بررسی اثر هپاتوپروتکتیو فراکشن های مختلف میوه انار بر سلول های HepG2

(پایان نامه ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیرازبه عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد)

دررشته ی: سمشناسی (گروه سم شناسی دانشکده داروسازی شیراز) (شیراز- ایران)

خلاصه:

انار به عنوان یک میوه پر مصرف در ایران و سایر کشورهای جهان استقسمت مورد استفاده درخت انار , گل , برگ, پوست شاخه های جوان و ریشه، پوست میوه, آب انار و عصاره تغلیظ شده آن است. آب میوه ی آن جهت درمان و پیشگیری از بیماری های کبدی در ایران استفاده می شود. در این تحقیق اثرات غلظت های مختلف عصاره های هیدروالکلی، اتیل استاتی و اِن هگزانی از آب میوه و هسته انار )پونیکاگراناتوم) در مقابل سمیت القا ِ شده توسط تتراکلرید کربندر سلول های HepG2 مورد بررسی قرار گرفت. یک ساعت قبل از اضافه کردن mM 100تتراکلرید کربن غلظتهای µg/ml 10000 و ۱۰۰۰ و ۱۰۰ و ۱۰ و ۱ از عصاره ها به سوسپانسیون سلول ها اضافه شدند. بعد از ۲۴ ساعت جهت بررسی سمیت سلولی همچنین سطح سلولی TBARs و محتوای GSH اندازه گیری شدند.

عصاره هیدروالکلی و اتیل استاتی آب میوه انار در غلظت های µg/ml100 و µg/ml 1000 در مقابل سمیت القا شده توسط تتراکلرید کربن اثر محافظتی داشتند و اتیل استاتی نیز بهتر از هیدروالکلی بود اما عصاره هیدروالکلی هسته اثر محافظتی بهتری نسبت به اتیل استاتی داشت و عصاره ان هگزانی آب و هسته میوه نیز در هیچکدام از غلظت های بکار رفته اثر محافظتی نداشتند. عصاره های انار به تنهایی در غلظت های پایین تر از ۱ میلی گرم اثر سمی نداشتند. بنابراین نتایج بدست آمده در این تحقیق حاکی از تایید استفاده سنتی از انار(پونیکا گراناتوم) بعنوان یک ترکیب محافظ کبدی است.

کلمات کلیدی: پونیکا گراناتوم، حفاظت کبدی، سلول هایHepG2

 

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

-هدف و انگیزه

۱ـ۱ـ کب

۱ـ۱ـ۱ـ آناتومی

۲ـ۱ـ۱ـ بافت شناسی

۳ـ۱ـ۱ـ فیزیولوژی و کارکردکبدپ

۴ـ۱ـ۱ـ بیماری‌های کبد

۱ـ۴ـ۱ـ۱ـ هپاتیت سمی و هپاتیت ناشی از داروها

۵-۱-۱- تتراکلریدکربن

۱-۵-۱-۱- مشخصات فیزیک ىوشیمیایی

۲-۵-۱-۱-مکانیسم سمیت تتراکلرید کربن

۳-۵-۱-۱- علائم مسمومیت با تتراکلرید کربن

۶-۱-۱- آسیب‌های سلول کبدی

۱-۶-۱-۱- پراکسیداسیون چربی

۲-۶-۱-۱- قوانین شیمی لیپیدپراکسیداسیون

۳-۶-۱-۱- مراحل شروع و پیشرفت روند لیپیدپراکسیداسیون

۴-۶-۱-۱- سیستم حفاظتی سلول در برابر لیپید پراکسیداسیون

۵-۶-۱-۱-تخلیه گلوتاتیونی و استرس اکسیداتیو

۶-۶-۱-۱- اندازه گیری گلوتاتیون سلولی

۷-۱-۱-آنزیم‌های آنتی اکسیدان

۱-۷-۱-۱- سوپر اکسید دسیموتاز

۲-۷-۱-۱- کاتالاز

۳-۷-۱-۱-گلوتاتیون پراکسیداز

۸-۱-۱- سیلیمارین

۱-۸-۱-۱-ساختار سیلیمارین

۲-۸-۱-۱- مکانیسم عمل سیلیمارین

۱-۲-۱- انار

۲-۲-۱-انواع گونه های انار و پراکندگی آن

۱-۲-۲-۱- ترکیبات شیمیاییانار

۳-۲-۱- کاربرد های درمانی انار

۱-۳-۲-۱- برگ درخت انار

۲-۳-۲-۱- پوست درخت انار

۳-۳-۲-۱- دانه انار

۴-۳-۲-۱-آب انار

۱-۳-۱- سلول های HepG2

۲-۳-۱- سلول های سرطانی کبد Liver cell lines

فصل دوم: مواد، دستگاهها و روشها

۱-۲- مواد

۲-۲- دستگاه ها

۳-۲- وسایل

۴-۲- روش ها…….

۱-۴-۲-تهیه عصاره آب انار

۲-۱-۴-۲-استخراج عصاره هسته انار

۳-۱-۴-۲-تعیین غلظت سمی عصاره آب و هسته میوه انار

۲-۴-۲-تهیه محلول استوک

۵-۲-روش تهیه محلولهاو بافرهای مورداستفاده

۱-۵-۲-تهیه بافر فسفاته نمکی یا PBS (M 5/0 ,2/7pH=)

۲-۵-۲- محلول ۲۰٪تری کلرو استیک اسید

۳-۵-۲- محلول تیوباربیتوریک اسید

۴-۵-۲- محلول DTNB

۶-۲- تهیه مواد لازم جهت کشت سلول

۱-۶-۲- تهیه محلول استوک Trypsin و رقیق سازی آن

۲-۶-۲- تهیه محلول استوکTrypsin (0.25%) –EDTA (1mM)

۳-۶-۲- محیط کشت

۴-۶-۲- تهیه محیط کشت حاوی ۱۰% سرم جنین گاو

۵-۶-۲- تهیه محیط انجماد سلولها

۷-۲- چگونگی کشت سلول

۱-۷-۲- در آوردن سلولها از تانک نیتروژن مایع

۲-۷-۲- تعویض محیط کشت

۳-۷-۲-واکشت

۴-۷-۲- منحنی رشد سلولها

۵-۷-۲-شمارشسلولیوتعییندرصدسلولهایزنده(Viability %)

۱-۵-۷-۲-شمارش سلولیوتعییندرصدسلولهایزنده(Viability %)با تریپان بلو

۲-۵-۷-۲- تعیین درصد سلول های زنده (%viability)به روشMTT

۱-۲-۵-۷-۲- محاسبه تعداد مناسب سلول جهت انجام تست MTT

۲-۲-۵-۷-۲- تست MTT

۶-۷-۲- آماده سازی سلولها و مراحل انجام آزمایش

۷-۷-۲- تعیین درصد زنده بودن سلولها بعد از آزمایش

۸-۷-۲- تعیین میزان لیپید پراکسیداسیون

۸-۲-تعیین میزان گلوتاتیون

۱-۸-۲-گلوتاتیون احیاء

۲-۸-۲-گلوتاتیون تام

۳-۸-۲- رسم منحنی استاندارد

۴-۸-۲- رسم منحنی استاندارد گلوتاتیون

۵-۸-۲- رسم منحنی استاندارد لیپید پراکسیداسیون

۶-۸-۲-اندازه گیری ترکیبات فنولی

۷-۸-۲- محاسبات آماری

فصل سوم: نتایج

۱-۳- نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده توسط تست MTT

۱-۱-۳- بررسی سمیت سلولی غلظت های مختلف عصاره آب وهسته یمیوه انار بر رده سلولیHepG2 به روش MTT

۲-۱-۳- بررسی سمیت سلولی غلظت های مختلف CCl4 بر رده سلولیHepG2 به روش MTT

۳-۱-۳- بررسی اثر محافظتی غلظت های مختلف سیلیمارین در مقابل سمیت سلولی CCl4

۴-۱-۳- بررسی اثر عصاره های مختلف آب و هسته انار بر میزان لیپید پراکسیداسیونGSSG , و GSH در سلول های ۲HepG

۵-۱-۳- اندازه گیری ترکیبات فنولی در عصاره های مختلف آب و هسته میوه انار

۱-۳- بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی آب میوه انار بر سمیت سلولی حاصل ازCCl4 بر سلول های HepG2

۲-۳- بررسی اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی هسته میوه انار بر سمیت سلولی حاصل ازCCl4 بر سلول های HepG2

۳-۳- بررسی اثر محافظتی عصاره اتیل استاتی آب میوه انار بر سمیت سلولی حاصل ازCCl4 بر سلول های HepG2

۴-۳- بررسی اثر محافظتی عصاره اتیل استاتی هسته میوه انار بر سمیت حاصل ازCCl4 بر سلول های HepG2

۵-۳- بررسی اثر محافظتی عصاره اِن هگزانی آب میوه انار بر سمیت سلولی حاصل ازCCl4 بر سلول های HepG2

۶-۳- بررسی اثر محافظتی عصاره اِن هگزانی هسته میوه انار بر سمیت سلولی حاصل ازCCl4 بر سلول های HepG2

۷-۳-مقایسه اثر محافظتی عصاره هیدروالکلی آب و هسته میوهانار بر سلول های HepG2

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری

۱-۴-بحث و نتیجه گیری

فهرست منابع ومآخذ

 

25,000 ریال – Download


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 8 =