دانلود مقاله ارتقاء کیفی محلات مدرن شهری با بکارگیری رهیافت نوشهرگرایی (نمونه موردی آزادراه شهر مشهد)

ارتقاء کیفی محلات مدرن شهری با بکارگیری رهیافت نوشهرگرایی (نمونه موردی آزادراه شهر مشهد)

ارتقاء کیفی محلات مدرن شهری با بکارگیری رهیافت نوشهرگرایی (نمونه موردی آزادراه شهر مشهد)

چکیده
رهیافت نوشهر گرایی در انتقاد به شهرسازی مدرن و با تأکید بر جایگاه ویژهٔ انسان در فضاهای شهری شکل گرفته است. این رهیافت امروزه هدایت و رهبری نسل پستمدرن برنامهریزان و طراحان را بر عهده دارد. هدف از این نوشتار، معرفی رویکرد نوشهر گرایی در راستای خلق محیط شهری مناسب در مقیاس انسانی است، که پاسخگو به تحولات و پیشرفتهای مدرن شهری و توسعه ای در چارچوب اهداف توسعه پایدار شهری باشد. برای این منظور با استفاده از روش ترکیبی – توصیفی، اصول و معیارهای نوشهر گرایی، شامل ۱۱ محور عمده شناسایی و معرفی شده و در ارزیابی کیفی منطقه آزادشهر مشهد به کار گرفته شده است. نتایج ارزیابی بیانگر آن است که اصول مدرنیسم به کار رفته در برنامه ریزی این منطقه از دهه ۵۰ تاکنون، نه تنها تحقق پیدا نکرده، بلکه نواقص موجود در بنیان فکری آن از جمله دیدگاه صرفا کالبدی، منجر به شکل گیری بافت شهری با کیفیت زندگی پایین شده است. نوشتار حاضر رهیافت نوشهر گرایی را معرفی نموده و پیشنهادهای لازم جهت ارتقاء کیفیت محیط شهری منطقه آزادشهر مشهد را ارائه داده است.

کلیدواژهها: نوشهر گرایی، TOD TND

این فایل پی دی اف در 19 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

9,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.