دانلود طرح تفصیلی منطقه 20 تهران


دانلود طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

دانلود طرح تفصیلی منطقه 20 تهران

فهرست مطالب:

1- ویژگی‌های منطقه (وضعیت موجود)

مشخصه‌های کلی

شاخص‌های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و… معرف منطقه

ساختار تقسیمات منطقه

تحلیل وضعیت منطقه (SWOT)

1- ویژگی‌های منطقه

ویژگیها و پتانسیل های بسیار شاخص منطقه 20

خصلت تاریخی و مذهبی

شهرری در زمان صفویه

آثار و ابنیه باستانی

برج طغرل

باروی ری و چشمه علی

حرم مطهر حضرت  عبدالعظیم (ع) واماکن مذهبی  نقاط جاذب جمعیت در سطح منطقه

جدول مقایسه شاخص های مسکن در منطقه 20 شهر تهران در سالهای 1359 ، 1365 و 1375

مقایسه شاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه با شهر تهران

نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای منطقه 20

مسائل و مشکلات منطقه 20 از نظر کالبدی و کاربری  اراضی، محیط زیست، ترافیک و حمل و نقل، جمعیتی و اقتصادی به شرح زیر قابل جمعبندی می‏باشد :

2- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

چشم‌اندازهای طرح جامع و منطقه

اهداف توسعه طرح جامع و منطقه

راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه

سازمان فضایی طرح جامع

چشم انداز آینده منطقه 20

اهداف ، راهبردها و راهکارهای توسعه منطقه در جهت تحقق چشم‌انداز

2- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

×جایگاه و هویت عملکردی :

×تنوع اجتماعی – اقتصادی :

×محور دربند ری :

×عرصه های ارزشمند تاریخی و معاصر :

×پهنه تاریخی – مذهبی ری :

×مرکز تاریخی و مذهبی شهر تهران

×دروازه ها :

سازمان فضایی گذشته تاریخی شهر تهران

مراکز با عملکرد شهری و فرا شهری  در پهنه مرکزی شهر

3- الگوی توسعه منطقه

الگوی توسعه منطقه و ارکان آن

سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن

هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار

تقسیمات پیشنهاد ی منطقه (نواحی و محلات)

جمعیت منطقه در افق طرح  به تفکیک نواحی و محلات

سازمان فضایی منطقه و عناصر اصلی آن

خلاصه سناریوهای جمعیت پذیری و مشخصات اصلی مسکن در منطقه 20

جدول خلاصه جمعیت پذیری منطقه 20 به تفکیک پهنه های اصلی در نواحی 8 گانه

جدول محاسبه جمعیت پذیری پهنه مسکونی (R ) به تفکیک نواحی(بر اساس مساحت خالص مسکونی)

جدول محاسبه جمعیت پذیری پهنه  های مختلط (M) به تفکیک نواحی

جدول محاسبه جمعیت پذیری پهنه  های مختلط (G) به تفکیک نواحی

4- شبکه معابر

اصول و مبانی نظام حرکت

استخوان‌بندی سلسله مراتب شبکه معابر منطقه

مقایسه وضعیت موجود و آتی شبکه معابر منطقه

شبکه حمل و نقل منطقه

مبانی

5- پهنه‌بندی استفاده از اراضی منطقه

مبانی و اصول پهنه‌بندی

ساختار پهنه‌بندی منطقه

اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری

مبانی و اصول پهنه‌بندی

پهنه بندی عمومی استفاده از اراضی

اصول و معیارهای پهنه بندی در منطقه 20

گستره منطقه 20 با وسعتی معادل 3/2394 هکتار، به پهنه های کلی زیر تقسیم شده است :

جدول مشخصات عمومی هر یک از پهنه ها در نواحی 8 گانه

نوع کاربری

6- کاربری‌ها و پهنه‌بندی  استفاده از اراضی

مقایسه پهنه‌بندی با کاربری‌ها

کاربری‌ها و عملکردهای مجاز در پهنه‌ها

محدوده و حریم آثار تاریخی باارزش

کاربری‌های مهم و غیرقابل تغییر

مقایسه پهنه بندی با کاربری ها

ابنیه تاریخی (محدوده حریم آثار تاریخی با ارزش)

کاربری های مهم و غیرقابل تغییر

کاربری ها و عملکردهای مجاز در پهنه ها (6 صفحه)

کاربری ها و عملکردهای مجاز به تفکیک پهنه های مسکونی، فعالیت، مختلط و حفاظت (تفصیلی)

7- خدمات منطقه

ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه

تامین خدمات هفت‌گانه و فضای سبز

پراکنش و موقعیت فضاهای خدماتی

2- جایگاه منطقه در طرح جامع تهران 1385

مراکز با عملکرد شهری و فرا شهری  در پهنه مرکزی شهر

سرانه های معیار طرح جامع تهران (1385)

خلاصه خدمات اصلی مورد نیاز منطقه 20

8- طرح‌های موضعی

عرصه‌های مداخله و ضرورت‌های آن

عرصه های مداخله و ضرورت آن در منطقه

طرح های موضعی طرح جامع در منطقه

طرح های موضعی پیشنهادی منطقه

مشخصات طرح های موضعی

شناسنامه طرح های موضعی

9- بافت‌های فرسوده

مبانی و معیارهای تعیین محدوده‌های بافت‌های فرسوده

محدوده بافت‌های فرسوده

شیوه‌های مداخله در بافت‌های فرسوده

محدوده بافت های فرسوده (بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری و  محدوده های  پیشنهادی  مشاور)

محدوده پیشنهادی مشاور

شیوه ها و اولویتهای مداخله

 

فرمت فایل: Powerpoint
حجم: 85 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *