بررسی فرآیند طراحی شهری ” نمونه موردی منطقه کیانپارس اهواز ”


بررسی فرآیند طراحی شهری ” نمونه موردی منطقه کیانپارس اهواز ”

اهداف کلان :
برای خیابان اصلی وجاده ساحلی کیانپارس
بدنه : – نظم بخشی نماهای مغشوش ومتنوع خیابان اصلی
– سامان بخشی و تکمیل جدارهای فکر نشده ی رو به رود جاده ساحلی
راه : – تعریف مسیر پیاده برای دسترسی به ساحلی وعبور امن و جاذب
– رفع تداخل های حرکتی سواره و پیاده که در اثر الگوی شطرنجی بافت عارض گشته است
رفتار : – تامین امکان رفتار های متنوع در حوزه های تعریفف شفده بفرای آن رفتفار و
برطرف کردن تداخل رفتار
کیفیت : استفاده از قابلیت های رود درایجاد عملکرد خاص تر و متناس با موقعیت ویژه
ی پارک
– استفاده از مسیر تجاری وتراکم بالای مراجعین در زنده سازی وحیات شهری
منظر : – حذف اغتشاشات بصری و طراحی منظر برای دیده شدن توسط سواره و پیاده
– بهره گیری از زمینه ی مناسب برای تبدیل شدن به نشانه ی شهری وطراحی یادمانی

دراین مرحله شناخت وتحلیل درسه
سطح حوزه فراگیر, حوزه بلافصل وحوزه
مداخله مستقیم تهیه می شود

منظور از حوزه مداخله مستقیم، فضای شهری مفورد طراحفی اسفت کفه
تمام عملیات عمرانی اجرایی درآن انجام می پذیرد و بفه عبفارتی بودجفه
تخصص یافته دراین حوزه هزینه می شود.
منظور ازحوزه بلافصل، حوزه پیرامون فضای شهری مورد نظراست, که بر
فضای شهری تاثیر مستقیم دارد. ایفن حفوزه, مفورد مداخلفه مسفتقیم قفرار
نگرفته, فقط تاثیر وتاثرات طرح برآن مورد کنترل قرار می گیرد.
منظور از حوزه فراگیر، حوزه ای است که به طور غیفر مسفتقیم برفضفای
شهری یا بفر وجفه آن تفاثیرمی گفذارد. مطالعفه حفوزه فراگیفر صفرفا بخفاطر
شناسایی نقش فضای شهری مفورد نظفر درایفن حفوزه بفوده و هفیچ گونفه
تصمیمی درباره آینده حوزه فراگیر گرفته نمی شود

این فایل پی دی اف در 112 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *