تاثیر روش تدریس در میزان یادگیری دانش آموزان


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

فصل اول (کلیات پژوهش)

مقدمه……………………………………………………………………………………….1

چکیده………………………………………………………………………………………3

بیان مسئله وطرح سوال های تحقیق……………………………………………….4

ضرورت واهمیت پژوهش……………………………………………………………..6

هدف کلی………………………………………………………………………………….7

اهداف جزیی………………………………………………………………………………8

فرضیه های آماری………………………………………………………………………9

تعریف اصطلاحات وکلید واژه ها…………………………………………………..10

فصل دوم (ادبیات پژوهش)

تاریخچه تعلیم وتربیت…………………………………………………………………..11

یادگیری……………………………………………………………………………………..11

قوانین یادگیری……………………………………………………………………………..16

موانع یادگیری……………………………………………………………………………. 18

ویژگیهای تدریس فعال…………………………………………………………………….19

اهداف درفرایندیاددهی – یادگیری………………………………………………………..20

رویکردهای فرایندیاددهی – یادگیری وآسیب شناسی آن……………………………..22

ویژگیهای رویکردنوین درفرایندیاددهی – یادگیری……………………………………..23

ویژگیهای رویکردسنتی درفرایند یاد دهی –یادگیری……………………………………24

تقسیم بندی روش تدریس……………………………………………………………………25

روش های نوین تدریس…………………………………………………………………….27

روش چندحســـی ( مختلط )……………………………………………………………….27

روش اکتشافی…………………………………………………………………………………..27

محاسن روش اکتشافی…………………………………………………………………………28

معایب روش اکتشافی………………………………………………………………………….28

روش حل مسئلــــه……………………………………………………………………………28

راه های حل مسئله…………………………………………………………………………..29

روش پـــــروژه ای…………………………………………………………………………..29

روش تدریس بارش مغزی…………………………………………………………………29

مزایای روش تدریس بارش مغزی……………………………………………………………………………………………32

معایب روش تدریس بارش مغزی……………………………………………………………………………………………33

روش تدریس سنتی…………………………………………………………………………..34

روش شاگــــردـاستــــادی…………………………………………………………………….34

شیــــــوه سخنــــــرانی…………………………………………………………………………35

مراحل اجرای روش سخنرانی………………………………………………………………35

محاسن ومحدودیت های روش سخنرانی………………………………………………..37

روش پرسش وپاسخ…………………………………………………………………………38

نکات اجرایی…………………………………………………………………………………..38

فرصت سؤال…………………………………………………………………………………..41

محاسن فرصت سؤال…………………………………………………………………………41

انواع پرسش……………………………………………………………………………………42

الگــــوی تفکـــــراستقرایــــی…………………………………………………………………44

شیــــوه نمایشــــی……………………………………………………………………………..44

مراحل اجرای روش نمایشی………………………………………………………………..45

محاسن ومحدودیت های روش نمایشی…………………………………………………….45

الگــــــــوی ایفای نقش………………………………………………………………………..46

شیــــوه آزمایشـــی ( روش اجراکردن یایادگیری بوسیله عمل )…………………….46

محاسن ومحدودیت های روش آزمایشی…………………………………………………..51

روش کارگاهـــــــی…………………………………………………………………………….52

الگـــــوی دریافت مفهـــــوم…………………………………………………………………..54

الگـــوی پیش سازمـــان دهنـــده…………………………………………………………….54

الگوی یادسپاری……………………………………………………………………………….55

الگوی رشدعقلی……………………………………………………………………………….55

الگوی کاوشگری علمی………………………………………………………………………56

الـگــــوی تدریس غیـــــرمستقیم…………………………………………………………….56

الگـــوی بدایع پــــردازی ( افـــزایش تفکــــرخلاق )………………………………….57

روش تدریس بحث گروهی…………………………………………………………………………………………..58

مقایسه تدریس درکشورهای آلمان،ژاپن،آمریکاوایران……………………………………62

جمع بندی……………………………………………………………………………………….65

فصل سوم(روش پژوهش)

روش تحقیق…………………………………………………………………………………….66

معرفی جـامعه مورد مطالعه…………………………………………………………………66

معرفی نمونه های آماری وشیوه ی گزینش آن…………………………………………66

ابزارجمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………….66

ابزاراندازه گیری اطلاعات…………………………………………………………………..66

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل یافته ها)

مقدمه……………………………………………………………………………………………..68

روش تحقیق…………………………………………………………………………………….69

جامعه ونمونه آماری تحقیق………………………………………………………………….69

متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………..69

متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………..69

متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………….69

روش گرد‌آوریداده‌هاوابزاراندازه ‌گیری……………………………………………………70

توضیحات درمورد ارائه وجمع‌آوری……………………………………………………..70

آمارتوصیفی……………………………………………………………………………………71

جدول شماره (1)آمارتوصیفی روش تدریس پرسش وپاسخ………………………….71

شکل شماره (1)نمودارفراوانی روش تدریس پرسش وپاسخ…………………………72

جدول شماره (2)آمارتوصیفی روش تدریس بارش مغزی……………………………73

شکل شماره(2)نمودارفراوانی روش تدریس بارش مغزی……………………………..74

جدول شماره (3)آمارتوصیفی روش تدریس آزمایشی………………………………….74

شکل شماره (3)نمودارفراوانی روش تدریس آزمایشی………………………………….75

جدول شماره (4)آمارتوصیفی روش تدریس نمایشی…………………………………….76

شکل شماره (4)نمودارفراوانی روش تدریس نمایشی……………………………………77

جدول شماره (5)آمارتوصیفی روش تدریس سخنرانی…………………………………..77

شکل شماره(5)نمودارفراوانی روش تدریس سخنرانی……………………………………78

جدول شماره (1)آزمون کای دوبرای تاثیرروش تدریس پرسش وپاسخ بریادگیری.79

جدول شماره( 2)آزمون کای دوبرای تاثیرروش بارش مغزی بریادگیری………….80

جدول شماره (3)آزمون کای دوبرای تاثیرروش تدریس آزمایشی بریادگیری…….81

جدول شماره (4)آزمون کای دوبرای تاثیرروش تدریس نمایشی بریادگیری……….82

جدول شماره (5)آزمون کای دوبرای تاثیرروش تدریس سخنرانی بریادگیری…….82

 

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….84

محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………85

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………..

این فایل پی دی اف در 139 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + 2 =