دانلود بررسی و مقایسه‌ ی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک


دانلود بررسی و مقایسه‌ ی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانلود بررسی و مقایسه‌ ی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و دانشجویان سایر رشته‌های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته روانشناسی

چکیده:
این تحقیق به منظور بررسی میزان اضطراب بین دانشجویان رشته روان‌شناسی عمومی و رشته‌های دیگر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام گردید.بدین منظور تعداد 60 نفر دانشجوی دختر و پسر روان شناسی و رشته های دیگر علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت تصادفی انتخاب شدند و مورد آزمون اضطراب کتل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه های این پژوهش تحلیل های آماری شامل آزمون تی و تحلیل واریانس بر روی اطلاعات جمع آوری شده انجام گرفت یافته ها در مورد فرضیه اول مبنی بر اینکه بین میزان اضطراب دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد نشان داد که رابطه معنی داری بین میزان اضطراب دانشجویان دختر و پسر وجود ندارد (p<0/01)

فرضیه دوم مبنی بر اینکه بین میزان اضطراب دانشجویان روان شناسی و دانشجویان رشته های دیگر علوم انسانی معنی داری وجود دارد، تفاوت معنی داری یافت نشد (p<0/01)در مورد فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین میزان اضطراب دانشجویان دختر روان شناسی و دانشجویان دختر سایر رشته های علوم انسانی تفاوت معنی داری وجود دارد که تفاوت معنی داری یافت نشد (p<0/05)

در مورد فرضیه چهارم مبنی بر اینکه بین میزان اضطراب دنشجویان پسر روان شناسی و دانشجویان پسر سایر رشته های علوم انسانی تفاوت معنی داری وجود دارد، یافته،ها نشان دادند که رابطه معنی داری بین میزان اضطراب دنشجویان پسر روان شناسی و دانشجویان پسر سایر رشته های علوم انسانی وجود ندارد (P<0/05)در مورد فرضیه پنجم مبنی بر اینکه بین میزان اضطراب دانشجویان دختر روان شناسی و دانشجویان پسر روان شناسی تفاوت معنی داری وجود دارد، یافته ها نشان دادند که رابطه معنی داری بین میزان اضطراب دانشجویان دختر روان شناسی و دانشجویان پسر روان شناسی وجود دارد ( در سطح 0/05)در مورد فرضیه ششم مبنی بر اینکه بین میزان اضطراب دانشجویان دختر سایر رشته های علوم انسانی و دانشجویان پسر سایر رشته های علوم انسانی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری وجود ندارد (p<0/05)

مقدمه:
هر فردی در عصر حاضر برای تأمین تعادل جسمانی خود نیاز به امکانات و عواملی دارد عواملی نیز هستند که تأمین آنها تعادل روانی او را ایجاد می کنند فقدان آن سبب پریشانی ظاهر او می شود که یکی از مهمترین عوامل، دار بودن نسبی اضطراب و هراس می باشد.اگر چه اضطراب و دلهره از زمان بسیار گذشته به عنوان یکی از اختلالات عمده روانی شناخته شده بود با این وجود تنها در چند دهه اخیر به طور جدی مورد توجه روان پزشکان و روان شناسان قرار گرفته است.ویلیام کولن( ) پزشک ارینبورگی و فیزیولوژیست قرن هیجدهم اولین بار اصطلاح نوروز ( ) صفت آن نو روتیک ( ) را در توصیف بیماریهای روانی به کار برده است (احمدی، 1368).

فرد نوروتیک اختلال عاطفی دارد و علت اساسی آن عدم تأمین احتیاجات اساسی اوست فرد مبتلا به نوروز احساس می‌کند که دیگران نسبت به او بی‌محبت هستند او مضطرب ناخشنود، ناراحت از خود و دیگران است در دیدگاه جدید نوروز سه عقیده مورد نظر است:
نخست این که نوروز ناشی از هیچ‌گونه اختلال عضوی مغزی نیست.
دوم اینکه بیماران نوروتیک تماس خود را با واقعیت از دست نمی‌دهند.
سوم اینکه هر چند نوروز در اغلب موارد با درجاتی از اختلال شخصیت همراه است شخصیت بیمار نوروتیک دچار اختلال عمیقی نیست (لایت‌هال، 1345).

فهرست مطالب
عنوان
چکیده
فصل اول
مقدمه 1
بیان مسئله 3
اهداف پژوهش 4
اهداف موضوع پژوهش 5
فرضیه های پژوهش 6
تعریف نظری و عملیاتی متغییرها 7

فصل دوم
مقدمه 9
تعریف اضطراب 10
اضطراب از دیدگاه دانشمندان 15
اضطراب از دیدگاه پسیکانالیز 22
نوروز اضطراب 25
ریشه های اضطراب 28
تشخیص، نشانه ها 29
سبب شناسی اضطراب 38
منشاء اضطراب 40
عوامل موثر در اضطراب 41
الگوهای افراد در واکنشهای روانی 45
بررسی فیزیولوژیکی اضطراب 46
اختلالات اضطراب 49
انواع اختلالات اضطراب 51
اثرات اضطراب در رفتار 56
مسائل دفاعی برای مقابله با اضطراب 60
انواع وسائل دفاعی 61
تشخیص علائم اضطراب در آزمونهای روانی 66
روشهای درمانی 71

فصل سوم:روش پژوهش، جامعه آماری 75
ابزار پژوهش، اعتبار و روایی، روش اجرا 78
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده 79

فصل چهارم:مقدمه، یافته های توصیفی 81
یافته های استنباطی 86

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 93
کاربرد پژوهش 96
پیشنهادات 97
محدودیت های پژوهش 98
منابع 99
ضمائم
پیوست 1 پرسشنامه اضطراب کتل 102
پیوست 2 ریز نمرات آزمودنیها 107