دانلود طرح جامع قزوین – طرح توسعه و عمران شهر قزوین و حوزه نفوذ


دانلود طرح جامع قزوین - طرح توسعه و عمران شهر قزوین و حوزه نفوذ

دانلود طرح جامع قزوین – طرح توسعه و عمران شهر قزوین و حوزه نفوذ

جلد یک – مطالعات شناخت شهر

فهرست جلد دوم

فهرست مطالب
-3-6خصوصیات کالبدی شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
-3-6-1نحوه استفاده از اراضی شهر بر حسب کارکردهای مختلف و محاسبه سطوح ، درصد و سرانه آنها در کل شهر……………1
-3-6-1-1سیمای کاربری اراضی شهر قزوین در طرحهای پیشین…………………………………………………………………………………………..1
-3-6-1-2نحوه استفاده از اراضی در وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………………..7
-3-6-1-3مقایسه ، تحلیلی سطوح و سرانه کاربریهای وضع موجود با پیشنهادات طرح تفصیلی و سرانه های مصوب وزارت
مسکن و شهرسازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
-3-6-2وضع کمی و کیفی کالبدی کارکردهای مختلف شهری و تعیین کمبودها و نیازها………………………………………………………19
-3-6-2-1مطالعه مبانی نظری و فرایند تعیین سرانه های شهری………………………………………………………………………………………..19
-3-6-2-2مقایسه تطبیقی سرانه کاربری های وضع موجود شهر قزوین با سرانه های مبنا و تعیین کمبودها و نیازهای آتی
کاربری های مختلف در سطح شهر قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………….22
-3-6-3نحوه توزیع خدمات محله ای در مناطق مختلف شهر با در نظر گرفتن گنجایش و شعاع کارکرد هر یک از خدمات…28
-3-6-3-1پراکنش مراکز آموزشی در سطح شهر…………………………………………………………………………………………………………………..29
-3-6-3-2پراکنش مراکز بهداشتی و درمانی در سطح شهر قزوین………………………………………………………………………………………31
-3-6-3-3توزیع و پراکنش مراکز خدمات رفاهی در سطح شهر…………………………………………………………………………………………..32
-3-6-3-4بررسی توزیع خدمات محله ای در سطح نواحی مطالعاتی و تخمین کمبودها و نیازمندیهای کاربری زمین
خدمات اجتماعی رفاهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
-3-6-4سازمان فضایی شهر قزوین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………43
-3-6-5تراکم کلی ساختمانی مسکونی در مناطق مختلف شهر از طــریق بازدیـدهای محلی و نمونه برداری از ساختمانها. 144
-3-6-5-1تراکم مسکونی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 144
-3-6-5-2تعداد واحدهای موجود در ساختمان )براساس نمونه گیری(……………………………………………………………………………… 145
-3-6-5-3بررسی تعداد طبقه و تعداد واحدهای موجود در ساختمان های مسکونی به تفکیک نواحی…………………………… 147
-3-6-6وضعیت کلی ساختمانهای مسکونی در مناطق مختلف شهر، از نظرنوع مصالح و کیفیت ساختمان ، تجهیزات و
تأسیسات بهداشتی و غیره از طریق بازدیدهای محلی و نمونه برداری از ساختمانها…………………………………………………………………. 148
-3-6-6-1بررسی و تحلیل کیفیت ابنیه بافت شهری…………………………………………………………………………………………………………. 148
-3-6-6-1-1بررسی کیفیت ابنیه شهر قزوین به تفکیک نواحی موجود در شهر……………………………………………………………… 149
-3-6-6-1-2بررسی کیفیت ابنیه مسکونی شهر قزوین به تفکیک نواحی موجود شهر……………………………………………………. 152
-3-6-6-2بررسی تعداد طبقات شهر قزوین………………………………………………………………………………………………………………………. 154
-3-6-6-2-1بررسی مساحت زمین طبقات کل ابنیه شهر قزوین به تفکیک نواحی موجود در شهر………………………………. 154
-3-6-6-2-2بررسی مساحت زمین طبقات ابنیه با کاربری مسکونی در شهر قزوین به تفکیک نواحی موجود در شهر… 15

نحوه تصرف واحد مسکونی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159
-3-6-6-4میزان دسترسی به خدمات رفاهی…………………………………………………………………………………………………………………………161
-3-6-6-5ارزیابی امکانات و تسهیلات موجود در واحد مسکونی………………………………………………………………………………………….165
-3-6-6-6ارزیابی تأسیسات موجود در ساختمانهای مسکونی……………………………………………………………………………………………..165
-3-6-7مسائل کمی و کیفی مربوط به وضع مسکن در شهر و محلات مختلف و کمبودها و مشکلات مربوط به تهیه مسکن در
شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166
-3-6-7-1ابعاد اجتماعی
فرهنگی مسکن…………………………………………………………………………………………………………………………..166
-3-6-7-2شاخص های کالبدی مسکن……………………………………………………………………………………………………………………………….. 171
-3-6-9وضع بناها و محوطه های تاریخی با استفـاده از اطلاعــات و ضــوابط حفاظت سازمانهای مربوط………………………….. 174
-3-6-10موقعیت گنجایش و کیفیت مراکز و شبکه های تأسیسات شهری…………………………………………………………………………….. 178
-3-6-11وضع کیفی و کمی تجهیزات شهری ، کمبودها و مشکلات موجود در این زمینه……………………………………………………. 184
-3-6-12وضع شبکه بندی خیابانها و معابر پیاده از لحاظ سیستم شبکه بندی و مشخصات معابر و تقاطع ها……………………..186
-3-6-12-1ساختار شبکه معابر شهر ……………………………………………………………………………………………………………………………………..186
-3-6-12-2مشخصات فیزیکی مقاطع معابر…………………………………………………………………………………………………………………………. 187
-3-6-12-3جهات حرکات شبکه معابر…………………………………………………………………………………………………………………………………. 188
-3-6-13مسائل مربوط به عبور و مرور عمومی در شهر و آمار وسایل نقلیه……………………………………………………………………………. 188
-3-6-13-1شمارش حجم رفت و آمدها در سطح شهر……………………………………………………………………………………………………… 188
-3-6-13-2ساعات اوج رفت و آمد در شبکه معابر شهری………………………………………………………………………………………………….. 189
-3-6-13-3نوع وسیله نقلیه مورد استفاده درون شهری……………………………………………………………………………………………………. 194
-3-6-13-4آمارگیری دروازه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 194
-3-6-13-5نوع وسیله نقلیه شمارش شده حومه ای و بین شهری………………………………………………………………………………………196
-3-6-13-6محاسبه حجم سرویس واقعی در شبکه معابر………………………………………………………………………………………………….. 199
-3-6-13-7ارزیابی کیفیت عبور و مرور……………………………………………………………………………………………………………………………….. 200
-3-6-13-8تسهیلات حمل و نقل و پایانه ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 203
-3-6-13-8-1پایانه های حمل و نقل بار و مسافر………………………………………………………………………………………………………………. 203
-3-6-13-8-2پایانه های مسافربری بین شهری………………………………………………………………………………………………………………….. 203
-3-6-13-8-3میدان میوه و تره بار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 204
-3-6-13-8-4پایانه باربری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 204
-3-6-13-9حمل و نقل عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 204
-3-6-13-9-1تاکسیرانی شهر قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………….. 204
-3-6-13-9-2آژانس اتومبیل های کرایه ای………………………………………………………………………………………………………………………. 205
-3-6-13-9-3اتوبوسرانی شهر قزوین…………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فهرست جلد سوم

تعاریف مفاهیم کلیدی مورد استفاده در طرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
-4جمع بندی و تجزیه و تحلیل و استنتاج از بررسی ها……………………………………………………………………………………………………………………………..2
-4-1بررسی پیشینه مسائل و مشکلات در شهر قزوین …………………………………………………………………………………………………………………………2
-4-1-1شناسایی مشکلات در چارچوب طرحهای فرادست…………………………………………………………………………………………………………….2
-4-1-1-1اهم مسائل و مشکلات از دیدگاه سند توسعه استان عبارتند از : …………………………………………………………………………….2
-4-1-1-2طرح جامع ناحیه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
-4-1-2مشکلات و مسائل مطروحه در چارچوب طرحهای جامع پیشین……………………………………………………………………………………..4
-4-1-2-1طرح جامع مندا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
-4-1-2-2طرح جامع مسکون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
-4-1-2-3طرح جامع شارمند …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
-4-1-3معرفی مشکلات براساس نظرسنجی از مردم و دیدگاه مسئولین و کارشناسان……………………………………………………………….5
-4-1-3-1دیدگاه مردم ساکن در شهر……………………………………………………………………………………………………………………………………….5
-4-1-3-2دیدگاه مسئولین و کارشناسان…………………………………………………………………………………………………………………………………..7
-4-1-4مشکلات مطرح شده بر اساس نتایج حاصل از مطالعات طرح جامع چهارم و مشاهدات مستقیم مشاور به صورت کلان
9………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-4-1-5تعیین اهداف در طرح های توسعه شهری…………………………………………………………………………………………………………………………..9
-4-1-5-1تعیین اهداف کلان در چارچوب طرحهای فرادست…………………………………………………………………………………………………….10
-4-2جمع بندی و نتیجه گیری، پیش بینی مطالعات………………………………………………………………………………………………………………………..13
-4-2-1تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادی در وضع موجود…………………………………………………………………………………………………….13
-4-2-2پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر درآینده…………………………………………………………………………………………………….14
-4-2-3پیش بینی احتمالات رشد و تحولات جمعیت شهر قزوین در آینده……………………………………………………………………………..19
-4-2-4ارزیابی امکانات رشد کالبدی و توسعه شهر………………………………………………………………………………………………………………………22
-4-2-4-1جمع بندی و نتیجه گیری از بررسی مطالعات جغرافیایی- اقلیمی، محیط زیست و کیفیت محیط………………….22
-4-2-4-2جمع بندی و نتیجه گیـری از بررسـی مطالعـات سـازمان فـضـایی و مطالعـات تـاریخی، فرهنگـی ، اجتمـاعی و
گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

شناسایی امکانات مشارکت و درآمدزائی شهرداری در آینده و امکانات افـزایش درآمـدها و تـأمین اعتبـارات عمرانـی ،
توسط سایر سازمانهای مؤثر در عمران شهر …………………………………………………………………………………………………………………………………….35
-4-2-6برآورد کمبودها )کمی و کیفـی(و نیازهـای عمرانـی شـهر ، در زمینـه تأسیـسات زیربنـایی ، خـدمات رفـاهی و سـایر
کارکردهای اصلی شهر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….39
-4-2-7جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات ویژگیهای مسکن و نحوه سکونت……………………………………………………………………… 50
-4-2-8جمع بندی و نتیجه گیری از مطالعات حمل و نقل و شبکه ارتباطی……………………………………………………………………………55
-4-3مسائل و مشکلات شهر و تحلیل
SWOTمطالعات ………………………………………………………………………………………………………………… 57
-4-4چشم انداز توسعه و نقش آینده شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
-4-5بیان اهداف ، ارائه راهبردها و راهکارها در هر یک از بخشهای مطالعاتی ………………………………………………………………………………….79
-4-5-1بیان اهداف و ارائه راهبردهای مرتبط با ویژگیهای اقتصادی ………………………………………………………………………………………..79
-4-5-2بیان اهداف و ارائه راهبردهای مرتبط با ویژگیهای جمعیتی
اجتماعی ………………………………………………………………………..82
-4-5-3بیان اهداف و ارائه راهبردهای مرتبط با ویژگیهای طبیعی
جغرافیایی و اقلیمی…………………………………………………….. 84
-4-5-4بیان اهداف و ارائه راهبردهای مرتبط با ویژگیهای محیط زیست…………………………………………………………………………………… 85
-4-5-5بیـان اهـداف و ارائـه راهبردهای مرتبط با ویژگیهای کیفیت محیط و منظر شهری…………………………………………………..87
-4-5-6بیان اهداف و ارائه راهبردهای مرتبط با سازمان فضایی شهر………………………………………………………………………………………90
-4-5-7بیان اهداف و ارائه راهبردهای مرتبط با مطالعات مدیریت و مالیه شهری ……………………………………………………………………..99
-4-5-8بیان اهداف و ارائه راهبردهای مرتبط با مطالعات کاربری زمین…………………………………………………………………………………. 102
-4-5-10بیان اهداف و ارائه راهبردهای مرتبط با ویژگیهای حمل و نقل و شبکه ارتباطی…………………………………………………… 105
-4-6چشم انداز نهایی توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 108

فهرست جلد چهارم

برنامه و طرح توسعه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
-5-1برنامه و طرح های حوزه نفوذ شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
-5-1-1راه حل های مسائل و مشکلات حاد موجود در زمینه توسعه اقتصادی
اجتماعی و نیازهای فوری عمرانی حوزه نفوذ..1
-5-1-2پیشنهادهای عملی برای بالابردن سطح رشد وتوسعه اقتصادی اجتماعی و اقدامات عمرانی مورد نیاز حوزه نفوذ و …….5
-5-1-3طرح میان مدت توسعه و عمران حوزه نفوذ و استقرار تأسیسات زیربنایی )راه، آب آشـامیدنی، بـرق و پـست ( و توزیـع
خدمات رفاهی )آموزشی- درمانی و سایر( …………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
-5-1-4پیش بینی کل اعتبارات لازم برای اجرای طرح و پیشنهادهای ارائه شده با در نظر گـرفتن حـدود اعتبـارات و امکانـات
ها
سازمان ی اجرایی مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
-5-1-5اولویت ها و چگونگی اجرای پیشنهادهای ارائه شده………………………………………………………………………………………………………..13
-5-1-6محدوده و حریم شهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
-5-1-7پهنه بندی پیشنهادی کاربری اراضی در حریم شهر قزوین…………………………………………………………………………………………….22
-5-2طرح توسعه و عمران شهر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
-5-2-1پیش بینی تحولات جمعیت شهر قزوین تا افق 25…………………………………………………………………………………………………….1400
-5-2-2برنامه ریزی توسعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
-5-2-3محدوده طرح توسعه پیشنهادی شهر………………………………………………………………………………………………………………………………39
-5-2-4سازمان فضایی شهر قزوین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
-5-2-5ساختار پیشنهادی شبکه ارتباطی شهر …………………………………………………………………………………………………………………………….55
-5-2-5-1شبکه معابر بافت موجود شهر………………………………………………………………………………………………………………………………….55
-5-2-5-2الگوهای پیشنهادی شبکه معابر ……………………………………………………………………………………………………………………………….56
-5-2-5-3نقش و سلسله مراتب عملکردی راهها ……………………………………………………………………………………………………………………61
-5-2-5-4تحلیل شبکه ارتباطی شهر در ارتباط با نظام حرکت در افق برنامه ریزی…………………………………………………………….63
-5-2-6ساختار پیشنهادی تقسیمات شهری………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
-5-2-7پهنه بندی استفاده از اراضی شهر قزوین………………………………………………………………………………………………………………………. 1

تراکم ساختمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
-5-2-8-1انواع تراکم های پیشنهادی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130
-5-2-8-2جمعیت پذیری شهر قزوین به تفکیک مناطق پیشنهادی طرح………………………………………………………………………… 133
-5-2-8-3جمعیت پذیری بالفعل به تفکیک مناطق پیشنهادی………………………………………………………………………………………… 142
-5-2-9وظایف مدیریت شهری، )شهرداری و سایر سازمانهای مسئول در عمران شهر(………………………………………………………… 143
-5-2-10ارائه پیشنهادات و توصیه های کلی در زمینه چگونگی استفاده از استعدادها و امکانات رشد و……………………………… 148
-5-2-11پیش بینی نیازهای آتی شهر در زمینه تأسیسات شهری………………………………………………………………………………………….. 151
-5-2-12پیش بینی پهنه مناسب ایجاد و توسعه تجهیزات شهری )کشتارگاه ، غسالخانه ، گورستان، مکان بازیافت، میدان میوه
و تره بار، کارگاهها و انبارها و پایانه های حمل بار و مسافر ( ……………………………………………………………………………………………………… 15

فهرست جلد پنجم

ضوابط و معیارهای طرح توسعه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
-1تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
-2پهنه بندی اراضی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
-3معیارهای مربوط به همجواریها و دسترسی های مجاز کاربریهای مختلف در هر پهنه………………………………………..20
-4ضوابط و معیارهای شبکه معابر……………………………………………………………………………………………………………………………….45
-5حریم ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
شیوه تحقق پذیری طرح تجدید نظر شهر قزوین…………………………………………………………………………………………………………58
اساس طرح جامع قزوین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
طرح های موضعی و موضوعی ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………6

توجه: به دلیل وارد شدن این متن از فایل pdf ممکن است جمله بندی و علائم نگارشی به هم ریخته باشد. ولی در نسخه اصلی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *