دانلود مقاله بررسی ظرفیت توسعه میان افزا در فضاهای موقوفه شهری


دانلود مقاله بررسی ظرفیت توسعه میان افزا در فضاهای موقوفه شهری

دانلود مقاله بررسی ظرفیت توسعه میان افزا در فضاهای موقوفه شهری

مطالعه موردی: ناحیه 3منطقه 2شهر یزد

حکشده
علیرغم اینکه اراضی وقفی همواره نقش بسیار موری در شکل گیری و ساخت فضایی شهرهای ایران داشته است، اما در سالهای اخیر، بسیاری اثر این اراضی در کال شهرها، بدون استفاده رها شاه با اثر توسعه با رمانده و سبب  هرینه های خدمات رسانی، ناسازگاری در کاربری های همجوار و کاهش کیفیت تریست در درون شهرها و… منجر شدهاند. آنچه در این مقاله به طور ویزه مورد توجه است، اراضی بازمانده از توسعه در شهر یرد است. در این شهر حدود ۷ درصد اراضی وقفی هستند و حدود نیمی از این اراضی در دال بافتهای شهری واقع شدهاند، اما کاربری مناسب شهری ندارند و اثر پویایی و کارایی لارم برخوردار نیستند. اثر این رو، توسعهٔ مجدد این اراضی وقفی در شهر یرد، ضرورتی برای استنادقی بهینه اثر اراضی درون شهری محسوب میشود. براین اساس، هابق مقاله حاضر سنجش ظرقیت توسعه میان افزا در اراضی و فضاهای وقفی ناحیهٔ ۳ منطقهٔ ۲ شهر یرد و پهنهبندی و اولویتبندی آنها بر اساس شاخصهای تحقیقی است. روش تحقیقی توصیفی – تحلیلی است. با این منظور، در گردآوری دادهها، اثر روش کتابخانههای و مطالعات میدانی و ار مامالقرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، برای ورن دهی به شاخصهای تحقیقی بهره گرفته شده است. ورن مربوط به معیار و شاخصها، با استفاده از ۳۰ عدد پرسشنامه تکمیل شده توسط متخصصان و با برنامه Eupert Choice محاسبه گردیده است. نتایج باقانه ها نشان میدهد که در تعیین ظرقیت توسعهٔ اراضی وقفی ناحیهٔ مطالعاتی، عوامل مدیریتی – نهادی با ضریب اهمیت ۰٫۲۲۶، بیشترین تاثیر و عوامل کالبانی-قضایی با ضریب اهمیت ۰٫۲۰۸، تاثیر کم و عوامل اقتصادی و اجتماعی هر یکت با عدد ۰٫۰۲۶، تاثیر ناچیزی در سنجش ظرقیت توسعهٔ اراضی وقفی ناحیهٔ مذکور دارند. همچنین با تهیهٔ نقشه های مربوط به هر یک کار معیارها و شاخصها و روی هم اندازی آنها با اعمال ورن مربوطه، نقشهای تهیه شده که اراضی وقفی را در چهار دسته براساس اولویت و ظرقیت توسعه دستهبندی میکند؛ به طوری که اراضی وقفی با اولویت اول، بیشترین غرقیت و اراضی وقفی با اولویت چهارم، کمترین غلو قیت توسعه را دارند.
واژگان کلیاتی: توسعهٔ میان افتخارا، سنجش ظرقیت توسعه، اراضی وقفی، با تحت شهری، روش تحلیل سلسله مراتبی، شهر یرد.

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 16
حجم: 2.64 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *