جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات(PSO)


دانلود اصل مقاله لاتین و ترجمه  فارسی جایابی بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) برای افزایش پایداری ولتاژ تحت شرایط وقوع حادثه از طریق الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات(PSO)

چکیده

سیستم قدرت تحت شرایط بارگذاری سنگین در معرض ریسک بالای احتمال قطعی خط و متعاقبا مساله ناپایداری ولتاژ قرار دارد. کمینه‌سازی تلفات توان حقیقی و انحراف ولتاژ، شاخص‌های قابل اعتمادِ امنیت ولتاژ در شبکه‌های قدرت می‌باشند. این مقاله برای بهبود پایداری ولتاژ تحت بحرانی‌ترین حادثه قطع خط در یک شبکه سیستم قدرت، جایابی و یافتن اندازه بهینه جبرانساز استاتیک Var (SVC) مبتنی بر بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) را ارائه می‌دهد. قطعی‌های خط بر اساس تولید توان راکتیو تلفات خط رتبه‌بندی می‌شوند. تکنیک بهینه‌سازی ازدحام ذرات، محل و اندازه SVC را بهینه می‌کند. کارائی روش ارائه شده بر روی یک سیستم تست 30 باس IEEE مورد آزمون قرار می‌گیرد. همچنین ملاحظه می‌شود که الگوریتم ارائه شده را می‌توان به سیستم‌های بزرگ اعمال کرد بدون آنکه از دشواری‌های بار محاسباتی رنج برد.

عبارات عمومی

افزایش پایداری ولتاژ، حادثه قطع خط، بهینه‌سازی ازدحام ذرات.

عبارات کلیدی

ادوات FACTS، شرایط وقوع حادثه[1]، الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، بهبود پایداری ولتاژ.

[1] Contingency condition

Optimal Location of SVC for Voltage Stability
Enhancement under Contingency Condition through
PSO Algorithm
S.Sakthivel
V.R.S.College of Engg and
Tech,Villupuram,
Tamil Nadu, India.
Dr.D.Mary
Govt. College of Engg,
Bargur,Tamil Nadu,
India.
R.Vetrivel and
V.Senthamarai Kannan
V.R.S. College of Engg and
Tech,Villupuram,
Tamil Nadu, India.
ABSTRACT
A power system, under heavily loaded conditions, is at high
risks of probable line outage and consequent voltage instability
problem. Real power loss and voltage deviation minimization
are reliable indicators of voltage security of power networks.
This paper proposes a Particle Swarm Optimization (PSO) based
optimal location and sizing of Static Var Compensator (SVC) to
improve voltage stability under the most critical line outage
contingency in a power system network. Line outages are
ranked based on increased reactive power generation and line
losses. Particle swarm optimization technique optimizes the
location and size of the SVC.The effectiveness of the proposed
work is tested in IEEE-30 Bus test system. It has also been
observed that the proposed algorithm can be applied to larger
systems and do not suffer with computational difficulties.
General Terms
Voltage Stability Enhancement, Line Outage Contingency,
Particle Swarm Optimization .
Keywords
FACTS devices, SVC, Contingency Condition, Particle Swarm
Optimization Algorithm, Voltage Stability Improvement.

این فایل ورد ترجمه در 9 صفحه و فایل اصلی pdf مقاله در 7 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *