دانلود طرح مرمت مسجد امام تهران واقع در خیابان ناصرخسرو

دانلود طرح مرمت مسجد امام تهران واقع در خیابان ناصرخسرو WORD

مکان: میراث فرهنگی تهران (مسجد امام تهران واقع در خیابان ناصرخسرو)

 موضوع: مسجد امام تهران (شبستان های شمال شرقی، جنوب شرقی، جنوب غربی و مناره ها)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

اساسنامه سازمان میراث فرهنگی………………………………………………………………….. 2

فصل دوم

بخش اول: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته ……………………………………………….. 18

بخش دوم: تقسیمات اقلیمی  در ایران………………………………………………………….. 22

بخش سوم: سیری بر بازار تهران………………………………………………………………… 28

ظهور بازار، سیر تحول و جایگاه آن در شهر ایرانی…………………………………….. 29

قبل از اسلام……………………………………………………………………………………. 29

دوران پس از اسلام…………………………………………………………………………… 30

مروری بر تاریخ شهر تهران ، نحوه رشد شهر و شکل گیری بازار…………………… 33

بررسی موقعیت و سیر تحول بازار در ارتباط با استخوان بندی کل شهر در طول تاریخ36

صفویه…………………………………………………………………………………………… 27

بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 40

بررسی ویژگی های عملکردی بازار تهران………………………………………. 43

بررسی ویژگی های بصری…………………………………………………………. 43

بررسی شبکه دسترسی ها……………………………………………………………. 44

اوایل قاجار تا زمان ناصرالدین شاه………………………………………………………… 45

بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 50

بررسی شبکه دسترسی……………………………………………………………….. 53

بررسی ویژگی های بصری…………………………………………………………. 56

اواخر قاجار…………………………………………………………………………………….. 57

بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 62

بررسی ویژگی های عملکردی بازار………………………………………………. 63

بررسی شبکه دسترسی ها……………………………………………………………. 64

بررسی ویژگی های بصری…………………………………………………………. 66

دوران پهلوی اول………………………………………………………………………………. 68

بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 72

بررسی ویژگی های عملکردی بازار تهران………………………………………. 73

بررسی شبکه دسترسی ها……………………………………………………………. 74

بررسی ویژگی های بصری…………………………………………………………. 76

دوره پهلوی دوم……………………………………………………………………………….. 77

بررسی ویژگی های کالبدی بازار تهران………………………………………….. 80

بررسی ویژگی های عملکردی بازار تهران………………………………………. 82

بررسی شبکه دسترسی ها……………………………………………………………. 83

بررسی ویژگی های بصری…………………………………………………………. 84

نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. 85

فصل سوم

بخش اول: مسجد………………………………………………………………………………….. 90

ساختار مسجد………………………………………………………………………….. 90

مسجد در قرآن………………………………………………………………………… 91

نقش مسجد در جوامع انسانی……………………………………………………….. 92

بخش دوم: بناها و مساجد چهارایوانه…………………………………………………………… 96

طرح کلی بناهای چهارایوانه………………………………………………………… 97

بخش سوم: مسجد امام تهران ……………………………………………………………………. 99

مقدمه……………………………………………………………………………………. 100

تاریخچه مسجد امام تهران…………………………………………………………… 105

شناخت مسجد امام تهران……………………………………………………………. 114

ورودی ها و صحن مسجد امام تهران………………………………………… 114

معماری مسجد امام تهران………………………………………………………. 129

شبستان های مسجد امام تهران…………………………………………………. 135

گنبد / مناره ها / تزئینات مسجد امام تهران…………………………………. 136

قبله مسجد امام تهران……………………………………………………………. 137

تعمیرات مسجد امام تهران……………………………………………………… 138

حوادث مهم تاریخی مسجد امام تهران………………………………………. 140

تکنیک ساخت (معرفی انواع طاق، تویزه، گوشه سازی به کار رفته در مسجد امام)…….. 141

برداشت (رولوه) شبستان شمال شرقی مسجد امام……………………………………………….

فصل چهارم

بخش اول: تکنیک های مرمت………………………………………………………………….. 153

استحکام بخشی بنا «پی ساختمان» (شناخت –عوامل مخل- عوارض- درمان)         154

استحکام بخشی بنا « اجزای عمودی باربر(جرز یا دیوار) (شناخت – عوامل مخل- عوارض –درمان) 160

رطوبت (شناخت- عوامل مخل- عهوارض –درمان)……………………………. 163

بخش دوم: آسیب شناسی و آسیب نگاری بنای مسجد امام تهران………………………… 170

بخش سوم: طرح مرمت و دیتیل های پیشنهادی(مسجد امام تهران)……………………….. 195

فصل پنجم

بخش اول: آزمون آموخته ها……………………………………………………………………. 238

گزارش کارآموزی1(شبستان شمال شرقی مسجد امام)………………………… 239

گزارش کارآموزی2(مناره های مسجد امام)……………………………………… 248

گزارش کارآموزی 3( شبستان جنوب غربی مسجد امام)………………………. 259

گزارش کارآموزی4( شبستان جنوب شرقی مسجد امام)………………………. 261

بخش دوم: اصطلاحات مربوط به مسجد………………………………………………………. 263

فهرست نقشه ها

 عنوان                                                                                                              صفحه

نقشه1: تقسیمات چهارگانه اقلیمی در ایران……………………………………………………… 25

نقشه2: موقعیت استان تهران در ایران……………………………………………………………… 27

نقشه3: سیر تحول شهری بعد از اسلامی تا حال حاضر……………………………………….. 34

نقشه4: شهر در دوران صفوی و قاجار……………………………………………………………. 37

نقشه5: فضاهای شهری در دوره صفویه و قاجار……………………………………………….. 39

نقشه6: موقعیت استخوان بندی اصلی در شهر…………………………………………………… 39

نقشه7: بافت بازار و عناصر آن…………………………………………………………………….. 43

نقشه8: ارتباط بین فضاها……………………………………………………………………………. 45

نقشه9: حصار شهر در زمان ناصرالدین شاه قاجار……………………………………………… 46

نقشه10: ارتباط بین فضاها و محدوده شهر………………………………………………………. 52

نقشه11: موقعیت  کاربری ها و ارتباط بین آن ها………………………………………………. 55

نقشه12: احداث منار در کنارگذار اصلی………………………………………………………… 56

نقشه13: محدوده شهر در اواخر قاجار……………………………………………………………. 58

نقشه14: علل وجهات رشد استخوان بندی شهر تهران…………………………………………. 60

نقشه15: ساختار کالبدی و ارتباطی بین فضاها………………………………………………….. 62

نقشه16: خیابان ها در مفهوم جدید……………………………………………………………….. 66

نقشه17: احداث میادین وسیع شهری و چشم انداز جدید…………………………………….. 67

نقشه18: تطبیق بافت جدید شهری با مرکز تهران1320 ش…………………………………… 70

نقشه19 : رشد شهر در تمام جهات……………………………………………………………….. 71

نقشه 20: مقایسه محدوده قدیم و جدیدشهر…………………………………………………….. 71

نقشه 21: جهادت رشد  شهر……………………………………………………………………….. 72

نقشه22: مقایسه حالت قدیم و جدید خیابان ها…………………………………………………. 75

نقشه23: محدوده شهر……………………………………………………………………………….. 78

نقشه 24: انواع بافت موجود در شهر………………………………………………………………. 81

نقشه25: پلان مسجد ستون دار با طرح «چهار ایوانی»………………………………………….. 98

نقشه26: درجه بندی راههای دسترسی به بنا…………………………………………………….. 107

نقشه27: حریم فنی/ حریم منظری………………………………………………………………… 107

نقشه28: مجموعه تاریخی بازار تهران…………………………………………………………….. 108

نقشه29: محدوده بازار تهران……………………………………………………………………….. 109

نقشه30: پلان مسجد امام( معرفی فضاها)………………………………………………………… 110

نقشه31: پلان مسجد امام……………………………………………………………………………. 111

نقشه32: نما/ برش مسجد امام……………………………………………………………………… 112

نقشه 33: نما/ برش مسجد امام…………………………………………………………………….. 112

نقشه 34: تصویر سه بعدی از مسجد امام…………………………………………………………. 113

نقشه 35: پلان مسجد سلطانی تهران………………………………………………………………. 138

نقشه 36: برداشت (رولوه) شبستان شمال شرقی مسجد امام…………………………………… 152

نقشه37: حرکت و دوران در بنا……………………………………………………………………. 158

فهرست عکس ها

عنوان                                                                                                              صفحه

عکس1: نمایی زا بارش برف در تهران………………………………………………………….. 23

عکس2: نمایی از بازار تهران1300 شمسی……………………………………………………… 41

عکس3:  نمایی از بازار تهران قدیم………………………………………………………………. 41

عکس4: مغازه های بازار تهران قدیم…………………………………………………………….. 42

عکس5: دوخته فروشی در بازار تهران قدیم……………………………………………………. 42

عکس6: شاهان و شاهزادگان قاجار………………………………………………………………. 46

عکس7: نمایی از بازار تهران………………………………………………………………………. 101

عکس8: نمایی از بازار تهران………………………………………………………………………. 102

عکس9: نمایی از خیابان ناصرخسرو…………………………………………………………….. 103

عکس10: بنای قدیمی مدرسه صدر………………………………………………………………. 104

عکس11: پله در ورودی مسجد امام از خیابان………………………………………………….. 115

عکس12: دو فلزی جلوی پله های(مسجد امام تهران)…………………………………………. 115

عکس13: حوض مقابل جلوخان (مسجد امام تهران)………………………………………….. 116

عکس14: حیاط ورودی (مسجد امام تهران)…………………………………………………….. 116

عکس15: ورودی و کتیبه سردر(مسجد امام تهران)……………………………………………. 118

عکس16: مقرنس های طاق ورودی (مسجد امام تهران)………………………………………. 119

عکس 17: رمپ ورودی(مسجد امام تهران)……………………………………………………… 119

عکس18: کاشی هفت رنگ دو بدنه ورودی (مسجد امام تهران)…………………………… 120

عکس19: ازاره های مرمری بدنه ورودی( مسجد امام تهران)………………………………… 120

عکس20: ورودی چوبی منبت کاری شده( مسجد امام تهران)………………………………. 121

عکس21: نمونه هایی از طاق و تزئینات هشتی( مسجد امام تهران)…………………………. 122

عکس22: یکی زا طاق های هشتی در شرق که ترکی نیز در آن وجود دارد…………….. 123

عکس 23: سنگ آب(مسجد امام تهران)………………………………………………………… 124

عکس 24: آبریزگاه (مسجد امام تهران)…………………………………………………………. 125

عکس25: طاق جلوی سرویس( مسجد امام تهران)…………………………………………….. 125

عکس26: داغ رطوبت بر دیواره سرویس زنان( مسجد امام تهران)………………………….. 126

عکس 27: راهروی شرقی( مسجد امام تهران)………………………………………………….. 127

عکس28: سکوهای کنار راهرو( مسجد امام تهران)……………………………………………. 127

عکس29: نمایی از صحن ( مسجد امام تهران)………………………………………………….. 128

عکس30: حوض ( مسجد امام تهران)……………………………………………………………. 129

عکس31: ایوان غربی( مسجد امام تهران)……………………………………………………….. 130

عکس32: ستون های تزئین اتاق روی ورودی( مسجد امام تهران)………………………….. 130

عکس33: ایوان شرقی( مسجد امام تهران)……………………………………………………….. 131

عکس34: طاق ایوان که سهل انگارانه رنگ شده( مسجد امام تهران)……………………… 132

عکس35: ایوان جنوبی( مسجد امام تهران)………………………………………………………. 133

عکس36: ایوان جنوبی و گنبدخانه( مسجد امام تهران)……………………………………….. 133

عکس37: بادگیرها و طاق چشمه شبستان( مسجد امام تهران)……………………………….. 134

عکس38: ایوان شمالی( مسجد امام تهران)………………………………………………………. 135

عکس39: مناره غربی (ایوان شمالی) ( مسجد امام تهران)…………………………………….. 136

عکس40: نمایی از مناره های ( مسجد امام تهران)…………………………………………….. 137

عکس41: شبستان جنوبی با درهای فلزی( مسجد امام تهران)………………………………… 139

عکس42:  طاق جناغی (ورودی مسجد امام تهران)……………………………………………. 141

عکس43: طاق جناغی (ایوان شمالی  مسجد امام تهران)……………………………………… 142

عکس44: طاق جناغی(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………………………… 142

عکس45: طاق جناغی(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………………………… 143

عکس 46: طاق جناغی(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)…………………………….. 143

عکس47: طاق جناغی(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………………………… 144

عکس48: طاق جناغی(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………………………… 144

عکس49: طاق رومی(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………………………….. 145

عکس50: طاق رومی(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………………………….. 145

عکس51: طاق ضربی(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)………………………………. 146

عکس52: گوشه سازی زیر کلنبو(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)………………… 146

عکس53: گوشه سازی( پاباریک) (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)………………. 147

عکس54: طاق کلنبو(نوع چیدمان: دورچین) (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)….. 147

عکس55: چهار گرده پوش( نوع چیدمان : پاتوپا) (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)       148

عکس56: طاق جناغی(شبستان جنوب شرقی مسجد امام تهران)…………………………….. 148

عکس57: طاق جناغی(شبستان جنوب شرقی مسجد امام تهران)…………………………….. 149

عکس58: طاق جناغی(شبستان جنوب شرقی مسجد امام تهران)…………………………….. 149

عکس59: طاق جناغی(ایوان جنوبی مسجد امام تهران)……………………………………….. 150

عکس60: طاق جناغی(شبستان جنوب غربی مسجد امام تهران)…………………………….. 150

عکس61: طاق جناغی(شبستان جنوب غربی مسجد امام تهران)…………………………….. 151

عکس62: جزئیات طاق  رومی(شبستان جنوب شرقی مسجد امام تهران)………………….. 197

عکس63:جزئیات طاق رومی (شبستان جنوب شمال مسجد امام تهران)……………………. 198

عکس 64: جزئیات طاق ضربی(شبستان جنوب شمال مسجد امام تهران)………………….. 198

عکس65: جزئیات  فاکش(گربه رو) (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………. 202

عکس66: جزئیات فاکش(گربه رو) (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)…………….. 203

عکس 67:جزئیات فاکش(گربه رو) (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)…………….. 203

عکس68: محل اتصال دیوار به کف (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………. 204

عکس69: جزئیات نورگیر و هواکش بام (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)………. 209

عکس70: جزئیات نورگیر و هواکش بام(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……….. 210

عکس71: بام شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران………………………………………….. 216

عکس 72: بام شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران…………………………………………. 217

عکس73: نمایی از کفاسازی صحن مسجد امام تهران………………………………………… 227

عکس 74: نمایی از کفاسازی صحن مسجد امام تهران……………………………………….. 228

عکس75: جزئیات آجر چینی و بندکشی گونیا بنا (مسجد امام تهران)…………………….. 232

عکس 1-75: نمایی از سرویس بهداشتی (مسجد امام تهران)………………………………… 234

عکس 76: نمایی از شبستان شمال شرقی (مسجد امام تهران)………………………………… 239

عکس 77: کارگران در حال کندن و خاک برداری کانال فاکش(شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)           239

عکس78: خاک برداری شبستان شمال( مسجد امام تهران)………………………………….. 240

عکس79: شبستان شمال شرقی مسجد قبل از خاک برداری در قسمت پایه ستون ها……. 240

عکس 80: شبستان شمال شرقی مسجد بعد از خاک برداری در قسمت پایه ستون ها…… 241

عکس 81: تراز کردن سطح بالای کانال فاکش با سیمان( شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)                     242

عکس 82: تراز کردن سطح بالای کانال فاکش با سیمان (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)                     242

عکس1-82: ساخت هواکش بتنی و بدنه اطراف آن در انتهای شبستان شمال شرقی( مسجد امام تهران)  243

عکس 83: ساخت دال بتنی( مسجد امام تهران)………………………………………………… 243

عکس84: مسلح کردن بتن با استفاده از میلگردهای افقی و عمودی(مسجد امام تهران)…. 244

عکس85: مرحله نهایی ساخت دال بتنی (مسجد امام تهران)…………………………………. 244

عکس86: دال های بتنی در حال خشک شدن در هوای آزاد(مسجد امام تهران)…………. 244

عکس87: لوله های آب تعبیه شده در قسمت کانال فاکش برای شست و شوی شبستان شمال شرقی مسجد امام   245

عکس 88: قراردادن دال های بتنی بر روی کانال فاکش و تراز کردن کف (پایه ستون ها) با ریختن سنگ ریزه (شبستان شمال شرقی مسجد امام)……………………………………………………………………………………………. 246

عکس1-88: دریچه کانال فاکش (شبستان شمال شرقی مسجد امام تهران)……………….. 246

عکس 89: اجرای طرح (تزئینات مناره) بر روی پوستی (مسجد امام تهران)………………. 248

عکس 90: شبکه بندی و کشیدن طرح (تزئینات مناره) بر روی پوستی( مسجد امام تهران)…….. 249

عکس91: شبکه بندی و کشیدن طرح( تزئینات مناره ) بر روی پوستی (مسجد امام تهران)…….. 249

عکس 92: رنگ گذاری و شمخص شدن طرح کاشی های مناره بر روی پوستی (مسجد امام تهران)      249

عکس93: قراردادن کاشی های مناره در جای خود بر روی پوستی برای حصول اطمینان از طرح کشیده شده (مسجد امام تهران)   251

عکس94: قراردادن کاشی های مناره در جای خود بر ریو پوستی برای حصول اطمینان از طرح کشیده شده (مسجد امام تهران)     251

عکس 95: گرده پاشی بر روی قالب های مناره با استفاده از پودرهای رنگی (کارگاه قالب زنی مناره)   252

عکس 96: پدیدار شدن طرح شبکه بندی بر روی قالب ها بعد از گرده پاشی (کارگاه قالب زنی مناره)   252

عکس97: قالب مناره قسمت گلدانی (کارگاه قالب زنی مناره)……………………………… 253

عکس 98: قالب بدنه مناره (کارگاه قالب زنی مناره)………………………………………….. 253

عکس 99: قالب مناره قسمت کتیبه مناره (کارگاه قالب زنی مناره)………………………… 254

عکس 100: زنجاب کردن کاشی ها به منظور برش راحت تر و چسبیدن بهتر به گچ( کارگاه قالب زنی مناره)    254

عکس 101: تراشیدن کاشی ها با استفاده از سوهان و … (به منظور رسیدن به شکل و اندازه مورد نظر)   254

عکس 102: چیدن کاشی ها بر روی قالب ها به منظور قالب زنی (کارگاه قالب زنی مناره)       255

عکس 103: چسباندن و قراردادن کاشی ها بر روی قالب ها با استفاده از سریش به منظور قالب زنی (کارگاه قالب زنی مناره)       255

عکس 104: چسباندن و قراردادن کاشی ها بر روی قالب ها با استفاده از سریش  به منظور قالب زنی (کارگاه قالب زنی مناره)      256

عکس105: قالب زنی کاشی های بدنه مناره( پس از خشک شدن ) کارگاه قالب زنی مناره256

عکس 106: قطعه ای از کاشی قالب زده شده که برای اتصال بهتر به مناره پشت آن را ساز و قراردادند(کارگاه قالب زنی مناره)   256

عکس 107: تراشیدن قسمت های زائده کاشی های قالب زده شده( کارگاه قالب زنی مناره)257

عکس 108: کاشی های قالب زده شده مربوط به 1 طرج از مناره که در کنار هم قرارداده شده اند(کارگاه قالب زنی مناره)          257

عکس109: اجرای کانال فاکش در شبستان (جنوب غربی مسجد امام تهران)…………….. 259

عکس110: کفسازی بر روی کانال فاکش(شبستان جنوب غربی مسجد امام تهران)…….. 259

عکس111: نمونه از آسیب در شبستان جنوب غربی (تبله کردن /پوسیدن / ریختن گچ روی دیوار بر اثر رطوبت و تعریق)            260

عکس112: اجرای هواکش به منظور تبادل هوای داخل با خارج شبستان جنوب غربی (مسجد امام تهران)           260

عکس113: نمونه ای از آسیب در شبستان جنوب شرقی (پوسیدگی گچ «اندود» و آجرها ور یختگی آن بر اثر رطوبت و تعریق)   261

عکس114: اجرای کانال فاکش برای مبارزه با رطوبت و آسیب های ناشی از آن(شبستان جنوب شرقی مسجد)   261

عکس115: اجرای کانال فاکش برای مبارزه با رطوبت و آسیب های ناشی از آن(شبستان جنوب شرقی مسجد امام تهران)            262

فهرست دیتیل ها

عنوان                                                                                                               صفحه

دیتیل 1: جزئیات عمومی طاق رومی (شبستان شمال شرقی مسجد امام)……………………. 199

دیتیل2: جزئیات طاق ضربی(شبستان شمال شرقی مسجد امام)………………………………. 200

دیتیل3: جزئیات طاق صربی(شبستان شمال شرقی مسجد امام)………………………………. 201

دیتیل4: جزئیات قرنیز در فضای داخلی (شبستان ها) …………………………………………. 206

روشی برای ایجاد گربه رو(شبستان شمال شرقی مسجد امام)………………………………… 206

دیتیل5: جزئیات نمای دیوار آجری و گچی به صورت صندوقه (شبستان ها) جزئیات برش دیوار صندوقه           207

دیتیل 6: جزئات فاکش در داخل شبستان (شمال شرقی- جنوب شرقی- جنوب غربی مسجد امام)                     208

دتیلی7: جزئیات نورگیر و هواکش بام(شبستان شمال شرقی)……………………………….. 211

دیتیل8: جزئیات کف شبستان مسجد همراه با گربه رو (شبستان های جنوب غربی- جنوب شرقی – شمال شرقی)           213

دیتیل9: جزئیات کفسازی در زمین آبکش که آب های زیر زمینی در سطح پایین باشد.. 215

دیتیل10: جزئیات نصب عایق حرارتی و رطوبتی در سقف شبستان شمال شرقی………… 218

دیتیل11: جزئیات سقف شبستان شمال شرقی مسجد امام…………………………………….. 220

دیتیل12: جزئیات اتصال جانبی آبرو به دست انداز بام (شبستان ها)……………………….. 221

دیتیل13: جزئیات آبرو بام در کنار دست انداز (سقف شبستان ها)…………………………. 224

دیتیل 14: جزئات آبروبام( سقف شبستان ها)…………………………………………………… 226

دیتیل 15: جزئیات زهکش داخل حیاط محوطه بیرونی………………………………………. 229

دیتیل16: جزئیات چاه جذبی………………………………………………………………………. 231

دیتیل17: جزئیات آجرچینی و بندکشی گونیا(مسجد امام)…………………………………… 233

دیتیل18: جزئیات دستشویی و اتصالات در طبقه همکف(مسجد امام)……………………… 235

دیتیل19: جزئیات کاسه توالت ایرانی با سیفون در همکف (مسجد امام)………………….. 237

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار 1 : نمودار سازمانی تشکیلات………………………………………………………………….16
این فایل ورد در 284 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.