دانلود رایگان مقاله معرفی علم ژنتیک

معرفی علم ژنتیک
ژنتیک، علم مطالعه وراثت، در تمامی زمینههای آن، از گسترش صفات در یک شجرهنامه خانوادگی، تا بیوشیمی ماده ژنتیکی، اسید دزوکسی ریبونوکلئیک DNAو اسید ریبونوکلئیک RNAاسـت. هـدف مـا در این بخش، معرفی و بررسی مکانیزمهای وراثت است. به صورت تاریخی، ژنتیک دانان در 3حیطه مجزا فعالیت کردهاند، هر حیطه بـا مـشکلات، روشهـا و
موجودات زنده مورد مطالعه مربوط به خود
. این 3حیطه عبارتنـد از ژنتیـک کلاسـیک، ژنتیـک مولکـولی و ژنتیک تکاملی )یا ژنتیک جمعیت.( در ژنتیک کلاسیک ما با تئوری کروموزومی وراثت روبرو هستیم، مفهومی که ژنها را به صورت خطـی در کنار هم بر روی کروموزوم فرض میکند. موقعیـت نـسبی ژنهـا بـا بررسـی فراوانـی زادههـای حاصـل از آمیزشهای خاصی قابل تعیین است. ژنتیک مولکولی مطالعه ماده ژنتیک است؛ ساختار، رونویسی و بیان ماده ژنتیک. همچنین در همین حیطه ما انقلاب بزرگ تکنولوژی DNAنوترکیب )یا مهندسی ژنتیک( و اطلاعـات بدست آمده از آن را بررسی خواهیم کرد. ژنتیک تکاملی یا ژنتیک جمعیت به بررسی تغییرات در فراوانی ژنها در جمعیت میپردازد. مفهوم داروینی تکامل که بنابر پایه انتخاب طبیعی است بررسی میشود

فرمت فایل: Pdf
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 6 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.