دانلود پاورپوینت نور

.نورشفافترین ،نرمترین ، آساترین وارزانترین مواد ساختاری موجود در تولیدکیفیت ها واشیای موردنیاز محیط انسانی است چیزی است که امکان شخصیت سازی وحیات بخشیندن به فعالیتهای روزمره وبازنمائی زندگی درتصورات وحالات روانی متغیررا فراهم می سازد

نور نه تنها نقش مهمی درارزش گذاری بر عناصر معماری دارد .بلکه یکی از عوامل مهم تعیین کننده فضا نیز محسوب می شود نوردر دگرگونی ماهیت فضایی وکالبدی تاثیری بسیار دارد.

نور از نظر فیزیکی عبارت است از انرژی تشعشعی که بِین طول موجهای مشخص واِقع شده است .
از سوی دیگر تظاهر دید از انرژی تشعشعی.

اهمیت نور:

نورعاملی فعال در معرفی فضاست همچنین نورقادراست از لحاظ بصریبه فضا وسعت ببخشد نور اولین شرط برای ادراک بینایی است.در تاریکی مطلق ما نه فضا را می توانیم ببینیم و نه فرم و رنگ را اما نور تنها ضرورت

فیزیکی نیست بلکه ارزش روانشناختی ان یکی از مهمترین عوامل زندگی

در همه زمینه هاست انچه که باعث می شود اشکال بیشتر یا کمتر مورد توجه قرار بگیرند نحوه تظاهر انها در برابر نور است.

نوردرمعماری مدرن:

دردوران   مدرنیسم ،معمار ی پنجره ها را ازمحدودیت ساز ه ای جدا کرده وبه آنها این اجازه راداده است که آزادانه در هر اندازه ای ساخته شوند.امادرعوض اینکه نتیجه آن در آزادی نورمعماری دیده شود خاصیت حیاتی نور ازبین رفت.معماری مدرن دنیایی بی نهایت شفاف را بوجود آورده است دنیایی از نور وتنها نور، نوربه جای همه چیز دیگر و خالی از تاریکی این دنیای سراسرنور،معماری مرگ فضای می دهد همانطور که تاریکی مطلق اینگونه است .نور به تنهایی نمی تواند نورباشدحتما باید درکنار تاریکی باشد تا معنا وفهم پیدا کند.تاریکی ذاتاً قسمتی از نوراست.

این فایل پاورپوینت در 38 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.