دانلود پایان نامه مرکز همایش های مشهد( با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران )

دانلود پایان نامه مرکز همایش های مشهد( با رویکرد اصول پایدار در معماری ایران )

حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق

پیشگفتار:

مشارکت به معنای عام خود از گذشته های بسیار دور در زندگی انسان وجود داشته ولی به معنای جدید خود بخصوص در عرصه ی سیاست پس از جنگ جهانی دوم در جهان غرب آغاز شده و به شرق گسترش یافت.

این مشارکت در بعضی کشورهای صنعتی جهان (بخصوص آنهایی که در جنگ شکست خورده بودند) در زمینه ی اقتصاد و صنعت آغاز شد تا مردم را در حاکمیت شریک سازند و پایه های اقتصاد و صنعت مستحکم گردد و به اقتدار حکومت ها کمک کند و به حاکمیت مشروعیت بخشد. (نظر به تئوری ایجاد تمدن های بزرگ پس از جنگ های بزرگ)

دخالت آگاهانه ی مردم در تمام عرصه های زندگی امروزه شرایطی را می تواند به وجود آورد که آنها بتوانند در سرنوشت خود مداخله نمایند.

در ایران مشارکت های سنتی در امور شهر و امور مذهبی از گذشته وجود داشته و با وجود تمام
دگرگونی های صدساله ی اخیر ایران هنوز هم با قدرت در شهرها و روستاهای دور و نزدیک وجود دارد.

عزاداری های مذهبی ـ ساختن مسجد نمونه هایی از این مشارکت های مردمی اند که به صورت سنتی اتفاق می افتد.

مشارکت های مردمی جدید را می توان برنامه هایی دانست که دولت برای تحقق اهداف خاص خود به کار می گیرد و با ساماندهی و برنامه ریزی های لازم تلاش دارد تا در زمینه هایی که در زندگی اجتماعی جامعه پیشینه ای داشته، مشارکت مردمی را جلب کند.

برای نمونه تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا از تلاش های دولت برای جلب مشارکت مردمی در اداره مور شهرهاست.

از نظر تاریخی می توان آغاز الگوی مشارکتی جدید اداره امور شهرها در ایران را انقلاب مشروطیت در سال 1287 هـ .ش دانست. در واقع تشکیل مجلس شورای ملی و تصویب قانون اساسی و متمم آن، خود نخستین تجربه های مشارکتی به شمار می روند، موضوعی که با توجه به خودکامگی همیشگی نظام سیاسی ایران قبل از انقلاب بی سابقه می نمود.

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین از سال 1335 و ازدیاد شهرها هنوز قسمت اعظم جامعه سنتی از اصول شهروندی بی بهره اند. گسترش کالبد شهر، پیچیدگی و تنوع روابط اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در شهر از جمله مشکلاتی است که مدیریت شهری ایران با آن درگیر است.

بدون شک “فرهنگ شهروندی” در شهرهای ایران هنگامی تحقق خواهد یافت که به شهروندان مسئولیت شرکت در اداره امور جامعه واگذار شود.

طرح موضوع واهمیت آن

حیات مدنی از جدی ترین موضوعاتی است که به جامعه ی بشری رنگ و بوی انسانی و حرکت و رشد می بخشد و فضای شهری از جمله فضاهایی است که حیات مدنی در آن جریان یافته وحادثه ها وواقعه ها رخ می دهند.

وقایع و حوادث حیات مدنی را به حیات واقعه ای تبدیل نموده و سبب می گردند خاطره ها شکل گیرند. بنابراین فضای شهر مکان اصلی حیات واقعه ای است و محل انباشت خاطره های فردی و جمعی.

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در ایران و روند رو به رشد آن نیاز به تبادل اطلاعات و مراودات فرهنگی در جهت بهتر شدن اداره ی امور شهرها امری لازم و ضروری می نماید.

اداره ی امور شهرها می تواند به صورت دولتی ـ مردمی که چیزی جز کنشی متقابل از روابط رسمی و غیررسمی نیست اتفاق بیفتد زیرا حکومت ها تنها و بدون حضور مردم نمی توانند حکومت کنند و برای اداره ی امور به مردم متکی اند. بنابراین تنها بخشی از تصمیم گیری ها و فعالیت های مختلف مربوط به زندگی شهری می تواند به صورت رسمی و دولتی اتفاق افتد و سایر تصمیمات مرتبط با حیات مدنی شهرها باید به وسیله مردم و با مشارکت عمومی به وقوع بپیوندد.

چیستی پروژه:

مرکز همایش های مردمی فضایی عمومی ـ مردمی در عین حال دارای رسمیت جهت فرآیندها و روابط رسمی و غیررسمی و کنش و واکنش مردم و دولت از طریق گفتمان می باشد.

مرکز همایش های مردمی “مشهد” به منظور پاسخگویی به برخی نیازهای فرهنگی ـ اجتماعی و تأمین مکانی مناسب و در خور شخصیت شهر مشهد به عنوان بزرگترین شهر مذهبی کشور و یکی از کلان شهرهای ایران جهت برگزاری جلسات و همایش ها و سمینارها و سایر فعالیت های مردمی و جمعی و مکانی جهت استقرار نهادهای مردمی (NGO) ها و تشکل ها و نمایندگی ارگانهای دولتی و غیردولتی مختلف مرتبط با مردم در نظر گرفته شده است.

با توجه به معنای معماری گذشته ی ایران از جهت ایجاد فضاهای شهری و هسته های کالبدی محلی و اجتماعی لزوم بررسی  الگوبرداری از نظام و اصول پایدار معماری در این دوره خالی از اهمیت نیست و نیز کوششی است در جهت هویت مند نمودن فضای معماری در قالب یک معماری ایرانی در دوره ی معاصر.

در این راستا لازم است به بازشناسی مختصر موضوعاتی چون مردم، فرهنگ، پیشینه ی تمدن، هویت، هویت مندی فضا، تبادل فرهنگی مردم، شهرنشینی، سنت ها و ارزش ها، جنبش های اجتماعی، فضای شهری گذشته و امروز ویژگی های عام و خاص فضای جمعی و … پرداخته شود.

 

حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق …………………………………………………………….  1

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

طرح موضوع واهمیت آن…………………………………………………………………………………………………….. 3

چیستی پروژه……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

 

 

حوزه دوم: شناخت ……………………………………………………………………………….  6

بخش اول: مطالعات پایه …………………………………………………………………………………………. 7

فصل اول: شناخت مراکز همایش………………………………………………………. 7

شناخت مراکز همایش………………………………………………………………………………………………………….. 7

تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی………………………………………………………………………………………. 8

در دوران معاصـر………………………………………………………………………………………………………………. 10

تعریف مراکز همایش شهـری………………………………………………………………………………………………. 12

وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر …………………………………………………………………………….. 12

ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر………………………………………………………………………… 13

سیتی هال …………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

تعریف سیتی هال…………………………………………………………………………………………………………………… 15

تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر…………………………………………………………………. 16

ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد ………………………………………………………… 21

تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد……………………….. 22

طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی……………………………………………………………………………………. 23

محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی…………………………………………………………………………………….. 24

کاربـری های مستقـر……………………………………………………………………………………………………………… 25

 

فصل دوم:  بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش………. 28

انواع گردهم آیی و تعاریف آن………………………………………………………………………………………………… 28

کنفـرانس Conference…………………………………………………………………….. 29

کنوانسیـون………………………………………………………………………………………. 29

سمینار Seminar……………………………………………………………………………… 31

سمپوزیوم (Symposium)………………………………………………………………….. 31

میـزگرد (Round  Table) …………………………………………………………………. 32

فوروم (Forum)………………………………………………………………………………. 33

مجمع (Assembly)………………………………………………………………………….. 33

کارگاه آمـوزشی (Workshop)…………………………………………………………….. 33

سخنـرانی (Lecture)…………………………………………………………………………. 34

کمیسیـون (Commission)  ………………………………………………………………. 34

کمیتـه (Committee)……………………………………………………………………….. 34

مناظـره…………………………………………………………………………………………… 35

انستیتـو (Institute) …………………………………………………………………………. 35

جلسـه …………………………………………………………………………………………… 35

گروه بنـدی گردهمائی ها ………………………………………………………………………. 36

الف) گروه اجلاس های بستـه…………………………………………………………………. 36

ب) گروه اجلاسهای باز………………………………………………………………………… 36

 

انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود ……………………………………………… 37

تالار اجتماعات…………………………………………………………………………………………………………… 37

مراکز برگـزاری گردهمایی………………………………………………………………………………………….. 38

تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها …………………………………………………………….. 38

اکوستیک در تالارها……………………………………………………………………………………………………. 39

حجم………………………………………………………………………………………………………………………… 39

فرم……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

پخشایی…………………………………………………………………………………………………………………….. 40

حـدود تقـریبی حجم سالن ها…………………………………………………………………………………….. 41

حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده………………… 42

فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی…………………………….. 43

فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا……………………………………………………………………………………. 43

 

تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع …………………………………………….. 46

سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند……………………………… 47

سالنهای هنری چندمنظوره……………………………………………………………………………………………. 47

تغییرات در ابعاد سالن ………………………………………………………………………………………………… 48

پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها ………………………………………………. 49

طراحی ادیتوریومها……………………………………………………………………………………………………… 50

پلان های مستطیل شکل………………………………………………………………………………………………. 52

پلان های بادبـزن شکل……………………………………………………………………………………………….. 56

پلانهای شش ضلعی …………………………………………………………………………………………………… 59

پلانهای مدور و بیضوی……………………………………………………………………………………………….. 61

سالنهای نمایشگاهی…………………………………………………………………………………………………….. 63

شکلهای نمایشی پلانها………………………………………………………………………………………………… 66

الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی ……………………………………………………………………………….. 67

ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا 135 درجه) ………………………………. 67

پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی 90 درجه) …………………………………………….. 67

ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه 60 درجه) ……………………………………………………… 68

ث ـ سالنهای مستطیل شکل…………………………………………………………………………………….. 68

ج ـ سالنهای بادبزن شکل ………………………………………………………………………………………. 68

معیـارهای طراحی …………………………………………………………………………………………………………. 69

معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی ………………………………………. 69

الف ـ توانائی های شخصی سخنـران…………………………………………………………………………… 69

ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار……………………………………………………… 69

پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط…………………………………………………………….. 70

تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی ………………………………………………….. 70

روابط بین سالن و صحنه ………………………………………………………………………………………………… 73

ارتفاع شاخص دیـد به سکو…………………………………………………………………………………………….. 75

ارتفاع صحنه یا سکو……………………………………………………………………………………………………….. 76

تراز چشم ناظر ………………………………………………………………………………………………………………. 76

فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر ……………………………………… 76

حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا……………………………………………………………………………………….. 77

حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین…………………………………………………………………………………….. 77

جزئیات طراحی ردیف صندلی ها…………………………………………………………………………………….. 77

شیب کف سالن …………………………………………………………………………………………………………….. 78

خطوط منظر…………………………………………………………………………………………………………………… 79

زاویه دید به پرده نمایش………………………………………………………………………………………………….. 79

فاصله دیـد ……………………………………………………………………………………………………………………. 80

زاویه قائم دیـد ……………………………………………………………………………………………………………… 81

معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی…………………………………………………………………. 81

سکو یا صحنـه……………………………………………………………………………………………………………….. 81

سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن……………………………………………………………………… 82

ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک…………………………………………………………………………………. 84

ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی………………………………………………………………………….. 84

ملزومات مربوط به تهویه مطبوع……………………………………………………………………………………….. 85

ملزومات مربوط به کنترل حریق……………………………………………………………………………………….. 85

ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده…………………………………………………………………………….. 86

ملزومات مربوط به دید حضار………………………………………………………………………………………….. 86

ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ……………………………………………………….. 86

جایگاه…………………………………………………………………………………………………………………………… 87

گنجایش جایگاه……………………………………………………………………………………………………………… 87

آرایش جایگاه………………………………………………………………………………………………………………… 88

جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها…………………………………………………………………………. 88

صندلیهای ثابت و دائمی………………………………………………………………………………………………. 88

مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان…………………………………………………………………………………. 89

وضعیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 90

وزن ………………………………………………………………………………………………………………………… 90

ارتفاع……………………………………………………………………………………………………………………….. 91

پشتی صندلی………………………………………………………………………………………………………………. 91

عرض صندلی……………………………………………………………………………………………………………… 91

عمق صندلی……………………………………………………………………………………………………………….. 92

شیب صندلی ……………………………………………………………………………………………………………… 92

دسته صندلی……………………………………………………………………………………………………………….. 92

زیردستی جهت نوشتن…………………………………………………………………………………………………… 92

راحتی صندلی……………………………………………………………………………………………………………… 93

صندلیهای ثابت ادیتـوریوم……………………………………………………………………………………………….. 93

استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف ……………………………………………………. 95

ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره…………………………………………………………………………….. 95

کلیات……………………………………………………………………………………………………………………. 95

طراحی موقعیت صحنه یا سکو………………………………………………………………………………… 97

انواع صحنه یا سکو………………………………………………………………………………………………….. 97

صحنـه مرکزی………………………………………………………………………………………………… 97

صحنه انتهائی…………………………………………………………………………………………………… 98

پیش صحنه……………………………………………………………………………………………………… 98

تطبیق پذیـری صحنه…………………………………………………………………………………………… 100

بیرون صحنـه…………………………………………………………………………………………………………. 102

تراز هم سطح با کف صحنه اصلی……………………………………………………………………………. 102

 

تراز هم سطح با کف جایگاه…………………………………………………………………………………….. 103

تراز پائین تر از کف سالن………………………………………………………………………………………… 103

تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها……………………………………………………………………… 103

صحنه های قابل برچیده شدن…………………………………………………………………………………… 104

ابعاد صحنـه ها ……………………………………………………………………………………………………… 105

ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی …………………………………………………………. 105

ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی106

اداره کردن صحنـه ………………………………………………………………………………………………… 106

سیتم تعلیق …………………………………………………………………………………………………………… 107

صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده……………………………………………………………………. 110

جابجائی افقی صحنه …………………………………………………………………………………………….. 110

ملزومات عمومی صحنه ها……………………………………………………………………………………… 112

پرده ایمنی……………………………………………………………………………………………………….. 112

پرده پیش صحنه…………………………………………………………………………………………………… 113

پرده های صحنه…………………………………………………………………………………………………… 113

استفاده از دکورهای پیش ساخته………………………………………………………………………………… 114

روش نمایش چنـدتصویری……………………………………………………………………………………… 116

اندازه و چگونگی تصاویر………………………………………………………………………………………….. 116

شیـوه های نمایش بر روی پرده……………………………………………………………………………….. 117

الف ـ پروژکسیون مستقیم ………………………………………………………………………………………….. 117

ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………… 117

پ ـ پروژکسیون از پشت پرده……………………………………………………………………………………. 117

 

اتاق پروژکسیون……………………………………………………………………………………………………… 118

پرده های نمایش…………………………………………………………………………………………………….. 119

الف ـ پرده های یکراست………………………………………………………………………………………… 119

ب ـ پرده های جمع شونده……………………………………………………………………………………….. 120

پ ـ پرده های قابل حمل     …………………………………………………………………………………….. 120

مشخصات و جنس پرده ها…………………………………………………………………………………………… 120

 

فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان………………………. 122

ویژگی‌های عام فضاهای جمعی ……………………………………………………………………………………122

ساختمان‌ها و فضاهای همگانی ایران در دوره بعد از اسلام………………………………………………………… 124

کاروانسراهای ایران                                                                                                124

پیشینه تاریخی                                                                                                    125

ویژگی‌های معماری کاروانسراهای ایران……………………………………………………………………………… 127

میادین                                                                                                                129

میدان، فضایی شهری برای گفت و گو………………………………………………………………………………… 129

نتیجه                                                                                                              131

میدان‌های پیاده شهری ……………………………………………………………………………………………………… 132

تاریخچه مختصری از میادین سنتی در ایران …………………………………………………………………………. 136

تاریخچه مختصری از میادین اروپایی …………………………………………………………………………………… 140

آگوارا                                                                                                                                                141

فوروم                                                                                                                                               141

پیاتزا                                                                                                                                                 142

انواع میدان…………………………………………………………………………………………………………………………… 143

میدان‌های عمومی………………………………………………………………………………………………………………….. 143

میدان‌های تجاری………………………………………………………………………………………………………………….. 143

میدان حکومتی…………………………………………………………………………………………………………………….. 143

میدان‌های نظامی…………………………………………………………………………………………………………………… 144

میدان‌های محله‌ای…………………………………………………………………………………………………………………. 144

میدان‌های ارتباطی                                                                                                                                   144

میدان ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………. 144

بررسی نمونه‌هایی از میادین ایرانی………………………………………………………………………………………….. 145

میدان نقش جهان                                                                                                                                    145

میدان امام خمینی در همدان………………………………………………………………………………………………….. 148

حرم مطهر امام رضا (ع)………………………………………………………………………………………………………. 149

بازار ………………………………………………………………………………………………………………………………… 149

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 149

مشخصات کاربردی عناصر متشکله بازارها و مراکز محله…………………………………………………………………….. 151

بازار مکان بنیادهای جمعی………………………………………………………………………………………………………… 152

نقش بازار در شهرهای ایران (هسته اجتماعی- فرهنگی)……………………………………………………………………… 153

بازار و توان فرهنگی آن……………………………………………………………………………………………………………. 154

بازار و محیط اقتصادی شهرها…………………………………………………………………………………………………….. 155

خصوصیات فضایی معماری معاصر………………………………………………………………………………………….. 156

فضاهای همگانی در هم‌جواری‌های معماری معاصر ایران…………………………………………………………… 157

فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران………………………………….. 160

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 160

رابطه فرهنگ ومعماری………………………………………………………………………………………………………….. 168

معماری تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم ……………………………………………………………………………………….. 171

الف- اهمیت مفهوم شکل یا فرم در فرهنگ معماری………………………………………………………………………….. 171

ب: عوامل فرهنگی موثر در شکل گیری فضای معماری……………………………………………………………………….. 175

ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضای معماری……………………………………………………………………………………. 177

مبانی فرهنگ ایران و تاثیر آن بر معماری………………………………………………………………………………….. 177

 

مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران……………………………………………………………….. 182

عوامل بنیادی معماری در ایران……………………………………………………………………………………………….. 183

اصل سیر از کثرت به وحدت…………………………………………………………………………………………………. 184

اصل سیر از ظاهر به باطن……………………………………………………………………………………………………… 185

اصل فراوری و انتظاع از طبیعت……………………………………………………………………………………………… 186

اصل ساماندهی اهداف کارکردی ، سازه ای و کالبدی……………………………………………………………….. 186

شفافیت ( گستره پهنه دید )……………………………………………………………………………………………………. 187

هندسه        ………………………………………………………………………………………………………………………… 188

هندسه علمی………………………………………………………………………………………………………………………… 189

هندسه شهودی……………………………………………………………………………………………………………………… 189

انعکاس………………………………………………………………………………………………………………………………… 192

اصل درون گرایی در عین برونگرایی………………………………………………………………………………………. 192

درون گرایی………………………………………………………………………………………………………………………….. 193

تقارن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 195

تقارن به مثابه اصلی زیبا شناختی…………………………………………………………………………………………….. 197

تقارن به عنوان اصلی در ساخت و ساز……………………………………………………………………………………. 197

مرکزیت……………………………………………………………………………………………………………………………….. 199

محور گرایی…………………………………………………………………………………………………………………………. 200

سیالیت ( گسترش پهنه دید )………………………………………………………………………………………………….. 201

تباین یا نا همگونی………………………………………………………………………………………………………………… 201

تعادل و توازن………………………………………………………………………………………………………………………. 202

سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل رده‌بندی فضایی)………………………………………. 204

 

اصول و روشهای طراحی شهری…………………. 206

فضای خارجی ، فضای داخلی……………………. 207

اصل سادگی و فضای محصور در شهر ایرانی………… 209

خصوصیت ایستایی و پویایی فضای محصور………….. 210

اصل مقیاس و تناسب ……………………… 211

اصل فضاهای متباین………………………. 212

اصل قلمرو …………………………….. 212

اصل ترکیب ( کمپوزیسیون ) ……………….. 213

آگاهی از فضا…………………………… 213

بخش دوم: نمونه های تطبیقی   …………………………………………………………… 215

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 215

مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو ……………………………………………………………………………………………………. 215

سیتی هال لندن……………………………………………………………………………………………………………………… 221

مجموعه تالار شهر جدید توکیو………………………………………………………………………………………………. 224

تالار شهر بوستون ………………………………………………………………………………………………………………… 225

نمونـه های داخلی………………………………………………………………………………………………………………… 228

سیتی هال تهران……………………………………………………………………………………………………………………. 228

تالار شهر تبریز………………………………………………………………………………………………………………………. 29
بخش سوم: مطالعات زمینه ………………………………………………………………………. 231

بازشناسی شهر مشهـد……………………………………………………………………………………………………………. 231

چگونگی پیدایش شهـر مشهـد………………………………………………………………………………………………. 231

سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد…………………………………………………………………………………. 232

موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد……………………………………………………………………………………………. 234

مطالعات اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………… 235

مطالعات جمعیتی…………………………………………………………………………………………………………………. 236

عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد………………………………………………………………………………….. 237

نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد……………………………………………………………………………………….. 238

تغییرات کالبـدی در قرن حاضر………………………………………………………………………………………………. 240

ساختار کالبـدی در قرن حاضر……………………………………………………………………………………………….. 241

الگوی توسعـه شهـر مشهـد…………………………………………………………………………………………………… 241

مطالعات اقلیمی و بررسیهای محیطی شهر مشهد………………………………………………………………………. 242

موقعیت جغرافیایی شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………..  242

دما …………………………………………………………………………………………………………………………………… 243

رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………………………………………….. 244

تجزیه و تحلیل بارندگی …………………………………………………………………………………………………………. 244

وزش باد ……………………………………………………………………………………………………………………………. 247

تابش آفتاب ………………………………………………………………………………………………………………………… 248

شرایط حرارتی در فضای آزاد …………………………………………………………………………………………………… 248

پیشنهادات ماهانی …………………………………………………………………………………………………………………. 248

پیشنهادات انجمن معماران آمریکا……………………………………………………………………………………………….. 249

پیشنهادات طراحی در مشهد……………………………………………………………………………………………………… 250

جهت استقرار ساختمان ………………………………………………………………………………………………………….. 253

جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه ………………………………………………………………………………………….. 258

جهت استقرارساختمانهای دو طرفه ……………………………………………………………………………………………..  259

بافت مجموعه ……………………………………………………………………………………………………………………..  260

الگوی اشغال زمین ………………………………………………………………………………………………………………… 262

انتخاب مصالح ساختمانی ………………………………………………………………………………………………………… 262

 

عوامل موثر در مکانیابی پروژه……………………………………………………………….. 263

دلایل انتخاب سایت………………………………………………………………………………………………………….. 263

از دیدگاه عملکردی و کارایی………………………………………………………………………………………. 263

همجواری ……………………………………………………………………………………………………………….. 263

جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع ……………………………………………………………………….. 264

مساحت……………………………………………………………………………………………………………………. 264

مقیاس دانه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 264

مناسب مکانی……………………………………………………………………………………………………………… 264

انطباق با کاربری اراضی شهر ی……………………………………………………………………………………. 264

دسترسی به شبکه معابر ……………………………………………………………………………………………….. 266

هماهنگی با جهت توسعه شهر ………………………………………………………………………………………. 267

خوانایی سایت …………………………………………………………………………………………………………….. 267

 

حوزه سوم: تجزیه وتحلیل…………………………………………………………………….. 269

تبیین برنامه ها و اهداف پروژه…………………………………………………………………………………………. 270

شناسایی جمعیت مخاطب  ……………………………………………………………………………………………. 270

تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه……………………………………………………………………………. 271

تدوین مبانی نظری پروژه…………………………………………………………………………. 273

مبانی نظری عام……………………………………………………………………………………………………….. 273

مبانی نظـری خاص پروژه………………………………………………………………………………………… 275

تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی…………………………………………………………….. 277

فضای شهری و مردمی……………………………………………………………………………………………………. 277

فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا……………………………………………………….. 277

فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی)…………………………………………………………………… 278

فضاهای شهری سربسته…………………………………………………………………………………………………… 279

فضای همگانی سرپوشیده………………………………………………………………………………………………….. 279

سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی)…………………………………………………………………………………………… 281

فروشگاه مرکـز ……………………………………………………………………………………………………………….. 282

تریا …………………………………………………………………………………………………………………………….. 2872

رستـوران……………………………………………………………………………………………………………………….. 282

نمایشگاه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 283

نمایشگاه دائمی مرکز………………………………………………………………………………………………………… 283

نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز)…………………………………………………………………. 283

سالنهای سخنـرانی……………………………………………………………………………………………………………. 285

تالار……………………………………………………………………………………………………………………………… 285

چیـدمان تالار ………………………………………………………………………………………………………………… 285

صنـدلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 286

بالکن…………………………………………………………………………………………………………………………… 287

راهروهای تالار………………………………………………………………………………………………………………. 287

صوت و اکوستیک در تالار ………………………………………………………………………………………………. 288

حجـم………………………………………………………………………………………………………………………….. 289

فرم………………………………………………………………………………………………………………………………. 289

طنین……………………………………………………………………………………………………………………………. 290

نورپـردازی تالار……………………………………………………………………………………………………………… 291

خروجی ها و ورودی های سالن…………………………………………………………………………………………. 291

سالن انتظار یا لابی…………………………………………………………………………………………………………… 292

نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار………………………………………………………………………………………. 292

سالن گردهمایی شهـری……………………………………………………………………………………………………. 292

اتاق مترجمین ………………………………………………………………………………………………………………… 293

اتاق خبرنگاران………………………………………………………………………………………………………………… 293

اتاق کنترل …………………………………………………………………………………………………………………….. 293

فضای مختص تشریفات……………………………………………………………………………………………………. 294

فضای مخصوص فیلم برداری…………………………………………………………………………………………….. 294

سالن با ظرفیت اندک ……………………………………………………………………………………………………….. 295

سالنهای چنـدمنظـوره……………………………………………………………………………………………………….. 295

فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی …………………………………………………………. 296

حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO……………………………………………………………………………. 296

فضای مربوط به احزاب سیاسی…………………………………………………………………………………………… 298

فضای پاسخگـویی مسئولان……………………………………………………………………………………………….. 298

کتابخانـه مرکز………………………………………………………………………………………………………………… 299

قفسه باز………………………………………………………………………………………………………………………… 299

قسمت مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………. 299

قسمت قفسه بسته…………………………………………………………………………………………………………… 299

بخش اینترنت………………………………………………………………………………………………………………….. 299

حـوزه اداری مرکز …………………………………………………………………………………………………………. 299

مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی»………………………………………………………………………………….. 300

حـوزه معاونت امور اداری و مالی……………………………………………………………………………………….. 301

حـوزه معاونت فنی………………………………………………………………………………………………………….. 301

بخش خدمات ………………………………………………………………………………………………………………… 302

سرویس های بهـداشتی…………………………………………………………………………………………………….. 302

پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………………………. 302

نمازخانـه……………………………………………………………………………………………………………………….. 302

حوزه چهارم: طراحی……………………………………………………………………………… 303

تحلیل وآنالیز سایت………………………………………………………………………………………………………. 304

تجزیه وتحلیل زمین طرح…………………………………………………………………………………………. 304

هندسه زمین طرح……………………………………………………………………………………………………. 304

سیستم های دسترسی………………………………………………………………………………………………… 304

محورهای دید مطلوب………………………………………………………………………………………………. 305

دیداز خارج از سایت به درون سایت………………………………………………………………………….. 305

دید از درون سایت به خارج سایت…………………………………………………………………………….. 305

کاربری های مجاور سایت…………………………………………………………………………………………. 306

ابعاد و شیب زمین…………………………………………………………………………………………………….. 306

نتایج سایت آنالیز…………………………………………………………………………………………………………… 306

ملاحظات معماری مجموعه…………………………………………………………………………………………….. 308

ملاحظات سازه ای مجموعـه………………………………………………………………………………………….. 310

ملاحظات تأسیساتی مجموعـه………………………………………………………………………………………… 311

ارائه برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………. 312

این فایل ورد در 346 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

20,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 4 =