بررسی راهکار کاهش جرائم مزاحمت خیابانی


چکیده:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی که درمیان سایربخش های حاکمیت نزدیک ترین سطح تعامل و برخورد را با مردم دارد،لازم است دراجرای مأموریت های خود دربرقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی،بیشرین توجه را به مردم داشته باشد.چنین توجیه درسایه ی شناخت مناسب مقوله مشارکت دهی مردم درامر نظم عمومی و امنیت اجتماعی است و ثمره ی ارزشمند این امر،کسب اعتماد و جلب رضایت مردم و بالاخره دست یابی به احساس امنیت روانی است. در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در ابتدا به شناخت جرم و پدیده جرم شناسی بپردازیم و در ادامه تحقیق راه های جلوگیری از  جرم و یا همان پیشگیری از جرم را مورد بحث قرار دهیم در این راستا با موضوع نقش پلیس در پیشگیری از جرم به نقش این سازمان در این باره اشاره ای می کنیم و این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم.

کلیدواژه:

پلیس ، سازمان پلیس، امنیت اجتماعی، ،کنترل جرم، پیشگیری از جرم

مقدمه:

انسان موجودی است اجتماعی از آن جهت که تأمین نیازهای مختلف مادی و روحی و روانی،وی را به [1]زندگی با سایر همنوعانش واداشته است. بنابراین، بقای نوع انسان در گرو بقای جامعه ای است که درآن زندگی می کند. از سوی دیگر زندگی اجتماعی نیازمند نظم و امنیتی است و این درجه نیازمندی به حدی است که هیچ جامعه ای بدون نظم و امنیت قادربه ادامه حیات خود نمی باشد. از این رو،تلاش در جهت برقراری نظم و امنیت عمومی،جزء اولین تلاش های جوامع بشری درهرعصر و زمانی است.
ازآن جا که مقوله نظم و امنیت،بیش ازهر مقوله اجتماعی دیگر،مقوله ای عمومی و مردمی است، سازمان پلیس به عنوان سازمانی که مسئولیت سنگینی درحوزه ی برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی بر عهده دارد،نه تنها ازاین قاعده مستثنی نبوده بلکه بیش ازهرسازمان و نهاد دیگری نیازمند توجه به رویکرد جامعه محوری است. خوشبختانه درراستای توجه به رویکرد جامعه محوری پلیس درانجام امور انتظامی، طی چند سال اخیرشاهد آن هستیم که تلاش های قابل توجهی دردرون سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است.آشنایی با ابعاد مختلف رویکرد جامعه محوری پلیس می تواند در تسریع رونداین حرکت موثر باشد.

محمود ،کلانی،[1] اداره کل پلیس بین المللی ناجا، پیشگیری ازجرم و کنترل اجتماعات در شهرهای بزرگ، 1380.ص17

 

فهرست

چکیده……………………………………………………………………….1

کلیدواژه…………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………..2

بیان مسئله……………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………….4

طرح سؤالات………………………………………………………………….4

فرضات تحقیق………………………………………………………………5

پیشینه تحقیق……………………………………………………………….5

روش جمع آوری اطلاعات…………………………………………………….6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف لغوی و اصطلاحی…………………………………………..8

گفتار اول : مفهوم لغوی ……………………………………………………..8

گفتار دوم :مفهوم اصطلاحی…………………………………………………9

بند اول : مفهوم پلیس جامعه محور……………………………………………9

بند دوم:پیشگیری از بزهکاری………………………………………………11

الف: پیشگیری متداول ………………………………………………………….12

ب- پیشگیریهای جدید …………………………………………………………14

مبحث دوم:تاریخچه…………………………………………………………….16

گفتار اول:تاریخچه پلیس………………………………………………………..16

بند اول:پیشینه تاریخی پلیس…………………………………………………….16

بند دوم:پیدایش پلیس جدید…………………………………………………….17

بند سوم:دوره‌های پلیس…………………………………………………………17

گفتار دوم:نیروی پلیس در ایران………………………………………………….20

بند اول:پلیس پیش از انقلاب……………………………………………………..20

بند دوم:پلیس پس از انقلاب………………………………………………………20

بند سوم:مبانی پیشگیری انتظامی…………………………………………………21

گفتار سوم:رابطه پلیس و بزهکازی در طول تاریخ………………………………….22

فصل دوم:

عملکرد پلیس در پیشگیری از جرائم

مبحث اول:عملکرد پلیس…………………………………………………………28

گفتار اول:ضرورت رویکرد جامعه محوری در انجام امورانتظامی …………………28

گفتار دوم:ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس درسطح درون سازمانی ………….32

بند اول:ارتقای کارآیی پلیس…………………………………………………….32

بند دوم:بررسی عملکردهای پلیس………………………………………….33

بند سوم:جلب اعتماد عمومی ……………………………………………….35

گفتار سوم:اصول حاکم بررویکرد جامعه محوری پلیس……………………….35

بند اول:اصول ده گانه فریدمن ……………………………………………..36

بند دوم:اصول جلب مشارکت انتظامی ………………………………………41

گفتار چهارم :درون و برون سازمانی………………………………………..44

بند اول:درون سازمانی……………………………………………………..45

بند دوم:برون سازمانی……………………………………………………..45

بند سوم:مستندات تاریخی ………………………………………………….46

فصل سوم:

بررسی انواع پلیس در پیشگیری از جرم

مبحث اول:پلیس محلی و پیشگیری از بزهکاری ……………………………..50

گفتار اول:مبانی نظری پلیس محلی و مقایسه آن با پلیس سنتی ………………50

بند اول:مبانی نظری ……………………………………………………….50

گفتار دوم:مقایسه پلیس محلی با پلیس سنتی ………………………………..52

گفتار سوم:نمونه ها و نمودهای عملی پلیس محلی …………………………..53

مبحث دوم:پلیس قضایی…………………………………………………….55

گفتار اول: نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت و پیشرفت جرم……………….55
گفتار دوم:تشکیلات پلیس قضایی…………………………………………….60

گفتار سوم:جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو پلیس قضایی ……………67

نتیجه گیری…………………………………………………………………69

منابع……………………………………………………………………….71

 

این فایل ورد در 72 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *