بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب /  دانشکده تحصیلات تکمیلی / پایانامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc” /  مهندسی عمران-راه وترابری

عنوان : بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز

چکیده

بدون شک امروزه با توجه به افزایش روز افزون سفر های درون وبرون شهری رویکرد جوامع مختلف به سمت سیستم های حمل ونقل عمومی می باشد یکی از بهترین و ایمن ترین مد های حمل و نقل استفاده از سیستم های ریلی می باشد. در سیستم های ریلی به منظور افزایش جاذبه واقبال مردم به این سیستم بایستی اسایش ایمنی سرعت و حرکت ارام وایمن مد نظر قرار گیرد.

با توجه به عوامل فوق الذ کرو افزایش سرعت بهره برداری در سیستم های حمل و نقل ریلی به تدریج استفاده از روش های گذشته و بویزه در روسازی در حال رنگ باختن و شاهد ظهور روشها و شیوه های نو در روسازی می باشیم.

هنوز هم عامل تعیین کننده در استفاده از این سیستم ها مسایل اقتصادی می باشد

پر واضح است تحلیل اقتصادی صحیح این سیستم ها در گرو اشنائی کامل با این سیستم ها می باشد دراین پایان نامه سعی بر انست که جدیدترین و مدرن ترین سیستم های روسازی بتنی در جهان شناسائی شده و همچنین نسبت به تحلیل اقتصادی رو سازی های بتنی در مقایسه با رو سازی های بالاستی با توجه به شرایط بومی اقدام گردد. همچنین به عنوان مورد مطالعه روسازی قطار شهری تبریز مورد مطالعه قرار گرفته است . از دید مهندسی محض ، هر دو سیستم خط بالاستی و خط با دال بتنی به طور تقریبی قادر به برآورده‌سازی و ارضای تمامی نیازها و خواسته‌های کاربران در تمام حالات هستند. تنها در موارد بسیار حدی و خاص یکی از دو سیستم روسازی خط قابل حذف هستند. عموما معیار تجاری و اقتصادی قضیه به عنوان معیار تعیین‌کننده مطرح می‌شود. در بسیاری از موارد که هزینه طول عمر روسازی راه‌آهن مد نظر قرار می‌گیرد

اگرچه بیشتر خطهای راه آهن موجود بیشتر از سیستم سنتی خط با بالاست استفاده میکنند، اقدامات اخیر میل هرچه بیشتر به سوی خطوط بدون بالاست دارد . مزایای اصلی خط با دال عبارتند از : نگهداری کمتر، آماده به کاری بیشتر، ارتفاع کمتر سازه و وزن کمتر. علاوه بر آن، مطالعات بر روی سیکل عمر نشان داده اند دیدگاه ارتفاع خطوط با دال میتوانند بسیار قابل قبول و مناسب باشند.

تجربیات در بهره برداری از خطوط سریع السیر نشان دادند که خطوط با بالاست نسبت به نگهداری حساس تر هستند. در موارد خاص به دلیل پرتاب شدن بالاست در سرعتهای بالا، آسیبهای جدی میتواند به چرخ و ریل وارد آید. این امر در خطوط با دال وجود نخواهد داشت.

بخشهای ساخته شده خط با دال بتنی ، نیاز به نگهداری اندکی از خود به نمایش گذاشتند. کیفیت سیر بیشتر برای مسافران به همراه آماده‌بکاری خط ، از مزایای خط با دال بتنی محسوب می‌شود.

اگر پایداری خط به کمک یک دال صلب فراهم گردد، مقدار نگهداری بسیار پائین می آید و گاهی نیز صفر نزدیک می گردد. اگرچه تجربیات کلی در رابطه با نگهداری خط بتنی ، بسیار ارضا کننده هستند

، خطوط با دال بتنی دارای مزایای دیگری بر خطوط بالاستی هستند. در برخی از این مزایا فهرست‌وار بیان شده‌اند:

·  هزینه سرمایه‌گذاری اولیه با در نظر‌گیری تاثیر آنها در طرح هندسی مسیر و ابنیه فنی ،

· بارهای کوچکتر دینامیکی یا استاتیکی اعمالی به بستر خاکی ناشی از خاصیت پخش بار بتن و آسفالت ،

· افزایش دوره سرویس[1] خط به دو یا سه برابر خطوط بالاستی ،

· ایمنی بالاتر بهره‌برداری از خط به علت مقاومت بیشتر جانبی و عرضی خط،

·  کاهش فرسایش آلات ناقله ناشی از کیفیت مناسب و بادوام سازه خط ،

· استفاده آسان از ترمزهای Eddy-Current به عنوان روش ترمز‌گیری عادی  و با تبع آن صرف‌جویی هزینه قابل ملاحظه ،

افزایش آماده‌بکاری و کاهش احتمال بالقوه تصادفات در اثر تداخل کمتر عملیات نگهداری

با توجه به مقایسه ارقام هزینه کل طرح در طول عمر دوره پنجاه ساله علیرغم آنکه هزینه اولیه احداث بسترهای بتنی 10درصد بیشتر از بسترهای بالاستی می باشد لیکن در دراز مدت و در طول عمر پروژه هزینه طرح در بسترهای بتنی بسیار مقرون به صرفه و اقتصادی می باشد به صورتی که هزینه بسترهای بالاستی تقریباً در حدود 18 برابر هزینه بسترهای بتنی می باشد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: (تعریف مساله

1-1تعریف کلی مساله……………………………. 13

1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله……………… 15

1-3  اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن….. 16

1-4 اهداف و فرضیات……………………………. 18

1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع………. 18

1-6   محدودیت هاوچهار چوب پروزه……………….. 19

1-7 مقدمه و تاریخچه…………………………… 21

فصل دوم: (کاووش در متون)

2-1طبقه بندی و مقدمه و اظهار بکر بودن متون……… 26

2-2 بررسی مقالات………………………………. 34

2-3 بررسی تزها و پایان نامه ها………………… 41

2 -4 بررسی کتابها……………………………. 140

فصل سوم: (روش تحقیق)

3-1- روش بکار گرفته شده و دلایل آن…………….. 141

3-2   دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بکار رفته 148

3- 3 تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی………. 150

3- 4منطق سیستم تصمیم‌گیری…………………….. 152

3-4-1پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی…………. 152

3- 5 ارائه مباحث ضروری علمی………………….. 154

3-6 سابقه و رژیم ترافیکی…………………….. 154

3- 8 معیارهای محدود کننده فنی………………… 155

3-  9معیارهای آزمایش و کنترل…………………. 155

3-10 مطالعات و تحلیل‌های تکمیلی……………….. 156

3-  11تحکیم بستر علمی قضیه و بکارگیری سیستماتیک آن 156

3-  12 معیارهای ارزیابی  مقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی…………………………………………… 157

3-12-1معیارهای ارزیابی و مقایسه………………. 157

3-13انواع خطوط با دال بتنی…………………… 160

3-14  مدل ارزیابی……………………………. 161

3-  15لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی  161

3-  16لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر… 166

فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات)

4معرفی خطوط  با دال بتنی…………………….. 170

4-1معرفی……………………………………. 170

4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال………………. 171

4-1-1خط با بالاست…………………………….. 172

4-1-2خط با دال………………………………. 172

4-2طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست………… 174

4-3بلاکها یا تراورسهایی مدفون در بتن…………… 176

4-4طراحی های روسازیهای خطوط با دال……………. 179

4-5توسعه کیفیت یکپارچگی سیستم………………… 181

4-6خط زوبلین………………………………… 190

4-7خط با بستر بتن آسفالتی……………………. 194

4-8دالهای پیش ساخته………………………….. 197

4-9-1خط با دال شینکانسن……………………… 198

4-9-2 خط با دال بوگل………………………….. 205

4-10دالهای یکپارچه و ابنیه فنی……………….. 207

4-11ریل مدفون……………………………….. 210

4-11-1خصوصیات ریل مدفون……………………… 210

4-11-2ساخت خط ریل مدفون……………………… 211

4-11-3تجربیات اجرایی ریل مدفون……………….. 215

4-11-4خط عرشه‌ای……………………………… 217

4-13سازه های ریل با تکیه گاه پیوسته و مهار شده…. 225

4-12-1خط کوکن……………………………….. 225

4-12-2ریل قاشقی با تکیه گاه پیوسته……………. 229

4-12-3 ریلهای مهار شده در جان………………… 230

4-13 EPS به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن 233

4-13-1معرفی…………………………………. 233

4-13-2سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS….. 234

4-13-3عملکرد استاتیکی………………………… 235

4-13-4ایفای نقش دینامیکی…………………….. 236

4-13-5کاربردها………………………………. 238

4-14خاصیت ارتجاعی خط…………………………. 239

4-15مقتضیات سیستم……………………………. 240

4-15-1مقتضیات زیرسازی………………………… 241

4-16-2مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها………… 245

4-16-3مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها…………. 246

4-17تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال……….. 249

4-18نتیجه‌گیری و پیشنهادات……………………. 252

4-19 المانهای تشکیل‌دهنده خطوط با دال بتنی……… 252

4-20ریل…………………………………….. 255

4-21پابند…………………………………… 256

4-22تراورس………………………………….. 256

4-23تکنیک های ساخت ، تولید…………………… 258

4-24انواع ساخت………………………………. 259

4-25نقاط تکیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها………. 260

4-25-1روش ساخت مدفون…………………………. 261

4-25-2روش ساخت رهدا………………………….. 261

4-25-3روش ساخت رهدا  در خاک ریزی و خاک برداری ها.. 262

4-25-4روش ساخت رهدا  در تونل ها………………. 263

4-25-5روش ساخت BERLIN 265

4-25-6روش ساخت HEITKAMP……………………… 261

4-25-7روش ساخت SBV………………………….. 269

4-25-8روش ساخت ZÜBLIN. 269

4-27ساخت تراورس های غیر مدفون………………… 271

4-27-1روش ساخت SATO. 272

4-27-2نوع ساخت FFBS-ATS-SATO………………….. 276

4-27-3نوع ساخت ATD………………………….. 276

4-27-4روش ساخت BTD………………………….. 278

4-27-5روش ساخت . WALTER……………………… 279

4-27-6روش ساخت GETRAC……………………….. 280

4-27-7نقاط تکیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها….. 282

4-28انواع ساخت سازه خط یکپارچه……………….. 282

4-28-1روش ساخت GRASS TRACK…………………… 283

4-28-2روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECK – MIEVES / LONGO… 284

4-28-3روش ساخت FFC…………………………… 285

4-28-4روش ساخت BES…………………………… 286

4-28-5روش ساخت BTE………………………….. 287

4-29انواع ساخت پیش ساخته…………………….. 288

4-30تکیه گاه ریل پیوسته……………………… 289

4-30-1روش ساخت INFUNDO………………………. 289

4-31خطوط با پابند های گیره ای………………… 291

4-31-1روش ساخت  SFF………………………….. 291

4-31-2روش ساخت  SAARGUMMI…………………… 292

4-32پیشرفت های دیگر………………………….. 292

4-33خطوط دارای تراورسهای قابی………………… 293

4-34خطوط نردبانی…………………………….. 297

4-35نتیجه…………………………………… 298

 

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

5-1-تحلیل اطلاعات…………………………….. 302

5-2- سیستم های قطار سبک (LRT)………………… 302

5-3- مترو…………………………………… 303

5-4محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری……….. 304

5-5- ویژگی های خطوط قطار شهری………………… 306

5-5-1- ایمنی کامل…………………………… 307

5-5-2- حداقل تعمیرات………………………… 307

5-5-3- زیبائی و پاکیزگی بستر خط و سهولت نظافت….. 307

5-5-4- حداقل لرزش و سر و صدا 308

5-6- شرائط محیطی شهرستان تبریز……………….. 308

5-7پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری ……….. 309

5-7-1 عرض خطوط …………………………….. 309

5-7-2 حداقل شعاع قوس افقی …………………… 310

5-7-3 قوسهای قائم Vertical curve …………………. 310

5-7-4 حداکثر شیب و فراز Max gradient…………….. 310

5-7-5 فواصل محوری خطوط Centre to centre track…………. 310

5-7-6 دور خطوط Superelevation……………………. 311

5-7-7 سرعت………………………………….. 311

5-7-8 بار محوری Axle load………………………. 312

5-7-9 شیب عرضی ریلها…………………………. 313

5-7-10 مشخصات ابعادی سکوها…………………… 313

5-7-10-1- طول سکوها………………………….. 313

5-7-10-2- ارتفاع سکوها……………………….. 313

5-7-10-4-عرض سکوها…………………………… 314

5-11- اندازه قواره خطوط……………………… 314

5-11-1- اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open 314

5-11-2- اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel   315

5-12انواع تیپ خطوط قطار شهری…………………. 315

5-12-1- خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK…………. 315

5-12-2- خطوط شهری زیرزمینی( مترو )   UNDER GROUND 316

5-12-3 خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK…….. 316

5-12-4 خطوط با ترافیک مختلط MIXED TRAFFIC……… 317

5-12-5خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT………………… 317

5-12-6- گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز……. 318

5-13ساختمان خطوط قطار شهری…………………… 319

5-13-3- نقش روسازی خطوط……………………… 320

5-13-4- شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track…….. 321

5-13-5- شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی…… 321

5-13-6- شرح خطوط با بستر بتنی SLAB-TRACK………. 321

5-13-7- تیپ های مختلف روسازی خطوط…………….. 322

5-13-7-1- خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراکم یافته زیرسازی…………………………………………… 322

5-13-7-2- خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی….. 323

5-13-7-3- خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی….. 324

5-13-7-4- خطوط با بستر بتنی………………….. 326

5-14- ریل…………………………………… 326

5-15- تراورس………………………………… 332

5-15-1- تراورس چوبی………………………….. 333

5-15-2- تراورس فلزی………………………….. 334

5-15-3- تراورس بتنی………………………….. 335

5-16-سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )……. 336

5-16-1پابند صلب……………………………… 337

5-16-2- پابند ارتجاعی………………………… 338

5-17- اتصال ریل ها…………………………… 340

5-18-جوشکاری ریلها…………………………… 341

5-19- میراکننده ها…………………………… 345

5-20- جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی…… 351

5- 21 سوزنها و نقش آنها……………………… 353

5-22مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی 355

5-22-1- مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی…….. 357

5-22-2- مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی…… 359

5-23- استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری…….. 365

5-25- حداکثر سرعت……………………………. 368

5-26- محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری……….. 369

.5-27- حجم ترافیک سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه ) 370

5-28-هزینه تهیه و تدارک ریل برای هر کیلومتر خط…. 376

5-29تعریف و نقش تراورس در خط…………………. 377

5-30- فواصل تراورس ها………………………… 387

نتیجه گیری………………………………….. 392

معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی…………….. 393

منابع و ماخذ………………………………… 394

این فایل ورد در 486 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *