدامی در جهت توسعه شبکه راه ها در طرح های توسعه شهری و کلا عمران شهر کدام مورد در

درجه اول قرار دارد؟ عوامل ساخت و بافت شهری و محله ای

191- برآورد نیازمندی های آتی شهر بستگی به کدام عامل دارد ؟ پیش بینی جمعیت

192- روش پایه ای اقتصادی در تجزیه وتحلیل های شهری از چه نظریه ای استفاده می کند؟نظریه دادوستد جهانی

193- تعیین سرانه زمین برای آینده شهر باید برچه اساسی صورت گیرد؟ خصوصیات شهر و جمعیت شهری

194- تعیین سرانه زمین در ارتباط با چه عاملی قرار دارد؟ نوع تراکم های پیشنهادی

195- چه عاملی به عنوان ضابطه ای برای  جایگزینی  جمعیت و تاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه

شهری از اهمیت زیادی برخوردار است؟  تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن

196- سرانه شهری  یک نوع سرانه …………….. است. سرانه ناخالص مسکونی

197-حدود اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده قانونی شهر  توسط چه ارگانی تعیین میشود؟

شهرداری ها و شورای شهر

198- تعیین استاندارد ها و سرانه های شهر برای هر شهر مستلزم چیست؟  موقعت محلی آن شهر

199-هر یک از سرانه های پیشنهادی در رابطه با کدام عوامل تعیین می شود؟ کاربری اراضی و نیاز های جمعیت

200- عامل مهمی که در تعیین حدود ناحیه ها و محله های شهری دخالت دارد؟ وضع موجود شهر

201- نحوه استقرار اماکن مسکونی و عناصر وابسته به آنها باید از چه طریقی گسترده شود؟

سلسله مراتب منطقی در شهر

202- حوزه عملکرد مرکز ناحیه چه قدر است؟2000 متر

203- حدود فضای مورد استفاده کاربری مسکونی چه قدر است؟50 درصد زمین

204- متوسط سرانه زمین مسکونی  در شهرهای ایران چقدر است؟20 تا 50 متر مربع

205- سرانه های آموزشی نسبت به هر ساکن شهری چقدر است؟4/4 متر مربع

206- نسبت به ……… تعداد مورد نیاز اماکن تجاری آن متفاوت می باشد.  نقش و وظیفه شهر

207-نحوه استفاه از اراضی شهری و تراکم جمعیت و ساختمانی در کدام نوع طرح ها می باشد؟ طرح جامع

208- یکی از عوامل تعیین کننده فرم وسیمای شهرو بافت شهری چیست؟بکارگیری صحیح وکافی استانداردهاست

209-مقصود از آیین نامه تفکیک زمین چیست؟ منطقه بندی

210- ساخت یک مرکز شهری در ارتبط با چه عاملی تعیین می گردد؟ تحرک اقتصادی آن مرکز

211-…….. عاملی موثر براتی توسعه اراضی می باشد. اقتصاد یک شهر

212- عامل اساسی در تهیه طرح های توسعه شهرها چیست؟  مقدار و وضع زمین های مورد نیاز

213- در برنامه ریزی شهری  برای توین برنامه های نوسازی و بهسازی ومشخص کردن نیازهای جمعیت چه عواملی

اهمیت دارند؟ مطالعات اقتصادی

214- انسان ها،مسکن روستایی وشهری و نوع معیشت خود را بر چه اساسی بنیان گذاشته اند؟داده های طبیعی

215- اولین قدم در برنامه ریزی مسکن چیست؟  مطالعه در نحوه زندگی جمعیت شهر

216-عاملی که بیش از برداشت های آماری در برنامه ریزی مسکن تاثیر گذار است، چیست؟

عامل اجتماعی و روحیه انسانی

217- اولویت اول دراهداف برنامه ریزی مسکن کدام است؟ قابلیت هدایت از نظر برنامه ریزی

218- عناصر تشکیل دهنده یک محله یا یک ناحیه شهری با کدام عامل در ارتباط است؟ جمعیت آن محله یا ناحیه

219- تنوع واستقرار تاسیسات عمومی در شهرها بر چه اساسی صورت پذیرد؟ یک سیستم سلسله مراتبی

220- در تعیین انواع تاسیسات و جایگزینی آنها چه عواملی دخالت دارند؟

شعاع عملکرد این تاسیسات و میزان استفاده از آنها

دانلود همین متن بالا در یک فایل ورد مرتب – در صورت مفید بودن پرداخت حمایتی به سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *