دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه


دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه

دانلود نقش تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه

چکیده

در فقه و حقوق ایران اصل بر مسئولیت مبتنی تقصیر بوده و مسئولیت مطلق جنبه استثنایی داشته و نیاز به تصریح قانون گذار می باشد. تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه. فعل یا ترک فعل غیر متعارف نیز، اعم از رفتار خلاف قوانین یا مقررات عرفی می باشد و همچنین با پذیرش نظریه نوعی تقصیر، اشخاص فاقد تمییز مانند محجورین غیرممیز نیز تحت شرایطی مسئول قرار می گیرند. با ترتب اسباب در ایجاد ضرر، مسئولیت با سبب متعارف و اصلی بوده و با اجتماع  اسباب در ایجاد ضرر، تقسیم مسئولیت باید بر اساس میزان تأثیر هر یک از اسباب در ایجاد ضرر صورت بپذیرد و حکم ماده 365 ق.م.ا صرفاً ناظر به موردی است که تأثیر هر یک از اسباب به طور مساوی می باشد. قوه قاهره در مسئولیت های عینی یا مطلق مانند غصب، تأثیری در مسئولیت خوانده نداشته اما در مسئولیت مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر، خوانده دعوی را از مسئولیت معاف می گرداند.

واژه های کلیدی :

مسئولیت مدنی– تقصیر- انسان متعارف- مسئولیت مبتنی بر تقصیر- مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر- مسئولیت عینی یا مطلق.

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

فصل اول: مفهوم تقصیر و عناصر آن

 1-1-  تعریف تقصیر…………………………………………………………………………………………………………….6

    1-1-1-  معنی لغوی……………………………………………………………………………………………………………..6

    1-1-2-  معنی فقهی……………………………………………………………………………………………………………..6

1-1-3-  معنی حقوقی تقصیر و مصادیق آن……………………………………………………………………………7

1-1-3-1-  تقصیر…………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-3-2-  تعدی………………………………………………………………………………………………………………….7

1-1-3-3-  تفریط…………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-3-4-  بی احتیاطی………………………………………………………………………………………………………..8

1-1-3-5-  بی مبالاتی………………………………………………………………………………………………………….9

1-1-3-6-  عدم مهارت وعدم رعایت نظامات دولتی…………………………………………………………….10

1-1-3-7- غفلت…………………………………………………………………………………………………………………11

1-1-3-8- اهمال…………………………………………………………………………………………………………………11

1-1-3-9-  مسامحه…………………………………………………………………………………………………………….11

1-1-3-10-  نتیجه………………………………………………………………………………………………………………12

1-1-4-  تعریف تقصیر در فقه و حقوق ایران……………………………………………………………………….14

1-1-4-1-  تعریف تقصیر در فقه…………………………………………………………………………………………14

1-1-4-2-  مفهوم عرفی و اجتماعی تقصیر…………………………………………………………………………..15

فصل دوم : اهمیت و ضرورت توجه به مفهوم  عرفی و اجتماعی  تقصیر

1-1-4-3-  اهمیت و ضرورت توجه به مفهوم  عرفی و اجتماعی  تقصیر………………………………..19

1-1-4-4-  ضابطه تشخیص در فقه……………………………………………………………………………………..20

1-1-4-5-  تعریف تقصیر در حقوق ایران…………………………………………………………………………….21

1-1-4-6-  نتیجه گیری و ارائه تعریف مورد نظر…………………………………………………………………..22

1-2-  عناصر تقصیر……………………………………………………………………………………………………………..23

1-2-1-  عنصرمادی……………………………………………………………………………………………………………24

1-2-1-1-  فعل مثبت…………………………………………………………………………………………………………24

1-2-1-2-  ترک فعل………………………………………………………………………………………………………….27

1-2-1-2-الف-  ترک فعل در فقه……………………………………………………………………………………….27

1-2-1-2-ب-  ترک فعل در حقوق ایران……………………………………………………………………………..27

1-2-1-3-  نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………….28

1-2-2-  عنصر معنوی…………………………………………………………………………………………………………28

1-2-2-1-  نقش اراده و تمیز در فقه امامیه…………………………………………………………………………..28

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….31

این فایل به صورت فایل ورد به خدمت شما عزیزان تقدیم میگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *