دانلود تحلیل روسازی انعطاف پذیر


چکیده

روسازی راه به دلیل قدمت دیرینه‌ای که در جهان و نیز در ایران دارد. همواره از دیرباز مورد توجه مهندسین بوده است. به تدریج و با شکل‌گیری قالب استاندارد برای روسازی‌های انعطاف‌پذیر و صلب، لزوم تهیه برنامه‌های کامپوتری و تحلیل عددی روسازی‌ها جهت صرف زمان کمتر و بررسی دقیق‌تر کاملاً اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. در این پروژه سعی بر آن بوده است که روسازی انعطاف‌پذیر آسفالتی تحت اثر بارگذاری قائم در بالای رویه مورد بررسی قرار گرفته و توسط تئوری الاستیسیته و فرض ساده کننده روشش برمیستر جهت مدل لایه‌ای، تئوری ریاضی مربوط بسط داده شده و پایه‌های یک برنامه کامپیوتری براساس آن شکل گرفته است.

نرم‌افزارهایی که با بهره جستن از تئوری لایه‌ای اقدام به تحلیل رفتار خاک و محاسبه تنش‌ها و تغییر مکان‌ها می‌نمایند. همگی ملزم به رعایت فرضیات و قوانین خاص تئوری لایه‌ای هستند. این شرایط بعضاً محدود کننده ممکن است باعث تقریب‌های کوچک و یا بزرگی در جواب‌های نهایی سیستم گردد.

روسازی‌های انعطاف‌پذیر را می‌توان با استفاده از تئوری چند لایه‌ای برمیستر تحلیل کرد. عمده‌ترین فرض تئوری فوق بی‌نهایت بودن هر یک از لایه‌ها در صفحه افقی است در این روش برای محاسبه پاسخ با توجه به فرض مهم تقارن محوری، یک تابع تنش فرض می‌شود که باید معادلات دیفرانسیل سازگاری و همچنین شرایط پیوستگی و مرزی را ارضاء کند. سپس از محاسبه این تابع تنش، می‌توان تنش‌ها و جابه‌جایی‌ها را به دست آورد.

یافتن راه حل ریاضی مناب برای تحلیل روسازی، آشنایی کامل با مفاهیم و فرضیات این روش، انتخاب مناسب پارامترها و متغیرهای مسئله، تدوین پایه‌های نرم‌افزار کامپیوتری جهت ورود اطلاعات این روش ریاضی به کامپیوتر و ساختن یک محیط User friendly برای کنترل ورودی‌های برنامه و ایجاد امکان هر گونه توسعه آتی در پیکره نرم‌افزار اهم از مواردی است که در این پروژه بدان توجه شده است.

 

فصل اول ـ مروری بر انواع روسازی…………………………………………………. 16……..

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 17

1-2- تأثیر بارگذار و عوامل جوی بر سیستم روسازی………………………………………. 17

1-3- عوامل مؤثر در طرح روسازی‌ها…………………………………………………………. 20

1-4- روسازی‌های انعطاف‌پذیر………………………………………………………………… 21

1-5- خلاصه و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………… 22

فصل دوم : کاهش عمر روسازی های انعطاف پذیر در اثر تغییرات شرایط چسبندگی بین لایه ها با توجه به کرنش قائم روی خاک بستر ……………………………………………………………… 23

1- مقدمه …………………………………………………………………………………….. 24

2- تاثیر بارهای افقی و اصطکاک بین لایه ای به عمر روسازی ها…………………… 25

3- تحلیل نظریه تاثیر شرایط بین لایه ای ………………………………………………… 26

4- انتخاب مدل و روش تحلیل……………………………………………………………. 29

4-1 –  مدل هندسی روسازی……………………………………………………………… 29

4-2 – بارگذاری……………………………………………………………………………. 31

4-3 – مدل تعیین عمر روسازی ها ……………………………………………………….. 33

5- تحلیل تاثیر شرایط بین لایه ای مختلف بر روی عملکرد روسازی ………………. 33

5-1- تاثیر اجراء ضعیف اندود تک کت ( حالت اجرایی)……………………………. 34

عنوان                                                               صفحه

5-2- تاثیر کاهش اجراء ضعیف اندود پریمکت ( حالت 3 اجرایی)………………… 35

5-3- تاثیر اجرای نامناسب اندودهای بین لایه ای ( حالت 4 اجرایی)……………….. 37

6- خلاصه و نتیجه گیری…………………………………………………………………… 39

فصل سوم: روش‌های تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر………………………… 41

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 42

3-2- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از تئوری چند لایه‌ای……………………………… 42

3-1-1- معادلات پایه……………………………………………………………………………. 44

3-2-2- شرایط مرزی و پیوستگی……………………………………………………………… 47

3-3- حل سیستم‌های لایه‌ای با استفاده از روش اجزاء محدود…………………………….. 50

3-4- مقایسه روش چند لایه‌ای با روش اجزاء محدود……………………………………… 55

3-5- خلاصه و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………… 58

فصل چهارم: بررسی نر‌م‌افزار Kenlayer جهت تحلیل روساز‌ی‌های انعطاف‌پذیر

4-1- تئوری نرم‌افزار…………………………………………………………………………….. 61

4-1-1- سیستم چند لایه‌ی الاستیک:…………………………………………………………. 61

4-1-2- Super Position و تعیین پاسخ‌ها……………………………………………….. 62

4-1-2-1- تجزیه تنش‌ها به مولفه‌ها x و Y………………………………………………….. 64

4-1-2-2- محاسبه تنش‌های اصلی …………………………………………………………… 65

4-1-2-3- محاسبه کرنش بحرانی…………………………………………………………….. 65

4-1-3- آنالیز خرابی (Damage Anaysis)…………………………………………….. 66

عنوان                                                               صفحه

4-1-3-1- معیار بحرانی شکست ترک کششی……………………………………………… 66

4-1-3-2- معیار بحرانی شکست تغییر شکل حداکثر………………………………………. 67

4-1-3-3- محورهای چندگانه…………………………………………………………………. 68

4-1-4- لایه‌های غیرخطی……………………………………………………………………… 70

4-1-4-1- مصالح دانه‌ای……………………………………………………………………….. 70

4-1-4-1- تقسیم لایه به تعدادی زیر لایه……………………………………………………. 72

4-1-4-1-2- انتخاب نقطه مناسب جهت طراحی…………………………………………… 72

4-1-4-2- مصالح ریزدانه………………………………………………………………………. 74

4-1-4-3- نقطه تنش برای لایه غیرخطی…………………………………………………….. 77

4-2- نکات فنی راجع به Kenlayer………………………………………………………… 79

4-2-1- اطلاعات عمومی نرم‌افزار…………………………………………………………….. 79

4-2-1-1- مصالح……………………………………………………………………………….. 79

4-2-1-2- آنالیز خرابی…………………………………………………………………………. 81

4-2-1-3- تعداد بازه‌های زمانی در هر سال………………………………………………….. 81

4-2-1-4- بارها………………………………………………………………………………….. 81

4-3- خلاصه و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………… 82

فصل پنجم ـ بررسی نرم‌افزار (TUPAS) جهت تحلیل روسازی‌های انعطاف‌پذیر

مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 85

5-1- تئوری نرم‌افزار…………………………………………………………………………….. 86

عنوان                                                               صفحه

5-1-1- سیستم لایه‌ای…………………………………………………………………………… 87

5-1-2- برهم نهی بارها و تعیین پاسخ‌ها………………………………………………………. 87

5-2- نکات فنی………………………………………………………………………………….. 89

5-3- خلاصه و نتیجه‌گیری……………………………………………………………………… 91

فصل ششم ـ مقایسه‌ی عملکرد و نتایج حاصل از نرم‌افزارهای TUPAS و KENLAYER

6-1- مقدمه……………………………………………………………………………………….. 94

6-2- شرح چند مثال…………………………………………………………………………….. 94

6-2-1- شرح مسئله با چرخ منفرد…………………………………………………………….. 94

6-2-2- شرح مسئله با چرخ چندگانه…………………………………………………………. 94

6-3- حل چند مثال………………………………………………………………………………. 95

6-3-1- حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری تک چرخ…………………………………… 95

6-3-2- حل مسئله 3 لایه‌ای تحت بارگذاری ناشی از یک محور سه گانه………………. 96

6-3-3- حل مسئله 3 لایه غیرخطی ناشی از بارگذاری تک چرخ………………………… 98

6-4- آنالیز حساسیت…………………………………………………………………………… 100

6-4-1- آنالیز خطی……………………………………………………………………………. 101

6-4-1-1- سیستم سه لایه‌ای…………………………………………………………………. 101

6-4-1-2- تاثیر ضخامت لایه………………………………………………………………… 103

6-4-1-3- تاثیر مدول لایه‌ها…………………………………………………………………. 104

6-4-2- آنالیز غیرخطی……………………………………………………………………….. 106

عنوان                                                               صفحه

فصل هفتم ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………………………………………………. 108

7-1- خلاصه……………………………………………………………………………………. 109

7-2- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………….. 111

7-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………… 111

منابع و مراجع…………………………………………………………………………………….. 113

این فایل ورد در 114 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − پنج =