دانلود شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای موثر در ایجاد سلامت سازمانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

دانلود شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای موثر در ایجاد سلامت سازمانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

چکیده: سلامت سازمانی، یکی از گویاترین شاخص اثربخشی سازمانی است. این پژوهش به شناسایی و اولویت‌بندی فاکتورهای مؤثر در ایجاد سلامت سازمانی در شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پرداخته است.پژوهش حاضر ازنظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر روش انجام کار یک پژوهش توصیفی –میدانی به‌حساب می این. در این پژوهش جامعه 177 نفر از مدیران عالی و واحدهای کاری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در نظر گرفته‌شده است. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه می باشد. گرداوری داده ها و تعیین شاخص های  آن با اقتباس از پرسشنامه سلامت سازمانی مایلز و ارزیابی سلامت سازمانی لاین و کلینگل با تطبیق با شرایط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی طراحی‌شده است. با بررسی ادبیات پژوهش برای بررسی تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پس از جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه، از روش آماری توصیفی و استنباطی و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 20 و اکسپرت چویس استفاده ‌شده است. نتایج این پژوهش نشان داد متغیر ارتباطات در اولویت اول، متغیر عملکرد دوم، متغیر رهبری سوم، متغیر به‌کارگیری منابع چهارم و متغیر توسعه پنجم، شاخص رتبه نهادی ششم، شاخص اخلاق هفتم، شاخص انسجام هدف هشتم، شاخص درگیری و مشارکت نهم، شاخص وفاداری دهم و شاخص روحیه آخر با نرخ ناسازگاری 0.10 قرارگرفته‌اند

کلید واژه: سلامت سازمانی، تحلیل سلسله مراتبی، اولویت‌بندی

Identify and prioritize the important factor in the creation of organizational health by using Analytical Hierarchy Process (AHP) in Iran Minerals Production Company

The organizational health is one of the clearest and most obvious indicators of the effectiveness of the organization. This study aims to identify and prioritize the most important factor in the creation of organizational health at Iran’s Mineral Production Company. The aim of the present study is practical and its method is considered as a descriptive one. 177 top managers and operational managers of business units of Mineral Production Company are considered as the population in this study. The main instrument for gathering information in this research is a questionnaire. Collecting data and determining the parameters are based on Miles’ organizational health questionnaire and evaluation Line and Clingle’s organizational health alongside with adaptation to the conditions of Mineral Production Company. After collecting data from the questionnaire, descriptive and inferential statistical methods are used to analyze information through examining the literature review; and SPSS 20 and Expert Choice software were used to analyze the data. The results showed that communication variable in the first priority, operation variable in the second, guidance variable in the third, the use of resources variable in the fourth, development variable in the fifth, institutional rating index in the sixth, ethics index in the seventh,cohesion target index in the eighth, participation index in the ninth, loyalty index in the tenth and morale index in the last priority and all these variables have the greatest impact on health administration.

Keywords: organizational health, AHP, prioritization

این فایل ورد در 15 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

95,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.