دانلود اعسار از محکوم به


دانلود اعسار از محکوم به

دانلود اعسار از محکوم به

اعسار از نظر لغوی:
اعسار از ریشه عسر که واژه عربی است مشتق شده است، گوقتی می گوئیم عسر الامر یعنی مطلب سخت و دشوار است و به معنی سختی، عسرت و تنگدستی آمده است.
در قرآن کریم آمده است و اِن کان ذو عسره منظره الی میسره (اگر تنگدست بود، به گشایش نگاه کنید)

مفهوم اصطلاحی اعسار:
در حقوق اسلام کسی که دارائیش به اندازه بدیهی او نباشد معسر می خوانند و آن حالت را اعسار می گویند و اگر حاکم شرع حکم بدین حالت بدهد، آن شخص را مفلس می گویند و خود حالت مذکور را افلاس می گویند.البته دو تن از فقهای شیعه، محقق اردبیلی و محقق بحرانی بین معسر و مفلس فرق گذاشته اما سایر فقیهان بین این دو اصطلاح فرق نگذاشتند.
اعسار در حقوق مدنی مشابه ورشکستگی در حقوق تجارت است، با این اختلاف که اعسار نیازی به اعلام آن توسط حکم دادگاه ندارد و اعسار حالت است که قاضی آن را در اجرای کلی از مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی ملاحظه و بررسی کرده و از آن نتایجی بدست می آورد در تعریف دیگر اعسار حالت بدهکارعنیر تاجری است که بدیهی او زاید بر دارایی اش است و بدین ترتیب نتواند کلیه طلب طلبکاران خود را تأدیه نماید.

اعسار در فقه و حقوق اسلام:
مقرراتی که در حقوق اسلام در مورد افلاس وجود دارد، بسیار قابل توجه است، به طوری که شباهت های از این تأسیس در حقوق غربی نیز مشاهده می گردد و تشخیص مفلس (بر وزن محسن) فردی است فقیر و بی چیز که اصل مالش از بین رفته و مقداری پول خورد (فلوس) برای او باقیمانده است.

کسانی که می توانند تنقاضای حَجر و حکم تفلیس مدیون را بنمایند عبارتند از:
1- کلیه بستانکاران یا برخی از آنان می توانند در خواست حکم افلاس مدیون را از محکمه بنمایند.
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است. این است که اصولاً تقاضای بستانکاران از محکمه برای صدور حکم حجر مدیون به عنوان یکی از شروط اعتباری دعوای اعسار مطرح شده است.
2- مدیون می تواند تقاضای حکم افلاس خود را از محکمه بنماید البته این مسئله اختلافی است.
ناگفته نماند که علمای اهل سنت نیز معتقدند که مدیون نمی تواند تقاضای حکم حجر خویش را از محکمه کند البته امام شافعی صدور حکم به درخواست مدیون را جایز می داند.
3- حاکم یا قاضی می تواند رأساً حکم حجر و افلاس مدیون را بدهد، به نظر برخی از فقها چکنانچه قاضی خود به این نتیجه برسد که شخص مدیون معسر است، می تواند حکم افلاس وی را صادر نماید اثار حکم افلاس نسبت مدیون.

فهرست مطالب
اعسار از نظر لغوی: 2
مفهوم اصطلاحی اعسار: 2
اعسار در فقه و حقوق اسلام: 3
آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران 5
مقررات فعلی درباره اعسار 6
قانون اعسار 6
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 6
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال 1379 6
انواع اعسار 7
الف- اعسار واقعی و اعسار قانونی 7
ب- اعسار از حیث موضوع 7
شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست 7
الف – شخص حقیقی بودن 7
ب- مسئله محبوس بودن مدعی اعسار از محکوم به 8
دلائل موافقین با حبس مدیون 9
دلائل مخالفین با حبس مدیون 9
پایان مناقشه 10
محکمه صالحه برای طرح دعوی اعسار 11
نحوه اقامه دعوی اعسار 12
اطراف دعوی اعسار از محکوم به 16
نوع دادرسی در دعوی اعسار 18
بحث تطبیقی 19
نحوه اثبات دعوی اعسار 19
تکلیف محکمه پس از اثبات اعسار 24
تکلیف محکمه در صورت عدم اثبات اعسار 26
حکم رد اعسار از تأدیه هزینه دادرسی 26
حکم رد اعسار از محکوم به 27
رسیدگی غیابی محکمه 27
تجدید نظر خواهی از آراء مربوط به اعسار 29
نظریه شماره 226 مورخ 5/10/1343: 30
بحث تطبیقی 32
آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به شخص مدیون 32
الف- آثار حکم قبول اعسار از محکوم به 32
زوال حالت اعسار از محکوم به 37
ب- زوال اعسار بدلیل اظهارات خلاف واقع معسر 38
ج- زوال اعسار به علت قصد فرار از دین 38
تخلفات و جرائم مرتبط با اعسار 39
اعسار از پرداخت ضرر و زیان ناشی از چرم 39
اعسار از جزای نقدی 41
فهرست منابع 44
این فایل ورد در 45 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.