توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق


دانلود اصل مقاله لاتین و ترجمه  فارسی توزیع توان راکتور با در نظر گرفتن همه مشارکین در بازارهای رقابتی برق

چکیده- این مقاله موقعیت یکسانی را برای تامین کنندگان خدمات جانبی توان راکتیو فراهم می کند که در آن نه تنها ژنراتورهای سنکرون، بلکه مشارکین توان راکتیو نیز به خاطر خدماتی که ارائه می دهند پاداش می گیرند. مدلی از توزیع توان راکتیو بر اساس پخش بار بهینه (OPF) ارائه می شود که مبتنی است بر سازوکارهای موجود در Ontarion برای پرداخت توان راکتیو. مدل های هزینه نوینی برای جبرانسازهای استاتیکی VAR (SVC ها) و جبرانسازهای سنکرون ( STATCOMها) ارائه شده و در مدل توزیع قرار می گیرند. روش ارائه شده روی مدل توزیع از شبکه قدرت Ontario تست شده و نتایج نشان می دهد که تکنیک معرفی شده می تواند بطور قابل توجهی هزینه توزیع توان راکتیو را کاهش دهد و در عین حال امنیت سیستم نیز حفظ شود.

  1. مجموعه اصطلاحات

الف. پارامترها

HOEP: قیمت انرژی Ontario در هر ساعت برحسب $/MWh

PGi : تولید توان اکتیو در باس i برحسب پریونیت

QGmin : کمترین حد توان راکتیو ژنراتور

PDi : تقاضای توان راکتیو در باس i برحسب پریونیت

Yij: عنصر ماریس ادمیتانس برحسب پریونیت

θij : زاویه مربوطه به Yij برحسب رادیان

QDi: تقاضای توان راکتیو در باس i برحسب پریونیت

QGgmin: کمترین توان راکتیو ژنراتور g، برحسب پریونیت

QSVCrated: ظرفیت VAR نامی SVC برحسب پریونیت

QSTATCOMrated: ظرفیت VAR نامی STATCOM برحسب پریونیت

ρB1 : قیمت خدمات تعادلی بالادست برحسب $/MWh

ρB2 : قیمت خدمات تعادلی پایین دست برحسب $/MWh

PB1imax: بیشترین خدمات تعادلی بالادست در باس i برحسب پریونیت

PB2imax: بیشترین خدمات تعادلی پایین دست در باس i برحسب پریونیت

Vimax: بیشترین ولتاژ مجاز در باس i، برحسب پریونیت

Vimin: کمترین ولتاژ مجاز در باس i، برحسب پریونیت

Pijmax : بیشترین توان عبوری از باس i به باس j برحسب پریونیت

BSVC_L : کمترین سوسپتانس سلفی SVC برحسب پریونیت

BSVC_C : کمترین سوسپتانس خازنی SVC برحسب پریونیت

ISTATCOM_L : بیشترین جریان سلفی STATCOM برحسب پریونیت

ISTATCOM_C : کمترین جریان خازنی STATCOM برحسب پریونیت

bSVC: مولفه هزینه ثابت OSVC ، $/p.u.

aSVC : مولفه هزینه متغیر OSVC ، $/p.u.

ب) متغیرها :

OSVC : منحنی پیشنهادی SVC

QGi : توان راکتیو ژنراتور در باس i برحسب پریونیت

PB1i : خدمات تعادل بالادست در باس i برحسب پریونیت

PB2i : خدمات تعادل پایین دست در باس i برحسب پریونیت

Vi : دامته ولتاژ باس i برحسب پریونیت

δi : زاویه ولتاژ باس i برحسب رادیان

Pij : توان عبورری از باس i به باس j برحسب پریونیت

QSVC : توان راکتیو SVC برحسب پریونیت

QSTATCOM : توان راکتیو STATCOM برحسب پریونیت

BSVC : سوسپتانس SVC برحسب پریونیت

ISTATCOM : جریان STATCOM  برحسب پریونیت

LossSVC : تلفات اکتیو SVC برحسب پریونیت

LossSTATCOM : تلفات اکتیو STATCOM برحسب پریونیت

LossGg : تلفات اکتیو ژنراتور g برحسب پریونیت

  1. مقدمه

توزیع توان راکتیو ماموریت کوتاه مدت بحرانی ای است که توسط اپراتورهای سیستم قدرت اجرا می شود تا سیستم در یک وضعیت امن عمل کند. الگوی تاوزیع سنتی توان راکتیو مبتنی بر کمینه کردن تلفات به تدریج به سمت معیارهای جدیدی پیش رفته است مثل کمینه کردن پرداخت توان راکتیو [1]. در نوشتجات اخیر، یک ساختار دو لایه ای برای مدیریت توان راکتیو در بتن بازارهای رقابتی برق پیشنهاد شده بود [2]-[4]. منبع آخر پیشنهاد می کند که میدریت توان راکتیو به دو مسالۀ تدارک(تهیه) و مساله توزیع تقسیم شود، طوری که مسالۀ تدارک لزوما یک موضوع بلندمدت از مجموعه مناسبی از ژنراتورهای متعاهد باشد برای تامین خدمات، در حالی که مساله توزیع می پردازد به مساله تخصیص تولید توان راکتیو به واحدها بصورت زمان واقعی.

Dispatching Reactive Power Considering All
Providers in Competitive Electricity Markets
Hossein Haghighat, Claudio Cañizares, Fellow IEEE, Kankar Bhattacharya, Senior Member, IEEE

Abstract—This paper proposes a level playing field for the
supply of reactive power ancillary services, wherein not only
synchronous generators, but other providers of reactive power
are also paid for their services. An Optimal Power Flow
(OPF)-based reactive power dispatch model is proposed based
on the reactive power payment mechanisms existent in
Ontario. Novel cost models are proposed for Static VAR
Compensators (SVCs) and Static Synchronous Compensators
(STATCOMs) and included in the dispatch model. The
proposed methodology is tested on a dispatch model of
Ontario power grid, and the results show that the proposed
technique can significantly reduce the cost of reactive power
dispatch while maintaining system security.
Index Terms- Electricity markets, reactive power dispatch,
SVC, STATCOM

این فایل ورد ترجمه در 13 صفحه و فایل اصلی pdf مقاله در 7 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *