بررسی شرایط و کیفیت قصاص عضو


 

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوع شرایط و کیفیت قصاص عضو سعی بر این است که در فصل اول به بیان کلیات و سیر لغوی کلمه قصاص و شرایط تحقق آن بپردازیم و به آن اشاره ای داشته باشیم و درفصل های بعد به موضوعاتی همچون پیوند عضو پس از قصاص و مسائا مرتبطی با آن اشاره ای داشته باشیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

روش تحقیق3

فصل اول:

کلیات

مبحث اول :تعاریف5

گفتار اول : واژه شناسی5

گفتار دوم : ماهیت6

بند اول :حق و حکم6

بند دوم :حق الله و حق الناس10

گفتار سوم : سابقه تاریخی14

بند اول :دوران قدیم14

بند دوم :ادیان قبل از اسلام15

بند سوم :اسلام18

بند چهارم :نظام حقوقی ایران20

مبحث دوم:تعاریف قصاص عضو و شرایط تحقق آن22

گفتار اول :شرایط مشترک بین قصاص نفس و عضو22

گفتار دوم :شرایط اختصاصی قصاص عضو23

گفتار سوم:کیفیت و احکام قصاص جراحت و قطع اعضاء. 24

بند اول :عفو از قصاص25

گفتار چهارم :شرایط و کیفیت قصاص عضو در قانون ایران25

فصل دوم:

سقوط قصاص عضو و پیوند عضو پس از قصاص

مبحث اول :علل مشترک سقوط قصاص عضو31

گفتار اول:عفو مجنی علیه31

بند اول : واژه شناسی31

بند دوم: ماهیت حقوقی32

بند سوم: ادله مشروعیت33

گفتار دوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص34

بند اول : واژه شناسی34

بند دوم : ماهیت حقوقی 36

بند سوم: ادله مشروعیت36

گفتار سوم :حق قصاص عضو39

بند اول : عفو مطلق39

بند دوم: عفو  معلق40

بند سوم :عفو مشروط40

گفتار چهارم :دارا بودن حق قصاص44

گفتار پنجم :صاحب حق عفو در قصاص عضو49

مبحث دوم :پیوند عضو پس از قصاص49

گفتار اول:بیان نظرات فقها و کتاب های آنها49

گفتار دوم :پیوند عضو قطع شده ، چه اثرى برحکم قصاص دارد59

نتیجه گیری65

منابع و مآخذ66

فایل ورد 66 صفحه ای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *