دانلود تحقیقی راجب دوران پست مدرن – کد 9878


دانلود تحقیقی راجب دوران پست مدرن

دانلود تحقیقی راجب دوران پست مدرن

پیشگفتار: صور مختلف دانش از دیدگاه یونان باستان:

مفاهیم دانش در یونان باستان، تا حدی از مفاهیم امروزین متفاوت بودند. ارسطو دانش زیادی به عمل آورد تا آنها را نظام‌مند سازد. به بیان ساده، وی بین سه مؤلفه مرتبط و در تعامل با سه عمل مختلف دانش تمایز می‌گذارد (Remirez 1988). باید اهمیت این مورد را که پراکتیس به عنوان بخش همبسته دانش است را به یاد داشت، این بدان معناست که دانش به عنوان یک عمل ملاحظه می‌شد و نه یک محصول حاضر و آماده، یعنی نوعی فرایند زنده و پویاست و این بدان معناست که دانش از طریق یک فرایند تعاملی پیش رونده و بی‌پایان بین عمل و توانمندی شکل می‌گیرد.

در اولین سویه شناختی، اپیستمه توانایی بود که بدون هیچ انگیزه بیرونی درخلق دانش مشارکت داشت، دانش بخاطر خود دانش یعنی دانش ناب و بی‌غرض. در این توانایی اپیستمه متناظر پراکتیس تئوریا بود. تئوریا اپیستمه را مسلم فرض می‌کرد و از طریق اعمال آن، بسط می‌یافت. و فیلسوف به بهترین نحو معرف آن بود.

شکل دوم دانش هم وجود داشت که اصطلاحاً «تخته» (techne) و «پوئیسس» خوانده می‌شد. تخته توانایی و قابلیت به بار آوردن خلاقانه چیزها بود. پوئیسس مشابه دانایی خلاقانه‌ای بود، که چیزها را فراهم می‌آورد و از این رو هنرمندان معرف این شکل ازدانش هستند.

نوع سومی از دانش هم وجود داشت که فرانیسس و پراکیسس خوانده می‌شد. فرانیسس به مفهوم قابلیت و توانایی معرفت عملی بود (ارسطو 1984) و منظور از پراکسیس فرایند تحقق این توانایی بود. این دو مستلزم هم و متأثر از هم هستند. این نوعی داوری اخلاقی است که برای انسانی به عنوان یک موجود اجتماعی حیاتی است. و این شکل از دانش در شهروند اجتماعی خوب تجسم می‌یابد.

 

2) گستره‌ی لغوی تخنه و درهم آمیختگی تکنیک و هنر:

واژه «تکنولوژی» از جنبه تبارشناسی از واژه «تخنه» یونانی اخذ شده است. در اصل توانایی که «تخنه» نامیده می‌شد متناظر فعالیت و «پوئیسس» بود، که در آن پوئیسس فرآوری خلاقانه چیزها بود (Heideger 1977). تخنه در یونان باستان دو جنبه را دربر می‌گرفت که بطور تفکیک ناپذیر ظاهر شد، صنعتگری دستی و هنر.

با پیروزی اسکندر یونانی و دوره هلنی متعاقب آن، خلاقیت بیش از پیش به لذت و فریبندگی دلپذیر تقلیل یافت. در دوره رومیان مجذوبیت نسبت به هرچه یونانی بود و نوعی گرایش ملازم با آن نسبت به الگوبرداری از دستاوردهای یونانی رواج یافت. و دوره مسیحیت نوعی گسست بنیادین از هر آن چیزی بود که پیش از آن وجود داشت. حال نوعی دل مشغولی افراطی نسبت به روح به جای جسم و عقل پدیدار شد و از تولید هر نوع هنری که از تعمق در موقعیت هبوط انسان به گناه فاصله داشت و لذا در رستگاری روح سهمی نداشت اجتناب می‌شد. فقط با ظهور رنسانس بود که بار دیگر نوعی آمیزش صنعتگری دستی و هنروری آن گونه که در یونان باستان رایج بود ظهور یافت. بار دیگر هنروران ماهر در نوعی محیط رمزآلود وحدت بخش و با یک نظام حمایتی، تشویقی و رقابتی به کار پرداختند که به آنان امکان می‌داد تا آثاری با زیبایی خیره کننده خلق کنند این دوره آن گونه که گفته می‌شود (Toulmin, 1995) به عنوان اولین دوره روشنگری نام گرفت. این گرایش با ظهور نوین دوره روشنگری و ظهور علوم طبیعی جدید، به ویژه فیزیک مغلوب شد.

فناوری مدرن به شکل موجود، فقط از اواخر قرن هیجدهم بود که به عنوان یک نیروی پرقدرت و غالب ظهور یافت. با این حال دومین دوره روشنگری در قرن هفدهم نوعی تفکر را پدید آورد که برای فناوری مدرن حائز اهمیت اساسی بود یعنی عصاره اندیشه انتزاعی و بازنمایانگر آن (به زعم هیدگر 1953، 1977): مفهوم مدرن علیت: همان ایده دیدن هرچیز به عنوان منبع انرژی آماده استفاده. وقتی تخنه به تکنولوژی تقلیل یافت، مانع پوئیس شد و امکان ظهور و تجلی آن را به تأخیر انداخت. بنابه گفته هایدگر (1953-1977) این گرایش بالاترین خطر برای انسانیت است، به این دلیل که وقتی انسان هرچیز را به عنوان منبعی برای استفاده به عنوان هدف ملاحظه کند، دیر یا زود خود نیز به عنوان نتیجه نهایی چیزی جز منبع انرژی نخواهد شد، منبعی که تا پایان یافتن آن باید کار کند. هایدگر در هنر متعالی، رهایی از خطر نهایی فاوری مدرن را می‌دید. اکنون طراحی نقشی حیاتی در تمدن صنعتی دارد و بار دیگر قابلیت صنعتگری دستی و هنر را در موج جدید «تخنه» در هم آمیخته است.

فهرست مطالب پیشگفتار:

1) صور مختلف دانش از دیدگاه یونان باستان

2) گستره‌ی لغوی تخنه در هم آمیختگی تکنیک و هنر

3) خصوصیت دانش فنی مدرن

4) ویژگی هنر در مدرنیته و پست مدرنیته

5) طراحی صنعتی در دوره مدرن: تلاش برای وحدت دوباره هنر و تکنولوژی

6) فهرست منابع پیشگفتار

فهرست مطالب فصل اول:

مقدمه (1-1) مقدمه: از هنرهای سنتی تا ظهور پست مدرنیسم

(2-1) دوره‌های مشخص جوامع انسانی

(3-1) روندهای اجتماعی گذار از جامعه‌ی پیش از مدرن به جامعه‌ی مدرن

(4-1) مسیر ایده‌ی مدرن از قرن 5 تا کنون

(5-1) تعاریف پایه از مدرنیته، مدرنیسم، مدرنیزه کردن، مدرنیزاسیون، مدرنیست

(6-1) انقلاب صنعتی (علل، تداوم، دوره‌ها)

(7-1) تحولات مدرنیته

(8-1) عوامل بوجود آمدن دموکراسی

(9-1) ارزشها در پروتستانتیسم

(10-1) رشد ابعاد سازماندهی (بروکراسی)

(11-1) جدول مقایسه‌ی جامعه‌ی پیش از مدرن با جامعه‌ی مدرن

(12-1) رویکردها، سبکها و جنبش‌های دوره‌ ی مدرن

(13-1) فهرست منابع و مأخذ فصل اول

(14-1) فهرست جداول فصل اول

فهرست مطالب فصل دوم

1ـ2) مقدمه‌ی فصل دوم

2ـ2) تعاریف پایه؛

3ـ2) کاربردهای اولیه‌ی واژه‌ی پست مدرنیسم (تاریخ نگاری):

4ـ2) سه کاربرد متفاوت پسامدرنیسم، پسامدرنیته، پسا مدرن:

5ـ2) از جامعه پساصنعتی تا پسامدرنیته:

6ـ2) مفهوم جامعه پساصنعتی:

7ـ2) اقتصاد پست مدرنیته:

1ـ7ـ2) طرف تقاضا

الف) مصرف اختصاصی

ب) بار اضافی

پ) مصرف و هویت جمعی

2ـ7ـ2) طرف عرضه

الف) مسأله دار شدن اخلاق کار

ب) افول معنا

پ) فرهنگ به مثابه‌ی یک بخش اقتصاد

3ـ7ـ2) کالاهای فرهنگی و کالاوارگی:

الف) انواع مختلف کالاهای فرهنگی،‌بازنمود / نماد / اطلاعات

ب) اعیان فرهنگی به مثابه‌ی کالا

8ـ2) ساختار شغلی و تولیدی در پست مدرنیته

1ـ8ـ2) پست فوردیسم و نظارت: انباشت انعطاف‌پذیر، دستور و کنترل

2ـ8ـ2) تولید خودکار، ادغام خودکار و نظارت خودکار

9ـ2) سیاست پست مدرن

1ـ9ـ2) دولت جدید پست مدرن

2ـ9ـ2) ویژگی‌های تولید ومصرف جدید در پست مدرنیته

3ـ9ـ2) ویژگی‌های دولت جدید

10ـ2) فرهنگ پست مدرن

1ـ10ـ2) فرهنگ مصرفی

2ـ10ـ2) سبک زندگی در پست مدرنیته

3ـ10ـ2) سبک زندگی: مسأله انتخاب

4ـ10ـ2) تکثر و دگرگونی سبکهای زندگی

5ـ10ـ2) طرز رفتار با انتخاب:

6ـ10ـ2) جهت‌گیریهای ارزش پست مدرن

11ـ2) پست مدرنیته و مسائل جدید درون آن

1ـ11ـ2) سرمایه‌داری بی‌سازمان

2ـ11ـ2) جهانی شدن

3ـ11ـ2) رسانه‌های همگانی

4ـ11ـ2) نقش رسانه های همگانی

12-2) عصر اطلاعات از دیدگاه مک لوهان

13ـ2) فناوریهای الکترونیکی و ارتباطات نزد بودریار

14ـ2) هنر. کار و تحلیل در عصر شبیه سازی الکترونیکی

15ـ2) از باز تولید مکانیکی تا شبیه سازی الکترونیکی

16ـ2) پست مدرنیسم: هنر پست مدرن

1ـ16ـ2) ویژگی‌ روش‌های دادائیستی

2ـ16ـ2) چند رویکرد پسامدرنیستی در این دوره

3ـ16ـ2) فرم‌های هنر پست مدرنیستی

17-2) فهرست منابع و مآخذ فصل دوم

18-2) فهرست جداول فصل دوم

 

این فایل ورد در 195 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *