دانلود کتاب راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری و سرزمینی


کتاب راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری و سرزمینی که از انتشارات UN-Habitat

فهرست مطالب:
فصل اول – پیش زمینه
الف. اهداف
ب. تعاریف و حوزه ها
پ.پیشینه و ضرورت
ت. فرایند آماده سازی

فصل دوم – راهنمای بین المللی برنامه ریزی شهری و سرزمینی
الف.سیاست شهری و حکمروایی
ب. برنامه ریزی شهری و سرزمینی برای توسعه پایدار
برنامه ریزی شهری و سرزمینی و «توسعه اجتماعی»
برنامه ریزی شهری و سرزمینی و «رشد اقتصادی پایدار»
برنامه ریزی شهری و سرزمینی و «محیط زیست»

پ. مولفه های برنامه ریزی شهری و سرزمینی
ت. اجرا و پایش برنامه ریزی شهری و سرزمینی

واژه نامه

این فایل پی دی اف در 44 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.