شناخت دو فضای شهری ایران و ایتالیا

شیت بندی شناخت دو فضای شهری یکی در ایران(میدان امام خمینی همدان) و دیگری در ونیز ایتالیا(سن مارکو) می باشد که تمام مراحلش به صورت دستی صورت گرفته است
قالب تصاویر : 9 عدد jpeg