آمیختگی کامل زبان عربی

مقدمه

آمیختگی کامل زبان عربی با زبان فارسی و پیوند این دو زبان به
گونه ای است که بر کسی پوشیده نیست تا جایی که کمتر نوشته یا شعری را در زبان فارسی می توان یافت که از واژه ها و کلمات عربی تهی باشد و برای فهمیدن و درک بهتر شاهکارهای ادبی زبان فارسی و آثار فقیهان ، سخنوران و شاعران بزرگ ایران ،‌آشنایی مختصری با این زبان ضروری و مفید به نظر می رسد .

از سوی دیگر درس عربی از جمله معدود درسهایی است که دانش آموزان هم در دوره راهنمایی و هم در دوره دبیرستان در تمام رشته های تحصیلی با آن سرو کار دارند .

با توجه به این مطالب خوشحالم که توفیق الهی نصیب شد و توانستم مطالب و نکات تازه ای که مناسب با نکات و قوائد کتب دوره راهنمایی است به رشته تحریر در آورم، لازم به ذکر است بعضی از مطالب در کتابهای راهنمایی عنوان نشده است ولی برای اطلاعات بیشتر دانش آموزان محترم آورده شده و نیز سعی شده که مطالب با توجه به ترتیب درسهای کتابهای اول ـ دوم و سوم راهنمایی باشد ولی بر حسب ضرورت بعضی از مطالب جا به جا آورده شده است .

این مجموعه هم برای دانش آموزان دوره راهنمایی لازم است و هم پیش نیاز دانش آموزان دوره دبیرستان می باشد .

این مجموعه شامل دو بخش است . الف ) بخش صرف (ویژگیهای کلمه) . ب) بخش نحو (نقش و کاربرد کلمه در جمله) .

منابع مورد استفاده : 1ـ عربی به زبان ساده تألیف آقای سید کاظم موسوی و رضا روزبه . 2ـ کتب درسی دوره راهنمایی و دبیرستان .

مهدی پهلوانی
دی ماه 1381
فهرست
عنوان                                       صفحه
مقدمه                                    1

فهرست                                3

بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه)                 5

حروف شمسی و قمری                         5

حرکت                                 6

تنوین                                    7

اقسام کلمه (اسم ـ‌ فعل ـ حرف)                    8

علامتهای شناخت اسم                        8

علامتهای شناخت فعل                        9

اسم از نظر جنس                               10

اسم از نظر تعداد                             11

اسمهای اشاره                             14

اسم استفهام (پرسشی)                          15

ضمایر منفصل                              17

ضمایر متصل                           19
عنوان                                       صفحه

مبحث فعل                                 20

فعل ماضی                                 20

تمرین                                    22

فعل مضارع                                23

تمرین                                    25

فعل مستقبل ـ نفی ـ نهی                          28

کاربرد فعل در جمله                           30

پاسخ به جمله های سئوالی                      31

فعل امر                                  32

صرف فعل امر حاضر                         33

سنجیدن کلمات (میزان صرفی)                    35

مبحث حرف                                 37

بخش دوم : مقدمات نحو (ترکیب)                 39

جمله اسمیه (مبتدا ـ خبر)                        40

جمله فعلیه (فعل ـ فاعل ـ مفعول)                     40
جار و مجرور                              42
بخش اول : مقدمات صرف (تجزیه)

حروف شمسی و قمری :

الفبای عربی 28 حرف است که نیمی از حروف شمسی و نیمی دیگر قمری هستند :

حروف شمسی : حروفی هستند که هرگاه بعد از «ال» قرار گیرند «ل» خوانده نمی شود و حرف بعد از «ل» مشّدد «ــّــ» تلفظ می شود . مانند ال + شمس = الشّمس «اشّمس خوانده می شود» . حروف شمسی عبارتند از « ت ـ ث ـ د‌ ـ ذ ـ ر ـ‌ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ‌ ض ـ‌ ط ـ ظ ـ ل ـ ن»

حروف قمری : حروفی هستند که هرگاه «ال» بر سر آنها وارد شود ، کلمه را همانطور که می نویسیم تلفظ می کنیم مانند الْقمر «ماه» . برای آسانی به خاطر سپردن حروف قمری تمام آنها را در یک جمله به کار برده ایم «باغ وقف حکیم خجعله»

تذکر : اگر «الف» را نیز یک حروف به حساب آوریم ، حروف الفبای عربی «29»حرف خواهد بود .

این فایل ورد در 62 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

30,000 ریال – Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.